Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:25
dualar
Yönetici


Ezan Duası (arapça-türkçe)

İnşirah
Hz. Cabir’den nakledilen bir hadiste Peygamberimiz "Kim ezanı duyunca şu duayı okursa ona şefaatim kıyamet gününde vacip olur."
peygamerimizin söylediği dua:

"Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh."Türkçesi: Allah’ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed (sav)’ye vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır."

Ezan Duası (arapça-türkçe)


Ezan Duası

elif07
Ezan Duası (arapça-türkçe)
Câbir radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."(Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)

"Allahumme Rabbe hazihi’d – da’veti’t – tâmmeh. Vessalâtil kâimeh. Âti Muhammedeni’l vesîlete ve’l fadîlete ve’dderacete’r rafî’ah. Veb’ashu makamen Mahmûdenillezî va’adteh. inneke lâ tuhliful mîâdBu duânın meâli şöyledir:

"Allâh’ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın mukaddes Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vesîleyi ve fazîleti ihsan et ve O’nu, kendisine va’d buyurmuş olduğun Makâm-ı Muhmûd’a eriştir. Şüphe yok ki, sen va’dinden dönmezsin."Sa’d İbni Ebî Vakkas radıyAllahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebî sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim müezzini işittiği zaman: Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah’tan, resûl olarak Muhammed’den, din olarak İslam’dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır." (Müslim, Salât 13. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4)Her iki hadiste geçen "ezanı işittiği zaman" sözüyle anlatılmak istenen, ezanın tamamını işittikten sonra demektir. Çünkü ezanı işiten kimsenin müezzinin söylediklerini aynen tekrar etmesi gerektiğini ve bunun Resûl-i Ekrem tarafından emredildiğini önceki hadiste açıklamıştık. Ezan bittikten sonra ise, Peygamber Efendimiz’e salâtü selâm getirilir; sonra da ezan duası okunur. Yaygın olarak bilinen ve okunan ilk hadiste geçen dua ise de, bundan başkasının da okunabileceğine bu ikinci hadis delil teşkil eder. Hatta bunlar dışında me’sûr olan yani Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen ve hadis kitaplarında yer alan dualardan herhangi biri de yapılabilir.

Beyhakî’nin rivayetinde ilk duanın sonunda bir de: "İnneke lâ tühlifü’l-mîâd = Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın" ilâvesi vardır ki, biz de dualarımıza bunu ilâve ederiz. Yaygın olan bu duanın çok kısa tahlilini yapacak olursak: Buradaki "davet" ezanın lâfızlarıdır. Daha önce izah edildiği gibi, bu tevhîde davettir. "Tam" olmasının anlamı ezanda kelime-i tevhîd ve kelime-i şehâdetin bulunmasıdır. Tam ve kâmil olmanın bir yönü de değişikliğe ve bozulmaya uğramadan kıyamete kadar hem lâfzının hem muhtevasının korunacak olması ve itikad esaslarının hiçbir zaman değişmeyeceğidir. "Vesîle"nin buradaki anlamı önceki hadiste de işaret edildiği gibi cennetteki çok yüce bir makamdır. "Fazilet" de üstün bir makamın adı olup, diğer mahlûkattan yüce bir mertebedir. "Makâm-ı mahmûd", her lisanın övgü ve yüceltmesine lâyık makam demektir. O makamda olanı ilk yaratılan insandan son yaratılacak olana kadar herkes över ve yüceltir. Makâm-ı mahmûd, şefaat makamıdır ki, Resûlullah Efendimiz’e ihsân olunmuştur. Kur’an’ın: "Rabbin seni makâm-ı mahmûda ulaştırır" dediği makamdır [İsrâ sûresi (17), 79>. İbni Abbâs’ın açıklamasına göre: "Öyle bir makam ki, orada öncekiler ve sonrakiler sana hamd ve senâ eder ve mertebece bütün yaratılmışların önünde olursun. Şefaat edersin de şefaatin makbul olur. Senin sancağın altında olmadık kimse bulunmayacaktır" diye tarif edilir (Alî el-Kârî, el-Mirkât, II, 353). Peygamberimiz çeşitli hadislerinde bu makamdan bahsetmiş ve onun vasıflarını anlatmıştır.Önce de ifade ettiğimiz gibi, ezan İslam’ın temel prensiplerini kendinde toplayan bir dînî tebliğ, bir davettir. Bunu duyup dinleyen ve kalben inanarak tekrar eden bir mü’min, istikamet üzere olduğu, sahih bir iman ve sâlih bir amele sahip bulunduğu için Allah’a her ezandan sonra dua eder. Bu duanın mahiyet ve muhtevasını da böylece özet olarak bile olsa görüp anlayan bir müslüman artık bu fazileti işlemekten kendini müstağni göremez. Bütün bunları pekiştirmek üzere, ezandan ayrı olarak her farz namazdan önce bir de kamet getirilir.

