Diyanet

Ezanın Fazileti ile ilgili hadisler

Ezanın Fazileti ile ilgili hadisler

rana

Hadis No : 2420
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “İnsanlar, eğer ezan okumak ile namazın ilk safında yer almada ne (gibi bir hayır ve bereket) olduğunu bilseler, sonra da bunu elde etmek için kur’a çekmekten başka çare kalmasaydı, mutlaka kur aya başvururlardı.”

Kaynak: Buhari, Ezan 9, 32, Şehadat 30; Müslim, Salat 129, (437); Tirmizi, Salat 166, (225); Nesai, Mevakit

Hadis No : 2421
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan oradan sesli sesli yellenerek uzaklaşır, ezanı duyamayacağı yere kadar kaçar. Ezan bitince geri gelir. İkamete başlanınca yine uzaklaşır, ikamet bitince geri donüp kişi ile kalbinin arasına girer ve şunu hatırla, bunun düşün diye aklında daha önce hiç olmayan şeylerle vesvese verir, öyle ki (buna kapılan) kişi kaç rekat kıldığını bilemeyecek hale gelir.”

Kaynak: Buhari, Ezan 4, Amel fi’s-Salat 18, Sehv 6, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Salat 19, (389), Mesacid 83, (3

Hadis No : 2422
Ravi:
Tanım: Müslim’in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Şeytan namaz için okunan ezanı işitti mi kaçar. Müezzinin sesini işitmemek için sesli sesli yellenir. (Ezan bitip müezzin) susunca geri döner ve vesvese verir. İkameti işittiği zaman, müezzini duymamak için gider, susunca geri döner ve vesvese verir.”

Kaynak: Müslim, Salat 16, (389); Buhari, Ezan 4

Hadis No : 2423
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Şeytan namaz için okunan ezanı işitince Ravha nam yere kadar gider.”

Kaynak: Müslim, Salat 15, (388)

Hadis No : 2424
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) ile beraberdik. Bilal (ra) kalkıp ezan okudu. (Ezanı bitirip) susunca, Aleyhissalatu Vesselam: “Kim bunun mislini kesin bir inançla söylerse cennete girer” buyurdu.

Kaynak: Nesai, Ezan 34, (2, 24)

Hadis No : 2425
Ravi: Abdullah İbnu Amr İbni’l’As
Tanım: Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini işitmiştir: “Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen (kelime kelime) tekrar edin. Sonra bana salat u selam okuyun. Zira kim bana salat u selam okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el Vesile’yi taleb edin. Zira o, cennette bir makamdır ki mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümid ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesile’yi taleb ederse, şefaat kendisine vacib olur.” [(Hadisin ilk cümlesi Buhari’de de rivayet edilmiştir (Ezan 7)]

Kaynak: Müslim, Salat 11, (384); Ebu Davud, Salat 36, (622); Nesai, Ezan 33, (2, 23); Tirmizi, Salat 154, (2

Hadis No : 2426
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanı işittiği zaman kim: “Allahümme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme ve’s-salati’l’kaime ati Muhammedeni’l-Vesilete ve’l’fadilete veb’ashu makamen mahmudenillezi va’adtehu. (Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammede Vesile’yi ve fazileti ver. O’nu, va’adettiğin -bir rivayette va’adettiğin üzere- makam’ı Mahmud üzere ba’s et (dirilt)” derse, ona Kıyamet günü mutlaka şefaatim helal olur.”

Kaynak: Buhari, Ezan 8; Ebu Davud, Salat 28, (529); Tirmizi, Salat 157, (211); Nesai, Ezan 38, (2, 26); İbnu

Hadis No : 2427
Ravi: Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzin, “Allahu ekber Allahu ekber” deyince sizden kim samimiyetle, “Allahu ekber Allahu ekber” derse; sonra müezzin: “Eşhedu en la ilahe illAllah” deyince, “Eşhedu en la ilahe illAllah” derse; sonra müezzin: “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” deyince, “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” derse; sonra müezzin; “Hayye ala’s-salat” deyince “La havle vela kuvvete illa billah” derse; sonra müezzin: “hayye ala’l-felah” deyince, “La havle vela kuvvete illa billah” derse; sonra müezzin: “Allahu ekber Allahu ekber” deyince, “Allahu ekber Allahu ekber” derse; sonra müezzin: “Lailahe illAllah” deyince “Lailahe illAllah” derse cennete girer.”

