KAF SURESİ Hakkında Bilgi 5 üzerinden 4.27 | Toplam : 15 kişi
 1. 1
  @mir âb ü kil
  @mir
  âb ü kil

  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 2,546
  Tecrübe Puanı: 29
  Yaş: 45

  KAF SURESİ Hakkında Bilgi


  KAF SURESİ


  Sure Hakkında Bilgi


  "Kaf" harfiyle başladığı için bu ismi almıştır. 45 ayetten oluşan sure, Mürselât suresinden sonra ve Beled'den önce Mekke'de nazil olmuştur. Allah'ın gökleri ve yeri altı günde yarattığı, yorulduğu için de yedinci gün dinlendiği şeklindeki Yahudi inancını reddeden 38. ayetin Medine'de indiğine dair bir rivayet vardır. Mushaftaki resmi sırası itibarıyla 50, iniş sırasına göre ise 34. suredir.


  Surenin temel konuları


  İnsanın öldükten sonra yeniden yaratılışı,
  Allah'ın ilmine ve gücüne delalet eden kevni deliller,
  Diriliş ile bitkilerin canlanışı arasındaki benzerlik,
  Geçmiş ümmetler ve peygamberleri,
  İnsanın tüm davranışlarının kontrol altında olması,
  Kıyametten ibret verici sahneler,
  Farz olan günlük namazlar.


  Surenin temel mesajları


  Peygamberimiz gönderildiğinde kafirler hem bir insanın seçilerek gönderilmesine, hem de peygamberimizin öldükten sonra yeniden dirilmeye dair haberine inanmamışlardır. Çünkü onlara göre bir insanın değil, melek veya benzeri bir varlığın peygamber olarak gönderilmesi daha makul idi. Diğer taraftan, öldükten sonra dirilmeye inanmıyorlar ve bu nedenle yaptıkları fiillerden dolayı hesaba çekileceklerini kabul etmiyorlardı.


  İnsanı ve tüm mevcudatı yaratan Allah, bu yaratmayla ilgili en ince ayrıntıları dahi bildiği için, ikinci defa yaratmaya da kadirdir. İnsanların dirilişi, bir bitki tohumunun yeri yarıp ortaya çıkışı gibi olacaktır.


  Varlıklar alemi, Allah'ın varlığının, ilminin ve gücünün göstergeleriyle doludur. Gökyüzünün mükemmel bir şekilde bina edilmiş olması, yeryüzünün bitki çeşitleriyle donatılması ve dağların dikilmesi, yağmurlarla bitkilerin yetiştirilmesi gibi bir çok konu Allah'ın kudretine işaret etmektedir.


  İnkarcıların Hz. Muhammed'i yalanladıkları gibi, geçmiş ümmetler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Bu yalanlamaları nedeniyle Allah'ın azabını hak etmişlerdi.


  Allah insana çok yakındır. Hatta şah damarından bile yakındır. O, insanların sadece konuştuklarını değil, kalplerinden geçenleri, yani düşüncelerini dahi bilmektedir.


  İnsanın iki yanında iki melek vardır. Bu melekler insanın söylediği her sözü derhal kaydederler.


  Kıyamet kopacak ve insanlar tekrar diriltileceklerdir. Yeniden dirilen insanın yanında, biri onu tutup getiren, diğeri de şahitlik edecek olan iki kişi (melek) bulunacaktır. Yeniden dirilen insan, dünyada kendisine varlığı haber verilen gaybi hakikatleri ve varlıkları apaçık görmeye başlayacaktır. Sonunda, kafirler, müşrikler, şüphe edenler, putperestler ateşe atılacaklardır. Takva sahipleri ise Cennete konulacaklardır. Cennetteki yaşam ebedidir.


  Güneşin doğuşundan önce (sabah namazı), güneşin batışından önce (gündüz namazı) ve güneş battıktan sonra (gece namazı) namaz kılınması gerekmektedir. Bilindiği gibi namazın beş vakit olarak farz kılınması, peygamberliğin onuncu yılında Mi'rac'ta gerçekleşmiştir. Mi'rac'tan önce müslümanların üç vakti farz olarak eda ettikleri anlaşılmaktadır.

  Hasenat Programından alınmıştır.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  mum Admin
  mum
  Admin

  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 9,517
  Tecrübe Puanı: 98

  Kısaca KAF SURESİ ile ilgili Bilgi


  kaf suresi ile ilgili bilgiler

  KAF SURESİ


  Surenin İsmi:


  Tek başına "kaf' harfiyle başladığı için bu sure Kaf diye isimlendiril*miştir. Allah'ın "Sad, nun'. Elif. lam. mim . Ha. mim Ta, sin" sözleri de bunun gibidir. Şa'bi demiştir ki: Kaf bu surenin başlangıcıdır.

  Surenin Muhtevası:


  Bu surenin Mekke'de inmiş olduğunda alimlerin icmaı vardır. Bu se*beple bu surenin konusu tevhid, yeniden dirilme, nübüvvet ve risalet gibi İslâm itikat esaslarını konu alan diğer Mekki sureler gibidir. Fakat bu su*rede özellikle İslâm inanç esaslarının ikincisi olan yeniden diriliş konusu iş*lenmiş, bunun ispatı yapılmış ve inkâr edenlere karşı cevaplar verilmiştir.

