1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Lut ve Şuayb (a.s)'ın Peygamberlik Hareketleri


  Lut ve Şuayb (a.s)'ın Peygamberlik Hareketleri


  Hz. İbrahim'in bunca yıl tevhid uğruna verdiği müca-delenin sonunda iman edenlerden sadece Lut (a.s)'ı görmekteyiz. Lut (a.s) aynı zamanda İbrahim (a.s)'in yeğeni (kardeşi oğlu) idi. Lut, İbrahim (a.s) ile birlikte Irak'tan çı-kıp, bir süre Suriye, Filistin ve Mısırda kalmıştı. Vaaz ve tebliğin inceliklerini öğrenmesinin yanı sıra hakka dave-tin zorluklarından da haberdar oldu. Sonra Cenab-ı Allah tarafından peygamberlik makamına getirilince 'Lut kav-mi' ismiyle meşhur olan, en bozuk ahlaka sahip ve adalet-sizliğin son haddine ulaşmış bir milletin ıslahına memur edildi. [62]

  Lut (a.s), adeta İbrahim (a.s)'a yardımcı olmak için bu göreve getirilmişti. İbrahim ile yeğeni Lut hicret ettikleri zaman Lut, Şam ve Ürdün civarına yerleştirildi. Kur'an'ın ifadesine göre Lut'un mensup olduğu millet onu yalanlayıp karşı çıktığı için o millete 'Mü'tefikat (yalancılar) adı verilmişti. Bu millet öyle bir iş yapmaya kalkışmıştı ki beşeriyet tarihinde asla benzeri görülmemişti. Kur'an-ı Kerim, onların o iğrenç hallerin şöyle zikrediyor:

  "Lutu da (peygamber olarak) gönderdik. Bir vakit kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç biri-nin yapmadığı rezaleti (Homoseksüelliği) mi yapıyordu-nuz? Siz kadınları bırakıpta şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? muhakkak ki siz, çok ileri giden azgın bir ka-vimsiniz." [63]

  "Gerçekten siz, kendinizden evvel hiç birinin yapma-dığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz erkeklere yaklaşı-yor, yol kesiyor ve toplantılarınızda edepsizliği yapıp du-racak mısınız?' Kavminin cevabı şu oldu: 'Eğer doğru sözlü isen bize Allah'ın azabım getir. Lut dedi ki' "Rabbim, bozgunculara karşı bana yardım et." [64]

  Tarihi süreç içerisinde her millet çeşitli şekillerde ya-şam standartlarına sahip olmuş ve peygamberlerini yalanlamaya kalkışmışlardı. Ama Lut (a.s)'in sahip olduğu mil-letin sapıklığı ve kompleksi daha başkaydı. Bu azgın ka-vim, ilk defa yeryüzüne eşcinsellik ve homoseksüellik ci-nayetini getirmekteydi. Bu beyinsiz herifler üstelik bu çir-kin fiili gizli-saklı da yapmıyorlardı. Alenen ve herkese açık bir şekilde icra etmekteydiler. Allame Mevdudi onların bu çirkefliğini şöyle izah ediyor:.

  Aslında Lut kavminin yakalandığı illet, çok eski çağ-lardan beri insanlar arasında süregelmektedir. Homosek-süellik veya eşcinsellik gibi kötü bir fiil, Lut kavminde bu kadar yaygınlaşmış, Yunan felsefesinde de yüceltilmiştir. Bu hususta bir eksiklik kalmışsa bunu da bugün kü Avru-pa ve Amerika tamamlamıştır. Çağımızda ileri ve geliş-miş olarak bilinen batı medeniyetsizliğinde olabildiğine yaygınlaşmıştı. Bunun yasallaşması için büyük çabalar harcandı. Toplantılarda birbirlerinden çekinmeyerek (utanmayarak) oralarını buraların rahatlıkla açabiliyorlar-dı. Edep ve haya denen duygudan eser kalmamıştı. (Tıpkı günümüzün medeni (!) toplumlarında olduğu gibi) Lut (a.s) bu kavme 'gelin bu çirkin davranışlardan vazgeçin, Allah'ı birleyin müslaman olun. Yoksa Allah size yakın-da azabını gönderir' dedi, onlar, 'eğer doğru söylüyorsan o dediğin azabı getir de görelim' diyorlardı.

