Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:53
anket
Yönetici

İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir?

Hoca
İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir?

Cezası ölüm olan günahlar nelerdir?

(Sadece bilenler cevap versin)

bilmiyorsak mutlaka bu iki kavramı okyalım:

[URL]https://www.forumduasi.com/k-l/51228-kisas-nedir-islamda-kisas.html#post375769[/URL]

[URL="https://www.forumduasi.com/g-h/6188-had-hadler-islamda-hukukunda-cezalar.html"]Had, Hadler – İslamda Hukukunda Cezalar[/URL]


—>: İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir?

OGOG
Hatırladığım ikisini söyleyeyim,
– Sebepsiz yere can alan (ihtilafsız)
– Zina eden evli kişi (recm öldürmekmidir yoksa hafif taşlamakmıdır tartışması sürüyor, bilgim öldürmek yönündedir.)


—>: İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir?

BiLaL HaTTaB
"Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile; köle köle ile, kadın kadın ile kısâs olunur. Öldürülenin velisi tarafından, öldüren lehine bir şey affolunursa (diyet için) yapılacak uygulama örfe göre normal olmalı ve en iyi bir şekilde ona ödenmelidir. Bu size Rabbınızdan bir kolaylık ve rahmettir. Artık bu hükümden sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır. Sizin için kısasta hayat vardır, ey tam akıllı insanlar" (el-Bakara, 2/178-179)

"Her kim haksız olarak öldürülürse onun velisine yetki verdik. O da öldürmede haddi aşmasın. Çünkü ona yeterince yardım olunmuştur" (el-Isrâ, 17/33)

"Biz Tevrat’ta onlara şu hükümleri farz kılmıştık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ile kısas yapılır. Yaralarda da kısas vardır. Fakat kim hakkından vazgeçerse, bu onun günahlarının affına bir sebeptir. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar, zâlimlerin ta kendileridir" (el-Mâide, 5/45)

"Allah’tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah’ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı, şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can, zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15; Nesâî, Tahrîm, 5, 11, 14; Dârimî, Siyer,11; Ahmed b. Hanbel, I, 61, 63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 465, VI, 181, 214; es-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VII, 7)

"Lût kavminin yaptığı işi yapan bir kimseyi bulduğunuz zaman, yapanı da yaptıranı da öldürünüz." [Neseî’nin dışındaki diğer 5 Sünen sahipleri rivayet etmiştir.]

"Bekar bir kimse Lutîlik yaparken yakalandığında recmedilir." [Ebu Davud, Hudud, 3870]

Erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu da zina olarak değerlendirmişlerdir. Ancak şeriat bunun için ceza olarak belli bir ceza koymadığından dolayı bu hususta verilecek olan ceza had cezaları kapsamında değerlendirilemez. Tazir cezaları kapsamına girer.

Yol kesen kimselere uygulanacak hüküm konusunda da asıl olan şu ayettir:

"Allah ve Rasulü ile savaşanların ve yeryüzünde fesada koşanların cezası; ancak öldürülmek, asılmak, el ve ayakları çaprazvari kesilmek veya yerlerinden sürülmektir." [Maide/33]

İmam Şafii müsnedinde, yol kesenler hakkında İbni Abbas’tan şunu rivayet etmektedir: "Öldürürler ve mallarını alırlarsa, öldürülürler ve asılırlar. Ancak öldürürler ve mallarına dokunmazlarsa, öldürülürler fakat asılmazlar. Mal alırlar ancak öldürmezlerse, elleri ve ayakları çaprazlama kesilir. Yola korku salarlar fakat mal almazlarsa, bulundukları yerden sürgüne gönderilirler.”

Erkek olsun kadın olsun İslâm dininden dönen kimse, akıllı ve buluğa ermiş ise İslâm’a dönmesi için üç kere çağrılır ve baskı yapılır. İslâm’a dönerse serbest bırakılır aksi takdirde öldürülür.

Buhari İkrime’den şunu rivayet etmektedir:

"Müminlerin emîri Ali (ra)’ye zındıklar getirildi ve onları yaktırdı. Haber İbni Abbas’a ulaşınca: Onun yerinde ben olsaydın yaktırmazdım. Çünkü Rasulullah (sav): ‘Allah’ın azabı ile azab etmeyin’ buyurarak ateşle cezalandırmayı yasaklamaktadır. Ben olsaydım Rasulullah (sav)’in: ‘Kim dinini (İslâm’ı) değiştirirse onu öldürünüz’ sözüne göre onları öldürürdüm."


