1. 1
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,702
  Tecrübe Puanı: 67

  Tebliğ Cemaati


  Tebliğ cemaatini ehl-i sünnet dairesine ve müsbet, siyasetten uzak, insanlara dini hakikatleri anlatmayı vazife edinmiş bir cemaattir.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Mucahid Üye
  Mucahid
  Üye

  Üye No: 2247
  Mesaj Sayısı: 272
  Tecrübe Puanı: 4

  --->: Tebliğ Cemaati


  daha ayrıntılı olsa iyi olurdu.. Allah razı olsun


 3. 3
  BuRaK_DoĞaN (Cezalı)
  BuRaK_DoĞaN
  (Cezalı)

  Üye No: 79128
  Mesaj Sayısı: 32
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 44

  --->: Tebliğ Cemaati


  TEBLİĞ CEMAATİ


  Tebliğ Cemaati, ulaşabildiği herkese İslâm'ın faziletlerini açıklama esasına da­yanan İslâmi bir cemaattir. Her mensubu, zamanının bir bölümünü davayı yaymaya ayınp, partizan gruplaşmadan ve siyasi me­selelerden uzak bir şekilde bu görevi yerine getirmekle mükelleftir. Cemalin bu çalışma metodu Özellikle azınlık durumunda olan Hindistan Müslümanlarının yapısına uy­gundur.
  Kurucusu Şeyh Muhammed îlyas Kan-dehlevi (H. 1303-1364)'dir. Hindistan'ın Sharenfur Eyaleti'nin bir köyü olan Kan-dahle'de doğmuş, ilk tahsilini burada yap­tıktan sonra Dehli'ye geçerek, Hindistan'ın en büyük Hanefi medresesi olan Deiyobend medresesinde tahsilini tamamlamıştır. Tebliğ cemaatinin diğer bazı ileri gelenleri de şunlardır
  Şeyh Muhammed Yusuf Kandehlevi (1917-1965): Şeyh Muhamed llyas'ın oğlu ve halifesidir. Dehli'de doğdu. İlim tahsili ve davayı yaymak için pek çok seyahat yap­tı. Birçok defa haccetti. Pakistan'ın doğusu­nu ve batısını defalarca ziyaret etti. La-hor'da vefat etti. Denli Nizamudin'de baba­sının yanına defnedildi. Şeyh Muhammed Yusuf Tahavi'nin Maanil Asar kitabının şerhi olan Amani ei-Ahbar kitabıyla Haya-tü's-Sahabe kitabını telif etti. Oğlu Mu­hammed Harun da aynı metod üzerinde ça­lışmalarını sürdürüyor.
  Şeyh Muhammed Zekeriya Kandehlevi (1895-1944): Şeyh Muhammed Yusufun amcasının oğlu ve eniştesidir. Hindistan'ın reyhanı ve asrın bereketi olarak vasıflandı­rır. Hadis alimi ve Tebliğ Cemaati'nin kont­rolörü idi. Hadis ilminde pek çok eseri ve Fezail-i Amal isimli bir kitabı vardır.

