Git 124 Son
 1. 1
  Gülehasret Bayan Üye
  Gülehasret
  Bayan Üye

  Üye No: 13319
  Mesaj Sayısı: 354
  Tecrübe Puanı: 8
  Yer: aşkından eriyim ya Rasulullah

  Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında


  “(Öyle mü''minler) ki, onlar ırzlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine yahut sağ ellerinin malik olduklarına (kendi cariyelerine) karşı (olan durumları) müstesnadır. Çünkü onlar (bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değildirler. O halde kim bunların ötesine geçmek isterse şüphe yok ki, onlar haddi aşanlardır.” (el-Mu’minûn, 23/5-7)

  Müfessirler “Kim bunun ötesine geçmek isterse...” âyetini; “Yani kim bunlardan başka -kendilerine helâl olmayan- eş ve cariyeleri arzu ederse bu tip kimseler çok aşırı giden, Allah''ın sınırlarını aşan kimselerdir. Bu ifade mut''a adı verilen geçici nikâhın ve elle yapılan istimnanın (mastür¬basyonun) haram olduğuna delâlet etmektedir.” (Tefsir-i Münîr, Vehbe Zuhaylî; bkz. diğer tefsir kitapları ) şeklinde tefsir etmişlerdir.

  Âyet-i kerimenin bu mutlak ve umum manasından hareket eden pek çok âlim (Şafiî, Malikî ve bazı Hanefî âlimleri), âyette zikredilmiş olan iki meşru vasıta dışında kalan; hayvana temas, istimna, bakmak gibi her çeşit cinsî tatmin yollarının aynen mut''a nikâhı gibi haram kılınmış olduğunu söylemiştir.
  Fıkıh âlimleri, zorla boşalma ve elle istimna (mastürbasyon) durumunda tazir, tedip ve azarlamanın meşru olduğunda ittifak etmişlerdir.

  İstimna Hakkında Bazı Hadisler:

  Bu meyanda Peygamberimiz (s.a.v)’den:

  - “Elini nikâhlayan (eliyle istimna yapan) kıyamet günü eli hamile olarak gelir.” (Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5233)

  - “Elini nikâh eden melundur.” (el-Ezdî, Duafâ; er-Râfiî, Kebîr, Babu’n-Nikâh)

  - “Yedi kişi vardır kıyamet günü Allah; ne onların yüzüne (rahmet nazarıyla) bakar, ne onları (günahlarından) temizler, ne de sâlih amel ehliyle bir araya getirir. Ateşe ilk giriciler olarak onları cehenneme atar. Ancak tevbe edenler müstesna! Ancak tevbe edenler müstesna! Ancak tevbe edenler müstesna! Kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder (günahlarını bağışlar) (Bunlar); eliyle nikâh eden (eliyle boşalan), Lût Kavmi’nin ameliyle amel eden (yapan), bu ameli kendisine yaptıran, içki müptelası, (Allah’tan) yardım istettirene kadar anne-babasını döven, kendine lanet ettirene kadar komşusuna eziyet eden, komşusunun helaliyle (hanımıyla) zina yapan.” (Câmiu’l-Kebîr, İmam Suyûtî; Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5470) gibi bazı hadisler rivâyet edilmiştir.

  İstimnanın Hükmü:

  El ile istimnanın hükmü hususunda mezhep âlimleri ihtilaf etmişlerdir. Bu hususta serdedilen görüşler kısaca şunlardır:

  1- Hanefi Mezhebi:
  a) Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. el-Cezirî:

  - “Mastürbasyon yapmak helâl olmaz. Çünkü bu, fıtratı çiğnemektir. Bu da mastürbasyonun haram olduğunu ifade eder. Çünkü bu, insanî fıtratın dışına çıkan ve ilâhî yasakları çiğneyen kimselerin işidir. Yüce Allah (c.c) buyuruyor: “Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah, fazlından onların ihtiyacını giderinceye (lütfü ile zenginleştirene) kadar, iffetli kalsınlar.” (en-Nûr, 24/33) Yani, Cenâb-ı Allah kendilerini fazlıyla zengin kılıp, meşru evlenme yollarını onlara kolaylaştırıncaya kadar; şehveti frenleme hususunda sabretsinler. Günahı her ne kadar zinadan daha az da olsa mastürbasyon, yine de Kitap ve Sünnet’le haram kılınmıştır. Bunun günahı zinanınkinden daha azdır.”