—>: İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir?

islamdostu
Ölüm cezası zina edene(evli), cana kıyana ve mürtedler içindir.


ßaran
"Allah’tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah’ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı, şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can, zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15; Nesâî, Tahrîm, 5, 11, 14; Dârimî, Siyer,11; Ahmed b. Hanbel, I, 61, 63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 465, VI, 181, 214; es-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, Mısır t.y, VII, 7).

Kur’ân-ı Kerîm’de; "…göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ile kısas yapılır. Yaralarda da kısas vardır" (el-Maide, 5/45) buyurularak, ölümün dışında kalan müessir fiillere de kısas hükmü getirilmiştir.

kısasın uygulanabilmesi için öldürülenin velisinin belirli olması ve vârislerin kısas talebinde bulunması da şarttır (Bilmen, a.g.e., III, 68 vd ).

Yaralama veya sakat bırakmalarda kısas isteme hak ve yetkisi mağdura âittir. Ölüm halinde ise bu hak ve yetki önce öldürülenin vârislerine, sonra da İslâm Devleti’ne aittir. Prensip olarak ölenin mal varlığına mirasçı olan, kısas veya diyetle ilgili haklara da sahip olur. Çünkü mirasçı, ölene insanların en yakın olanıdır (el-Kâsânı, Bedayiu’s-Sanayi’, Beyrut 1402/1982, VII, 242; el-Fetâvâ’l Hindiyye, VI, 7 vd.; Bilmen, a.g.e., III, 88 vd.).


Ebu Müslim
Kurana göre ölüm cezası :

"Her kim haksız olarak öldürülürse onun velisine yetki verdik. O da öldürmede haddi aşmasın. Çünkü ona yeterince yardım olunmuştur" (el-Isrâ, 17/33)

"Allah ve Rasulü ile savaşanların ve yeryüzünde fesada koşanların cezası; ancak öldürülmek, asılmak, el ve ayakları çaprazvari kesilmek veya yerlerinden sürülmektir." [Maide/33]


Hoca
< Kurana göre ölüm cezası : >
bu sözlere hep fitne çıkarıcı söz olarak bakıyorum. nedeni de, sanki sünnette olan hükümler Kur’ana uymuyormuş gibi…

İslama göre dense daha uygun olur. Kaynaklarımız Kur’an ve sünnettir.


Ebu Müslim
Kurana göre zina eenlerin cezası 100 celdedir.

NUR 2:
Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek (celde) vurun. Eğer Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, onlara Allah’ın dini(ni uygulama) konusunda sizi bir acıma tutmasın; onlara uygulanan cezaya mü’minlerden bir grup da şahit bulunsun.

Hadise (!) kitabına göre ise taşlanarak ölümdür.

"Allah’tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah’ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı, şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can, zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15; Nesâî, Tahrîm, 5, 11, 14; Dârimî, Siyer,11; Ahmed b. Hanbel, I, 61, 63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 465, VI, 181, 214; es-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VII, 7)

Kurana göre lezbiyenliğin cezası:

NİSA 15:
Kadınlarınızdan fuhuş yapanların aleyhinde olmak üzere içinizden dört şahid tutun. Eğer şehadet ederlerse, onları, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol kılıncaya kadar evlerde alıkoyun.

Kurana göre lutiliğin cezası:

Nisa 16:
İçinizden fuhuş yapan erkekleri cezalandırın tevbe edip kendilerini düzeltirlerse, onları bırakın. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, merhamet edendir.

Hadislere(!) göre lutiliğin cezası:

"Lût kavminin yaptığı işi yapan bir kimseyi bulduğunuz zaman, yapanı da yaptıranı da öldürünüz." [Neseî’nin dışındaki diğer 5 Sünen sahipleri rivayet etmiştir.]

Kurana göre mürtedin dünyada cezası yoktur.

NİSA 137:
Onlar ki iman ettikten sonra inkâr ettiler. Sonra tekrar iman edip sonra inkâr ettiler. Sonra da inkârlarını artırdılar… İşte onları Allah ne affeder, ne de doğru yola çıkarır.

Hadise(!) göre müretedin cezası ölümdür.

"Allah’tan başka ilâh olmadığını ve benim Allah’ın elçisi olduğumu tasdik eden müslüman bir kimsenin kanı, şu üç durum dışında helal değildir: Cana karşı can, zina eden evli kişi ve dini terkedip cemaatten ayrılan kimse" (Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26; Ebû Dâvud, Hudûd, 1; Tirmizî, Hudûd, 15; Nesâî, Tahrîm, 5, 11, 14; Dârimî, Siyer,11; Ahmed b. Hanbel, I, 61, 63, 65, 70, 163, 382, 428, 444, 465, VI, 181, 214; es-Şevkânî, Neylü’l-Evtâr, VII, 7)

Bu delillere göre şimdi söyle bakalım hadisler Kurana uyuyor mu?
Eğer hadisler Peygamberin sözü ise getirdiği kitap ile sözleri bir biriyle uyumlu olması gerekmez mi?


sevde_
Bildiğim zina eden evli bayana recm,(erkeğede aynı ceza uygulamnıyormu hatırlamıyorum), vede haksız yere adam öldürenlere kısas yapılıyor.


Hoca
< erkeğede aynı ceza uygulamnıyormu hatırlamıyorum >
elbette… islamda evli olduğu halde zina eden erkek veya kadın farketmez cezası ölümdür.


elçi islam
hocam namaz kılmayanın cezası nedir?Namaz kılmayan fasık oluyormu?Bu konular hakkın da bilgi verirmisiniz.Hanefi ve şafi mezheblerine göre uygulama nasıldır?


Hoca
< hocam namaz kılmayanın cezası nedir?Namaz kılmayan fasık oluyormu?Bu konular hakkın da bilgi verirmisiniz.Hanefi ve şafi mezheblerine göre uygulama nasıldır? >
[URL="https://www.forumduasi.com/peygamberimiz-ve-sahabelerdede-namaz/89868-namazi-terkin-cezasi.html"]namazı terkin cezası – Mumsema islam Arsivi[/URL]

[URL="https://www.forumduasi.com/imamlar/83062-namazi-terkeden-kimseye-uygulanacak-ceza-konusunda-mezheb-imamlarinin-gorusleri-neler.html"]Namazı terkeden kimseye uygulanacak ceza konusunda mezheb [/URL]

[URL="https://www.forumduasi.com/namazla-ilgili-yazilar/35409-namazi-terkin-dini-cezasi.html"]Namazı Terkin Dini Cezası – Mumsema islam Arsivi[/URL]


tuallin
Allah (cc) razı olsun hocam.. güzel bir konu yorumlarda çok güzel maaşAllah..


DangeR
İslamda idam cezası vardır biliyordum


Esse
< elbette… islamda evli olduğu halde zina eden erkek veya kadın farketmez cezası ölümdür. >
günümüzde böyle bir suca teşebbüs eden cezası nasıl uygulanır?


imamhatipli42
< günümüzde böyle bir suca teşebbüs eden cezası nasıl uygulanır? >

Şeriatla yönetilen devlet tarafından ceza verilebilir. Şahıslar ceza veremez.


mfcanbaz
< Buhari İkrime’den şunu rivayet etmektedir:

"Müminlerin emîri Ali (ra)’ye zındıklar getirildi ve onları yaktırdı. Haber İbni Abbas’a ulaşınca: Onun yerinde ben olsaydın yaktırmazdım. Çünkü Rasulullah (sav): ‘Allah’ın azabı ile azab etmeyin’ buyurarak ateşle cezalandırmayı yasaklamaktadır. Ben olsaydım Rasulullah (sav)’in: ‘Kim dinini (İslâm’ı) değiştirirse onu öldürünüz’ sözüne göre onları öldürürdüm." >

Bu durum gerçekten olmuş mudur.

Bu nakil doğrumudur ?


Fahmin
İslam gözəllikdir, saflıq və paklıqdır. İslam Allahın buyurduğu dindir !

