1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Hz. Musa'dan Sonra İsrailoğulları ve Diğer Peygaberlerin Mücadelesi


  Hz. Musa'dan Sonra İsrailoğulları ve Diğer Peygaberlerin Mücadelesi


  Musa (a.s)'dan sonra Tahıt, Hz. Davud ve Hz. Süley-man İsrailoğullarına üç ayrı hükümdar olarak görev yaptı-lar. Bu hükümdarlar, Musa (a.s)'ın bıraktığı yerden devam ettiler ve Filistin bölgesine tamamen hakim oldular. Allah yolunda savaşalım, demişlerdi. Allahu Teala da kendileri-ne Talut'u kumandan tayin etmişti. Azgın düşmanları Calut ve ordusuyla karşılaşmış ve bu çarpışmada Davud (a.s), Calud'u öldürmüştü. O sırada Davud henüz gençti. İşte savaştan sonra Davud (a.s)'ın yıldızı parlamış, nihayet yönetimi ele almış, şevket ve saltanat sahibi olmuştu. Fa-kat bütün bunlara rağmen daima Rabbine yönelir, ibadet, itaat, zikir ve istiğfarla meşgul olurdu.

  Allahu Teala Davud (a.s)'a peygamberlik ve hüküm-ranlığın yanı sıra zikreden bir kalp, gayet tatlı bir ses ver-mişti. Bununla birlikte dağlar kendisiyle birlikte teşbih ediyor, kuşlar başucunda toplanıp onunla birlikte yüce Allah'ı tenzih ediyorlardı:

  "Doğrusu biz, akşam sabah onunla beraber teşbih eden dağları, kuşları da toplu halde onun emri altına ver-miştik. Her biri ona yönelmekteydi." [91]

  Yüce Allah, Davud kuluna bu özelliği bahşetmiş, kendi ile beraber sabah akşam teşbih eden dağlan ona müsahhar kılmıştır. Kuşları da yanında toplayıp teşbih ve terennümlerine katılarak Zatım zikrettirmiştir. Şüphesiz bu, hükümranlık ve saltanatın üstünde peygamberlik ve has kulluk mertebeleriyle birlikte verilen bir ilahî bağıştır.

  "Onun hükümranlığını kuvvetlendirmiştik. Ona hik-met ve kesin hüküm verme selahiyeti vermiştik. [92]

  Yüce Allah, Davud (a.s)'a verdiği bunca nimetlerin yanısıra bir de ona oğlu Süleyman'ı ihsan etmişti: "Biz Da-vud'a Süleymanı verdik. O ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi.” [93]

  Yüce Allah, Süleyman (a.s)'a da katından yüksek bir-makam ve güzel bir istikbal vererek dünyayı emrine münhasır kılmıştı:

  "Bunun üzerine biz de istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık ya-pan şeytanları, demir halkalarla bağlı diğerlerini onun emri altına verdik." [94]

  İsrailoğulları uzun süre Hz. Davud ve oğlu Süleymanın hükümranlıkları altında yaşadılar. Hz. Süleymandan sonra tekrar maddiyata döndüler. Kısır çekişmeler ve kav-galar Filistin Devleti'nin ikiye bölünmesine yol açtı. Daha sonra İsrail Devleti'nin hükümdar ve yöneticileri ile ha-kim sınıfı, çevrelerinin dinsizlik, şirk ve ahlaksızlığından en çok etkilenenler oldu. Dinsizlik ve şirk her tarafta kol gezince, İlyas ile El Yas'a, kötülüğün, ahlaksızlık ve şir-kin önüne geçmeye çalıştılarsa da başaramadılar.

  İsrailoğullarında maddi ve manevi çöküş, kölelik, ce-halet, fakirlik ve eziklik etkilerini hissettirince, bu millet-te azim, mukavemet ve kararlılık diye bir şey kalmadı. İs-railoğulları giderek pasifliğe ve hareketsizliğe düştüler. Evham, hurafeler, sihir ve batıl itikatlarla esir oldular. Tembellik ve pasiflik yüzünden artık çalışmayı bir tarafa bırakmış, sırf büyü ve üfürüklerle işlerini yürütmeye çalı-şıyorlardı. Tam bu sıralarda şeytanlar da ekmeklerine yağ sürdüler. Ve Hz. Süleyman'ın kocaman imparatorluğunun sihir ve büyü üzerine kurulduğunu iddia etmeye başladılar. Bu sihir ve diğer gizli kuvvetleri kendilerine devrede-ceklerini de vaadettiler. İsrailoğulları da sanki tam bu fır-satı bekliyorlarmış gibi şeytanlara hücum ettiler ve onlardan bu sihir vü büyüyü elde etmeye çalıştılar. Artık onlan ne Allah'ın kelamı ne de peygamberlerin ikazları ilgilen-diriyordu. Bu canilik toplumda en çok revaçta olan şey; bir kişinin, başka birinin karısını kendisine aşık yapmayı temin etmek üzere sihir ve muska yapmasıydı. Bu davra-nış, ahlak bozukluğunun en canlı örneğidir.

