Anasayfa
22 Ekim 2021, 11:03
dualar
Yönetici

40 salavat-i serife

akansu

1. Kadi Iyaz’ in Sifâ-i Serif Kitabindan, Zeydülhab (ra)’ dan rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Kim bu salavati okursa benim sefaatim ona vacib olur."

"Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti."

2. Imam-i Malik Hazretlerinin Muvattâ’ sinda, Imam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)’ den rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

"Allâhümme enzilhül mak’adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti."

3. Ebu Hureyre (ra)’ den rivayetle, Kadi Iyaz’ in (rahimehullah) Sifâ-i Serif Kitabindan alinmistir.

"Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü’minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd."

4. Enes Ibn-i Mâlik’ ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Kim Cuma günleri bu sekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yillik günahini affeder."

"Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi."

5. Ezhar adli kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)’ den rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabi kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin."

"Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü’minîne vel mü’minâti vel müslimîne vel müslimât."

6. Ezhâr-ül Ehadis Kitabinda, Enes Ibni Mâlik (ra)’ den rivayetle, Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Su geçen kimsenin hergün kazandigi kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa su salavâti verir."

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbegî en yusalle aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,

Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh."

7. Ravzatul Ehbab kitabinda, Ebubekir Siddik (ra)’ dan rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) sag tarafina oturmuslardi, bu esnada kapidan birisi girdi ve Efendimiz bu zâti benimle kendi arasina oturttu.
Adam gittikten sonra buyurdu ki;

"Bu kisi bana su sekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et."

"Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû, Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû."

8. Ezhar adli kitabdan alinmistir.
Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Bir kimse bana günde yüz kere su sûretle salavat verirse, insAllah ahirette Rabb’im önünde o kimseye sefaat eylerim."

"Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh, Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd, Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr."

ÖNEMLI NOT:
Her kim Cuma gecesi (persembe’ yi Cuma’ ya bagliyan gece) bu ve bundan önceki (7. ve 8.) salavat-i serifeleri birlikte 70′ ser defa okursa, insAllah Aleyhisselâtü Vesselâm Efenfimiz’i rüyasinda görür.

9. Hisni Hasin Kitabinda Ebu Yali Musuli (ra)’ den rivayet olunmustur.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Bir kimse malinin çok olmasini istiyorsa, bu suretle salavat okusun."

"Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât."

10. Sevâhidin Nübüvve Kitabinda, Ebu Karsafe (ra)’ dan rivayetle:

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Her kim yatagina yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavati söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler. Ben de ona selam ve rahmet dilerim."

"Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
Ve Rabbel beledil harâm,
Ve Rabbel mes’aril harâm,
Bikülli âyetin enzeltehâ fî sehr-i Ramazan,
Bellig rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen.


Cevap: 40 salavat-i serife

akansu

11. Riyâzül Ehadis adli kitaptan alinmistir.

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

"Cennette bir agaç vardir ve ismi Mahbube’ dir.
Ak meyvesi olur, nardan küçük elmadan büyük, sütten ak, baldan tatli ve kaymaktan yumusaktir.
O meyveden ancak bu salavata devam edenler yer."

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin vesellim."

12. Ezhar adli kitaptan, Ibni Ömer (ra)’ den rivayetle:

Bir gün Efendimizin huzurunda, bir devenin hirsizligi sebebiyle iki kisi birbirinden davaci iken deve lisâna gelmis ve gerçek sahibini söylemisti.

Bunun üzerine Resûlullah Efendimiz (sas) deve sahibine;

"Sen ne okudun ki Medine’ nin mahalleleri melekler ile doldu ve deve konustu?", diye sordu.

Okudunuz mu?  Borçtan Kurtulmak için Peygamber Efendimizin Öğrettiği Dua.''Sebir Dağı Kadar Borcu..

Bunun üzerine adam asagidaki salavat-i serifeyi okudugunu söyledi.

Peygamber Efendimiz (sas) de buyurdular ki;

"Senin yarin, sirati geçerken yüzün ayin ondördü gibi nurlu ola!."

Allâhümme salli ve sellim alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min salâtike seyün,
Ve bârik alennebiyyin Muhammedin hattâ lâyebkâ min berekâtike sey’ün,
Verhaminnebiyye Muhammeden hattâ lâ yebkâ min rahmetike sey’ün.

13. Sifâ-i Serif Kitabindan alinmistir.

Hz. Ali (krv) Efendimiz her ne zaman salavat-i serife okuyacak olsa önce su ayet-i kerimeyi okur ve arkasindan da asagidaki salavati söylerdi.

Bismillâhirrahmânirrahîm,
"Innallâhe vemelâ iketehû yüsallûne alennebiyyi;
Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme."

