1. 1
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Bir Müslümanı Rezil Etmek İçin Kusurlarını Araştırıp Ortaya Koymak


  Bir Müslümanı Rezil Etmek İçin Kusurlarını Araştırıp Ortaya Koymak

  İbn Âbbâs radıyallahu anhuma'dan: Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur:
  “Kim müslüman kardeşinin aybını örterse, Allah da kıyamet gü*nü onun aybını örter. Her kim de müslüman kardeşinin aybını açar*sa, Allah da onun aybını açar hatta evinin içinde bile onu rezil eder.”[876]
  İbn Ömer radıyallahu anhuma'den, şöyle demiştir:
  “Resûl-i Ekrem minbere çıktı ve yüksek sesle:
  “Ey dili ile îmân edip de îmânı gönüllerine inmeyen toplum! Müslümanlara eziyet etmeyiniz, onların ayıblannı araştırmayınız. Zira her kim müslüman kardeşinin aybını araştınrsa, Allah da o kimsenin aybını araştırır. Allah her kimin aybını araştınrsa evinin ortasında da olsa onu rezil eder buyurdu. Hazret-i Ömer bir gün Ka*be'ye baktı ve:
  “Ne büyüksün ve ne büyük hürmetin vardır. Ama Allah ka*tında mü’minin hürmeti senden daha büyüktür,” dedi.[877] Ebû Berze el-Eslemî radıyallahu anh'den: Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur:
  “Ey dili ile îman edip, îman kalbine girmeyen topluluk! Müslü*manları gıybet etmeyiniz, onların ayıblarını araştırmayınız. Zira her kim müslümanların ayıblannı araştıracak olursa, Allah da onun ay*bını araştırır. Her kimin de Allah aybını araştırırsa onu evinin için*de de rezil eder[878]
  Muâviye radıyallahu anh'den, şöyle demiştir:
  “Resûl-i Ekrem'i işittim şöyle buyuruyordu:
  “Eğer sen müslümanlann ayıblannı araştınrsan onları ifsad etmiş veya da ifsad etmeye yaklaşmış olursun[879]
  Yine Resûl-i Ekrem:
  “Hükümdar, insanlardan kuşkulanır ve o kuşku peşine giderse onları ifsad etmiş olur[880], buyurmuştur.
  Ebû Hureyre radıyallahu anh'den: Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:
  “Her kim bir müslümanın dünya üzüntülerinden bir üzüntüsü*nü giderip ferahlandırırsa, Allah da kıyamet gününün üzüntülerin*den birini giderir. Her kim bir müslümamn aybını örterse Allah da dünya ve âhirette onun aybını örter. Bir kul din kardeşinin yardımın*da bulundukça, Allah da ona yardım eder.” [881]
  Abdullah İbn Amr radıyallahu anhuma'dan: Resûl-i Ekrem şöy*le buyurmuştur:
  “Müslüman müslümanın kardeşidir; ona zulmetmez, o, onu hak*sızlık edenin elinde bırakmaz. Bir kimse müslüman kardeşinin ihti*yacını yerine getirirse, Allah da ona yardım eder. Bir kimse bir müs*lümamn sıkıntısını giderirse, Allah da ona karşılık kıyamet gününün kederlerinden birini giderir. Bir kimse din kardeşinin aybını örterse, Allah da kıyamette onun aybını örter[882]
  Ebû Hureyre radıyailahu anh'den: Resûl-i Ekrem:
  “Herhangi bir kul dünyada diğer bir kulun ayıbını örterse, kıya*met gününde Allah da onun aybını örter[883], buyurmuştur. Ebû Saîd el-Hudri radiyallahu anh'den: Resûl-i Ekrem:
  “Bir mü’min, din kardeşinin bir aybını görür de onu örtecek olur*sa, Allah onu cennetine kor[884]buyurmuştur.