Hadislerden Öğrendiklerimiz

1. Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
2. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.
3. Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.
4. Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz’in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır.
5. Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz’e has üstün mertebe ve makamlardır.


Yanıt: Ezan Duası

LeoparGS
Allah razı olsun İnşirah kardeşim
önemli bir dua muhakkak hepimizin devamlı okuması gerekiyor


Soru: Ezan Duası

mumsema
Cabir bin Abdullah (RA) rivayet etmiştir ki, Nebiyy-i Ekrem (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: Kim ezanı işittiği zaman:

‘Ey şu tam davetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim (CC)! Muhammed aleyhisselama şefaat vesilesini ve üstünlüğünü ver. Ve O’nu (SAV) kendisine vadetdiğin makam-ı mahmud’a ulaştır’ derse kıyamet gününde şefaatim ona layık olur. [1]

[1]Buhari, Ezan, 8; Ebu Davud. Salat, 37; Tirmizi, Salat, 43.


sitare
Allah razı olsun..tam aradığım şey..pazartesi ezber için dağıtacam hanımlara arıyordum tam metni..çok güzel oldu..teşkkürler hocam…


flora
Allah razı olsun biz kursa bunun dewamınıda öğrendik fakat okunması gerekiyormu bilmiyorum 😉 dua bitince dewamında "eşhedü ella ilahe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.razına billahi rabbevve bil islami dinevvebi Muhammedin sallAllahu teala aleyhi vesellem ve alihil ahyar ala razulina salavat " böyle öğrettiler bazı yerlerde okumayın deniyor okunur mu??


senagülsema
arkadaşım emeğinden dolayı Allah razı olsun 🙂


islamdostu
ezan duası ve tercemesi için teşakkürler.

Allahumme rabbe hazihid-da’vetittammeti vesselatil kaimeti ati seyiidine Muhammedinil vesilete vel fazilete vebashu makamen mehmuden ellezi veaddetuh amin


google
ezan duası arapça ve meali için Allah (cc) razı olsun


DZALBAY
< razına billahi rabbevve bil islami dinevvebi Muhammedin sallAllahu teala aleyhi vesellem ve alihil ahyar ala razulina salavat " >
Neden okumayın deniyor ve kim diyor?En güzeli tamamını okumaktır.Ancak insanlar,dünya işleri kaçacak korkusuyla,bir an önce namazı kılıp,tesbihatı bile beklemeden dünyalık peşine koşmaktan olsa gerek,her şeyi kısaltıyorlar(Yani çalıyorlar).
Yalnız,o yazdığında bir düzeltmem olacak:”Radına billahi rabben ve bil islami dinen ve bir Muhammedin nebiyyen sav” diye devam ediyoe.

