Git İlk 12
 1. 15
  Nursedaa Üye
  Nursedaa
  Üye

  Üye No: 2601
  Mesaj Sayısı: 83
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Hayat ArkadaŞinizi SeÇerken


  Aminn... Allah cc razı olsun hocam Rabbim bütün bekarlara hayırlı ve edepli bir eş nasip etsin...


 2. 16
  Hesna Bayan Üye
  Hesna
  Bayan Üye

  Üye No: 9589
  Mesaj Sayısı: 268
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 33
  Yer: istanbul

  --->: Hayat ArkadaŞinizi SeÇerken


  Rabbim hayırlı eşler nasip etsin inşallah...AMİN
  paylaşım için teşekkürler


  “Evlilik en kuvvetli misaktır...”

  Erkek ile kadının birleşmesiyle teşekkül eden birliktelikte kadının çok önemli bir konumu vardır. Çünkü evli bir kadın yalnız ev kurmakla, zevcelik vazifelerini yapmakla kalmaz. Bundan başka ana olmak, analık vazifesini yapmak gibi çok ağır ve çok büyük bir vazifeyi de üzerine alır. Zevcelik ve analık vazifeleri ise, aile olmanın getirdiği ve gerektirdiği vazifelerin en büyüğü ve en mukaddesidir. Çünkü neslin bekası ve bu bekanın eseri olan bütün gelişmeler ve olgunlaşmalar onun eseridir. Kadının aile hayatında bu mümtaz mevkiini hakkıyla tanıyan ve onun ifa ettiği vazifelerin büyüklüğünü ve ehemmiyetini takdir eden Kur’an, kadına yalnız tam hukukunu vermekle yetinmez. Bu hukuku, insanlığın algılayışının üstünde gösteren bir vaziyet almıştır. En büyük ve en mukaddes vazifeler yüklenen ve bu vazifeleri en büyük feragat ve fedakârlıkla yapan, yani ev kuran, kurduğu evi idare eden, gebe kalan, gebeliğin bütün ıstıraplarını çeken, doğuran ve doğurmanın bütün buhranlarına mukavemet eden, doğurduğu zaman çocuğu emziren, yetiştiren, büyüten ve bütün ömrünü ailenin saadeti için vakfeden, kurduğu yuvanın tedbiriyle meşgul olan kadındır. Dolayısıyla hayatın her buhran ve ıstırabıyla mücadele ederek aile saadetini inşaya çalışan kadının, bütün bu vazifeleri ifa etmesine muadil haklara sahip olması lazımdır. İslâm dini de, kadın haklarının kadın vazifeleri derecesinden büyük ve muhterem olduğunu anlatarak bütün hükümlerinin bu hürmet ve kutsiyete istinat ettirmiş, bütün hükümlerinin hürmet ve kutsiyet gözüyle anlaşılması lazım geldiğini göstermiştir.

  “Kadın hakları noktasında Kur’an’ın yaklaşımı eşsiz bir ayrıcalık arz eder. Çağımızın en medeni diye gösterilen kanunları dahi henüz bu mertebeye ulaşamamıştır. Müslümanlık ise gelişiyle beraber bu gayeyi tahakkuk ettirmiş ve kadını mümtaz bir konuma yükseltmiştir. Çünkü İslâm nazarında kadın erkek gibi her hakka ehildir. Yani medeni haklar, aile hakları, zevciyet hakları, talim ve terbiye hakları, bilaistisna siyasi haklar bakımından erkek ile kadın arasında tam beraberlik geçerlidir ve üstelik kadın daima bu beraberliğin fevkinde olan imtiyazlara haizdir.

  Diğer taraftan aile müessesesinin temeli olan “misakta” erkek ve kadını bir araya getiren bu müessesenin kurulmasında müessir olan etkenler Kur’an’da şöyle anlatılır:

  “Allah’ın ayetlerinden biri de, içinizden kendileriyle huzur bulmanız için, size eşler yaratması, aranızda birbirinizi sevme ve esirgeme hissini koymasıdır…(Kur’an, 30/ 29)”.