  Ukbe b. Amir’in kâtibi Dahîc. ebû'l-Haysem'den, şöyle demiştir:
  “Ukbe b. Âmir'e:
  “Doğrusu bizim komşularımız vardır, içki içerler. Ben ise, on*ları yakalamaları için asayiş memurlarını çağırıyorum,” dedim. Ukbe:
  “Böyle yapma, onlara nasihat et ve onları tehdid eyle,” dedi. Dahîr:
  “Ben onları bu işden nehyettim fakat onlar vaz geçmediler, ben de onları yakalamaları için polis çağırıyorum,” dedi. Bunun üzerine Ukbe:
  “Yazıklar olsun sana, böyle yapma, zira ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: “Her kim (bir Müslümanın) aybını örterse diri diri mezara gö*mülmüş bir kız çocuğunu diriltmiş gibi (sevaba nail) olur.” [885]
  Yezîd b. Nuaym'den rivayete göre şöyle demiştir:
  “Maiz (İbn Mâlik) Resûl-i Ekrem'e gelerek zina ettiğini dört de*fa ikrar etmesi üzerine Resûl-i Ekrem recmedilmesini emretmiş ve Hüzal'e:
  “Elbisenle onu gizlemiş olsaydın senin için daha hayırlı idi,” buyurdu.[886]
  Mekhûl'un rivayetine göre, şöyle demiştir
  “Ukbe b. Âmir radıyallahu anh Mesleme b. Muhalled'e geldi. Kendisi ile kapıcı arasında bir şey (perde) vardı. Bunun için Ukbe b. Âmir’in sesini duydu ve ona içeri girmesi için izin verdi. Ukbe b. Âmir:
  “Ben sana ziyaretçi olarak gelmedim, bir iş için geldim. Resül-i Ekrem’in:
  “Her kim din kardeşinin bir kötülüğünü bilir de onu ör*terse, Allah da kıyamet gününde onun aybını örter.” buyurduğu gü*nü, hatırlıyor musun? dedi. Oda:
  “Evet,” deyince, Ukbe:
  “İşte bunun için sana geldim,” dedi.[887]
  Tembih: Bir müslümanı rezil etmek için kusur ve ayıblarını araş*tırmayı kebireden saymak, birinci ve ikinci hadîslerin zahirinden an*laşılmaktadır. Zira bir müslümanın gizli hallerini açıklayıp başkala*rına duyurmaktaki veîd, yeteri kadar şiddetlidir. Bu, bizim imamla*rın görüşlerine aykırı değildir. Onlar şöyle demişlerdir: “Zina eden ve yalnız Allah hakkı olan günahları irtikâb edenin, had ve tâzir edil*memesi için bunları gizlemesi müstehaptır. Çünkü Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
  “Bu pisliklerden birisini yapan kimse tevbe etsin; çünkü duru*munu bize açıklayanı suçuna göre onu cezalandırırız.” buyurmuş*tur. Fakat adam öldürmek veya iftira etmek böyle değildir. Çünkü bunlarda kul hakkı vardır. Dünyada bu hak alınmakla âhiretteki azâb azalır. Yine işlediği günahı övünme vesilesi olarak dilinde söylemesi de sahih haberler gereğince haramdır. Şahit için de durum şöyledir: Şayet susmayı daha hayırlı görüyorsa, susması sünnettir. Ancak faydayı şehâdette görüyorsa, o zaman şehâdette bulunur. Şa*yet iki taraf da bir olur, hiçbirinde yarar görmezse o zaman yine şehâdeti terkeder. İşte bu açılma karşısında, bir yerde şehâdeti terki ve bir yerde de şehâdet etmeyi mendup demişlerdir. Bir yerde şehâdetin faydası yoksa sükût evlâdır. Fakat zina için üç şahit dinlendi, dördüncü şahit de siz oluyorsunuz; şehâdette bulunmayacak olursa*nız şahitler yalancı cezası görecek ve bir hak kaybolacaktır. Bu tak*dirde şehâdette bulunursunuz. Îmamü'l-Haremeyn’in, “Haddi gerek*tiren bir suçu işleyen adamın mutlaka bunu ikrar etmesi lâzımdır” sözü, tevbe ile zahirdeki had cezası düşmez diyen zayıf bir hükme dayanmıştır. Halbuki batında tevbe ile bütün mâsiyetler düşer.[888]
