Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:40
Hadisler
Yönetici


Evlilik için verilecek mehir miktarı ne kadardır?

Muhammed
Evlenmek için verilecek en az Mehir miktarı ne kadardır?

1113- Âsım b. Abdullah (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Abdullah b. Âmir b. Rabia’nın babasından işittiğime göre Fezare oğullarından bir kadın bir çift ayakkabı karşılığında evlendi. Rasûlullah (s.a.v.): Bunca malın ve kendin için bir çift ayakkabıya razı oldun mu? Buyurdular. Kadın ise Evet dedi. Rasûlullah (s.a.v.)’de onun nikahını caiz saydı. (İbn Mâce: Nikah: 17)
ž
Tirmîzî: Bu konuda Ömer, Ebû Hüreyre, Sehl b. Sa’d, Ebû Saîd, Enes, Âişe, Câbir ve Ebû Hadred el Eslemî’den de hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmîzî: Âmir b. Rabia hadisi hasen sahihtir. Mihrin miktarı konusunda ilim adamları değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Bazıları: Her iki tarafın razı oldukları miktardır demektedirler. Sûfyân es Sevrî, Şâfii, Ahmed ve İshâk bunlardandır.
Mâlik b. Enes der ki: Mehir çeyrek dinardan az olamaz.
Bazı küfeliler ise: Mehir on dirhemden aşağı olamaz derler.
Cevap: Evlilik için verilecek mehir miktarı ne kadardır?

imam
MEHİR
Mehir, nikahta evlenme teklifine rıza gösteren kadına verilmesi gereken mal veya paraya denir. Mehir, bir hediye türüdür. Az veya çok verilmesi farzdır. Miktarından çok, belirlenmesi ve verilmesi önemlidir.
Mehir, nikâhın şart veya rükünlerinden değil, nafaka gibi nikâhın gereklerindendir.[1] Bu yüzden mehir belirlenmeden kıyılan nikâh geçerli olur ve kadın, kendi aile çevresindeki kadınların aldığı mehri almaya hak kazanır.
Mehrin ne kadar olacağını nikâh esnasında belirlemek sünnettir.
Maliki mezhebine göre ise mehir nikahın temel farzlarından birisidir; onsuz nikah akdi geçerli değildir. Böyle olunca, mehri çok ciddiye almalı, nikah esnasında belirlemeli ve söz verilen miktar zamanında ödenmelidir.
Mehir görevi bilinmiyor veya unutulmuşa, kocanın üzerinde kadının bir hakkı olarak durmaktadır. Koca daha sonra bu hakkı ödemeli, mehir olmaya uygun bir şeyi hanımına vermelidir.
Günümüzde pek çok aile veya yeni yetişen gençler mehrin ne olduğunu bilmediklerinden nikah esnasında hiç mehir konuşulmadan nikah akdi yapılmaktadır. Özellikle resmi nikahla yetinen aileler bu vazifeyi ihmal etmektedir.
Belediye memuru mevcut kanunlara göre nikah merasimini icra etmektedir. Bazı noksanları ile birlikte bu nikah geçerlidir. Karı koca olmak için yeterlidir; ancak mehir gibi noksanları sonradan giderilmelidir.
Mehrin hükmü nedir?
Mehir farzdır, farziyyeti Kur’anla sabittir. Ayette, Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin [2] buyrulmuştur.

Mehir Olabilen Şeyler
İslâm’da satışı veya kullanışı yasak olmayan her çeşit mal mehir olabilir.[3]
Mehir, günün şartlarına göre değerli olan, kadının ihtiyacını gören bir mal, para veya eşya olmalıdır. Ev, arazi, araba gibi şeyler de mehir olarak verilebilir.
Mehrin Miktarı
Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir. Mehrin en az miktarı ise on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır.[4]
Bu miktardan daha az mehir belirlenemez. Belirlenmişse on dirheme tamamlamak gerekir.[5]
Mehir, göstermelik olmaz. Koca veremeyeceği veya vermeyeceği şeyi mehir olarak söylememelidir. Bazı yörelerde çok yüksek mehir söylenir, halka öyle ilan edilir, fakat söylenen şeyin çok azı verilir. Buna gerek yoktur.
Mehirle, kadının şerefi ölçülmez. Mehir kadına hürmetin ifadesidir, fakat asla değerinin karşılığı değildir. Cennet kadınları içinde övülen Hz. Fatıma (r.ah) annemiz evlenirken kocası Hz. Ali (r.a) kendisine ancak bir zırhı mehir olarak verebilmişti.[6]

Mehrin Çeşitleri
Mehir, iki çeşittir.
1-Miktar ve Ödeme Şekli Belirlenen Mehir
Nikah esnasında miktarı ve verilme şekli belirlenen mehir. Bu mehrin miktar ve şekilde kadın ile erkek karşılıklı rıza ile anlaşmış olurlar.[7]
Bu mehir ödenmesi yönüyle iki kısma ayrılır:
a) Nikah akdi kıyılırken peşinen ödenen mehir. Buna fıkıh kitaplarımızda mehr-i muaccel denir
b) Daha sonra verilmek üzere belirlenin mehirdir. Bu tür mehire de mehr-i müeccel denir.
Böyle bir mehir için tarih belirlenmiş ise, vaktin girmesiyle kadın mehri almaya hak kazanır ve hemen verilmesi gerekir. Tarih belirlenmemiş ise boşama veya vefat halinde ödenmesi gerekir.[8]2) Örfe Göre Belirlenen Mehir (Mehr-i Misil)
Nikah akdi yapılırken mehir hiç konuşulmaz veya usulüne uygun bir şekilde belirlenmezse kadının emsaline bakılarak bir mehir takdir edilir. Buna emsal mehir ve mehr-i misil denir. Bunda evlenen kadının örfü ve çevresi belirleyici olur.
Bunun için evlenecek olan kadının babası tarafından en yakın hısmı olan kız kardeş, yeğen veya hala gibi kadınlardan, yaş, ahlâk, bilgi, güzellik, dindarlık, bekârlık gibi niteliklerde benzeri olan kadınların daha önce evlenirken aldıkları mehir miktarı ölçü alınarak emsal mehir belirlenir.
Kadının bu niteliklerde dengi olan bir hısmı bulunmazsa yabancılardan emsal alınır.[9]
Kadın Ne Zaman Mehrin Tamamına Hak Kazanır?
Kadın şu hallerde mehrin tamamına hak kazanır:
1) Cinsî ilişki vuku bulunca
2) Bundan önce koca vefat edince
3) Sahih halvet meydana gelince[10]

Kadının Ne Zaman Mehrin Yarısına Hak Kazanır?
Kadın, cinsî ilişki ve sahih halvetten önce boşanırsa belirlenen mehrin yarısına hak kazanır. Konu ile ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:
Evlendiğiniz kadınları mehir tayin ettiğiniz halde temas etmeden boşarsanız tayin ettiğiniz mehrin yarısı onundur. [11]Mehrin Düşmesi
Cinsî ilişki ve sahih halvetten önce boşama dışında bir ayrılık vaki olursa mehir düşer. Örneğin, kadın dengi olmayan biriyle evlendiğinde velisinin itirazı üzerine hakimin evlenmeyi feshetmesi durumunda mehir düşer, kadına hiçbir şey ödenmez.[12]

Başlık parasını almak caiz midir?
Kadın için mehrin dışında babasının başlık parası olarak herhangi bir şey alması caiz değildir. Bu aynı zamanda Allah’ın en şerefli yaratığı olan insanı para karşılığında satmak anlamında olduğundan çirkin bir davranıştır.
Ancak damat adayı, kız evine düğün hazırlıkları yapmaları veya normal ihtiyaçlarını görmeleri için hediye, bağış türü yardımlarda bulunabilir.

.

——————————————————————————–

[1] Aynı eser, 7/253; el-İhtiyar, 3/101.
[2] Nisa, 4.
[3] el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 4/90.
[4] Hz. Peygamber devrinde on dirhem yaklaşık iki kurbanlık koyun bedeli idi. Şafiîlere göre mehrin azı için de bir sınır yoktur. Her mal olan şey az olsun çok olsun mehir olabilir.
[5] el-Fıkhu ale’l-Mezahibi’l-Erbaa, 4/90.
[6] Ebu Davud, Nikah, 24, 25; Nesai, Nikah, 76.
[7] el-Fıkhu’l-İslâmhi, 7/365.
[8] Aynı eser, 7/377.
[9] Reddu’l-Muhtar, 3/137.
[10] Dürer, 1/341. Şafiîlere göre sahih halvetin hiç bir etkisi yoktur.
[11] Bakara, 237.
[12] Beda’i, 2/295.
Cevap: Evlilik için verilecek mehir miktarı ne kadardır?

Kayıtsız Üye
Evlendıkden sonra mehr ıstenılse erkeyın mehır vermesı hangi hukme gırer


Cevap: Evlilik için verilecek mehir miktarı ne kadardır?

Şema
evlilikte mehir miktarı
< Evlendıkden sonra mehr ıstenılse erkeyın mehır vermesı >
Erkeğin mehir vermesi Allahın emridir farzdır
mumsema
< Mehrin en çok miktarı için bir sınır getirilmemiştir. Mehrin en az miktarı ise on dirhem gümüş veya bunun karşılığıdır.[4] >
Mehrin asgari miktarı olarak bir kısım alimler 30 gr gümüş belirlemişlerdir. Bugün itibarıyla gümüş gramı 2 tl dir. toplam 60 tl.
Bazıları da mal ne olursa olsun bir sınır yok derler.


mehir miktarı, mehir ne kadar olmalı, mehir ne kadar

Bu kategoride yer alan İmama uyma (me'mum) la ilgili hadisler başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.


Bir Yorum Yazın.Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Evlilik için verilecek mehir miktarı ne kadardır? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.