  “Bu ayete göre insanın bir eş sahibi olmak için his ettiği tabiî bir meyil vardır. Bu meyil, erkekte de, kadında da fıtridir ve müsavidir. Bu meyil ancak bir eşe ısınmakla giderilebilir. Ve ancak birbirine ısınan iki eş bir yuva tesis edebilir. İki eşin birbirine ısınması aile hayatının ahengini temin eder. Bu yüksek fıtrat bu ısınma hissini devamlı ve sürekli kılmak için onu sevmek ve esirgemek hisleriyle desteklemiştir. Eşlerin birbirine ısınması ve bu ısınma yüzünden birbirini sevmesi ve esirgemesi sayesinde aile hayatı ıstıraplar ve sıkıntılar içinde de, refah ve nimet içinde de bir saadet yuvası olabilmektedir.

  “Fakat aile hayatı yalnız bu hislere dayanan bir kurum değildir. Misaka/ sözleşmeye, anlaşmaya dayanan bir müessesedir ve bu misak, misakların en sağlamı, en kuvvetlendirilmişi ve en mukaddesidir. Kur’an, bu misakın kuvvet ve kutsiyetini “Misakan galîzan” kelimeleriyle ifade eder ki, bu, “en kuvvetli misak/sözleşme” demektir. Eşler arasındaki ısınma, sevme ve esirgeme hisleri, bu misakın aile hayatı namına ifade ettiği müşterek hakların benimsenmesini ve müşterek vazifelerin ifasını kolaylaştırır, ailenin ailevî ve içtimaî vazifelerini tam bir ahenk içinde başarmasını temin eder.

  “Aile müessesesinin temeli olan “mukaddes misak”, ebedi arkadaşlık, ebedi ortaklık misakıdır. Bu misak, iki tarafın serbest arzusuyla, serbest seçim ve rızasıyla, serbest ikrarıyla kurulur, teşkil eder. Ayrıca bu misak/sözleşme, alelâde almak vermekten ibaret bir misak değildir. İki tarafın akdettiği, sözleştiği bir anlaşma, kalıcı ve mukaddes bir anlaşmadır; almak, vermek gibi tabirlerin çok üstündedir. Aile misakını, bir kadını cinsiyetini bir erkeğe temlik/mülk olarak verme değil, ayet-i kerimenin anlattığı şekilde birbirine ısınan, birbirini seven ve kollayıp koruyan, iki eşin ahlak faziletine dayanan hayat arkadaşlığını sonuna kadar yaşatmayı hedef alan, gaye edinen çok ileri bir sözleşme olarak telakki etmek icap eder. Bu bakımdan da Kur’an’ın telâkkisi en ileri telâkkidir.

  “Bu esaslar dairesinde kurulan ve bu telakkilere istinat eden İslâm ailesinin şeklini tayin için bu ailenin kuruluşunda ve yaşayışında hâkim olan kaideleri

  şöyle hülasa edebiliriz:

  1- Ailenin en esaslı iki rüknü/dayanağı, müsavi/eşit haklara, müşterek vazifelere sahip olan iki eştir.

  2- Aileyi kuran iki eşten her birinin kendi malları üzerinde tasarruf hakkı vardır.

  3- Ailenin kurulmasıyla ailenin nafakası tamamen erkeğe, aile mekânının idaresi çekip çevrilmesi kadına aid olur.

  4- Ailenin evlatları, ergenlik çağına gelinceye kadar ana ve baba tarafından terbiye edilir, babanın velayetinde kalır.

  5- Evlâtları terbiye etmek ana ve babanın vazifesidir.

  “Baba, aile reisidir. Fakat bu riyaset, tahakküm/hükmetme, cebretme ve zorlama reisliği, makamı değildir. Ailenin bütün nafakasını yüklenmenin, karşılamanın pek tabii olarak verdiği idare ve hizmet riyasetidir. Nisa Suresi’ndeki “Erricalü kavvamüne alennisâ” (Kur’an, 4/34) nazmını “Erkekler kadınlara hâkimdir” diye tercüme etmek yanlıştır. Çünkü “kavvam”, “işe bakan, dikkatle gözeten, muhafaza eden, hizmet eden” demektir ve bunlar aile reisliğinde tahakkuk etmesi/gerçekleşmesi lazım gelen manalardır.

