1. 1
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Peygamber efendimizin huyları nelerdir?‎


  Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in huyları nelerdir? Kısaca maddeler halinde yazar mısınız?‎

  İlgili Yazılar

 2. 2
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 2,293
  Tecrübe Puanı: 25
  Yer: Türkiye

  Cevap: Peygamber efendimizin huyları nelerdir?‎


  peygamber efendimizin özellikleri
  peygamber efendimizin ahlaki özellikleri
  peygamber efendimizin dış görünüş özellikleri  Allahu Teala Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimize öyle özellik ve hususiyetler vermiştir ki, onlar başka bir peygamberde yoktur. Bunlarıdan bir kısmını özetle zikredeceğiz. Bu konuda Rasulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:


  "Bana, benden evvel hiç kimseye verilmeyen beş şey verildi:

  1-Bir aylık gibi uzun bir mesafeden düşman kalbine korku salmakla ilahi yardıma mazhar oldum.

  2-Yeryüzü benim için namaz kılma mahalli ve temizlik vasıtası yapıldı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine erişirse, hemen bulunduğu yerde namazını kılsın.

  3-Ganimet benden evvel kimseye helal yapılmadığı halde bana helal kılındı.

  4-Bana umumi şefaat yetkisi verildi.

  5-Benden önceki peygamberler sadece kendi kavmine gönderiliyordu, ben bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim."( Buhari, Salat, 56. Bkz: Müslim, No: 523; Ahmed, Müsned, II, 411; ibnu Mace, No: 567; ibnu Hıbban, Sahih, No: 2313)

  Allahu Teala, Rasulullah (s.a.v) Efendimizin bütün insanlığa peygamber gönderildiğini şöyle haber vermektedir:

  "Rasülüm biz seni bütün insanlar için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar."( Sebe, 28.)

  "Rasülüm de ki: Ey insanlar! Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisiyim."( A'raf, 158)

  Rasulullah (s.a.v) Efendimiz, Allah katında kendisine peygamberlik veriliş bakımından ilk peygamberdir, ancak, gönderiliş bakımından son peygamberdir. Hz. Adem daha yaratılmadan önce Ruh ile ceset arasında iken Allahu Teala Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi peygamber olarak tayin buyurmuştur. Efendimiz'e (s.a.v): "Siz ne zaman peygamber oldunuz?"diye sorulunca:

  "Adem ruhu ile cesedi arasında olup henüz yaratılmamışken ben peygamberdim" cevabını vermiştir.( Ahmed, Müsned, V, 59; Hakim, Müstedrek, II, 609.)

  Peygamberlik onunla tamamlanmış ve son bulmuştur. Kur'an-ı Hakim'de, Efendimiz (s.a.v) "Hâtemün-Nebiyyin" yani peygambelerin sonuncusu sıfatıyla tanıtılmıştır.( Ahzab, 40.)

  Hz. İsa'nın (a.s) ahir zamanda inmesi Onun bu sıfatını ortadan kaldırmayacaktır. Çünkü Hz. İsa (a.s), Hz. Rasulullah (s.a.v) Efendimizin getirdiği din ve hükümlerle amel edecek, Onun ümmeti olacak, yeni bir din getirmeyecek, kendisine indirilen incil ile amel etmeyecek, Hristiyan ve Yahudileri de İslam'a davet edecek; kabul etmeyeni kılıçtan geçirecektir.( Nevevi, Şerhu Müslim, II, 190; ibnu Hacer, Fethu'l-Bari, VI, 491; Edib Keylani, Avnu'l-Mürid Şerhu Cevheretü't-Tevhid, II, 805.)

  Efendimize (s.a.v) verilen "Kur'an mucizesi devamlıdır. Bütün mucizeler bitmiş, arkası kesilmiştir. Fakat Kur'an mucizesi kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamet günü en fazla ümmet (s.a.v) Efendimizin olacaktır.( Müslim, iman, 196; ibnu Mende, iman, 890; Acurri, eş-Şeriatu, 467 (93. Bab) )

  Rasulullah (s.a.v) Efendimizin ümmeti ve daveti hiç kesilmeden kıyamete kadar devam edecektir. Onun getirdiği Kur'an ve din tahrif edilemeyecek, aslı hiç bozulmayacaktır. Allahu Teala Kur'an-ı Hakim'i özel koruması altına almıştır. Kur'an'ın korunması onun tefsiri olan sünnetin de korunması demektir. Çünkü sünnet olmadan Yüce Kur'an'ın hakkıyla anlaşılması ve yaşanması mümkün değildir.