Kaynak: Müslim, Salat 12, (385); Ebu Davud, Salat 36, (527)

Hadis No : 2428
Ravi: Sa’d İbnu Ebi Vakkas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzini işittiği zaman, kim: “Ben şehadet ederim ki, bir olan Allah’tan başka ilah yoktur, O’na şerik de yoktur, Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür. Rabb olarak Allah’tan Resul olarak Muhammed’den -bir rivayette “…nebi = peygamber olarak Muhammed’den din olan İslam’dan- razıyım” derse günahı affedilir.”

Kaynak: Müslim, Salat 13, (386); Ebu Davud, Salat 36, (625); Tirmizi, Salat 156, (210); İbnu Mace, Ezan 4, (

Hadis No : 2429
Ravi: Ebu Ümame Es’ad İbnu Sehl
Tanım: Mu’aviye İbnu Ebi Süfyan (ra)’ı minberde oturmuş (hutbe vermek üzere bekliyorken) dinliyordum. (Ezan başladı.) Müezzin: “Allahu ekber Allahu ekber” deyince, Mu’aviye de: “Allahu ekber Allahu ekber” dedi; Müezzin: “Eşhedu en la ilahe illAllah!” dedi. Mu’aviye: “Ben de!” dedi; Müezzin: “Eşhedu en la ilahe illAllah!” dedi. Mu’aviye: “Ben de!” dedi. Müezzin: “Eşhedu enne Muhammeden Resulullah!” dedi. Mu’aviye: “Ben de!” dedi. Müezzin: “Eşhedu enne Muhammeden Resulullah!” dedi. Mu’aviye: “Ben de!” dedi. Ezan okuma işi bitince dedi ki: “Ey insanlar! Ben Resulullah (sav)’ı minberde iken işittim, O da, müezzin ezan okurken tıpkı sizin benden işittiğinizi söylüyordu (bizzat işittim).”

Kaynak: Buhari, Cuma 23

Hadis No : 2430
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav), müezzinin ezan okurken şehadet getirdiğini işitince: “Ben de! Ben de!” derdi.

Kaynak: Ebu Davud, Salat 36, (527)

Hadis No : 2431
Ravi: Ebu Saidi’l-Hudri
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin!”

Kaynak: Buhari, Ezan 7; Müslim, Salat 10, (383); Ebu Davud, Salat 36, (522); Nesai, Ezan 33, (2, 23); Tirmiz

Hadis No : 2432
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim, yedi yıl sevabına inanarak ezan okursa, Allah bunu, onun ateşten kurtulmasına bir senet yapar.”

Kaynak: Tirmizi, Salat 152, (206)

Hadis No : 2433
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Müezzin, sesinin gittiği yer boyunca mağfiret olunur. Yaş ve kuru herşey onun lehinde şehadet eder, namaza katılan kimseye yirmibeş kat namaz yazılır ve iki namaz arasındaki (günahları) affedilir.”

Kaynak: Ebu Davud, Salat 31, (515); Nesai, Ezan 14, (2, 13); İbnu Mace, Ezan 5, (724)

Hadis No : 2434
Ravi: Bera
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah ve melekleri namazda birinci safa rahmet ederler. Müezzin sesinin ulaştığı yere kadar mağfiret görür. Yaş ve kuru her ne, sesini işitirse, onu tasdik eder. Ona, beraberinde namaz kılanların ecrinin bir misli verilir.”

Kaynak: Nesai, Ezan 14, (42, l3)

Hadis No : 2435
Ravi: İbnu Amr İbni’l-As
Tanım: Bir adam: “Ey Allah’ın Resulü! Müezzinler (sevapça) bizden üstün oluyorlar. (Onlara yetişmemiz için ne tavsiye edersiniz?) diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: “Onların söylediklerini sen de tekrar et. Bitirip sona erince dilediğini iste, sana da (aynı sevap) verilecektir” cevabını verdi.