Lebbeyk, Allâhümme ve se’adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessiddîkin vessühedâi vessâlihîn.
Vemâ sebbaha leke sey’ün Yâ Rabbel âlemîn.
Alâ seyyidinâ Muhammed Ibn-i Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve Imâmil müttekîn ve Resûl-i Rabbil âlemîn
Essâhidil besîriddâî ileyke bir iznike essirâcil münîr ve aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî ridvânullâhi aleyhim ecmaîn.

14. Riyâzil Müzekkirin kitabindan alinmistir.

Hz. Ali (krv) Efendimiz buyurdular ki;

"Her kimse günde on kere ve Cuma gününde yüz kere bu sekilde salavat verirse insAllah kiyamet gününde Efendimiz (sas) elinden tutar."

"Salavâtullâhi ve melâiketihî ve enbiyâihî ve rusülihi ve cemîi halkihî alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âlihî ve aleyhisselâm ve rahmetullâhi ve berekâtühû."

15. Ibni Abbas (ra) buyurmustur ki;

"Bir kimse su sekilde salavat verse, yetmis melek onun sevabini yazar."

"Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû."

16. Ezhar adli kitapta kaydedilmistir ki;

Bir kimse hergün üç kere bu salavati söylerse Peygamber Efendimiz (sas)’ in nübüvvet hakkini ödemis olur ve Hak Teâlâ insAllah onun ahirette derecesini yükseltir.

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sellim ve eczihî annâ hayrel cezâi."

17. Ibni Abbas (ra) buyurmuslardir ki;

"Her kim bu sekilde salavat-i serife verirlerse, Efendimiz kendisine, ana, baba ve yakinlarina insAllah sefaatte bulunur."

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve tekabbel sefâatehül kübrâ ve erfe’a derecetehül ulyâ ve âtihî sü’lehû fil âhireti vel ûlâ kemâ âteyte Ibrâhîme ve Mûsâ.

18. Ravzatül Ulemâ kitabindan, Ibni Mesud (ra)’ den rivayetle.

Buyurdular ki;

"Siz salavat vermek istediginiz zaman güzelce edin.
Zirâ getirdiginiz salavati Efendimiz (sas) Hazretlerine arzederler.
Su sekilde ederseniz Efendimiz (sas) de size selam verir ve Hak Teâlâ’ dan o kimsenin bagislanmasini ister."

"Allâhümmec’al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re’fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil gurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.
Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yagbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli Ibrâhîme inneke hamîdün mecîd.

19. Sifa-i Serif kitabindan, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle.

Buyurmustur ki;

"Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzindan (Kevser Havuzu) içmek isterse, su sekilde salavat versin."

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve esyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn."

20. Sifâüssakâm Kitabindan, Ebulhayr Yahyâ-ü Muttalibi’ den, O da Sinân-i Isfehânî’ den rivayet eder;

"Resûl-i Ekrem (sas) Efendimizi rüyamda gördüm.
Amcamoglu Idris-i Sâfi’ yi sordum.

Buyurdular ki;

"Hak Teâlâ Hazretlerinden onun için rica ettim, hesap olunmasin".

Yâ ResûlAllah, bu serefe nasıl nâil oldu?, diye sordum.

Efendimiz de;
"O sagliginda su sekilde salavat verirdi".

Ayni sekilde Imam-i Sâfi Hazretlerini rüyasinda gören Ibrahim bini Ismail (rahimehullah) de Hz. Sâfi’ nin ayni salavat-i serifeyi okudugunu rivayet etmistir.

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüzzâkirûne ve gafele an zikrihil gâfilûn."


Yanıt: 40 salavat-i serife

akansu

21. Sifâüssakâm kitabindan: Birgün Seyh Sibili (ks) Hazretleri, Imam-i Ebubekir Ahmed Ibni Mûsâ (rahimehullah)’ in yanina geldi.
Imam Hazretleri ayaga kalkarak musafaha ettikten sonra onu iki kasinin arasindan öptü.
Ben taaccüp ettim, Imam hiç kimseye böyle ikramda bulunmamisti ve buyurdular ki;

"Ben rüyamda Peygamber Efendimizin (sas) de Seyh Sibili’ ye ayni sekilde davrandigini gördüm.
Sebebini sordugumda Efendimiz, onun her namazdan sonra Tevbe Sûresinin sonu olan

Okudunuz mu?  Söz kesme, nişan ve nikah duası

"Lekad cêeküm Rasûlüm min enfüsiküm azîzün aleyhi mâ anittüm harîsün aleyküm bil mü’minîne Raûfur Rahîm.
Fein tevellev fe kul; Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arsil Azîm."

ayetini okudugunu ve ardindan su salavati getirdigini buyurdular."

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mil es semâvâti vel arzi ve mil el arsil azîm.

22. Riyâzül Müzekkirîn kitabindan.

Hallâd Ibni Kesir’ in vefatindan sonra yastiginin aldinda

"Hâzihî beraetün minessaid Hallad Ibni Kesir" yazili bir kagit buldular.
Sebebi soruldugunda Hanimi dedi ki;
"Her Cuma günü 1000 kere su salavati söyler ve Cehennemden kurtulmasina vesile olacagini umardi."

cuma günü 1000 x

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî vesellim."

23. Ihyâ-i Ulûm kitabinda Imam Gazâli (ks) buyurmuslardir ki;

"Her kim yedi Cuma yediser defa bu sekilde salavat verirse insAllah Efendimizin (sas) sefaatine nâil olur."

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tekûnü leke rizâen ve lihakkihî edâen ve e’atihil vesîlete vel fazîlete vel makâmel Mahmûdellezî veadtehû veczihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi ve salli alâ cemîi ihvânihî minen nebiyyîne vesssâlihîne, birahmetike yâ ERHAMERRÂHIMÎN.

24. Salavât-i Semâniye.

Mücebâya mensub, sekiz kimse bulunmakta idi.
Ibrahim Ethem Hazretleri bunlarla Mescid-i Aksâ’ da görüsmüs,
"Bizim virdimiz bu salavat-i serifedir" demislerdir.

Ibrahim Ethem Hazretleri (ks)’ den Seyh Muhammed Hadravî Hazretleri nakletmistir.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ halakte,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli sey’in,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e külle sey’in,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahsâ kitâbüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ilmüke,
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahâta bihî ilmüke.

25. Seyh-ül Mesâyih Seyh Sâdettin Hamevî’ den nakledilmistir.

"Her kim, Peygamber Efendimize (sas) bu sekilde salavat verirse dünyadan imânla gider ve sefaate nâil olur."

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin mutlaki cevâdil îmân,
fî meydânil ihsân ve mürsile riyâhil keremi ilâ ravzil cinâni ve alâ âli Muhammedin vesellim.

26. Bu salavat da Seyh-ül Mesâyih Seyh Sâdettin Hamevî’ den (ksa) nakledilmistir.

Eger bir kimse seytan vesvesesinden ve nefs-i hevâdan mutazarrir olursa okunmasi tavsiye edilmistir.

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin müferriki firekil küfri vettugyâni ve müsettiti bugâti cüyûsil karîni vesseytâni ve alâ âli Muhammedin vesellim."

27. Seyh-ül Mesâyih Seyh Sâdettin Hamevî’ den (ksa) nakledilmistir.

Bu salavat-i serifeyi gam ve kederden kurtulmak veya zâlim elinde ise kurtulmak için okumayi tavsiye etmislerdir.
(25, 26 ve 27. salavatlar için Hazreti Seyh "Kesif âleminde Saki arsda yazilmistir" buyurmuslardir)

"Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin sâhibil Ferki vel Furkân ve câmial vedki ve menzilehû min semâil KUR’ÂN ve alâ âli Muhammedin vesellim."

28. Seyh ve mürsid-i kirâmdan Abdülvehhab Nisâbori’ den rivayetle;

Bir gün Seyh Sâdettin Dimiskî (Sam) cezbe âleminde iken, müezzin Mukriî Kirtâbi’ yi çagirdi.
Buyurdu ki;
"Rûhu akdesi risâlet Hazreti Seyyidil mürselîn Sultânullâhi fil arzin Salavâtullâhi ve selâmühû aleyhi ve âlihî ecmaîn Efendimiz, biraz evvel hâzir oldu.
Salavattan su 11 kelimeyi lütuf buyurdular, dilerim ki bu seher vaktinde güzel ve yüksek sesinle okuyasin.
Tâ ki bunun bereketi, seher-î âsiklarin hallerine yetise".
Daha sonra asagidaki salavat-i serifeyi tekrarladi
(Bu salavâtin edâsi arz-i hâcette mucib-i icâbettir, korkulari def eder.
Faydasi çok kimselerce görülmüstür).

"Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî arasâtil Kiyâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin hîne tekûmussâatü vettâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhallasaten anil melâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten mübellegaten ilesselâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten fâizaten alâ ehlil kirâmeh,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli hînin ve ân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî külli zamânin ve mekân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin bikülli lisânin ve cenân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin inde zuhûri külli hikmetin ve beyân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin sâhibil kitâbil azîzi ve hâmilil Fürkân,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne kün ve kân,
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minennebiyyîne vessiddîkîne vessühedâi vessâlihîne ehlel kibleti vel amân vel kitâbi vel mîzân.
Yâ HANNÂN, Yâ MENNÂN.
Vagfirli ümmeti Muhammedin habîbike ve nebiyyike alleyhissalâtü vesselâm.
Ve eskinhüm alel cinâni ve ahsin ileyhim yâ veliyyel ihsân ve edhilhüm,
birahmetike firridâ verridvân, verrahmeti velgufrân ve eizhüm minesseytâni vennîrâni,
birahmetike yâ ERHAMERRÂHIMÎN.

Okudunuz mu?  Gök kapılarını titreten dua...

29. Sultân-ül müfessirîn Burhânül Müzekkirîn Emiriddâhirül Ravizi Hazretleri buyurmuslardir ki;

Hazreti Seyh Sa’d (ksa) bir gece yine murâkebede iken Seyyid-i Âlem Sallalâhü Aleyhi Vesellem Efendimiz, kendilerine bu 6 salavâti tâlim buyurmuslardir.
Bu salavât bilhassa kederleri giderir, ferahlik verir.
Ümerâ yanina giderken okumakta çok faydalidir.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten lâhikaten binûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten makrûneten bizikrihi ve mezkûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten câmiaten beyne ferahihi ve sürûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten muhîtaten bitûrihi ve sûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten münevvereten likulûbi eshâbi sudûrihi,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin salâten sârihaten limenkûrihi fî mestûrihi,
Ve Salli Alâ cemîi ihvânihî minel enbiyâi ve evliyâi biadedi ubûrihi ve mürûrihi beynel mâi ve tuhûrihi vennûri ve zuhûrihi ve elhik ve umûrihi, yâ ERHAMERRÂHIMÎN."

30. Seyh Haci Bisükreti Hazretlerinden naklolunmustur.

Bir gece rüyamda Resulullah Efendimizi gördüm ve bana su sekilde salavat okumayi tâlim buyurdular.

"Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh."


Soru: 40 salavat-i serife

akansu

31. Seyh Muhakkik Zeyneddin Güla (ksa) Hazretlerinden rivayetle;

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filevvelîn,
Ve Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filâhirîn,
Ve Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi veselleme filmelâil e’alâ ilâ Yevmiddîn.32. Seyh Ebûl Abbas Revvehallâhü Rûhahû buyurduki;

Her kim, her gün ve her gece üçer kere bu salavât-i serîfeyi edâ ederse o günün ve gecenin saatlerinin cümlesinde salavat vermis gibi olur!

(Ayni salavât, Menâhicil Ibad kitabinda Seyh Sa’d Ibn-i Fergâni (ksa) Hazretleri tarafindan da zikredilmistir)

3 x

"Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsati kelâminâ,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ."

33. SALAVÂT-I HIZIR Menâhicil Ibad kitabinda bulunmaktadir.

Hizir Alleyhisselâm’ in bazi evliyaya tâlim buyurdugu rivayet olunur.

Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme adede mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme zînete mâ alimte,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve selleme mil’e mâ alimte.

34. Hâfiz Ebûl Hasan Ibn-i Mahmud Sâzelî Rahimehullah buyurmustur ki;

Seyh-ül Mesayih Ebû Abdullah Hüseynî Harrânî bana Kur’ân-i Kerîm’ in ezberimde olup olmadigini sorduktan sonra, her Kur’an-i Kerim’i okuyusum sonrasinda su sekilde salavât getirmemi tavsiye ettiler.

"Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî vesellim.
Biadedi mâ fî cemîil Kur’ân-i harfen harfen,
Ve biadedi külli harfin elfen elfen."

35. Mahmud Sebükteki (Gaznevî) Hazretlerinin devam ettigi ve sabah ve aksam üçer defa okunmasi ile 60.000 salavat yerine geçtiginin Resulullah Efendimiz tarafindan da tasdik edildigi salavât-i serife söyledir:

Sabah + Aksam 3x

"Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin mahtelefel melevâni ve teâkabel asarâni ve kerrerel cedîdâni vestakbelel fergadâni ve bellig rûhahü ve ervâha ehli beytihî, Minnet tahiyyete vesselâm ve bârik ve sellim kesîrâ."

36. Mevlânâ Semseddin Rahimehullah Hazretlerinin bizzat Resûl-ü Ekrem Efendimizden, tâun hastaligindan korunmak için ögrendigi salavât söyledir.

"Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, bikülli dâin ve devâin, Ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ."