  Bu derece şehvetperesliğe mübtela olmuş bu azgın millet, Lut (a.s)'a gelen melekleri güzel delikanlı kılığında görerek onun evine hücum ederek evini kuşatmışlardı. Yüce Allah bu olayı şöyle zikrediyor:

  "Elçilerimiz Lut'a geldiği zaman, onun üzerine fenalık geldi ve kalbi daral-dı. Ve 'bu çok çetin bir gündür' dedi. Kavmi ona koşarak geldi. Onlar eskiden beri kötülük işlemeye alışık kimse-lerdi. Lut: 'Ey kavmim, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun. Beni misafirlerimin içinde re-zil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam da mı yoktur?' dedi. Onlar: 'Senin kızlarında bir hakkımız olmadığını bi-lirsin. Ve sen bizim ne istediğimizi de bilirsin' dediler." [65]

  Bu derece vahşileşmiş, nasihat ve öğüt dinlemekten uzak ve peygamberlerini tekzib etmekte kararlı olan bu kavme artık hak edecekleri cezayı vermenin zamanı geç-mişti bile. Yüce Allah, onların başına gelmiş olan azabı şöyle beyan ediyor:

  “Lut dedi ki: ' Ey Rabbim, fesadçılar kavmine karşı bana yardım et. Elçilerimiz İbrahim'e (oğlu olacağına dair) müjdeyi getirdiler, ona şöyle dediler: 'Biz memleket halkını helak edeceğiz; çünkü onlar büsbütün zalim oldular.' İbrahim dedi ki: 'Onların içinde (zalim ol-mayan) Lut da var.' Onlar: 'Biz orada kimin bulunduğunu çok iyi biliriz. Hem de ailesini kurtaracağız. Ancak kansı müstesna. O azap içinde kalanlardan oldu.' Elçilerimiz Lut'a gelince kendisine fenalık geldi. Onlar yüzünden çok kederlenip takati kesildi. Onlar dediler ki: 'Korkma ve keder etme; çünkü biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın geride kalanlardan olmuştur." [66]

  "Üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, peygamberi inkar eden mücrimlerin sonu nasıl oldu?" [67]

  "Onlara azab emrimiz gelince, o memleketin üstünü altına getirdik. Ve üzerlerine arka arkaya ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdık. Ki onlar Rabbinin katında azap için damgalanmışlardı. Bu taşlar senin ümmetin zalimlerinden de uzak değildir. (Onların da başına yağar)" [68]

  Tarihi kalıntılara bakıldığında görülecektir ki Allah'a isyan bayrağım çeken ve defalarca elçiler ve varisleri tarafından hatırlatıldığı halde zulüm ve isyankarlıklarına devam eden bir topluma Yüce Allah hayat hakkı tınımamış, onlan topyekün helak etmiştir. Allah'ın azabı hiç bir zaman zalimlerden, müstekbirlerden ve zalimlerden uzak değildir, her an için onlann başına yağabilir.

  Yüce Allah Lut kavmini toptan helak ettikten sonra Şuayb (a.s)'in hareketinden bahsediyor. Bu kavim de ölçü ve tartıda hileli davranmak ve yeryüzünde bozgunculuk yapmakla tanınmaktadır. Bugün acaba onlar gibi İslam'ın hudutlarını çiğneyip ölçü ve tartıda hileli davrananlar yok mudur? Elbette alası vardır. Günümüz toplumu Lut kavminin, Salih kavminin, Hud ve Nuh kavminin yaptıklarını yapmıyor mu acaba? Ama bir hikmete mebni olarak bun-ları dünya tarihinden siliniyor. Topyekün silmiyor, ancak çeşitli şekillerde bunlar da dünyada Allah'ın azabından geçmektedirler. Günümüzde herkesin hasta olması, her gün binlerce kişinin trafik kazalarında hayatlarını kaybet-mesi, depremler, savaşlar ve anarşik olaylardan her yıl sa-yısız insanların kaybı ve bunların da ötesinde lüks, konfor ve dünyaperest hastalığının getirdiği maddi ve manevi krizleri sayabiliriz. Ama bütün bunlardan daha büyük olan cehennem azabı vardır ki ondan hiç bir zalim ve asi kurtulamayacaktır.

  Yüce Allah, Medyen veya diğer bir adıyla Eshabul Eyke halkını ve onlara göndermiş olduğu elçinin durumu-nu şöyle zikrediyor:

  "Medyene de kardeşleri Şuaybı gön-derdik. Dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi iyi bir halde, refah içinde görüyorum. Ve sizi azapla kuşatacak birgünden korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı hakkaniyetle yerine getirin. İnsanlara eşyalarını ek-sik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak anarşi çıkarmayın. İman ediyorsanız, Allah'ın geri bıraktığı si-zin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinize bir koruyucu da değilim." [69]