Kaynak: Ebu Davud, 36, (524)

Hadis No : 2436
Ravi: Abdullah İbnu Abdirrahman İbni Ebi Sa’sa’a
Tanım: Ebu Said (ra) bana dedi ki: “Seni, koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zira, müezzinin sesini insan, cin ve sair her ne işitirse en uzağı bile Kıyamet günü onun lehinde şehadet eder.” Ebu Said sözlerini şöyle tamamladı: “Ben bunu Resulullah (sav)’dan işittim.”

Kaynak: Buhari, Ezan 5, Bed’ü’l-Halk 112, Menakib 25; Nesai, Ezan 14, (2,13); Muvatta, Nida 5, (1, 69)

Hadis No : 2437
Ravi: Mu’aviye
Tanım: Resulullah (sav)’ı “Müezzinler Kıyamet günü, boyun itibariyle insanların en uzunu olacaklardır” derken işittim.

Kaynak: Müslim, Salat 14, (387)

Hadis No : 2438
Ravi: Asım İbnu Behdele
Tanım: Zirri’bnu Hubeyş ezan okurken yanına bir adam uğradı ve: “Ey Ebu Meryem, ezan mı okuyorsun? Ben ezan yüzünden senden nefret ediyorum” dedi. Zirr ona şöyle cevap verdi: “Fazilet sebebiyle benden nefret mi ediyorsun? VAllahi seninle konuşmuyorum.” [Rezin ilavesidir. (Kaynağı bulunamamıştır).]

Kaynak: Rezin


Cevap: Ezanın Fazileti

ilke
Allah razı olsun emeğine sağlık.


Yanıt: Ezanın Fazileti

Hoca
EZAN’IN FAZİLETİ HAKKINDA HADİSLER

91- Ebû Hüreyre’den (RadıyAllahu Ahn) Resûlüllah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
“Eğer insanlar, ezanda (ezan okumada) ve ilk safta ne kadar büyük bir fazilet olduğunu bilseler, sonra sıkışıklıktan kura çekmekten başka çare bulamasalar, muhakkak (ön saffı elde etmek için) anılarında kura çeker-lerdi.’[1]
92- Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Resûlüllah SallAllahu Aley-hi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
“Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezan sesini işitemeyinceye kadar, kıç atıp geri kaçar.”[2]
93- Muaviye’den (RadıyAllahu Anh) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah SallAllahu Aleyhi ve SellenVin şöyle buyurduğunu işittim: “Müezzinler, kıyamet gününde insanların boyca en uzun (en şerefli ve baş) olanlarıdır.”[3]
94- Ebû Sa’îd El-Hudrî’den (RadıyAllahu Anh) rivayet edildiğine göre,
Resûlüllah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den işittim:
“Müezzinin sesinin ulaştığı son hudud içerisinde, onun sesini duyan hiç bir cin, hiç bir insan ve hiç bir (cansız) şey yoktur ki, kıyamet gününde o müzzine şahidlik etmesin.”[4] Ezanın fazileti hakkındaki hadisler çok-tur.
Ezan okumakla imamlık görevlerinden hangisinin daha faziletli olduğu konusunda alimlerimiz dört görüşle ihtilâf etmişlerdir:
1- Sahih olan, ezanın daha faziletli olduğudur.
2- İmamlık daha faziletlidir.
3- İkisi de fazilette eşittir.
4- Eğer imam, imamlık haklarını yerine getirdiğini ve imamlık hasletleri-ni toplamışsa, imamlık daha faziletlidir, değilse müezzinlik daha faziletlidir.
_____________________
[1] Buhârî. Müslim
[2] Buhârî. Müslim. Muvatta’, Ebû Dâvud. Nesâî.
[3] Müslim.
[4] Buhârî. Muvatta’. Nesâî. İbn-i Mâce.


Soru: Ezanın Fazileti

Ecrinim
Allah razı olsun..


rana
Rabbim cümlemizden razı olsun, ezanimiz hiç dinmesin


ezanla ilgili hadisler, ezan ile ilgili hadisler, ezanla ilgili ayetler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu