Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:47
itikad
Yönetici

Cehennemin Bekçileri Ve Zebanileri Hakkındadır

imam
Cehennemin Bekçileri Ve Zebanileri Hakkındadır

Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

Onun üzerinde ondokuz (bek-çi) vardır. Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunla-rın sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldı . [411]

Adem b. Ebi İyas dedi ki, Hammad b. Seleme’nin el-Azrak b. bize anlattığına göre Kays beni Temime’den bir adam şöyle dedi: Ebil Avam’ın yanındaydık şu ayeti kerimeyi okudu.

Onun üzerinde ondokuz (bekçi) vardır. [412] Ondokuz melek ne diyorsunuz bununla ilgili olarak. Dedik ki: Ondokuz bin melek Kast edilmiştir. Bunu nereden biliyorsun dedi. Dedi ki, Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

Bunların sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık ki, Ebu-1 Avam doğru söy-ledin ve bu meleklerin her birisinin elinde iki uçlu demirden bir çubuk vardır. Onunla bir darbe vurduğu zaman yetmiş bin yıl aşağıya doğru iner. Her bir meleğin iki omuzu arası şu kadar mesafededir. Ebu-1 Avam ve onunla aynı görüşte olanlara göre Fitne (imtihan) kafirler içindir. Azlığa delalet eden sayı olmakla beraber onların sıfat ve meziyetleri hakkında herhangi bir detay verilmemiştir.

Said b. Beşir’in, Katade’den rivayet ettiğide buna benze-mektedir.

Rabbinin ordularını sadece kendisi bilir [413] Yani sayı olarak çok olduğuna işaret etmektedir.

Okudunuz mu?  Cehennem Zincirleri Kelepçeleri Demir Halkaları Bukağıları

ibrahim b. EI-Hakem b. Eban babasından İkrime’nin şöyle dediğini rivayet etti: Cehennem ehlinden Cehenneme ilk ula-şanlar onun kapısında dörtyüzbin yüzleri kapkara bekçi bulur-lar. Allah Teâla onların kalbinden merhameti almış ve hiç biri-nin kalbinde zerre kadar merhamet yoktur. Birinin bir omzun-dan diğer omzuna doğru bir kuş havalansa iki aydan önce varamaz. Sonra kapının üzerinde ondokuz tane bekçi görürler birisinin göğüs genişliği yetmiş yıl mesafededir. Sonra bir kapı-dan diğer kapıya inmeleri için beşyüz yıl iniyorlar. Orada her kapının üzerinde daha önceki kapıda gördükleri bir bekçi görür-ler. Taki sonuna varana kadar böyle devam eder. İbni Ebi Ha-tim tahriç etmiştir.

Budan da anlaşılıyor ki, Cehennemin her kapısında ondo-kuz bekçi vardır ve bunlar Cehennem bekçilerinin başındaki so-rumluları olmaktadırlar. Her birinin eli altında dörtyüzbin bekçi bulunmaktadır.

Selef ve halef alimlerin arasında meşhur olan görüşe göre imtihan olunan nokta kafirlerin öldüreceklerine inandıkları anla-yışa inanmalarıdır. Kafirler melekleri koyabileceklerine ve onları etkisiz hale getirebileceklerini zanetmektedirler. Halbu ki, onla-rın birisine bütün beşeriyetin gücünün yetmeyeceğini bilemedi-ler. Bu sebeple Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Sayılarını da sadece inkarcı-lar için bir fitne vesilesi kıldık ki, kitap verilenler kesin inanç edinsin, inananların imanını arttırsm, kitap verilenlerle, mümin-ler şüphelenmesin, kalplerinde hastalık bulunanlarla kafirler: Allah bununla ne demek istiyor? desin, işte böyle Allah, dile-diğini şaşırtır, dilediğine de yola getirir. Rabbinin ordularını sadece kendisi bilir [414]

Okudunuz mu?  Mü'min Deccali Görünce Ne Söyleyecek?

Süddî şöyle dedi: Kureyşten bir adam vardı ona Ebu Eşdeyn denilirdi, o adam şöyle dedi:

Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar için bir fitne vesilesi kıldık [415]

Süddî şöyle dedi: Kureyş’ten ismi Ebu Eşdeyn denilen bir adam şöyle dedi: Ey Kureyş topluluğu alaylı bir şekilde – On dokuz sizi korkutmasın, sağ omzumla onların onunu, sol om-zumla da onların dokuzunu itelerim, siz de ondan sonra Cen-nete geçersiniz. Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır;

Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık, sayılarını da sadece inkarcılar için bir fitne vesilesi kıldık .[416] Katade dedi ki: Bize bildirildiğine göre bu ayet indiğinde Ebu Cehil şöyle dedi: Ey Kureyş topluluğu! Sizden on kişi Cehennem muhafızlarından birini tutamaz mı? Ve siz kalabalık bir topluluksunuz, sizin bu arkadaşınız ise Cehennem meleklerinin on dokuz tane oldu-ğunu iddia ediyor.

Katade, Tevrat ve İncil’de de Cehennem bekçilerinin on üç olarak ifade edildiğini söylemiştir.

Haris, Şa’bi yoluyla Berra’nın Üzerinde on dokuz (muhafız melek) vardır ayetiyle ilgili olarak şöyle dediğini bildirdi: Ya-hudilerden bir grup Sahabeden birine Cehennem bekçilerinin sayılan hakkında soru sordu. Sahabi dedi ki: Allah ve Rasûl’u bilir , kendisine soru sorulan sahabi daha sonra Rasûlullah (s.a.v.)’e geldi ve olayı ona bildirdi, bunun üzerine Allah Teâlâ Üzerinde on dokuz (muhafız melek) vardır ayetini indirdi. Ayet indikten sonra Rasûlullah dedi ki: Onları çağırın , geldik-lerinde Cehennem bekçilerinin sayılarını sordular, Rasûlullah parmaklarını iki defa kaldırdı, ikinci kaldırmada başparmağını aşağı indirdi .

Okudunuz mu?  Cennette Erkek ve Kadınların yaşı

Tirmizi; Mucahid, Şa’bi yoluyla Cabir’in şöyle söylediğini bildirdi: Yahudilerden bir grup Sahabeden bazılarına şöyle dediler:

Peygamberiniz Cehennem bekçilerinin sayısını biliyor mu? Dediler ki:

Bilmiyoruz ona sormamız gerekir , sonra adamın biri Peygamber (s.a.v.)’e gelerek şöyle dedi:

Ey Muhammed senin adamların yenildiler , Rasûlullah dedi ki:

Hangi konuda? Adam dedi ki:

Yahudiler, Peygamberiniz Cehennem ehlinin sayısını biliyor mu? dediler Peygamber (s.a.v.) dedi ki:

Onlar ne cevap verdiler? Adam dedi ki:

Bilmiyoruz ancak Peygamberimize sormamız gerekir dediler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) şöyle dedi: Hiçbir kavim bilmediği şeye cevap veremedi diye yenilir mi? , onlar dediler ki :

Biz Peygamberi-miz sormadan bir şey söyleyemeyiz, ancak Yahudiler Peygam-berimize soru sordular ve Bize Allah’ı açıkça göster dediler . Allah’ın düşmanlarına ben cevap vereceğim . Yahudiler geldik-lerinde dediler ki: Ey Ebu Kasım! Cehennem bekçilerinin sayısı kaçtır? Rasûlullah dedi ki:

Okudunuz mu?  Cehennem Ehlinin Cennet Ehlini Çağırması Ve Cennet Ehlinin Onlara Cevabı

Şöyle şöyledir bir seferinde on, ikinci seferde ise dokuz parmağını kaldırdı. Yahudiler dediler ki:

Evet . Bu rivayet deminki Haris rivayetinden daha güçlüdür.

İmam Ahmed, Abdullah b. Amr b. As (r.a)’ın şöyle dediğini bildirdi: Peygamber (s.a.v.) bir gün sanki bize veda edecekmiş gibi konuşma yaptı, üç defa şöyle dedi: Ben Ummî Peygamber Muhammed’im sonra şöyle dedi: Benden sonra Peygamber yoktur, bana sözün en güzeli en özü ve en hikmetlisi verildi. Bana Cehennem bekçilerinin ve arşı taşıyanların sayısı bildi-rildi.


Cevap: Cehennemin Bekçileri Ve Zebanileri Hakkındadır

AYSEN
cehennen zalimler ve günahkarlar için korkunç bir yer olacak ve ceza vermek için türlü şeyler denemektedir ve bu cehennemim binlerce bekçisi olacağı ve onlarında bu cezaya dahil olacağı bildirilmektedir Allah yardımcımız olsun


cehennem zebanileri, cehennem zebanisi, cehennem bekçileri

Bu kategoride yer alan Dünyada İki Yüzlü Olanların Ahirette Ateşten İki Yüzü Olacağına Dair başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Cehennemin Bekçileri Ve Zebanileri Hakkındadır Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.