  Allahu Teala, Rasulullah (s.a.v) Efendimizin getirdiği dini nesilden nesile taşıyacak raşid halifeler, rabbani alimler, gerçek varisler, kamil mürşidler yaratacak ve din kıyamete kadar bir gurup tarafından hakkıyla temsil, tebliğ ve tatbik edilecektir. Allah Rasülü (s.a.v) kendisine has bu durumu şöyle beyan buyurmuştur:

  "İsrâiloğllarmı peygamberleri yönetip idare ederdi. Bir peygamber vefat edince yerine başka bir peygamber gelirdi. Benim ve ümmetimin durumu ise böyle değildir. Benden sonra hiçbir peygamber gelmeyecek fakat, (benim adıma bu işi yürütecek) halifeler bulunacak, adedleri de çok olacak.( Buhari, Enbiyâ, 50; Müslim, İmâre, 440 ibnu Mâce, Cihad, 42,

  Ahmed, Müsned, II, 297.)Şu hadisler de bu konudadır:

  "Allah Teâlâ, her yüz senenin başında bu ümmete dinini yenileyen ve canlandıran bir kimse (müceddid) gönderecektir."( Ebû Dâvud, Melâhim, 1; Hâkim, Müstedrek, IV, 523)

  "Kıyamete kadar ümmetimden bir taife hak üzere kalmaya ve Allah'ın emrini yerine getirmeye devam edecektir. Onlara muhalif davrananlar kendilerine hiç bir zarar veremeyecek, onlar hakkı izhar ve isbatta muvaffak olacaklardır."( Buhari, i'tisâm, 10, Müslim, imaret, 53; Tirmizî Fiten, 27, İbnu Mâce, Mukaddime, 9.)

  Ebû Ya'lâ'nın rivayetinde, hadis "İsa b. Meryem ininceye kadar." kısmıyla rivayet edilmiştir.( Bkz: Ebû Ya'lâ, Müsned, VII, 59-60 (No: 2078).)  Dış Görünüşüne ait özellikler:

  1- O, dedesi Hz. İbrahim’in duası, Hz. İsa’nın müjdesiydi.

  2- O, kendisinden bahsederken “Ben Muhammedim” buyururdu.

  3- Diğer bir ismi Mahi’dir. Zira Allah onunla batılı ve küfrün karanlığını gidermiştir. Mahi; kötülüğü yok eden, gideren demektir.

  4- O, cahiliye dönemin de bile -Peygamber olmadan önce de- hiçbir puta tapmadı.

  5- Hayatında -Peygamberlikten önce de- hiç içki içmedi.

  6- Vahiy almadan önce, apaydınlık rüyalar görürdü. Gördüğü rüyalar sonra çıkardı.

  7- İlk zamanlarda -Peygamberlikten önce- yalnızlığı severdi. Hira’ya çekilir, orada kendince ibadet ederdi. İlk vahyini (Alak’ı) orada aldı.

  8- Görenleri etkileyen bir görüntüsü vardı. O’nu gören kendine çekidüzen verme ihtiyacı duyardı.

  9- Üzerinde daima parlak bir ışık yüzünü aydınlatırdı.

  10- Ne garipsenecek kadar uzun, ne de kısaydı. Orta boyluydu.

  11- Başı büyükçeydi.

  12- Yüzü parlak beyazdı.

  13- Sakalı genişçeydi.

  14- Ağzı dengeli genişlikteydi. Hitabet gücü çok fazlaydı.

  15- Yanakları yüzüne uygun yapıdaydı.

  16- Göğsü ve karnı aynı seviyedeydi. Göbeği yoktu.

  17- Boynu uzun ve güzeldi.

  18- Sakal ve bıyıktaki beyaz tüylerin çekilip alınmasını hoş karşılamazdı.

  19- Saç ve sakalındaki beyaz tüyün sayısı 20 civarındaydı.

  20- Tatlı ve güzel bir yüzü vardı.

  21- Yüzü dikdörtgen değil, yuvarlak -dairemsi- bir yapıya daha yakındı.

  22- Göz uçları uzundu.

  23- Avuç içi uzundu. Bu özelliği cömertliğine işaret sayılmıştır.

  24- Yürürken sakin, vakur yürürdü. Dönerken bütün vücuduyla dönerdi.

  25- Daima bir murakabe -düşünce- halindeydi. Gökten çok, yere bakardı.

  Ahlakına ait özellikleri:

  26- Her karşılaştığıyla selamlaşırdı.

  27- Az ve öz konuşurdu. Gerekmedikçe konuşmazdı.

  28- Boş vakit geçirmezdi. Mutlaka bir şeyle meşgul olur, daha çok ibadet ederdi.

  29- Çok sabırlıydı. Son derece yumuşak karakterliydi.

  30- Her türlü nimeti önemserdi.

  31- Hak uğruna gazaplanırdı. Kendi şahsı için hiç hesap sormamıştır.