Selam ve dua…


rukiyenur
sizden Allah razı olsun arıyorum ve bir türlü bulamıyorum ezan duasının tam anlamıyla bütün olanını yazarsanız sevinirim ben yeni ezberliyorum


DZALBAY
< sizden Allah razı olsun arıyorum ve bir türlü bulamıyorum ezan duasının tam anlamıyla bütün olanını yazarsanız sevinirim ben yeni ezberliyorum
>

Allahümme rabbe hazihid dağvetit taamme,vessalatil kaaime,ati seyyidena Muhammedenil vesilete vel fazilete vedderecetel aliyete verrafiah,vebashü mekamen mahmudenillezi veadteh,inneke la tuhlifül miad…

"Allâh’ım! Ey bu tam dâvetin, yâni mübârek ezânın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e vesîleyi ve fazîleti ihsan et,O’na yüksek dereceler ihsan et(veya,O’nun derecesini yükselt) ve O’nu, kendisine va’d ettiğin Makâm-ı Muhmûd’a eriştir. Muhakkak ki, sen va’dinden dönmezsin."

Çeşitli söyleniş şekilleri var.Bazı kısımları yer yer değişik söylenebiliyor.Benim en çok sevdiğim formu yukardaki gibi.Çok kolay ezberlersiniz.Her ezandan sonra tekrarlamayı ihmal etmesseniz,kısa sürede zihninizde sağlam bir yer tutar…

Selam ve dua ile…


Hoca
Ezan-i şerif’ın arapça duası;
اَ للَّهُمِّ رَ بِّ هَذِ هِ ا لدَّ عْوَ تِ ا لتُّ مَهِ وَا لصَّلَ تِ ا لْقَا ءِمَهِ
اَ تِ مُحَمُّدًا ا لْوَ سِيلَتَ وَ ا لْفضِيلَتَ وا بْعَثْهُ مَقَا ماً مَحْمُو داً
ا لَّذِ ي وَ عَد تَهُ
Okunuşu:
"Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd
Resülullah SallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu;
"Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.”


rukiyenur
Allah razı olsun ben tamamını ezberledim sonundada bilali habeşin ruhuna el fatiha derseniz daha iyi olur Allah hepimizden razı olsun.amin


Hoca
< Allah razı olsun ben tamamını ezberledim sonundada bilali habeşin ruhuna el fatiha derseniz daha iyi olur Allah hepimizden razı olsun.amin >

sünnette ezandan sonra fatiha okumak yok kardeş.
ezana saygı, ezanı dinlemek, ezan bittiğinde ezan duasını okumak ve ezana icabet etmektir.


Hoca
Ezan duası

منقالحينيسمعالنداءأللهمربهذهالدعوةالتامةوالصلاةالق ائمةاتمحمداالوسيلة
والفضيلةوابعثهمقامامحموداالذيوعدتهحلتلهشفاعتييومال قيامة

Kim ezanı duyunca, Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın sahibi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti bağışla ve kendisini vaad ettiğin makamı mahmud’a gönder diye dua ederse kıyamet günü o kimseye şefaatım helal olur.

Buhari, Ezan 8


@[email protected]
ben daha bugün üye oldum ve çok güzel paylaşımlarla karşılaştım daim olmasını istiyorum ve bana yardım ederseniz memnun olurum ALLAH (c.c) razı olsun…..