  Bu derece vahşileşmiş İsrailoğulları arasında Üzeyir (a.s)'ı görmekteyiz. Babil imparatorluğunun çöküşünden sonra İran imparatoru Hüsrev, Babil'i fethetti ve İsrail oğullarına yeniden özerklik tanıdı. Üzeyir (a.s), bu emir ve fermandan güç alarak İsrailoğullarının yeniden güçlenme-sine, kuvvet ve kudret kazanmasına büyük katkıda bulundu. Üzeyr (a.s), Yahudi milletinin [95] iyi ve dürüst kişile-riyle en iyi beyin tabakasını bir araya getirerek güçlü bir-düzen kurdu. Arada Tevratında bulunduğu İncilin beş cildini hazırlattı. Yahudilerin eğitimi için önemli müesseler meydana getirdi. Kanunlarını toplayarak herkesin istifa-desine sundu. Böylece İsrailoğulların şirk ve çirkeften kurtarmak, sağlam bir ahlaka kavuşturmak için önemli adımlar attı. Yahudilerin evlendikleri bütün müşrik kadın-ların kocalarından boşanmalarını sağladı. Kısacası, İsrai-loğulları, yeniden Allah'a yönelmeye ve O'na ibadet ve itaat etmeye başladılar.

  İsrailoğulları daha sonra Yunan uygarlık ve kültürüy-le karşı karşıya gelmiş ve bu kültürün etkisinde kalmışlar-dı. Ancak bir kısmı, kendi medeniyet ve kültürüne sıkı sı-kıya bağlı kalarak Yunanlılara taviz vermemişlerdi. Daha sonra Yahudiler çeşitli gurup ve kabilelere bölündüler. Roma imparatorluğunun uygarlık ve kütürleriyle de tanıştılar, onlardan da etkilendiler. Fakat Roma İmparatorluğu-na bağlı olarak valilik görevinde bulunan meşhur yahudi Herod, iktidara sahip olduktan sonra çeşitli ön tedbirler ve izlediği dirayetli siyaset sayesinde Yahudi devletinin sınırlarını eşi görülmemiş bir şekilde genişletti. Ancak Yahudilerde din, ahlak ve maneviyat adına pek bir şey kalmamışa.

  İsrailoğulları yüz yıllardan beri Allah'a itaatsizlik et-miş, sürekli ikaz ve tenbihlere rağmen hareket ve davranışlarında pek bir değişiklik göstermemiştirdi. Hatta, kendilerini doğru yola getirmek üzere Allah tarafından gönderilen bir kaç peygamberi de öldürmüş, onlara doğ-ruları getirenlere karşı çıkarak kinlerini sürdürmüşlerdi. Ama bütün bunlara rağmen Allah Teala yine de onları peygambersiz bırakmıyordu. En son Hz. İsa ve Hz. Yah-ya gibi iki mümtaz peygamber kendilerine gönderildiği halde onlar, bu fırsatı da kaçırarak delalet ve sapıklılarında ısrarla durmuşlardı. Bu adi insanlar, bu peygamberle-rin davetini reddetmekle de kalmayıp ikisini de ölüme mahkum ettiler. Bu sebeple Yüce Allah Yahudilerin, ebe-diyete kadar lanetlenmiş bir millet olarak kalmasını istedi.[96]  İslam hareketin tarihi seyri: Beşir İslamoğlu Denge Yayınları

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ASUDE Bayan Üye
  ASUDE
  Bayan Üye

  Üye No: 108924
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: Hz. Musa'dan Sonra İsrailoğulları ve Diğer Peygaberlerin Mücadelesi


  şöyle bakılınca o kda r çok peygamber göndermişki allah yahudilere yola gelmiyorlarsa onları büyük azap bekliyordur 4 büyük kitaptan ikisi onlara gelmiş zebur ve tevrat


+ Yorum Gönder