  - “El ile istimna yapan kişiye şer’î hâkimin bu suçtan dolayı caydırıcı ve uygun bir tazir cezası tatbik etmesi gerekir. Elle meni getirmek (mastürbasyon), büyük bir suçtur. Şeriat koyucunun yasakladığı ve Rasûlullah (s.a.v)’in sakındırdığı çirkin bir günahtır. Çünkü bu, sıhhî ve içtimaî bazı hastalıklara neden olur. Failinin bu günahtan dolayı tevbe etmemesi halinde kıyamet gününde eli gebe olarak mahşer meydanına getirileceği, hadisle haber verilmiştir.” (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. el-Cezirî c.7 s.3082)

  b) İbn-i Âbidîn, Reddu-l Muhtar:

  - “Cevhere''de zikredilmiştir ki; el ile istimna haramdır. Bunu yapan kimseye tazir cezası uygulanır.”

  - “İstimna bi’l-yed (el vs, ile boşalma) ‘Elini nikâh eden melundur.’ (el-Ezdî, Duafâ) hadisinden dolayı tahrîmen mekruhtur. Ama zinadan korkarsa, üzerine bir vebal olmaması ümit edilir. Bilakis zinadan kurtulmak ancak bununla olacaksa, yapılması vacip olur. Çünkü daha hafiftir. Burada Feth''in ibaresi şöyledir: ‘Şehveti galebe çalar da onu teskin için yaparsa cezalanmaması umulur.’ Erkeğin menisini, karısının veya cariyesinin eli ile indirmesi caizdir. (İbn-i Âbidîn, Reddu-l Muhtar)

  - “Ulema boşalma işini ‘el ile’ diye kayıtlamışlarsa da, bir kimse âletini meselâ kendi uylukları arasına sokarak veya göbeğiyle menisini indirirse aynı hükme tabidir. Bir kimse âletini duvara veya onun gibi bir şeye sokarak menisini indirse yahut eline bir sargı dolayarak hararetine mâni olmak sureti ile bu işi eli ile görse yine günahkâr olur.”

  - “Zeylâî''nin istimna hususundaki hükmü şöyledir: Zeylâî, istimnanın helâl olmadığına; ‘Onlar ki iffetlerini korurlar.’ âyet-i kerimesi ile istidlâl etmiş ve ‘Cima için ancak zevce ile cariyeden istifade mubah kılınmıştır.’ diyerek bu da, bu ikisinden başka bir şeyle şehveti gidermek ve teskin etmenin helâl bir şey olmadığına delildir.’ demiştir.”

  - “Ebu-l Leys; ‘Bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile menisini getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur.’ demiştir.”

  2- Şafiî Mezhebi:

  İstimnanın haramlılığına hükmeden İmam Şafiî ve Şafiî uleması, istimna ile ilgili hadisler zayıf olduklarından bu hadislere değil, haramlılık hükmünü, Mü''minûn sûresinin; “(Öyle mü''minler) ki, onlar ırzlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine yahut sağ ellerinin malik olduklarına (kendi cariyelerine) karşı (olan durumları) müstesnadır. Çünkü onlar (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değildirler. O halde kim bunların ötesine geçmek isterse şüphe yok ki, onlar haddi aşanlardır.” âyetine dayandırmışlardır.
  3- Mâlikî Mezhebi:

