Anasayfa
8 Mayıs 2021, 8:53
missa93
Abone

Mehdi’den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur?

Mehdi’den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur?

burak delice
mehdiden hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği çok zülm edip kan dökeceği hatta şam mescidinde iç
ki içip minberinde zin yapacağı deniyor bu konuda bilgi verirmisiniz


Cevap: mehdi’den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur?

Desert Rose
SÜFYAN
Kamus-u Okyanus, bu kelime için bir isimdir" der, yani mana aranmayacağına
işaret eder. Âhirzamanda geleceği ve ümmetin karanlık günler yaşamasına sebeb
olacağı sahih hadislerle bildirilen ve şeair-i islâmiyeyi tahribe çalışan dehşetli ve
münafık bir şahıs. "Süfyanîler" ise Süfyan cereyanıdır. İbn-i Cerir-i Taberî
Süfyanîlerle alâkalı rivayetleri Cami-ül Beyan’da (sebe’, 51) âyeti altında
cem’etmiştir.
"Rivayetler, Deccal’ın dehşetli fitnesi islâmlarda olacağını gösterir ki,
bütün ümmet istiaze etmiş. Bunun bir te’vili şudur ki: İslâmların Deccal’ı
ayrıdır. Hatta bir kısım ehl-i tahkik, İmam-ı Ali’nin (R.A.) dediği gibi
demişler ki: Onların Deccal’ı, Süfyan’dır. İslâmlar içinde çıkacak,
aldatmakla iş görecek. Kâfirlerin Büyük Deccal’ı ayrıdır. Yoksa büyük
Deccal’ın cebr u ceberut-u mutlakına karşı itaat etmiyen şehid olur ve
istemeyerek itaat eden kâfir olmaz, belki günahkâr da olmaz." (Şualar,
585)
Diğer bir hadis-i şerifte de şöyle buyruluyor:
"Sizleri benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim:
Medine’den çıkacak bir fitne, Mekke’den çıkacak bir fitne, Yemen’den
çıkacak bir fitne, Şam’dan çıkacak bir fitne, şarktan çıkacak bir fitne,
garbdan çıkacak bir fitne. Bir fitne de Şam’ın merkezinden zuhur eder ki,
işte bu Süfyanî’nin fitnesidir."
Evet "rivayetlerde, vukuat-ı Süfyaniye ve hâdisat-ı istikbaliye Şam’ın
etrafında ve Arabistan’da tasvir edilmiş. Allahu a’lem, bunun bir te’vili
şudur ki: Merkez-i hilafet eski zamanda Irak’ta ve Şam’da ve Medine’de
bulunduğundan, raviler kendi içtihadlarıyla -daimi öyle kalacak gibi, mana
verip" merkez-i hükümet-i İslâmiye" yakınlarında tasvir etmişler, Haleb
ve Şam demişler. Hadisin mücmel haberlerini, kendi içtihadlarıyla tafsil
etmişler." (Şualar, 585)
Diğer bir rivayette, "İslâm Deccalı Horasan taraflarından zuhur edecek"
denilmiş.
Bunun bir te’vili şudur ki: Şarkın en cesur ve kuvvetli ve kesretli kavmi ve
İslâmiyetin en kahraman ordusu olan Türk milleti, o rivayet zamanında Horasan
taraflarında bulunup daha Anadolu’yu vatan yapmadığından, o zamanki meskenini
zikretmekle Süfyanî Deccal onların içinde zuhur edeceğine işaret eder.

Okudunuz mu?  Kuranı kerim nerede ne zaman indirilmiştir

Garibdir hem çok garibdir.
Yediyüz sene müddetinde islâmiyetin ve Kur’an’ın elinde şeref-şiar, barika-asa
bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülüğü, muvakkaten İslâmiyetin bir
kısım şeairine karşı istimal etmeğe çalışır. Fakat muvaffak olmaz, geri çekilir.
"Kahraman ordu, dizginini onun elinden kurtarıyor" diye rivayetlerden
anlaşılıyor." (Şualar, 596)
"Hem büyük Deccalın, hem İslâm Deccalının üç devre-i istibdadları
manasında üç eyyam var. Bir günü; bir devre-i hükümetinden öyle büyük
icraat yapar ki, üçyüz sene yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi, bir
senede otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi, bir
senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi
adileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır." diye, gayet
yüksek bir belagatla ümmetine haber vermiş." (Şualar, 587)
Kur’anın (19:82) âyetinde remzî bir mana ile; anarşistlerle, onları yetiştirenler
arasında zıdlaşma olacağına bir işaret vardır.
"Rivayette var ki: "Süfyan büyük bir âlim olacak, ilim ile dalalete düşer. Ve
çok âlimler ona tabi olacaklar."
Vel’ilmu indAllah, bunun bir te’vili şudur ki: "Başka padişahlar gibi ya kuvvet
ve kudret veya kabile ve aşiret veya cesaret ve servet gibi vasıta-i
saltanat olmadığı halde, zekavetiyle ve fenniyle ve siyasi ilmiyle o mevkii
kazanır ve aklıyla çok âlimlerin akıllarını teshir eder, etrafında fetvacı
yapar. Ve çok muallimleri kendine tarafdar eder ve din derslerinden
tecerrüd eden maarifi rehber edip tamimine şiddetle çalışır." demektir."
(Şualar, 585)
Süfyan ve Deccal’ın kendilerinden daha çok, Süfyaniyet ve Deccaliyet denilen
cereyanları ve komiteleri daha dehşetlidir.
Kur’an-ı Kerimin (Neml, 48) âyetinde, 9 şerir çete veya çete başlarının şehirde
devamlı ifsad edecekleri bildirilir.

Sorularla Risale

Okudunuz mu?  Dua Ediyorum Fakat Doğru Dua Mı?

süfyani nedir

Bu kategoride yer alan Cennette evlenilmesi yasak olan kişiler kimlerdir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Mehdi’den hemen önce şamdan süfyani diye birinin zuhur edeceği doğrumudur? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.