37. Zahiret-il Mülûk Kitabindan;

Sâlihlerden bir zat bahar mevsiminde sahraya çikar

"Fenzur ilâ âsâri Rahmetillâhi …." âyet-i kerimesini düsünerek, arzdaki agaç ve çiçeklere bakarak söyle bir salavât-i serife okudu.
Derken, bir ses duydu.
"Ey salavât veren kimse! Kirâmen kâtibin’ I zahmete koydun, bu kelimelerin sevâbini yazmakla ugrastilar. Derecât-i Âliye’ ye müstehâk oldun.
Yaramazliktan her ne ettin ise bagislandin. Artik kendine sâhip ol!"

"Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi veraki hâzihil escâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi vürûdi vel envâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi katril emtâr,
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin biadedi remlil gifâr."

Okudunuz mu?  YETİŞ YÂ RABBÎ DEMEKLE HİÇBİRŞEY KAYBETMEDİM Medet Ya Şeyh!Diyenlere

38. SALÂTEN TUNCÎNÂ Sifâül Eskâm Kitabindan;

Fakihani Rahimehullah Ebû Musa Darir’ den nakleder.

Bir gemi yolculugunda çok siddetli bir firtinaya tutulan bu zat uyku esnasinda Resulullah Efendimizi görür ve Efendimiz (sas) kendisine 1000 defa okumak üzere bu salavât-i serifeyi tâlim buyururlar.
Bu sekilde tüm gemi halki kurtulur.

"Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin vesellim, Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli velâfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (indeke) e’alet derecât ve tübelligunâ bihâ aksal gayat, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be’adel memât.

39. SALAVÂT-I FETIH Her kim 40 sabah, farz namazının edâsindan sonra bu salavâti okursa, baglanmis isleri açilir, mahpus ise kurtulur, düsmanina karsi zafer kazanir.

Seyyid Ali Hamedâni Hazretleri, bu salavâtin bir kismini Evrâd-i Fethiye’ nin sonunda kaydetmistir.
Asagida ise tamami mevcuttur.
Rabb’imiz kabul buyursun.

Âmîn.

"Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECIYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKILLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MENIHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN SERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDELMÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ IMÂMELMÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEMENNEBIYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEFÎELMÜZNIBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBIL ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDEL EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDIL AHIRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂIDEL MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEFÎAL ÜMMETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMEL HIMMETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMILE LIVÂIL HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHIBE MAKÂMIL MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÊKIYEL HAVZIL MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERENNÂSI TEBEAN YEVMEL KIYÂMETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDI VELEDI ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VEL AHIRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BESÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂIYELLÂHI BIIZNIHÎ VESSIRÂCIL MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBIYYERRAHMETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBIYYETTEVBETI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFI ESSALÂTI
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂSIR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYIDI MUHAMMED"

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arsihî ve cemîi halkihî aleyke Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.

40. Rivayet olunur ki, eğer bir kimse 7 gün ve 7 gece, her namazdan sonra 11 kere salavat verip, ayrica asagidaki salavât-i serifeyi (teslimât) 7 kere okursa insallâh-ü teâlâ istegi kabul oluna!

"Essalâmü aleyke yâ imâmel haremeyn,
Essalâmü aleyke yâ imâmel hâfikeyn,
Essalâmü aleyke yâ Resûlessakaleyn,
Essalâmü aleyke yâ men filkevneyn ve sefîi men fiddêrayn,
Essalâmü aleyke yâ sâhibel kibleteyn,
Essalâmü aleyke yâ nûral mesrikayn ve ziyâel magribeyn,
Essalâmü aleyke yâ ceddessibtayni el Hasani vel Hüseyni,
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike vehfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve esyâike
Selâmullâhi vel melâiketihi vennâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
VELHAMDÜLLAHI RABBIL ÂLEMîN."

kaynak:40 salavât-i serif, Hüseyin Ibn-i Aliyyül Kâsifi ,
Tuhfet-üs Salavât isimli kitabinin dilimize sâdelestirilmis seklidir.


meryemgül1
-Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Ali Seyyidina Muhammed
Allah c.c.razı olsun kardeş


nurya
ve RABBEL beytil haram,ya rabbeş şehril haram,ya rabbel mescidil haram,ya rabbel beledil haram,ya rabber rükni vel makam,ya rabbel hılli vel haram,ya rabben nuri vezzalam,ya rabbet tahiyeti vesselam,ya rabbel celali vel ikram.


40 salavat, 40salavat, mumsena40salavat

Bu kategoride yer alan Nihat Hatipoğlu' Nun Programinda Yayinlanan Dualar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

40 salavat-i serife Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.