  İstimnanın haramlılığına hükmeden Malikîler haramlılık hükmünü, “Ey gençler topluluğu! Sizden, evlenebilen evlensin. Çünkü evlilik; gözü daha fazla haramdan sakındırır, avret yerini daha fazla iffetli kılar. Evlenemeyen, oruç tutsun. Doğrusu oruç, onun şehvetini kırar (frenler).” (Buhârî, Nikâh) hadis-i şerifine dayandırmış ve şöyle demişlerdir: “Burada Rasûlullah (s.a.v) evlenmeye gücü yetmeyenlere oruç tavsiye etmiştir. Eğer istimna mubah olsaydı bir çare olarak onu tavsiye etmek daha kolaydı.” (İbrahim Canan, K. Sitte, c.3, s.316-17; Tefsir-i İbn-i Kesir, Mü’minûn sûresi, 5-7; Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, A. el-Cezirî, c.7, s.3082)

  4- Hanbelî Mezhebi:

  Bu hususla alakalı olarak Hanbelî mezhebinde muhtelif görüşler vardır.
  - Şerh-i Ğâyeti’l-Müntehâ; Şerh-i Münteha’l-İrâdât:
  “Zaruret olmaksızın eliyle istimna eden kimsenin –ister erkek olsun ister kadın farketmez- yaptığı bu iş haramdır ve tazir cezası verilir. Zira bu masiyettir. Ancak livata veya zinaya düşmekten veya sıhhatine zarar geleceğinden korkar da istimna yaparsa bu durumda haram olmaz ve tazir cezası verilmez. İstimna mubah değildir. Ancak evlenmeye gücü yetmezse o zaman mubah olur.”

  - Kâfî Fî Fıkh-ı İbn-i Hanbel, İbn-i Kudâme:

  “El ile istimna haramdır. Zira bu fiil neslin kesilmesine sebep olacağından livata gibi haramdır. Ancak zinaya düşmekten korkarsa mubah olur.”

  İhya Ulûmi’d-Din’den İstimna İle İlgili Bir Rivayet:

  Rivayet olundu ki; İbn-i Abbas (r.anhumâ) insanlara sohbet ettikten sonra herkes dağılmış, geriye bir genç kalmıştı. İbn-i Abbas (r.anhumâ):
  “Oğlum! Bir ihtiyacın mı var, ne bekliyorsun?” diye sorunca genç:
  “Evet, soracağım bir mesele var; fakat insanlardan utandığım için onların yanında soramadım. Aynı şekilde sizden de sıkılıyor ve hayâ ediyorum.” dedi. İbn-i Abbas (r.anhumâ):

  “Âlim, baba menzilesindedir. İnsan babasına söyleyebileceği her sözü âlime de söyleyebilir, söyle bakalım derdin nedir?” dedi. Genç:

  “Ben bekâr bir gencim, zinadan korunmak için elimle istimna ediyorum.” dedi. İbn-i Abbas (r.anhumâ) yüzünü yan tarafa çevirerek:

  “Yazıklar olsun sana. Çirkin bir hareket, gerçi zinadan ehvendir. Fakat cariye ile evlenmek bundan daha iyidir.” dedi. (İhyâ Ulûmi’d-Dîn, c.2 s.79-80)

  İstimnayı terk etmek için yapılması gerekenler:

  1- İstimna eden kişi önce bu günahtan derhal t
  evbe ve istiğfar etmelidir.

  2- Evlenmeye gücü yetiyor ise hemen evlenmelidir.

  3- Eğer evlenmeye maddî veya manevî engellerden dolayı gücü yetmiyor ise, istimna yapmasına sebep olacak bütün etkenleri terk etmelidir. Rasûlullah (s.a.v)’in tavsiyesine uyarak oruç tutmalıdır.

  4- Yeme, içme hususlarında zaruret miktarı ile kifayet etmeli, yeme içmeyi azaltmalıdır.

  5- Harama bakmamalıdır.

  6- Şehvet uyandıracak sesleri dinlememelidir. Şarkı vs. dinlememeye azami dikkat etmelidir.

  7- Harama ve haram düşüncelere sevk edecek ortamlara girmemelidir.
  8- Vakitlerini ibadet ve itaatle, kendisine ve çevresine faydalı olacak amellerle doldurmalıdır.

  9- Aklına haram düşüncelerin gelmesine sebebiyet verecekse yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.