_____________

Güzel bir hikayeyi paylaşmak isterim. (Kurani Kerimden dastanlar adlı kitaptan)
İki nəfər məsihi ki, müsəlman olmuşdular və Müsəlman şəhərlərinin birində (Təlitə adlı şəhərdə) yaşayırdılar, onlardan soruşduqda ki, nə səbəbə müsəlman olmusunuz və elmin təhsilində qabaqcılsınız ?
Dedilər: Bir neçə il əvvəl ki, zindanda əsir idik, bir müsəlman İraqlı da bizimlə idi və hər gün Quran oxuyurdu. Biz isə məsihi idik deyə başa düşmürdük. Ondan ərəb dilini öyrənməyə başladıq. Sonra o, Quranı oxuduqda biz də başa düşdük. Bir gün bu iki ayəni oxudu və dedi: Allahın kəlamıdır və Allah buyurur: Çağırın məni qəbul edim sizi (ğafir 60), Ey müsəlmanlar siz öz Allahınıza yaxınsınız (bəqərə 186).
Allah yaxındır, əgər bir işin olsa özün de, lazım deyil ki, gələsən məscidə, ya alimlərin yanına. Hər kim məni istəsə, mən yaxınam. Allah uzaq deyil ki, uca səslə deyəsən. O şeyi ki, istəyirsən Allah’a de. Amma Allah ki, buyurur dua etmək yaxşıdır dua et. Bu iki-üç ayəni eşitdik və mən o dostuma dedim görürsən Peyğəmbər (s) düz deyirmiş. Bizim məsihilər ki, bu kəlamı qəbul etmirlər və buna əsasən də deyirlər ki, bəşərin (insanın) Allahla yolu yoxdur. Ancaq gərək alimlərinin ya keşişlərinin yanına getsinlər. Əgər günah etsələr çarələri yoxdur, gərək kilsəyə gedib etdikləri günahı keşişə desinlər və ona pul versinlər ki, keşiş onları bağışlasın. Bu halda ki, o keşişin özünün Alaha yolu yoxdur.
Dostlardan biri deyir: Tamaşa etmək üçün Parisdə olan kilsəyə getdim. Böyük bir kilsəydi, o qismət ki, günahlarının bağışlanması üçün idi tamaşa etməli idi. Birinci qismət onlar idi ki, günah etmişdilər. Bir zalda oturmuşdular və kağız dəftər götürüb günahlarını bir kağıza yazıb orada olan aparata salırdılar. Sonra ayrı bir zala keçib cavabını alırdılar. O cavabda yazılırdı ki, gərək bu günah üçün bu məbləği verəsən ki, günahın bağışlansın. Sonra isə pul verilən yerə gedib cavabda yazılan məbləğdə pul verirdilər. Pul verdikləri yerdən kağız alıb axırıncı zala gedirdilər və o zala kağızı verdikdən sonra onlara deyilirdi ki, günahlarınız bağışlandı !
O iki məsihi dedilər:
– Biz bu iki-üç ayəni eşitdikdən sonra, bizdə əsər qoydu və dedik: Əgər bu sözləri ki, Allah buyurur (mən sizə yaxınam, hər nə istəsəniz məndən istəyin) düzdür ? Biz suslamışdıq və Allahdan su istəyirik. Bu anda gördük ki, zindanın divarından su axdı və o sudan içib sirab olduq. Bu anda biz Allahın kəlamını qəbul edib və müsəlman olduq. O İraqlı müsəlman ki, bizə müsəlman dilini öyrətmişdi, gördü ki, bizim duamız ilə ağıla gəlməyən yerdən su axdı. Quranı yerə qoyub ayağa qalxdı və bizə dedi: Mən indi bildim ki, sizin dininiz həqqdir.
Biz isə ona başa saldıq ki, bizim dinin həqiqəti yoxdur, həqiqi din Quranın buyurduğu İslam dinidir. Biz də Quranın buyurduğu kəlamları qəbul edib müsəlman olmuşuq və müsəlman olduqdan sonra dua edib bu möcüzəni görmüşük. O isə bizim sözlərimizi qəbul etməyib dedi:
– Siz istəmirsiniz öz dininizi mənə öyrədəsiniz, bunun üçün də bəhanə edirsiniz.
Sonra biz hər nə dediksə qəbul etməyib İslam dinindən döndü və kafir oldu.
Bu iki məsihi dedi: Ey Allah ! Sənə and veririk Quranın bərəkətinə və Mühəmməd(s)-in rəhmətinə bizə bir yol görsəd ! Gecə yuxuda onlara deyildi ki, Suriyaya gedib orada olan İslam Alimləri ilə görüşsünlər. Beləliklə iki Məsihi Müsəlman oldu.


Desert Rose
evet zina eden evliyse recm(idam) bekarsa yüz değnek ceza
Kasıtlı haksız yere cana kıyana kısas uygulaması(ölüm)cezaları vardır.