  “Aile riyaseti, İslâm telâkkisine göre şefkat ve merhamet riyaseti, “Hâkimlikten” ziyade “Hadimlik” riyasetidir…*”

  * Ömer Rıza Doğrul, “Kur’an’a Göre Aile md.”, İslâm-Türk Ansiklopedisi, C.I, İstanbul 1941, s. 182–185.
  (Bahsi geçen makale sadeleştirilmiştir.)

  Fahri Güven 3. 17
  hercai_122 Üye
  hercai_122
  Üye

  Üye No: 12971
  Mesaj Sayısı: 4
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Hayat ArkadaŞinizi SeÇerken


  Teşekkür Ettik Istifade Ettik Inşallah çok Sagolun


 4. Reklam

 5. 18
  karia Üye
  karia
  Üye

  Üye No: 546
  Mesaj Sayısı: 52
  Tecrübe Puanı: 2

  --->: Hayat ArkadaŞinizi SeÇerken


  Adil insan, başkalarının kendi önünde eğilmesini istemez ve başkalarının önünde eğilmez. Çünkü başkalarını önlerinde eğebilenler, başkalarının önünde eğilebilenlerdir. Bir başka ifadeyle eğilerek yükselenler, başkalarını da kendi önlerinde eğerek eğildiklerinin diyetini öderler adeta.


 6. 19
  muhalifuye Üye
  muhalifuye
  Üye

  Üye No: 15225
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 41

  Birinci mesajdaki metinden EVLİYA gibi birisini bulursanız evlenin manası çıkıyor. Yakın zamanda "beni dinlemiyorsun, hep çürütüyorsun dediklerimi" bu yüzden ayrılalım diye bir cevap aldım. Bu tarzdaki bir metni okumuş anlaşılan. Bence ifratta bir yazı.:)


 7. 20
  hayalii Üye
  hayalii
  Üye

  Üye No: 9772
  Mesaj Sayısı: 4
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: ist

  güzel ve anlamlı bir yazı Allah razı olsun...


 8. 21
  nur12 Üye
  nur12
  Üye

  Üye No: 15246
  Mesaj Sayısı: 3
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: BİNGÖL

  hocam Allah sizden razı olsun çok güzel ve faydalı bir yazı olmuş inşallah bizde faydalanıp doğru seçimi yaparız.hocam duanızı bekliyorum


 9. 22
  Gülehasret Bayan Üye
  Gülehasret
  Bayan Üye

  Üye No: 13319
  Mesaj Sayısı: 354
  Tecrübe Puanı: 8
  Yer: aşkından eriyim ya Rasulullah

  Allah razı olsun.hocam güzelmi yorum olmuş böyle konularda tevekkür etmek lazım yoksa insan boşra düşüyor Rabbim evlenceklere hayırlısını versin.


 10. 23
  --ZüMrA-- Üye
  --ZüMrA--
  Üye

  Üye No: 47509
  Mesaj Sayısı: 42
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 30

  Rabbim razı olsun şok güzel bir konu ...


  Rabbim herkese hayırlı eşler nasip eylesin .. Gönlünde biri varsada onu hakkında hayırlı eylesin (AMİN ) :)


 11. 24
  yunus-emre Üye
  yunus-emre
  Üye

  Üye No: 22360
  Mesaj Sayısı: 25
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: almanya

  Allah razi oLsun. Cok güzel bir paylasim.


 12. 25
  Candle Üye
  Candle
  Üye

  Üye No: 866
  Mesaj Sayısı: 382
  Tecrübe Puanı: 5

  Hayat ArkadaŞinizi SeÇerken Allah razi oLsun


+ Yorum Gönder
Git İlk 12