  10- Kötü ahlâk sahibi arkadaşları varsa terk etmelidir. Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. Kendisini ibadet ve itaate yönlendirecek, bu hususlarda yardımcı olacak arkadaşlar edinmelidir.

  11- Bu tür kötü fiillerden uzaklaşmak için Cenâb-ı Hak’tan sürekli yardım talep etmeli, niyaz hâlinde olmalıdır.


  Kadınların durumu

  Kadın ve erkek istimnanın hükmü hususunda eşittirler.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  centas Üye
  centas
  Üye

  Üye No: 5337
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 41

  --->: Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında


  12 yasından sonra ki genclerin hali evlenene kadar idare edecek bişi bulmak lazım yahu............uygun olurmu olsa da anne baba ya nasıl izah etsin garibim..


 3. 3
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  --->: Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında


  Alıntı
  12 yasından sonra ki genclerin hali evlenene kadar idare edecek bişi bulmak lazım yahu.şisme kadın uygun olurmu olsa da anne baba ya nasıl izah etsin garibim..
  Allah'ın helal kıldığı yol varken neden haram yol tercih edilsin..
  Evlenemiyorsa bile kendini haramdan koruyabilir ve zaten (affedersiniz) meni çıkma seviyesine geldiğinde, uykuda otomatik olarak çıkıyor.

  [URL="https://www.forumduasi.com/i-j/6713-ihtilam-uykuda-sperm-bosalmasi.html"](ihtilam konusuna bakabilirsiniz.)[/URL]


 4. Reklam

 5. 4
  centas Üye
  centas
  Üye

  Üye No: 5337
  Mesaj Sayısı: 2
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 41

  --->: Mastürbasyon (El İle Meni Getirmek) İstimna Hakkında


  ya arkadaslar .ben bu konuda serbest olmalı demedim diyemem de.hadis ve ayetlerden de tabiki haberdarım.ama arabistan yada islam toplumu yada şeri kanunlar yok.tc vatandasıyız, vatandasınız ikinci ücüncü es cariye vs uygulanamaz seyler ancak gayri resmi olur ki o da zinadır.tc kanunumuza göre 12 ..-15 de evlenemiyorsunuz.suçtur.benim yorumum ortalama 12 yasından evlenene kadarki sürede ki genclerin durumu dur.şisme kadın mı olsun ,olsa da nasıl aileye izah etsinler idi..herkes bana islam tarihi ayet hadis dersi vermeye kalmıs gibi geldi.bunu bana izah edecek biri varmı bırakın 1600 sene önceyi o devri o zamanki sartları ..bugun bu vatandaslara ne önerirsiniz..gece bosalmaları birileri hayalinizde görürseniz oluyor ancak o da farklı bir iş.ve sıkıntılı durum.tamam kötü -yanlış ama çözüm ?sayglarımla...


 6. 5
  anti_sukut Üye
  anti_sukut
  Üye

  Üye No: 34736
  Mesaj Sayısı: 63
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 38

  Alıntı
  Allah'ın helal kıldığı yol varken neden haram yol tercih edilsin..
  Evlenemiyorsa bile kendini haramdan koruyabilir ve zaten (affedersiniz) meni çıkma seviyesine geldiğinde, uykuda otomatik olarak çıkıyor.
  Kişinin anlatma da sıkıntığı çekeceği bir durum.İstimna konusunda mezhebler arasında farklı görüşler zikrediliyor.
  Haramdır diyenler olduğu gibi mübah ve vaciptir diyenlerde mevcuttur.
  Helaller ve haramlar bellidir.İkisi arasındaki şüpheli şeylerden kaçmak en güzelidir.
  Alıntı
  ya arkadaslar .ben bu konuda serbest olmalı demedim diyemem de
  Hakkını helal et uslubumuza biraz daha dikkat edersek
  Aşağıdaki linkten konu biraz daha detaylı öğrenebilirsiniz. 7. 6
  naqshi Üye
  naqshi
  Üye

  Üye No: 41624
  Mesaj Sayısı: 144
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 42

  ben aynı konuyu erzurumlu ibrahim hakkı hz lerinin marifetnemasinde okumustum


 8. 7
  EL-KAİDE Üye
  EL-KAİDE
  Üye

  Üye No: 46348
  Mesaj Sayısı: 56
  Tecrübe Puanı: 2

  Alıntı
  kimin cevabı bu kardeş? kendi görüşün mü yoksa?....
  Kimin cevabı olduğu öenmli değildir ! Benim cevabım olsa ne olur veya başka bir şahsın cevabı olsa ne olur bence güzel bir cevap...


 9. 8
  Şema Moderatör
  Şema
  Moderatör

  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 5,702
  Tecrübe Puanı: 67

  Alıntı
  Kimin cevabı olduğu öenmli değildir ! Benim cevabım olsa ne olur veya başka bir şahsın cevabı olsa ne olur bence güzel bir cevap
  bizim için kimin cevabı olduğu önemlidir ve isabet etmemiştir. halkı el ile istimnaya açık teşvik var ve bu vebal sizin boynunuzdadır.


 10. 9
  kevasor47 Nur Yolcu
  kevasor47
  Nur Yolcu

  Üye No: 29446
  Mesaj Sayısı: 168
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 31
  Yer: nurlar aleminden

  Allah razı olsun paylaşım için

  Biz öyle bir asırda yaşıyoruzki gençler (affedersiniz)mastürbayon yapmayan arkadaşlarıyla alay ediyorlar sen bakire kalmışsın diyorlar elimizden geldiği kadar bu ortamdan uzaklaşıyoruz. Affet Allahım bizi şu günah kar kullarını affet:(


 11. 10
  dogandurukan Üye
  dogandurukan
  Üye

  Üye No: 46859
  Mesaj Sayısı: 3
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 58

  Tamam iyi güzel anlatım.
  Pekii benim gibi bu yaşa kadar evlenememiş birisi ne yapsım islamda bununda çözümü varmı?
  Şimdi siz evlen diyeceksiniz bu yaşta kim benimle evlenmek isterki zaten şansım olsaydı bu yaşa kadar bekar kalmazdım.
  bu olayda günah benimmi yoksa benimle evlenmekten kaçan bayanlarınmı islam fıkıh kitaplarında yazıyormu?:agla:


 12. 11
  Muvahhid- Üye
  Muvahhid-
  Üye

  Üye No: 46877
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 31

  Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder.O’ndan yardım ister, O’nun günahlarımızı bağışlamasını dileriz. Nefislerimizin şerrinden amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini hiç kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O bir ve tektir, ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve Resulüdür.Şüphesiz en doğru söz Allah’ın kitabı, en hayırlı yol Muhammed’in (s.a.v.) yoludur. En kötü işler bidat olarak ortaya çıkartılanlardır. Sonradan çıkartılan her bir husus da bidattir. Her bidat bir sapıklık ve her sapıklık cehennem ateşindedir.

  Müslüman, kuranın ve sünnetin meşru hududunu bilir ve o hudud üzerine hayatını tanzim eder. Allah ve Rasülü müslüman için hayatının her alanına ölçü koymuş, bu ölçüleri ona tutmayı emretmiştir. Müslümanın batılın ve şeytanın hakim olduğu düzenlerde ahlaki değerlerde dejenere edilerek haram ve zülüm ortamlarına çekildiği ve yaşatıldığı bir gerçektir. Rabbim müslümanları bu şeytanları bile azdıran iğrenç zihniyetlerin tuzaklarından korusun.

  Sorunuza geçersek, bir müslümanın kendini eliyle tatmin etme meselesi islam fıkhının üzerinde durduğu çok eski meselelerden biridir. Hanifi (bazıları), Şafi, Maliki, Hanbeli (bazıları), mezhebleri ve Şeyhul İslam İbn Teymiyye bunun haramlığı hususunda görüş ortaya koymuştur. Yakın zaman ve Günümüz alimlerinden Muhammed el-Emin Şankıtı, Bin Baz, Albani, Useymin, Muhammed Muneccid, Mustafa Zerga, Mısır müftüsü Haseneyn Mehluf açıkça fetvalarında haram olduğunu açıklamışlardır. Fakat bazı fıkhi mezheblere bağlı olanlar ve olmayanlar kişi zinaya düşme korkusunda cevazat vermişlerdir. Bu ise masum bir söz değildir, münakaşa getirir ve getirmiş meseledir. Zira Kuranın ve sünnetin beyanı bu doğrultuda açıktır.

  Bu hususta kuran ve sünnetin belirlediği hükümler bunun caiz olmadığını ortaya koyar. Dolayısıyla kişinin kendini eliyle (Mastürbasyon) tatmin etmesi haramdır, caiz değildir, Allah ve Rasülü bu hususu bize açıklamıştır.
  1.Delil : Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir, Şu halde, kim bunun tersine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir. Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;(Muminun-5-6-7)

  Açıklama : Allah, bizlere evlenmeyi mubah kılmış, bu hususta da eşlerimizi, cariyelerimizi de kendimize tatmin etme yolu olarak onları göstermiştir. Müslüman evli olduğu eşiyle ancak bunu giderir. Bunun haricindeki yasaklanmış ve gizli bir takım yollarla bu fiili yapamaz, yaparsa haram işlemiş olur, Rabbine isyan etmiş olacaktır.


  2.Delil : Ey gençler topluluğu sizden her kim evlenmeye yol bulursa evlensin zira evlilik gözleri sakındırmaya ve namusu muhafazaya sebeptir, eğer güç bulup ta evlenemezseniz oruç tutunuz zira oruç şehvete engeldir. (Buhari-Müslim-Nesai-Ahmed-İbn Mace)
  Açıklama : Allah, bizlere evlenmeyi mubah kılmış demiştik, evlenme imkanımız olmayınca oruç tutmamız gerekir, Hadiste, evlilik imkanı bulamayana oruç tutma yolu gösterilmiş başka bir yol açılmamıştır. Dolayısıyla bu hususta müslüman evli değilse ve zinaya düşmekten korkarsa Oruç tutmalıdır.

  Bazıları bu hususta Ahmed bin Hanbel’in, İbn Hazm’ın buna cevaz verdiğini söylemişlerdir. Allame büyük alim Abdullah Cibrin ise bu sözün Ahmed İbn Hanbel’e isnadının doğru olmadığını nakletmektedir. Bu hususta yaptığım büyük ilim adamlarının fetvaları ve araştırmaları da, bunun haram olduğu görüşü daha ağırlık olandır. Sahih olan da Kuranın ve sünnetin ortaya koyduğu gibi haram oluşudur.

  Şu bilgiyi vermektende geri kalmayayım Büyük alim ve davetçi Şeyh Salman Avde bu konuda kendisine sorulan bir soruya şöyle demektedir ,

  bu husuta 3 görüş vardır.
  1-Mutlak haramdır.
  2-Mutlak caizdir.
  3-Zinaya düşme korkusu olursa caizdir, demiş her görüşün delillerini vermeye çalışmıştır. Bu deliller arasında kuvvetli olan ise 1.görüştür.

  not : İlgilisine arapça olarak bu hususta fetvalar ve ilmi deliller verilebilir.

  selametle ve saygıyla


 13. 12
  Hoca Moderatör
  Hoca
  Moderatör

  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 14,854
  Tecrübe Puanı: 188

  Alıntı
  Tamam iyi güzel anlatım.
  Pekii benim gibi bu yaşa kadar evlenememiş birisi ne yapsım islamda bununda çözümü varmı?
  Şimdi siz evlen diyeceksiniz bu yaşta kim benimle evlenmek isterki zaten şansım olsaydı bu yaşa kadar bekar kalmazdım.
  bu olayda günah benimmi yoksa benimle evlenmekten kaçan bayanlarınmı islam fıkıh kitaplarında yazıyormu?:agla:
  yaşın 46.. bu yaşa kadar evlenmeyişini/nedenini/ne durumda olduğunu bilmiyorum ama senin yaşına uygun ve halini kabul edecek biri mutlaka vardır. sana düşen zinadan ve zinaya götüren yollardan sakınman ve evlenilecek birini aramandır.
  Allah (cc) yardımcın olsun kardeş