  Diğer Resullerin yaptığı gibi, Şuayb (a.s) da başlan-gıçta tevhid akidesini gönüllere yerleştirmekle işe başladı. Arkasından, emanet ve adalet konusuna da ağırlık verdi. Çünkü Medyen halkı, büyük bir ticarete sahipti. Yemen'den Suriye'ye, Irak'tan Mısır'a kadar uzanan iki ana ticaret yolunun kavşağında iskan ettiklerinden dünya üze-rinde büyük bir yere sahiptiler. Ticaretlerinde eksik tart-ma ve eksik verme, hileli davranma, zulüm ve soygun olaylarına karışma gibi konularda da kötü bir üne sahipti-ler. Şuayb (a.s) onlara yaptığı bunca nasihattan maalesef pek yararlanan olmadı. Onlar, insanların eşyalarını eksik verdiklerinden, insanlara zulüm edip bozgunculuk yaptıklarından ruhları körelmiş ve hayata adalet gözlüğüyle bakanlıyorlardı. Onlar sadece nefsinin tuzağı olmuş, böyle-ce Allah'ın elçisine karşı çıkarak şöyle diyorlardı:

  "Ey Şuayb, senin namazın mı bizim babalarımızın yaptıklarını ve mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmamızı men edi-yor? Sen doğrusu aklı başında yumuşak huylu birisin.’ Şuayb:

  'Ey kavmim, ben Rabbimden apaçık bir delil üze-re isem ve bana kendisinden güzel bir rızık ihsan etmişse ne dersiniz? Size yasakladığım şeylere aykırı hareket et-mek istemem. Gücümün yettiği kadar ıslah etmekten baş-ka bir isteğim yoktur. Başarım ancak Allah'tandır. O'na güvendim, O'na yönetiyorum' dedi. 'Ey kavmim, bana karşı gelmeniz, Nuh kavminin, Salih kavminin başına ge-len felaketin benzerini sakın sizin başınıza getirmesin. Lut kavmi de sizden pek uzak değildir. Rabbinizden mağ-firet dileyin. Sonra da O'na tevbe edin. Doğrusu benim Rabbim Rahimdir, veduddur.' [70]

  Şuayb'ın kavmi, inat ve bilgisizlikleri yüzünden körü körüne onun hakkında alay ve istihzaya başladılar. Müfessir Kutub, günümüz toplumunun düşünce ve inkarları bakımından hiç de Şuayb peygamberin kavminden geri kalmadığı konusunda şunları söylüyor:

  'İçinde yaşadığı-mız şu günün cahiliyeti ve şirki hiç te Şuayb peygamberin devrindeki cahiliyetten ve şirkten ayrı değil... Aralarında Yahudi, Hristiyan ve müslüman adı verilenler de dahil olmak üzer günümüzde insanlığın içine düştüğü putperest hayat inançla haraketin arasım tefrik ediyor. Şeriat ile sosyal münasebetleri birbirinden ayrı mülahaza ediyor. İnanç ve ibadetin Allah'a ait olduğunu nizam ve münase-betlerin ise Allah'tan başkalarına ait olduğunu savunuyor. Dini konularda Allah'ın emirlerine, içtimai konularda Al-lah'tan başkalarının buyruğuna boyun eğiyor. Aslı ve ha-kikati itibanyla en büyük şirk te budur zaten. Ne acı ki, bugün aramızda kendilerine müslüman adı-nı verdikleri halde din ile ahlakın, din ile dünyanın ayrıl-ması gerektiğini savunanlar da bulunmaktadır. Gerek kendi üniversitelerimizden, gerekse yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmuş aydınlar arasında öyleleriyle karşılaşıyoruz ki dudaklarını bükerek söze başlıyor-lar ve hemen arkasından ekliyorlar: 'Niçin karışsın İslam bizim özel hayatımıza?... Neden İslam da plaja ve açık se-çik kıyafetlerle denize girmek yasak olacakmış?... Kadı-nın kılık ve kıyafetine niçin karışsın İslamiyet?... Seksüel konularda dinin doğmaları hala geçerli olabilir mi?

  Kafamızı dindirmek için bir iki yudum içki içmemize İslamiyet neden kanşacakmış?... Medeni memleketlerin yaptıkları şeylere İslam'ın ne hakkı varmış müdahale et-meye?' Ne fark var şu sorularla Medyen putperestlerinin: 'Ey Şuayb, senin namazın mı bizi babalarımızın yaptıkla-rını ve mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmamızı men ediyor?'... demeleri arasında?

  Bu kadarla da kalmıyorlar. Şiddetle kızarak, dehşete kapılarak dinin, ekonomik konulara müdahale etmesine karşı çıkıyorlar. "İçtimai münasebetler ile inançların nasıl bir ilgisi olabilir? Bırakalım dini inançları da ahlaka bile ilgisi mevzuu-bahsedilimez. Faiz neden yasak olacakmış? Faizsiz bir toplum hayatı olabilir mi? Birisi devlet tarafın-dan konulan kanunların pençesine düşmeden hile yapı-yorsa, aldatabiliyorsa neden karışacakmış din buraya?" diyorlar. Hatta daha da şımarıklık ederek ahlakî kaideleri iktisadî hayata müdahale edecek olursa ekonomik hayatı bozar diyorlar. Çünkü ekonomik hayat her türlü ahlakî kayıttan azade olmalıymış. Bunlara göre eski çağ kalıntısı bir düşünüşmüş ahlak denilen şeyler...

