1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  İslamda Biat Olayı


  Biat Olayı


  Medine İslam sitesinde savaşlar, gazalar, seriyyeler ve bunların karşısında gelişen Yahudi ve münafik hareketlerinin önemi yanında büyük fetihlere vesile olan biat kav-ramını tahlil etmeye çalışalım.

  Biat, bir şeye veya bir kimseye bağlanmak, onun direktiflerine göre hareket etmektir. İslam literatüründe biat, Medineli müslümanların Akabe'de Allah Rasulü ile yaptıkları bir anlaşma olarak bilinir genellikle. Biati daha ileriye, başa götürdüğümüzde; bütün insanların ruhlar ale-minde Allah'a itaat konusunda söz vermeleri ve Allah ile akit yapmaları şeklinde de bilinir. Fakat biz bu biattan zi-yade, hareketin öncülüğünü ve önderliğini yapan, işleri organize eden, bütün sorumlulukları taşıyan şahsa biatin nasıl olduğu üzerinde durmaya çalışacağız.

  Aslında İslam dinini kabul eden her fert Allah Rasulüne biat etmiştir. Çünkü İslam dini Rasulsüz olamaz. Resul İslam dininin lideri, imamı, tebliğcisi, muallimi, komutanı ve bütün konularda sorumluluğu yüklenmiş öncüsüdür. Bununla beraber Allah Resulü önemli bir iş yapmak iste-diğinde müslümanlardan biat alırdı. Aldığı bu biatler çeşitli anlamlar taşıyabili'yordu. Mesela Medine'lilerle yaptı-ğı biatte onlardan istediği şuydu:

  "Allah'a ortak koşma-yacaksınız. Hırsızlık ve zina yapmayacaksınız. Çocuk-larınızı öldürmeyeceksiniz, hak olan her şeyde peygambere itaat edeceksiniz."

  Yine Hudeybiye hadisesinde Mekke'ye gönderilen Hz. Osman'ın öldürüldüğü şayiası çıkınca Allah Resulü, yanında bulunan bütün müslümanlardan, Kureyşin yaptığını yanına bırakmamak için İslam davası uğrunda canlarını feda edebilecek bir biat istemişti. Bir ağacın altında yapı-lan bu biatte bütün arkadaşları sonuna kadar peygamber ile birlik olacaklarına karar vermişlerdi. Hatta bu konuda yüce Allah onları şöyle taltif ediyor: "Andolsun ki o ağa-cın altında sana biat ederlerken Allah müminlerden razı olmuştu. Kalplerinde olanı bilmiş de onlara güven indir-miş ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırmış.” [142]

  O halde biat, Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşa-mak ve o yolda canıyla, malıyla savaşmaktır. Bu akid, devletin veya hareketin başında bulunan başkana ya-pılır. Akid yapıp biat verildikten sonra artık geri dö-nülemez. Ölse de kalsa da (başkan İslamdan sapmadıkça) başkana itaat etmek zorunluluğu vardır.

  Tarih şeridine baktığımızda biat, hareket ve pratik ola-rak önce Rasullah'a (s.a.v) yapılmıştır. Sonra Allah ve Resulünün izinden yürümeyi amaç edinmiş müslümanlar kendi aralarından birini seçerek ona biat etmişlerdir ki, bunlar:

  Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve diğerle-ri... Bu önderlere yapılan biat, devlet başkanı düzeyinde yapılmış olan biattir. Fakat daha sonra genel şümul veya devlet başkanlığı düzeyinde olan biat özele indirgenerek yer yer müslüman cemaatların başına geçen önderlere de yapılmıştır. Bu anlamda yapılan biatian tamamen saf dışı edemeyiz. Ancak yapılan biat bir veya bir kaç konuda de-ğil, hareketin gereği olan yükümlülükler dahilinde olmalıdır. Ama, kimi zamanlarda biatin çok basite indirgenip, sadece tasavvufa, partiye, politikaya, hatta daha da basite indirgenerek sadece bir namaz imamına kadar düşürülme-si rahatlıkla müşahade edilebilir.

  Gerçekten biat, sadece oy toplamak, namaz ifade et-mek veya ruhani bir hayat yaşamak için yapılamaz. Biat, İslami hareketi bütünüyle yöneten, yönlendiren seçilmiş müslüman lidere yapılır. Ki bu lider de kendi heva ve he-vesini ön planda tutarak başa germiş biri değildir. Kendi-sine biat edilen kimse bir takım sıfatlara haiz biri olduğu gibi, onu seçenler de İslami hareketin bilincinde olan müslümanlarız. Çünkü bu seçim, ehliyetsiz, basit ve adi insanların önderlerini seçmesine benzemez. Bu seçim ço-ğunlukla yanlılarla bir araya gelmiş kafa sayısının çoklu-ğuna göre de yapılamaz. Bu seçim, mal-mülk, şöhret, ma-kam, soy, aile, güzel nutuk çekme esaslarına da dayan-maz. Aksine bu seçimde naslar esastır. Emanet mutlaka ehline verilmelidir. Ehli de bu emanete en mükemmel bir şekilde sahiplenecek ve kendisine biat edenlerin yüzünü her zaman ak çıkaracaktır. Bu konuda seçilen halifelerin, çağdaş liderlerin (Benna, Mevdudi...) vasıfları ve seçilme tarzları açıktır.

  Biat alan İslami hareket liderinin, hal ve akd ehlinden bir şura ile seçilmesi ve onları da merkeze alması İslamın sıhhati için şarttır. Lider, bu şura ile sürekli işleri istişare eder, onlara danışarak yürütür. Merkeze gelen bütün prob-lemler liderin başkanlığında naslar ölçüsünde, şura ile hal edilir ki İslamın yönetim şekli de budur. [143]

  İslam hareketin tarihi seyri: Beşir İslamoğlu Denge Yayınları

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ASUDE Bayan Üye
  ASUDE
  Bayan Üye

  Üye No: 108924
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: İslamda Biat Olayı


  biat kelime anlamı olarak bir kimsenin yönetimini, egemenliğini tanıma anlamlarına geliyor geniş düşündüğünde allahın egemenliği altında olmamız peygamberimizin yoluna bağlı olmamız bir biat oluyor


+ Yorum Gönder