 14. 13
  mikro_erkan Üye
  mikro_erkan
  Üye

  Üye No: 30233
  Mesaj Sayısı: 1
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 33

  istimna gereksiz olduğunda hafızayı acayip zayıflatıyor allaha şükür güçlü bir hafızam bundan kurtulunca oldu


 15. 14
  Gölge AdaM Üye
  Gölge AdaM
  Üye

  Üye No: 8086
  Mesaj Sayısı: 24
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 32
  Yer: Bilmiyorumki

  El İle Doyum - Masturbasyon - İstimna
  Masturbasyon, el ile tatmin denen bu olay, kişinin cinsel organı ile oynamak suretiyle doyuma gitmesidir. Bu adet genellikle 13-15 yaşlarındaki erkek ve kızlarda görülür. Değişik sebeplerle bu yaşın üzerindekilerde daha az görüldüğü ileri sürülmektedir.
  Cinsel organın el veye ne olursa olsun, herhangi bir cisme sürtünmesi veya göğüslerinde yahut göğüs uçlarında ve diğer cinsel bölgelerde sıkıştırma ve benzeri baskılarla yapılan bir uygulamadır. Maksat orgazm olmaktır.

  Hristiyanlık da Masturbasyon [URL="http://www.biriz.biz/mahrem/cns18.htm#4"]4[/URL]

  VII. yy'da Canterbury'li Thedoros erkek ve kadının mastürbasyonu gibi ahlak suçları işleyenlere muamele konusunda bir tövbe yayınladı. XIII. yy.'da Thomas Aquinas cinsel sapkınlıklar arasında mastürbasyonu da sayıyor, bu eylemi mantığa aykırı buluyordu. Üremeye katkı sağlamıyordu. Bu yüzden ensest, zina ve tecavüzden daha yanlıştı.

  Erkek mastürbasyonunun dehşeti bugün hala Roma Katolik Kilisesi'nin cinsel ahlak kılavuzlarında yer almaktadır ve "ciddi bir rahatsızlık" olarak nitelendirilmektedir. Bunun sebebi, kısmen değerli meninin "yanlış kullanımı" ve "ziyan olmasıdır". bununla beraber kadın mastürbasyonu göz ardı edilmiş veya önemsenmemiştir.

  Denildiğine göre mastürbasyon, "Kutsal Kitap'ın bu günahı açıkça, ismiyle kınadığı kanıtlanmasa bile", 1054 tarihli bir karardan bu yana "ciddi bir şekilde hastalıklı bir eylem" olarak görülmüştü. Gayri meşru sayılıyordu, çünkü "bütünüyle gerçek sevgi bağlamında karşılıklı kendini vermenin ve insanın ürmesinin anlamından" yoksundu.

  XVI. yy.'a kadar erkek menisi "neredeyse insan" olarak görülüyordu. Mastürbasyon, gece kirlenmesiyle meninin harcanmasından korkuluyordu.