  O ilk cahiliyet devrinin Medyen halkının tutumu gözümüzde pek de büyümesin. Bugün biz miladi yılının yir-minci asrında daha korkunç bir cehalet ortamında yaşıyo-ruz. Ne var ki, günümüzün cahiliyeti eskisi gibi bilgisizli-ğe dayanmıyor, aksine bilgi, görgü ve medeniyet esasları-na istinat ediyor. Ve dinle günlük hayat arasında ilgi kur-mak isteyenleri, sosyal muamelelere dini inançları müda-hale ettirenleri başlıyorlar itham yağmuruna. Gerici di-yorlar, mutaasıp diyorlar, tutucu diyorlar...

  Şurası muhakkaktır ki, bir gönülde hem Allah'ın birli-ğine inanmak, hem de içtimai münasebetler hususunda Allah'tan başklannın buyruklarına bağlanmak, yeryüzü kanunlarına tabi olmak asla birleşemez. Nasıl olur, şirkle tevhid bir kalbte birleşir mi hiç? Şirkin de çeşitleri vardır şüphesiz. Bugün bizim de içinde yaşadığımız bir şirk nevidir. Hatta diyebiliriz ki her zaman ve her devirde gelen müşriklerin müşterek tarafları günümüzdeki şirkçi unsur-lardır...

  Medyen halkı da tıpkı günümüzde saf tevhid akidesi-ne davet eden ve bu uğurda çalışan gerçek müminler ile alay eden kimseler gibi Hz. Şuayb'ı alayla karşılıyorlar:

  'Sen doğrusu aklı başında, yumuşak huylu birisin'... As-lında bu söylediklerinin tam tersini belirtmek istiyorlar. Onlara göre yumuşak huyluluğun ve aklı başında olmanın biricik ifadesi hiç düşünmeksizin onlar gibi, atalarının ta-pındıkları şeyle tapınmaktır. İbadet ile çarşıdaki muame-lelerini birbirinden ayrı mütaala etmektir. Öyle değil mi günümüzdeki aydın ve medeni kimselerin (!) yanında da?.. Bu yüzden ayıplamıyorlar mı mutaasıpları ve geri kafalıları (!)...[71]

  Medyen kavmi Şuayb (a.s)'in bütün ikazlarına rağ-men, öğüt ve ihtarlarına rağmen bir türlü şımarıklıkların-dan vaz geçmiyor ve onunla alaya kalkışıyorlardı. Bu davranışlarını daha ileriye götürürerek onu ölümle tehdit etmeye başladılar:

  "Dediler ki: 'Ey Şuayb, söylediklerininin çoğunu an-lamıyor ve seni aramızda zayıf görüyoruz. Taraftarların olmasaydı seni taşlardık, esasen sen bizim yanımızda şe-refli kimse de değilsin'. Şuayb: 'Ey kavmim, elinizden ge-lini yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Kimi rezil edecek bir azabın geleceğini ve kimin yalancı olduğunu bilecek-siniz. Gözetleyin doğrusu, ben de sizinle beraber gözetle-yeceğim.'

  Emrimiz gelince Şuayb'ı ve beraberindekileri inanan-ları katımızdan bir rahmet olarak kurtardık; zulmedenleri de korkunç bir ses yakaladı. Ve oldukları yerde dizüstü çöküverdiler. Sanki oralarda hiç yaşamamışlardı. Bilin ki Semud kavmi gibi Medyen halkı da Allah'ın rahmetinden uzaklaştı." [72]

  Evet, Şuayb (a.s)'in halkı olan Medyenlilerin de sonu gelmişti artık. Tıpkı Salih peygamberin kavmi gibi tarih sahnesinden silindiler. Öyle ki hiç yaşamamışlardı adeta. Onlardan geriye kalan sadece bir kaç satır... Onların kıyameti sadece bir çığlık, bir ses olmuştu. Acaba beş mil-yar insanın yaşadığı şu günümüz dünyasının kıyameti nasıl olacaktır?.. [73]
  İslam hareketin tarihi seyri: Beşir İslamoğlu Denge Yayınları

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ASUDE Bayan Üye
  ASUDE
  Bayan Üye

  Üye No: 108924
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: Lut ve Şuayb (a.s)'ın Peygamberlik Hareketleri


  eskiden babadan oğula peygamberlik zamanlarının peygamberi lut alyesselam ; hz ibrahim aleysselamın kardeşi olan harranın oğludur kemer suresi 44. ayette lut alysselamdan bahsedilmektedir


+ Yorum Gönder