  Temel Düşünce ve inançları


  Cemaatin kurucusu, şu altı ilkeyi cemaa­tin esası olarak ilan etmiştir:
  1- "Lailahe İllallah Muhammedun Resu-lullah"ı kavramak.
  2- Namaz kılmak.
  3- İlim ve zikir yapmak.
  4- Her müslümana ikramda bulunmak.
  5- Ihlaslı olmak.
  6- Allah yolunda seferber olmak. Davalarını yayarken şu hususlara dikkat
  ederler
  a) Bir şehrin halkına iletmek üzere cema­atten bir grup hazırlanır ve her biri berabe­rinde basit bir yatak, azık, asgari yiyecek ve
  harçlık alır.
  b) Bir şehre, köye geldikleri zaman işbö­lümü yaparlar; bir kısmı kalacakları yerin temizliğini yapar, diğer bir kısmı da çarşı ve sokaklarda dolaşıp, Allah'ı zikrederek halkı toplantıya ve konuşmayı dinlemeye davet eder.
  c) Toplantı saati geldiğinde hepsi bir ara­ya gelir, önce bildiriyi dinlerler. Daha sonra halkı gruplara ayırırlar. Her davetçi bir gru­bu alarak onlara abdest, namaz ve Kur'an öğretirler. Bu toplantılar haftanın birkaç günü tekrarlanır.
  d) O yerde kalacakları süre bitmeden ön­ce, davanın tebliği için o köy veya şehir hal­kından gönüllü olanları da alarak birkaç gün, bir hafta veya bir ay davayı yaymak için başka bir beldeye giderler. Bu arada, dava ve zikir işinden başka bir işle meşgul olmamaları, İşlerinin Allah rızası için olma­sı sebebiyle köy ve şehir halkının yemek davetlerine de icabet etmezler.
  Münkeri ortadan kaldırma düşüncesine yanaşmazlar. Onlara göre böyle bir işe gi­rişmek vazifelerini engelleyeceği gibi, in­sanları da kendilerinden uzaklaştıracaktır. Onlara göre Islâmi hayat için uygun şartlar oluşmadan böyle bir yola başvurulmamalı-dır. Cemaatin düşüncesine göre, toplumun fertleri ıslah olursa, toplumdaki kötülükler kendiliğinden ortadan kalkacaktır.
  Çıkıp tebliğde bulunmak ve insanları da­vet etmek, davete in in gelişmesi ve ilmen ilerlemesi için gereklidir. Bir cemaat men­subunun insanları davet ettiği hususlarda iyi bir örnek olması ve söylediklerini aynen tatbik etmesi gerektiğini önemle belirtir­ler.
  Cemaate göre mezhepleri taklid vaciptir, içtihad ise yasaktır. Çünkü içtihadın gerektirdiği şartlar bu asnn alimlerinde mevcut değildir.
  Cemaatin önde gelenleri, Hindistan'da yaygın olan sufilikten de etkilenmişlerdir. S uf ilerdeki birçok hususlar bunlarda da vardır. Şöyle ki:
  a) Her mürid için biat edeceği bir şeyh la­zımdır. Boynunda biat olmayıp da ölen kişi cahilîyet üzere ölmüş olur. Birçok hallerde biat toplu ve açık bir yerde olur.
  b) Şeyh'e sevgi hususunda aşın giderler, Resulullah'a sevgilerinde de çok aşın gidip Resulullah'a karşı uyulması gereken edebte bazen sının aşarlar.
  c) Bunlara göre imanın kalpteki tadını al­mak için en yakın yol da tasavvuftur. Ta­savvufun ileri gelenleri bunların dilinden asla düşmez. Abdülkadir Geylani, Suhre-verdi, Celaleddin Rumi gibileri bunlardan sadece bir kaçıdır.
  Ayrıca metodlannda tergip (isteklendir-me), terhip (korkutma) ve hissi etki galiptir. Bu metodlarla keyfe ve şehvete dalmış bir­çoklarını iman dairesine çekip ibadet, zikir ve Kur'an ile meşgul olmalarını sağlayabil­mişlerdir.
  Politik konulara yanaşmazlar ve cemaa­te bağlı olanları politik işlere girmekten me-nederler. Girenleri de şiddetle eleştirirler. Bu nokta, Hindistan'da İslâm düşmanlarına karşı koyma zaruretine inanan İslâm Cema­ati ve Tebliğ Cemaati arasındaki en önemli ihtilaf sebebidir.
  Kimi dikkat çekici noktaları da şöyle sı­ralayabiliriz:
  a) Yayılmaları kalite değil, miktar ve sa­yı esasına göredir. Kalite üstünlüğünü sağ­lamak takip ve kontrolle olur; halbuki bu cematte böyle bir şey yoktur. Davet ettikleri şahsı bir daha görmeyebilirler. Bu şahsın
  hayatın aldatıcı ve çekici yönlerine kapılıp tekrar keyf ve şehvete dalmasına karşı hiç­bir tedbirleri yoktur.
  b) Bunlarda bir örgütlenme de yoktur. Fertlerle davetçiler arasında ilişki, dostluk ve ahbaplıktan ibarettir.
  c) Faaliyetleri İslâm'ın emirlerini insan­ların yaşantısına sokmak için yeterli olma­dığı gibi, tüm güçlerini İslâm'a ve müslü-manlara karşı mücadeleye hazırlayan fikri akımlara karşı koymak için de kâfi değil­dir.
  d) Üsluplarından sadece mescidlere de­vam eden müslümanlar etkilenebilir. Belirli bir düşünce ve ideoloji taşıyanlara ise etki­leri olmaz.
  e) Bunların İslâm'ın bir bölümünü alıp diğer bölümlerini bıraktıkları da iddia edili­yor, îslâm hakikatlerini bölme işi, İslâm'ın bütünlük tabiatına aykırıdır.
  Davet Hindistan'da başlamış, Pakis­tan'da ve Bangladeş'te hızla yayılmıştır. Daha sonra diğer İslâm ve Arap ülkelerinde de görünmeye başladı. Halen Suriye, Ür­dün, Filistin, Lübnan, Mısır, Sudan, Irak, Türkiye ve Hicaz'da taraftarları vardır.
  Davaları dünyanın müslüman olmayan birçok ülkesine de yayıldı. Avrupa ve Ame­rika'da, müslüman olmayanları İslâm'a çek­me hususunda hissedilir gayretleri vardır.
  Asıl merkezleri Dehli Nizamuddin'de bulunmaktadır. Dünyadaki davet işlerini buradan yönetirler.
  Mali harcamalar bizzat davetçilerin ken­dileri tarafından temin edilir. Bazı zengin­ler de doğrudan veya kendi hesaplarına da­vetçiler görevlendirirler.


 4. Reklam

 5. 4
  ravza 2 ALLAH C.C garip bir kulu
  ravza 2
  ALLAH C.C garip bir kulu

  Üye No: 72957
  Mesaj Sayısı: 787
  Tecrübe Puanı: 18

  --->: Tebliğ Cemaati


  Türkiyedede varmı bu cemaatın kolu?


 6. 5
  Tebliğe Aşık Üye
  Tebliğe Aşık
  Üye

  Üye No: 84240
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2

  Evet Kardeşim,İstanbul'da da var temsilcileri. :gul:


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  War her sehirde.merkez istanbul siltangazi mescidi selam cami


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Peki bu cemaat selefi görüşlü müdür.


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Hayır kesinlikle selefi görüşlü değildir selefi harici lerden hiç hazetmezler .sünnet ehlıdırler taki yemeğe baalamaktan cami ye giriş duası yapmadan lavaboya giriş çıkış dualarına bu gibi mestun dualara dahi çok riayet ederler sahabi ıkrama çok sevgi ve bağlılıkları vardır hiç bir cemaati elestırmezler bu tebliğ cemaati kendisini bir crmaaat olarak görmez sadece bunu sahabi gibi fedakarlık yapıp tebliğ işini yapar diğer cemaatlerin sohbetlerinden de faydalanırlar


+ Yorum Gönder