Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:49
Gusul
Yönetici

Fare öldürmek gusül gerektirir mi ?

Fare öldürmek gusül gerektirir mi ?

Kayıtsız Üye
Fare öldürmek güsul gerektirir mi ? Fare öldüren bir kişinin gusül abdesti almasına gerek var mıdır ?


Cevap: fare öldürmek gusül gerektirirmi ?

Desert Rose
Cevap:
Guslü gerektiren haller ilmihal kitaplarında belirtilmiştir,
sizin sorduğunuz durum bunlar arasında yoktur yani guslü gerektirmez.
Sakarya il müftülüğü

———————

Guslü Gerektiren Haller

Guslü gerektiren haller altıdır. Bunlardan üçü hem kadın hem erkekler için müşterektir. Bunlar:

Cinsel birleşme, meninin gelmesi ve ölüm. Üçü de sadece kadınlara aittir. Bunlar da: Hayız, nifas ve doğumdur.

Gusül, lugatta bir şeyin üzerine .suyun dökülmesi demektir.

Guslün şer´i manası ise belirli bir niyetle bütün bedeni suyla yıkamak-tır. Gusül, şu ayet-i kerimelerle meşru kılınmıştır:

Okudunuz mu?  Uykudan Uyandıktan sonra iç çamaşırında görülen lekeler nelerdir?

"Eğer cünüp iseniz temizlenin." (Maide: 5/6)

"Ey Muhammedi Sana kadınların ay başı hali hakkında sorarlar; de ki, o bir ezadır. Aybaşı halinde iken kadınlardan el çekin, temizlenmeleri-ne kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman, Allah´ın size emret-tiği yoldan yaklaşın. Allah şüphesiz daima tevbe edenleri ve temizlenenle-ri sever." (Bakara: 2/222)

Kadın Ve Erkek İçin Müşterek Görülen Haller

Hem kadın hem de erkekler için müşterek görülen üç şey şunlardır:

1- Cinsel yaklaşma halinde meni gelmese dahi erkeğin sünnet mahalli-nin veya o kadar kısmın dahil olması; insan, hayvan, ölü veya diri olma-sında fark yoktur, gusletmek gerekir.

Delili. Peygamberimiz (s.a.v.)´in şu hadis-i şerifidir: "İki sünnet yeri birleştiğinde gusül vacip olur."[1]

Okudunuz mu?  Kadınlarda hangi akıntılar guslü gerektirir ?

2- Meninin lezzetli veya lezzetsiz olarak herhangi bir durumda çıkma-sı.

Meni üç özelliği ile bilinir:

a) Mevce mevce atılarak çıkması, lezzet hasıl olması.

b) Kendisine mahsus bir kokusu olması. Bu koku, hamur veya yaş hur-manın tomurcuğu veya kurumuş yumurtanın beyazının kokusunu andırır.

Eğer kişi bir şeyde meni mi yoksa mezi mi diye şüpheye düşerse mu-hayyerdir. İsterse meni diye hükmeder ve yıkanır, isterse mezi diye hük-meder, sadece onu yıkar ve abdest alır. Eğer elbisesinde kurumuş bir me-ni görürse gusletmesi gerekir. O elbisesinde meni vaki oluşu ile onun için kanaat hasıl ettiği zamandan itibaren kıldığı namazları kaza eder. [2]

Okudunuz mu?  Meni akmadığı halde kötü rüyalar gören güsül alması gerekirmi?

Uykuda veya uyanık halde olsun, kadın ve erkekten meninin çıkması guslü gerektirir. Bütün fakihlerin görüşü budur. Çünkü Ebu Said´in riva-yet ettiği hadise göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurur:

"Gusül etmek sudan gerekir (meninin çıkmasından gerekir)." [3]

Ümmü Seleme şöyle rivayet eder: Ümmü Süleym peygamberin yanı-na geldi ve : ´Ya ResulAllah Allah Teala hakkı söylemekten çekinmez. Kadın ihtilam olduğu zaman gusl etmesi gerekir mi?´ diye sordu."

Resulullah (s.a.v.): "Evet su (meni) gelirse gerekir" [4] buyurdu.

Burada çok kere meydana gelen bazı durumlar vardır.

Açıklanması gerektiği için bunları biraz açıklayalım:

a- Meni şehvetsiz olarak, hastalık veya soğukluk sebebiyle çıkarsa gusül gerekmez. Hz. Ali (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerife göre Resu-lullah (s.a.v.) kendisine şöyle buyurdu:

Okudunuz mu?  Gusüldeyken normal abdest alırken normal abdest için niyet etmeli miyiz

"…meni şiddetle çıktığı zaman yıkan." [5]

b- İhtilam olunduğu zaman meni gelmezse, gusül gerekmez. Bu konuda Ümrnü Seleme hadisinde Resulullah (s.a.v.)´e;

-Kadın ihtilam olduğu zaman gusül gerekir mi? sorusuna;

"Evet, meni gelirse gerekir." demiştir.

c- Uykudan uyandığı zaman, bir yaşlık görüp ihtilam olduğunu hatırlamaz ama kesin olarak meni olduğunu anlarsa gusletmesi gere-kir.

d- Şehvet anında meninin geldiğini hisseder, zekerini tutarak meninin gelmesini engellerse, gusletmesi gerekmez. Çünkü Resulul-lah (s.a.v.) gusletmeyi meninin görülmesi şartına bağlamıştır.

e- Elbisesinde meni görüp ne zaman çıktığını bilmezse bu durumda namaz kılmışsa son uykudan itibaren kalktığı namazlarını iade etmesi la-zım gelir.

Okudunuz mu?  Zekerden gelen zevk suyu gusül abdesti almayı gerektirir mi?

