1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Tabiinlerin büyükleri (Tabiin Alimler)


  Tabiinlerin büyükleri alimleri kimlerdir konu hakkında eğitici bilgiler verir misiniz ?

  İlgili Yazılar

 2. 2
  imamhatipli42 Özel Üye
  imamhatipli42
  Özel Üye

  Üye No: 7
  Mesaj Sayısı: 1,880
  Tecrübe Puanı: 34

  --->: Tabiinlerin büyükleri (Tabiin Alimler)


  Tâbiûn neslinin hadis rivâyetinde, Tefsirde, nahv'ın gelişmesinde, fıkhî konuların oluşmasında ve diğer çeşitli ilimlerde büyük hizmetleri olmuştur. Hadislerin yazılması ve tasnif edilip konularına göre kısımlara ayrılması onların öncülüğünde gelişmiştir. Tabiûn neslinden hadis yazan çok kişi vardır. Bunların en meşhurları İbn Şihâb ez-Zühr, Said İbnu'l-Müseyyeb, Said b. Cübeyr, Hasan el-Basri, İbrâhim en-Nehai vb.dirler.

  Tâbiûn neslinden fıkıh ilmi ile de meşgul olan, bu sahada hizmeti geçen bir çok kişi vardır. Medine'de, arkadaşları arasında fıkıh ilminde temâyüz eden, ileri derecelere ulaşan yedi zat olmuştur ki, bunlara "fukahâ-yı seb'â" adı verilir ve onlar da şunlardır: Saîd b. el-Müseyyeb, Kasım b. Muhammed b. Ebi Bekr es-Sıddîk, Urve b. ez-Zubeyr, Harice b. Zeyd b. Sabit, Ebu Seleme b. Abdurrahman b. Avf, Ubeydullah b. Utbe b. Mes'ûd ve Ebu Eyyûb Süleyman b. Yesâr el-Hilâlî.

  Sonradan fetvaları taklid edilen ve mezheb imâmı olarak kabul edilen kişilerden yalnız Ebu Hanife, Tâbiûn neslindendir. Diğer mezhep imâmları, daha sonraki nesillerdendirler (Zeynuddin Ahmed b. Ahmed b. Abdullatif ez-Zebıdî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, trc. Ahmed Naim, Ankara 1970, Mukaddime, s. 30 vd.).

  Tâbiûn zamanında tefsirde de büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu dönemdeki tefsir çalışmaları, tefsirin ikinci dönemi olarak kabul edilmiştir.

  Tâbiûn'un tefsirdeki görüşlerinin delil olarak kabul edilip edilmemesi hususunda, alimlerin farklı görüşleri vardır. Bazı alimler onların görüşlerini delil olarak kabul ederken, diğer bazı alimler de, onların görüşlerini delil olarak kabul etmemişlerdir.

  Tâbiûn, döneminde Mekke, Medine ve Irak'ta tefsir okulları gelişmiştir. Bu okullarda, Tâbiûn neslinden büyük tefsir alimleri yetişmiştir. Bu alimlerden bazıları şunlardır: Tâvus b. Keysn, İkrime, Atâ b. Ebi Rabah, Zeyd b. Eslem, Alkame b. Kays, Mesrûk, Uveys b. Zeyd, Mürre el-Hamedânî, Muhammed b. Ka'b el-Kurezî (Mahmud Hüseyn ez-Zehebî, et-Tefsû ve'l-Mufessirûn, Lübnan 1976, 1, 99 vd.).


 3. 3
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,882
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  --->: Tabiinlerin büyükleri (Tabiin Alimler)


  TABİİNİN BÜYÜKLERİ

  Ata İbn Rebah (R.A.)

  Amir İbn Abdullah et-Temîmî (R.A.)

  Urve İbnu´z-Zübeyr (R.A.)

  Er-Rabî İbn Hüseyin (R.A.)

  İyas İbn Muaviye el-Müzenî (R.A.)

  Ömer İbn Abdülaziz ve Oğlu Abdülmelik (R.A.)

  El-Hasenu´l-Basrî (R.A.)

  Kadı Şureyh (R.A.)

  Muhammed İbn Sirîn (R.A.)

  Rabiatu´r-Rey (R.A.)

  Raca İbn Have (R.A.)

  Amir İbn Şurahbîl El-Hımyerî (R.A.)

  Seleme İbn Dinar (R.A.)

  Saîd İbnu´l-Müseyyeb (R.A.)

  Saîd İbn Cübeyr (R.A.)

  Muhammed İbn Vasi el-Ezdî (R.A.)

  Muhammed İbn Vasî El-Ezdi (R.A.)

  Ömer İbn Abdilaziz (R.A.)

  Muhammed İbnu´l-Hanefiyye (R.A.)

  Tavus İbn Keysan (R.A.)

  Tavus İbn Keysan (R.A.)

  El-Kasım İbn Muhammed (R.A.)

  Sile İbn Eşyem (R.A.)

  Ali İbn El-Hüseyn (R.A.)

  Ebu Müslim El-Havlanî (R.A.)

  Selim İbn Abdillah İbn Ömer (R.A.)

  Abdurrahman İbn Abdillah El-Gafikî (R.A.)

  Abdurrahman El-Gafiki (R.A.)

  Necaşi (R.A.)

  Ebu´l-Aliye Rufey İbn Mihran (R.A.)

  El-Ahnef İbn Kays (R.A.) - 1

  El-Ahnef İbn Kays (R.A.) - 2

  Ebu Hanife En-Numan (R.A.) -1

  Ebu Hanife En-Numan (R.A.) -2


 4. Reklam

+ Yorum Gönder