Fahmin
bilmiyordum bunları çok ilginç


islamyolu
< bu sözlere hep fitne çıkarıcı söz olarak bakıyorum. nedeni de, sanki sünnette olan hükümler Kur’ana uymuyormuş gibi…

İslama göre dense daha uygun olur. Kaynaklarımız Kur’an ve sünnettir. >
Allah razı olsun Hocam. bende çok karşıyım bu sözlere.

hocam birde Hz Ali (RadıyAllahu anh) ın zındıkları yakması olayını çözemedim. bir ara daha bu konu üzerinde durmuştuk sitede net bir delil bulamadık. hadisi şerife inanıyorum ama açıklamasını yapamıyorum. Hz Ali (R.A) yakmamıştır onu biliyorum. çünkü aşağıdaki hadisi şerif yakmadıgını ıspatlamış oluyor.

Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün, peygamber (s.a.s)bizi, bir savaş birliği olarak düşmana gönderdi. O sırada, Kureyş’ten iki kişinin adlarını vererek şöyle dedi:

"Bunları yakaladığınızda ikisini de yakın!

Peygamberimiz daha sonra:

"Size, onları bulursanız, ikisini de yakın, dedim, ama yakmayın. Çünkü, ateşte yakma cezasını yalnızca Allah verir. Siz bu iki kişiyi yakalayıp öldürün yalnızca. (Buhari, Cihad/107)

şimdi bu hadisi şerif ile diğerini cem etsek ne sonuc çıkarabiliriz.


Şema
Dört büyük mezheb imamı, idam etmenin mübah olduğu haller nelerdir bilen kardeş var mı?


Kayıtsız Üye
ebu müslim doğru söylüyorsun.Elbette kuran ayetlerine göre hüküm verilir.Uydurma hadislerle hüküm verilmez.


Kayıtsız Üye
Sayin kardeşim sana bisey demiyorum belki tam kaynak arastirmadigindandir ama şunu bilki peygambere as. İman etmeden iman ermiş olmassin ayrıca hadis ve ayetlerin indiği ve söylendiği yer zaman ve olay çok önemlidir bu yüzden her hadisi yok sayamayiz Hele ki imam-ı buharİ gibi sağlam kaynakları dikkat ettiysen kuranda zinanin cezasi zikrediljrken Rabbimiz bekar veya evli diye ayirmamis o nedenle bu hadisi yok sayamayiz .bu sadece bi örnek hem Ahzap süresinde o yani Resulullah size ne derse alın uygulayın buyrulmaktadir buna riayeten hadisleri yok saymak bizim haddimize değil umarım demek istediğimi anlamıssin dir tabi niyetin milletin aklını bulandirmak değilse…


Kayıtsız Üye
Bak kardeşim haşr süresinde peygamber size ne emrettiyse onu alin (Uygulayin) buyrulmaktadir bu nedenle eğer bi şey yazacaksan önce araştır sonra yaz milletin kafasını karıştırma tabi eğer zaten amacın bu değilse…


Kayıtsız Üye
Arkadaslar cok ciddiyim bunalimdayim yardımcı olun lütfen si.düşüncelerinizi alim. Bizim.fabrikaya genc bir kiz basladi.benim yanima verdiler ve 8 ay icersinde asik.olduk bor kac ay sonra.beraber olduk.kizligini aldim ama onun gonluyle o.da.istedi.cok.gez yanima geldi. Ailesi.beni.duyunca tepli gosterdiler olmaz.bu.is.dediler kuza baski yapmaya badladilar 5 ay sonra.kiz.pes etti bitirdi 1bucuk sene beraber dik cok.asikiz hala gorusemiyoruz artik kacmak da.istemiyor ailesini kaybetme.korkusuna. ama.artik kiz.degil ve ailesi.bilmiyor bilseler verirler.mi? Yoksa daha.da mi.kötü.olur? Kiz cok seviyor kahraoluyor bende ayni ama.kiz bana unut diyor ailemden asla vazgecmem diyor babasi da asla vermem diyor.


Kayıtsız Üye
Kuranda zina eden evli yada bekar kadın ve erkek için ölüm cezası ile ilgili hiç bir ayet yok zinanın suçu 100 sopa olarak belirlenmiş. Renç cezası ALLAH,ın hükmünde yok sünnette var bu sünnetin kaynağı,da tartışılır ama kuran asla tartışılmaz hadisler yüzde yüz gerçektir diyemeyiz


Kayıtsız Üye
haksız yere cana kıyan , dinden dönen , evli iken zina eden benım bildiklerim bu kadar


islamda idam, islamda idamın yeri, kuranda idamın yeri

Bu kategoride yer alan En sevdiğiniz ilahi - ezgi hangisi? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

İslamda Hangi suçlar idamı gerektirir? Cezası ölüm olan günahlar nelerdir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.