3- Ölüm.

Bir müslümanın ölmesi durumu. Ölümünden dolayı ölen müslümanı yıkamak gerekir. Ümmü Atiyye şöyle rivayet eder: ´Hz. peygamberin kı-zını yıkamakla meşgul olurken: "Kızımı su ve sidr ile üç kere yıkayın."[6] buyurdu.

Kâfir, İslam´a girdiğinde de gusletmesi gerekir.

Kâfir, müslüman olduğu zaman yıkanması gerekir. Burda, kafirin daha önce cünüp olma ihtimali varsa gusleder. Öyle bir durumun olmadığı ke-sinlikle biliniyorsa o zaman gusletmesi sünnettir.

Bulûğ çağına gelen kimseden 4 çeşit su gelir:

Bunlar; idrar, meni, mezi ve vedidir.

İdrar, sidiktir.

Meni, yukarıda gerektiği şekilde açıklandı.

Mezi, kadınla oynamak veya şehvetle dokunmak gibi hallerde erkeğin tenasül uzvundan çıkan yapışkan, renksiz sudur.

Okudunuz mu?  Cinsel içerikli video izledim gusül abdesti gerekiyor mu?

Vedi ise, genelde küçük abdest bozulduktan sonra çıkan beyazımsı bir sudur.
——————————————————————————–
[1] Buharı, 278, Müslim 3 13
[2] İânetut´Talıbin, 1168
[3] Müslim, 243; Ebu Davud, 217
[4] Buharı, 278, Müslim, 313
[5] Ebu Davud – Taharet b. 203
[6] Müslim, 939

Sadece Kadınlara Ait Olan Haller

Sadece kadınlara ait olan üçü de şunlardır:

1- Hayız (aybaşı hali, adet görmek) : Hayız kanı kesilince gusül etmek gerekir. Hz. Aişe´den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber Fatıma bin-ti Ebu Hubeyş´e: "Hayız görmeye başladığında namazı bırak. Hayız ke-sildikten sonra yıkan ve namazım kıl." [1] buyurdu.

Okudunuz mu?  Alkol aldıktan sonra, ertesi gün gusul abdesti alınarak kuran ı kerim okunabilir mi?

2- Nifas (lohusalık hali): Nifastan kesilen kadının gusletmesi gerekir.

3- Çocuk doğurmak: Kan gelmese veya devam etmese dahi, kadının yine de gusletmesi gerekir. Bunları biraz açıklayalım:
——————————————————————————–
[1] Bulun i, 3/3

Hayız (Aybaşı Hali, Adet Kanı):

Hayız, Belirli vekillerde ka-dının tenasül uzvundan gelen tabii bir kandır.Kız çocuklar en az dokuz yaşında baliğa olup hayız olmaya yani adet görmeye başlarlar. [1]

Hayız yaşının sonu yoktur. Kadın hayat kaydı üzere oldukça hayız ol-ması mümkündür. Fakat hayızdan kesilme yaşı ekseriya 62 yaşından son-radır. [2]

Hayızın en az müddeti kesilmemek üzere bir gün bir gecedir. En fazla hayız müddeti arada kesilse dahi geceleri ile birlikle on beş gündür. [3]

Okudunuz mu?  Boy abdesti alırken avret yerlerinin ne kadar ötrülmesi gerekir ve iç çamaşırla boy abdesti alınır m

Kadınların genel olarak hayız süresi 6-7 gündür. Tabi bu rakam kimi kadınlar için az veya çok olabilir. Azı bir günün altına düşmese. çoğu da 15 günü geçmese bu kanama süresinde kadın hayızlidır.

İki hayız arasındaki temizlik müddeti en az 15 gündür. Temizlik süre-sinin çoğu için bir had yoktur. Ne kadar fazla olsa olabilir.
——————————————————————————–
[1] E! Enrar İt A´ma/ı! Ebrar, 1144
[2] Kıtabul Fıkh Ala Mezalubıl Erbaa, II127
[3] El Eııvar !ı A´mali! Ebrar, 1144

Nifas (Lohusalık Hali):

Çocuk doğurduktan sonra boşalan ra-himden akan kandır. Bu kanın en az müddeti bir an, en çok müddeti 60 gündür. Ekseriya görülen müddet 40 gündür. Hamileliğin en az müddeti 6 ay, ekseriya olan müddeti 9 aydır. En çok gebelik müddeti 4 seneye kadar da çıkabilir.

Okudunuz mu?  Gusül abdesti alırken görünmek

Çocuk Doğurmak:

Kan gelmese dahi kadının doğum yapmasıy-la gusletmesi gerekir. Genelde doğum yapan kadından doğumdan sonra bir süre kan gelir. İşte bu kanın kesilmesiyle (yukarıda Nifas bahsinde geçti) gusletmesi gerektiği gibi, doğumdan hemen sonra kan gelmese de gusletmek gerekir.

İstihaza:

Yukarıda tarif edilen hayız ve nifas kanının özelliklerini taşımayıp daha değişik durumlarda gelen kandır. Böyle bir durumda olan kadın abdestini alır her türlü ibadetini yapar helallisine yaklaşabilir.[1] ———-
[1] İânetur-Talıbm, 1171
arşivden…

Okudunuz mu?  Esnerken, Ani heyecanda gelen meni

Kedi oldurmek orucu ve gusulu bozar mı

Kayıtsız Üye
Konu için çok teşekkrüler süpre açıklayıcı bir yazı olmuş.


fare öldüren cenabet olur mu, fare öldüren cünüp olur mu, fare öldürmek gusül gerektirir mi

Bu kategoride yer alan Şafii Mezhebinde Abdesti Bozan Durumlar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Fare öldürmek gusül gerektirir mi ? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.