  Bu sebeple bu sure müşrik Arapların ve Kureyş'in yeniden dirilişi, nü*büvveti ve Hz. Muhammed'in (s.a.) peygamberliğini inkâr etmeleri, kendi*lerinden uyarıcı bir peygamberin gönderilmesine ve ölümden sonra tekrar hayat bulmaya hayret etmelerinden bahsederek söze başlamıştır. Allah Te*alâ, "Kaf! Yüce Kur'an'a yemin olsun ki bilakis onlar kendilerinden bir uyarıcının gelmesine hayret ettiler. Bu yüzden kâfirler "Bu şaşılacak bir şey. Biz ölüp toprak olduğumuzda mı (diriltileceğiz)1? Doğrusu bu uzak bir dö*nüştür." dediler." buyurarak yüce Kuran adına yemin etmiştir.

  Allah'ın yeniden diriltmeye vb. şeylere dair üstün bir kudretinin oldu*ğuna delil getirmek için, daha sonra gelen ayetler varlığın oluşum safhala*rının düşünülmesini, gökyüzünün yapısı ve süsleriyle yeryüzünün dağlan, ekinleri, bitkileri ve yağmurlarının ibret nazarıyla seyredilmesini teşvik etmektedir: "Gökyüzüne (ibret nazarıyla) bakmazlar mı?"

  Sonra bu ayetlerde Kureyş kâfirlerini diğer milletlerin başına gelen musibetlere karşı uyarmak için Nuh kavmi, Ashabür-Res, Semud, Ad, Fi- ravun, Lût kavmi, Ashab'ul-Eyke, Şuayb (a.s.)'in kavmi ve Tubba kavmi gi*bi önceki milletlerin helak edümelerindeki öğüt ve ibretleri belirleyip te*fekkür sebeplerini ortaya koymuştur. "Onlardan önce Nuh kavmi, Res hal*kı ve Semud da yalanlamıştı."

  Daha sonraki ayetlerde insanın söz ve davranışlarını gözeten, duru*munu murakebe eden iki meleğin sürekli olarak onun beraberinde bulun*duğu, ölüm sarhoşluğunda sahifesinin dürülüp toplatılacağı ve mahşer ile hesap gününün korkunç ahvaline maruz kalacağı gibi konulara geçilmiştir.

  "Andolsun ki insanı biz yarattık." "Sura üfürülür, işte bu geleceği va-adedilen gündür." Bütün bunlardan sonra bu büyük olaylardan zaruri ola*rak öğüt ve ibret alınacağı ifade edilmiştir. "Şüphesiz bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimseler için ibretler vardır."

  Bu yüce sure göklerin, yerin ve bu ikisi arasında mevcut bulunan şey*lerin yaratılması, kabirden çıkmak için hak olan sesin işitilmesi, ölülerin üzerinden yerin süratle açılıp yarılması gibi müşahede edilecek büyük olaylar ile tamamlanmış, ayrıca Rasulullah'a (s.a.) ve ona tabi olanlara sabredip gecenin derinliklerinde ve gündüzün başında ve sonunda teşbih etmeleri, müşriklerin yeniden dirilişi inkâr etmelerine ve savurdukları tehditlere aldırış etmemeleri ve Allah'ın tehdit ve cazalandırmasma dair Kur'an'la hatırlatmada bulunmaları emredilmiştir. Ayetler: "Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık." "Çağıra*nın çok yakın bir yerden çağıracağı güne kalak ver." "Biz onların dedikleri*ni çok iyi bilmekteyiz"[3]  Surenin Fazileti:  Yaratılışın nasıl başladığı, hayatın görünen tarafı ile dünyevi cezalar, yeniden diriliş, cennet ve cehennem, sevap ve ceza konularında insanlara nasihat etmek için bu sure, Ramazan ve Kurban bayramları ile Cuma gün*leri gibi umumi toplantılarda ve büyük olaylarda okunmalıdır.

  Söz konusu münasebetlerde bu surenin okunmasının sünnet olduğu*nun delilleri aşağıdaki hadislerdir:

  Müslim in Sahih'inde Cabir b. Semure'den şöyle rivayet edilmiştir: "Rasulullah (s.a.j sabah namazlarında "Kaf, şerefli Kur'an'a andolsun." suresini okurdu. Bundan sonra onun namazı kısa olurdu."

  Müslim, Ebu Davud, Beyhaki ve İbni Mace Ümmü Hişam b. Harise b. en-Numan'm şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. "Ben "Kaf! Şerefli Kur'an'a andolsun ki..." suresini bizzat Rasulullah (s.a.)'ın lisanından öğrendim. Ra*sulullah (s.a.) her cuma insanlara hutbe irad ettiğinde bu sureyi okurdu."

  Ahmed, Müslim, Ebu Davud ve Nesai Hz. Ömer'den şöyle rivayet et*mişlerdir. Hz. Ömer, Vakıd el-Beysi'ye Rasulullah (s.a.)'m Kurban ve Ramazan bayramlarında ne okuduğunu sorduğunda o şöyle demiştir: "Rasu-lullah (s.a.) bayramlarda "Kaf, şerefli Kur'an'a yemin olsun." suresi ile "Kı*yamet vakti yaklaştı ve Ay yarıldı, suresini okurdu."

  Bayramlarda bu surenin okunmasının sebebi şudur: Bayramlar mut*luluk içinde olma, giyinip kuşanma günleridir. Ancak insanın hesap mey*danına çıkacağını unutmaması gerekmektedir. Dolayısıyla böbürlenen bir şımarık ve günaha dalan bir fasık olmair.ası için de Kur'an'dan öğüt alma*lıdır. Nitekim bu surenin başında 'Kaf! Şeref.: Kur'an'a yemin olsun ki..." denilmiş sonunda ise "Tevhitten korkan kimseye Kur'an'la öğüt ver." buyu-rulmuştur. Ayrıca "İşte bu (ortaya) çıkış günüdür”, sözünü. "İşte hayata ye*niden çıkış da böyledir" sözünü ve “Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir." sö*zünü her insanın düşünmesi gerekir


+ Yorum Gönder