tayyar.t
Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu…
Arkadaşlar burda ezan duası diye yazmışsınız, bazılarıda buhari ebudavut tirmizi ibni mace ve nesai yazmış, vAllahi hadis alimleri adına yalan söylüyorsunuz. Bu hadis alimlerinin kitaplarında kitaplarında ve’dderacete’r rafi’ah lafzı yoktur bu lafızlar uydurmadır bazı hadis alimleri hadisin sıhhatini ortaya koymak için bu kısımları kitaplarında zikreder ve bu eklemeli lafızların sıhhatli olmadığını söylerler fakat insanlar bunu dikkate almayıp şöyle derler; baksana acluni’nin aliyyul kari’nin şunun bunun kitabında geçiyor derler. Hatta ben mescidlerde şahit oluyorum daha çeşitli çeşitli neler neler uydurma eklemeler yapılıyor aklınca güzerl iş yaptığını sanıyor. Birde beyhaki’de geçen inneke la tuhliful miad lafzı var o da uydurmadır… arkadaşlar hadis numarasını verdiğiniz kitaplardan okuyun bakalım nerde geçiyor o lafızlar(ve’dderacete’r rafi’ah ve inneke la tuhliful miad) verdiğiniz hadis numaralarına bakın bakalım varmı bu lafızlar… Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11 Ayrıca bk Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4…
Bu hadis kitaplarının hiç birinde ve’dderacete’r rafi’ah ve inneke la tuhliful miad lafızları yoktur… ve’dderacete’r rafi’ah lafzı Keşfül hafa-Acluni-sy.483 hd.no(1289) Makasıd-Sehavi-sy.254 hd.no(484) Masnu Aliyyul kari-sy.100-hd.no(132) Mevzuat-Aliyyul kari-sy.198-hd.no(202) Muhtasarı Makasıd-Zerkani-sy.142-hd.no(467) Temyiz-Deyba’-sy.95 sayfa numaraları verilen bu kitaplarda geçer ve bu alimler bu lafızların halk arasında dolaştığını ve bu hadisin sıhhatinin olmadığını ortaya koymak için kitaplarına alıp sıhhatli bulmazlar ve alimler sıhhatli bulmazken kişiler bunu dikkate almayıp baksana acluni, sehavi, aliyyul kari zerkani vb. bunları hadis kitaplarında almış derler ama uydurma olduğunu görmezden gelirler… ikinci lafız olan inneke la tuhliful miad lafzı beyhaki’de geçer ve hadis alimleri bu kısmın uydurma olduğunda ittifak etmişlerdir.
Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu…


tayyar.t
gerçek lafız konuyu başlatan inşirah isimli üye arkadaşımızın yazdığı gibidir. diğer bütün ekleme ve eksiltmeler uydurma ve bid’at’dır. (her bid’at sapıklık her sapıklıkta ateştedir. muslim…)


zeki79
teşekkür ederiz çok yardımcı oldunuz
fakat bir uyarıda bulunmak isterim
arapça latin harflerle yazılıp okununca mana değişiyor ve ortaya saçma sapan şeyler çıkıyor gerçi benden daha iyi bilirsiniz bunları….
diyeceksiniz kuran okumayı bilmeyenler var. hadisi şerifte okumuştum "ilim her müslümana farzdır."
imkanlar var okumak isteyen öğrenir.


sibeluşak
dua Allah tan bize kuranı okuyun diye vermiş


osman393
Her ezandan sonra ezan duasını okuma sünnettir ihmal etmeyelim

çok güzel
çok sevdim mükkemmmmmellllll bir daha okumak istiyorum


Kayıtsız Üye
bunu bulamasanm 30 alacaktım performan s ödevinden Allah razı olsun ya


Hoca
< Ezan Duası (arapça-türkçe) >
amin cümlemizden…
ezan duasını her ezan okunduktan sonra okuruz.
kim her ezandan sonra bu duayı okursa şefaati hak eder.


Hoca
Okunuşu: "Allâhümme Rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâmmeh, ve’s-salâti’l-kâimeh, âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete veb’ashü makâmem-mahmûdeni’l-lezî va’adteh.
Anlamı: Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed’e vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu, vaat ettiğin Makam-ı Mahmûd üzere dirilt" derse, ona kıyâmet günü mutlaka şefaatim helal olur." (Buhârî, Ezân, 8; Ebû Dâvûd, Salât, 28)


Kayıtsız Üye
o zaman cübbeli ahmet hoca da yalan söylüyor öyle mi onun ezan duasında yazdığınız kısımlar var bence o söylüyorsa muhakkak gerçeklik tarafı vardır.


atanur
duvanın arabcası bazı yerlerde eksik yazılmış: "vedderaceterafiah" eksik


Hoca
EZAN DUASI VE ANLAMI

Allahümme salli alâ seyyidina Muham-medin ve alâ âli seyyidina Muhammed.
Allahümme rabbe hâzihid- de’veti’t-tâmmeh, ve’s- salat’l-kaimeh, âti seyyidinâ Muhamme-dini’l -vesilete ve’l -fadileh, veb’ ashü makame’ m -mahmudeni’l-lezi veaddeh.

Manası:
Allah’ım! Ey bu tamamlanmış davetin ve kılınmak üzere olan namazın mukaddes rabbi! Efendimiz (Hz.)Muhammed’e vesile’yi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu, kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmuda eriştir.


Hoca
Ezan ve duası (anlamı)

Ezan

4 – defa Allahü Ekber
2 – defa Eshedü enla ilahe illAllah
2 – defa Eshedü enne Muhammeder-Resulullah
2 – defa Hayye alas-salah
2 – defa Hayye alal-felah
2 – defa Allahü Ekber
1 – defa La ilahe illAllah

Sabah ezaninda "Hayye alel-felah" dan sonra iki kere "Es-selatü Hayrum minennevm" denir. Her Sabah ezaninda bu cümle ilave edilir.
Kametde "Hayye alel-felah" dan sonra iki kere "Kad kametis-salah" denir.


Ezan Duası

Allahümme Rabbe hazihidda’vetittammeti ves-salatil-kaimeti ati seyyidina Muhammedenil-vesilete vel-fazilete veddereceter rafiate veb’as’hü makamen mahmudenilleziy ve ad’teh.
Inneke la tuhlifül-mihad.


mum
Ezan duası ve anlamı
Arapça Türkçe ezan duası

Bilindiği gibi, ezan sünnet-i müekkededir. Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) ezanı işittiğinde müezzinin dediğinin aynısını der. Yalnız"حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ" و "حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ" ‘hayye ale’s-salâh’ ve ‘hayye ale’l-felâh’ yerine (لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ) ‘lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh’ der.

Akşam ezanını işittiğinde;

اَللَّهُمَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي

‘Allahım, şu an gecenin gelişi, gündüzünün gidişi, davetçilerinin (müezzinlerin) sesleri, namaz (vakit)lerinin girişidir. (Bunlar hürmetine) beni mağfiret buyur’ der.

Ezan sonra da şu duayı yapardı:

أَشْهَدُ أَنْ لآَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً

اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ

اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَاجْعَلْ فِي أَعْلَيْنَ دَرَجَتَهُ وَفِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ ذِكْرَهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَبَلِّغْهُ دَرَجَةَ الْوَسِيلَةِ عِنْدَكَ وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Manası

Allah’tan başka ilâh olmadığına, bir olup, ortağı bulunmadığına ve Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Onun kulu ve resûlü olduğuna şehâdet ederim.

Allah’tan Rabb, Hz. Muhammed (s.a.s.)’den resûl, İslâm’dan da din olarak razı oldum.

Ey bu kâmil davetin ve kılınacak namazın rabbi olan Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’e Hakk’a yaklaşma, Cennete ve ötesine ulaşmayı lütfet ve Onu, kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.

Allahım, Muhammed (s.a.s.)’e Cennet’te en yüksek ve faziletli dereceleri ver; Onun derecesini en yüksekler arasında, muhabbetini seçkinler ve zikrini mukarrabîn katında kıl.

Allahım, Muhammed (s.a.s.)’e salât et. Onu katındaki şefaat makamına ulaştır, bizi de Kıyamet günü’nde Onun şefaatine mazhar olanlardan eyle.


Kayıtsız Üye
Cumamiz mübarek olsun hayirli günler esenlikler çalişmalar rahman ve rahim olan yüce Allah dan dilerim. Es selamün aleyküm ve rahmetullahi ve beraketühü.


mumsema
Arapça harekeli ezan duası

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامَاً مَحْمُوْدَاً الَّذِي وَعَدْتَهُ


#UguR
Arapça Ezan Duası Resimli

Ezan Duası (arapça-türkçe)

Kim ezanı işittiği zaman, Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan ALLAH’ım Muhammed (s.a.v)’e vesileyi ve fazileti ver. O’nu kendisine va’dettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır, diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur. (Buhari)


ezan duası, ezan duası arapça, ezan duası

Bu kategoride yer alan Sıkıntılara Karşı Okunacak Dualar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.


Bir Yorum Yazın.

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Ezan Duası (arapça-türkçe) Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.