  32- Yüzü güleçti. Daimi olarak tebessüm ederdi.

  33- Geceyi üçe bölerdi. Birisini Rabbine ibadet için ayırırdı. Diğer bölümünü ailesine ayırırdı. Son bölümünü ise dinlenmekle geçirirdi.

  34- Evinden çıktığında, dönünceye kadar kendisini (dini hususları) ilgilendirmeyen sözlerden uzak kalırdı.

  35- Birleştirir, insanları kaynaştırırdı. Ayrılıktan, ayırmaktan uzak dururdu.

  36- Bir kavmin ileri gelenine ikramda bulunurdu.

  37- Arkadaşlarının durumunu sıkça sorardı.

  38- Her probleme karşı hazırlıklıydı. Mutlaka çözüm üretirdi.

  39- En değer verdiği insan, başkalarının yükünü hafifleten ve sürekli hayra vesile olan kişilerdi.

  40- Oturuş ve kalkışında sürekli Allah’ı anardı. Hatırlatırdı.

  41- Bir meclise girdiğinde en uygun olan boşluğa otururdu. Ashabına da böyle hareket etmelerini emrederdi.

  42- Cemaatindeki herkesin yararlanacağı şeyler konuşur, her bir insanla özel ilgilenirdi. Kimseyi diğerlerinden ayırmazdı.

  43- Biri kendisine soru sorduğunda mutlaka -yürüyor olsa bile- duraksar ve cevabını gülümseyerek verirdi. Sözlerin en yumuşağıyla hareket ederdi.


 3. 3
  Galus Özel Üye
  Galus
  Özel Üye

  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 2,293
  Tecrübe Puanı: 25
  Yer: Türkiye

  Cevap: Peygamber efendimizin huyları nelerdir?‎


  44- O’nun oturduğu meclise, yumuşaklık, hayâ, sabır ve ölçü hâkimdi.

  45- Sokakta, mecliste veya çarşıda sesini yükselttiği görülmemiştir.

  46- İnsanların mahremini ve özel hayatını hiç sorgulamazdı. Merak etmezdi.

  47- Konuştuğunda insanlar başlarına konmuş olan bir kuşu ürkütmek istemezcesine sessizce dinlerlerdi. O susunca insanlar konuşurlardı.

  48- Arkadaşlarının gülüştükleri şeylere O da gülerdi. Arkadaşlarının hayret ettiği şeylere O da hayret ederdi. (Kendini onlardan farklı bir konuma sokmazdı.)

  49- Uzaktan gelmiş ve kitle içinde nasıl konuşacağını veya Peygamber’e nasıl muamele edeceğini bilmeyen kişiye anlayacağı dille konuşur ve onu rahatlatırdı.

  50- Konuşanın sözünü asla kesmezdi.

  51- Her kelimesini üç defa tekrar ederdi. İnsanlar söylediği sözü bir daha asla unutmazlardı.

  52- Konuştuğunda O’nu dinleyen herkes ne demek istediğini anlardı. Halkın diliyle konuşurdu. Ağır, ağdalı, şaşaalı, süslü, yaldızlı konuşmalardan hoşlanmazdı.

  53- Argo olan, sokak dili olan gayriciddi hiçbir kelime konuşmazdı. Her sözü ciddiydi. İnsanlar O’nun hafif sayılacak hiçbir sözünü duymamışlardı.

  54- Düşünerek, ağır ağır ve tartarak konuşurdu. Kelime ve cümleleri birbiri ardınca yuvarlamazdı.

  55- Sesi güzeldi.

  56- Gömlek giymeyi severdi. Beyaz rengi daha çok tercih ederdi. Ancak kırmızı, yeşil gibi renkleri de seçerdi.

  57- Yeni bir elbise aldığında cuma günü giyinmeyi isterdi.

  58- Tırnaklarını kısa tutardı. Bıyıklarını dudaklarının üzerine kadar uzatmazdı.

  59- Vücudundaki fazla tüyleri sık sık giderirdi. Haftada bir, mutlaka belli bölgelerin temizliğini yapardı.

  60- Yola çıktığında, aynasını, tarağını, saç yağını, misvakını, göz sürmesini yanına alırdı. Son derece temiz dolaşırdı. Günde onlarca defa dişini misvakla temizlerdi. Saçını yıkar ve temiz yağla bakım yapardı. Aynaya bakarak saç, sakal ve bıyığını düzene koyardı. Dağınık hali görülmemiştir.

  61- Yastığının içinde hurma dalı ve yaprakları vardı.

  62- Tevhidi sarsacak, putperestliği anımsatacak bütün görüntü, gelenek ve âdetlere karşı hassas davranırdı.