  _____________________
  [876] Sünen İbn Mâce, 2/850. (Hadis No: 2546); Sünen et-Tirmizî, 4/326 (Hadis No: 1930)
  [877] Sünen et-Tirmizi, 4/378. Bu hadîsi İbn Hibban da “Sahih”inde rivayet et*miş fakat onun hadise girişi şöyledir : “Ey dili ile îman edip de, iman kak bine girmeyen topluluk! Müslümanlara eziyet etmeyiniz, onlan ayıplamayınız ve onların sürçmelerini araştırıp durmayınız...”
  [878] Sünen Ebû Dâvûd, 4/270 (Hadîs No: 4880) Ayrıca hadisi Ebû Yala da hasen isnad ile rivayet etmiştir.
  [879] Sünen Ebû Dâvûd, 4/272 (Hadîs No: 4888) Ayrıca hadisi İbn Hibban da Sahih”inde rivayet etmiştir.
  [880] Sünen Ebû Dâvûd, 4/272 (Hadis No: 4889)
  [881] Sahihu Müslim, 4/2074. (Hadis No: 2699); Sünen Ebû Dâvûd, 4/287.
  [882] Sünen Ebû Dâvûd, 4/273. (Hadîs No: 4893).
  [883] Sahihu Müslim, 4/2002: (Hadis No: 2590).
  [884] et-Tergib ve't-Terhib, 3/238. (Taberânî'nin “Evsat” ve “Sağir”indeki riva*yetlerinden naklen).
  [885] Sünen Ebû Dâvûd, 4/273. (Hadîs No: 4891/4892). Ayrıca hadîsi Nesei de, “Sahih”inde İbn Hibban ve Hâkim de rivayet etmişlerdir.
  [886] et-Tergîb ve't-Terhîb, 3/238. (Ebû Dâvûd ve Neseî'nin rivayetlerinden nak*len. Hüzal, râvi Nuaym’ın babasıdır. Ashâb'dan olmadığı söylenir. Resûl-i Ekrem’in ona,
  “Bunu elbisenle örtsen hakkında daha hayırlı idi” buyur*masının hikmeti, Ebû Dâvûd ve diğerlerinin anlattıklarına göre, Maiz, onun ısrarı üzerine Resûl-i Ekrem'e gitmiştir. Başka bir yerde de Hüzal’in oğlu Nuaym’ın oğlu Yezîd'den gelen bir rivayette, Nuaym diyor ki:
  “Maiz İbn Malik babamın yanında yetişen yetim bir çocuk idi. Hayy kabilesinden bir cariye ile zina etti de babam ona:
  “Resûl-i Ekrem'e git ve yaptığını ona söyle, belki senin için mağfiret diler” dedi”. Bundan sonra da olayı an*lattı. Mâiz'in zina ettiği kadının adı Fâtima idi. Adını başka şekilde söy*leyenler de vardır. Kadın, Hüzal'ın cariyelerinden idi).
  [887] et-Tergîb ve't-Terhib, 3/239. (Taberânî'nin rivayetinden naklen. Hadisin ri*cali sahih ricaldir).
  [888] İbn Hacer El-Heytemi, “Ez’Zevacir An İktiraf’il-Kebair” İslam’da Helaller Ve Haramlar “Büyük Günahlar”- II, Kayıhan Yayınevi, İstanbul, 1981: 377-383.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Ecrinim Bayan Üye
  Ecrinim
  Bayan Üye

  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 2,425
  Tecrübe Puanı: 82

  --->: Bir Müslümanı Rezil Etmek İçin Kusurlarını Araştırıp Ortaya Koymak


  Ukbe İbnu Âmir radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Kim bir ayıp görür ve onu örterse, diri diri gömülmüş bir kızı ihya etmiş gibi olur.''

  Rabbim bizleri İslamın bütün güzel ahlakıyla ,Peygamber Efendimizin güzel ahlakıyla
  ahlaklandırsın
  Allah c.c. razı olsun hocam güzel paylaşımınız için,istifade edilmesi dileğiyle..


+ Yorum Gönder