  63- Kendisine ait eşyalarına isim verirdi. Atının adı Murtecez, devesinin adı Düldül, kılıcının adı Zülfikâr, zırhının adı Zü’l fudul’du. Böylece hayvanlara bile bir kişilik -mecazi anlamda- kazandırırdı.

  64- Atları severdi.

  65- Yumuşak ve toleranslı hareket ederdi.

  66- Hiçbir konuda aşırılığı kabul etmezdi.

  Dua ve işleriyle ilgili hassasiyetleri:

  67- Meyve yemeyi severdi. Meyve yerken şöyle dua ederdi: “Allah’ım! bu meyvemizi bereketli kıl”.

  68- Medine şehrini severdi. Şöyle derdi Medine için: “Allah’ım! bu şehri bize bereketli kıl”.

  69- Tuvalet ihtiyacı için girdiğinde şöyle dua ederdi giriş kapısında: “Allah’ım! Her türlü şeytanın şerrinden ve kötülüğünden Sana sığınırım”.

  70- Tuvalet ihtiyacından sonra çıktığında şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Bizleri her türlü günah ve hatadan dolayı bağışla”.

  71- Oturup küçük abdest gidermeye dikkat ederdi. Ama zaman zaman -yer müsait olmadığında- ayakta küçük su ihtiyacını giderdiği olmuştur.

  72- Dişini temizlemek için sık sık misvak kullanırdı.

  73- Abdestte yıkadığı organlarını üçer kez yıkamayı alışkanlık haline getirmişti.

  74- Abdestten sonra bir havlu -mendil- ile kurulanırdı.

  75- Abdest aldıktan sonra şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Günahımı bağışla. Evimdeki geçimim ve esenliğimi genişlet”.

  76- Bazen 5 vakit namazı tek bir abdestle kılardı.

  77- Yıkanması gerekirken -cünüplükten sonra- yıkanmadan uyumak isterse namaz abdesti gibi abdest alır ve uyurdu. Uyanınca yıkanırdı.

  78- Cuma günü boy abdesti alırdı.

  Günlük ibadetleri:

  79- Öğle namazını sıcaklığın hafiflediği saate bırakırdı.

  80- İkindi namazını güneş sararmaya başlamadan kılardı. (Yani öğleyi biraz geciktirir, ikindiyi ise geciktirmezdi.)

  81- Akşam namazını güneş batı ufkunda tamamen kaybolduktan sonra kılardı.

  82- Bazen yatsı namazını geciktirirdi.

  83- Sahabesine ezanı öğrenmelerini söylerdi.

  84- Bazen namaz için ezanı kendisi okurdu.

  85- Sabah namazında “Kaf” suresi gibi sureleri okurdu.

  86- Akşam namazında “Mürselat” suresini okudu.

  87- Yatsı namazında “Tin” suresini okurdu.

  88- Rukudan kalktığında tam doğrulurdu.

  89- Rukuda baş ile belini aynı hizada tutar ve ellerini dizlerinin üzerine koyardı.

  90- Secdede iken kollarını -pazularını- böğründen uzak tutardı.

  91- Bazen namazda ağlardı.

  92- Namaz için tekbir alacağında şöyle derdi:

  “Allah’ım! Beyaz elbiseyi kirlerden arındırdığımız gibi, Sen de beni hatalarımdan arındır. Allah’ım! Beni hatalarımdan kar, dolu ve temiz suyla yıkayarak arındır.”

  93- Rukuda şöyle derdi: “Subbuhun (Yani; Allah’ı her türlü eksiklikten uzak tutarım.) Kuddusun (Allah bütün ayıplardan arınmıştır.) Ey meleklerin ve ruhun Rabbi.”

  94- Secdede şöyle dua ederdi: “Allah’ım Sana secde ettim. Sana iman ettim. Sana teslim oldum. Sen benim Rabbimsin. Şüphesiz benim yüzüm ancak kendisini yaratıp güzelleştiren, O’na duyma ve görme özelliklerini veren tek Allah’a secde eder. Allah ne kadar yücedir. O yaradanların en güzelidir.”


 4. Reklam

 5. 4
  tuana Misafir
  Misafir

  Cevap: Peygamber efendimizin huyları nelerdir?‎


  Peygamber efendimizin huylarını öğrenip onları hayatımda uygulamak istiyorum


 6. 5
  Akif Üye
  Akif
  Üye

  Üye No: 104693
  Mesaj Sayısı: 261
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 18
  Yer: Bursa

  Faydalı konu...


 7. 6
  asdfghjkds Misafir
  Misafir

  Peygamber efendimiz Ayaklı Kur'an İdi.


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Peygamberimizin huylarıyla huylanalım İnşaallah


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah razı olsun. Sanki onu görmüş gibi oldum.


+ Yorum Gönder