  İslam da Masturbasyon

  İslam alimlerinin bazıları evlilik dışı her türlü cinsel doyumu haram saymışlardır. Delil olarak da şu ayetleri göstermişlerdir:
  "Ve onlar ki, iffetlerini korurlar; Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir." (Müminun Suresi : 5-7)
  "Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; Bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir." (Mearic Suresi 30-31)
  İslam alimlerinin çoğunluğu, buradaki aşırı gitmeden, evlilik dışında başka bir kadınla birleşmeyi anlamışlar ve elle doyumu bu birinci derece haramlar arasında saymamışlardır.
  Allah Resulu şöyle buyurur:
  "Cinsel organıyla oynayan bir millete Allah azab etmiştir."
  "Elini nikahlayan mel'undur"
  "Elle boşalan lanetlidir"
  Bu hadis-i şerif kesin bir hükümle, masturbasyon olayını yasaklamaktadır. Ancak İslam alimlerinden bazıları bu hadisin, sahih hadis kitaplarına girecek kadar sağlam senetli olmadığı için, helal-haram bağlamında delil olamayacağını savunurlar. Bazı Hanefi ve Hanbeli alimleri eşi olmayan birinin, alışkanlık haline getirmemek şartıyla bu sıkıntısını giderebileceği görüşündedirler. Ancak bu sadece bir zaruret kapısıdır. Zina tehklikesine düşmemek ve çok fazla zihni meşgul etmemek içindir. Asıl olarak helal değildir. Bunu hiçbir İslam alimi savunmamıştır. İki tercih arasında kalan bir müslüman zararı daha az olanı tercih etmelidir. Bu bir fıkıh kuralıdır. Eğer bir müslüman, zina yapabilecek kadar kontrolünü kaybetmişse, daha hafif olan bu yolu tercih eder ve zina tehlikesinden kendisini kurtarır.

  Bu konudaki görüşler:

  • Keyfi olarak şehvetini gidermek için el ile menisini getirmek haramdır. Ancak şehveti kendisine galebe çalıp da karısı veya cariyesi bulunmazsa, şehvetini teskin için bunu yaptığında günahkar olmayacağı umulur.(İbni Abidin)
  • Böyle bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile meni getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur. (Ebu Leys)
  • Şehveti galebe çalar da, onu teskin için yaparsa cezalanmaması umulur. (Fethu'l-Kadir)
  • Şafi ve Maliki mezhebine göre zevcenin elinde mastürbasyon etmesinde bir sakınca yoktur. (Mürşit 4, İlmihal)
  Çok az fıkıh aleminin kadınlar konusunda bu konuya değindiği genellikle erkeklerle ilgili bu konunun ele alındığı, bu konuya değinenlerden Mücahid şöyle demiştir: "Bundan önce geçmiş olanlar genç erkeklerin istimnadan uzak kalmalarını emrederdi.. bu konuda kadının durumu ile erkeğin durumu arasında fark yoktur".
  Masturbasyon'un İslami hükmü konusunda mezhepler arasında bazı farklılıklar vardır.

  • Hanefi, Şafii ve Maliki mezhebine göre masturbasyon:
   • İmam Mâlik; "onlar eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten korurlar; doğrusu bunlar yerilemezler. Bu sınırları aşmak isteyenler; doğrusu bunlar aşırı gidenlerdir" âyetine dayanarak, bu fiilin sınırı aşmaya dahil ve haram olduğunu ileri sürmüştür. [URL="http://www.biriz.biz/mahrem/cns18.htm#7"]7[/URL]
   • Mezkür fiil İmam Şâfiî'nin son içtihadına göre haramdır.
   • Hanefîlere göre tahrimen mekruhtur; ancak "yapmadığı takdirde zinâya düşeceğinden korkan bir gencin affedileceği umulur." denilmiştir. alışkanlık yaptığı ve sıhhati bozduğu takdirde yasak fiiller arasında gireceği şüphesizdir.
  • Hanbeli mezhebine göre ise, "meni, vücudun dışarı atmaya muhtaç olduğu birşeydir; onu eliyle atan, kan aldıran gibidir ve caizdir." Ancak Hanbelî fukahâsı bunu "zinâya düşme tehlikesi ve evlenme imkânından mahrum bulunma" şartlarına bağlamışlardır. zina korkusu olduğu zaman mübah olur, değilse haramdır. [URL="http://www.biriz.biz/mahrem/cns18.htm#7"]7[/URL]
  Bu şartlar gözönünde bulundurulacak olursa, elle boşalmanın hükmünü herkes vicdanında daha iyi verebilir. ancak insan fıtratı bunu hoş karşılamaz: yaptıktan sonra pişmanlık duygusu gelen bir fiilin kesin olarak helalliğine hiçbir müslüman inanmaz ve bu yolu çözüm olarak göremez. Haramlar bellidir. Helaller bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır. En güzeli bunlardan uzak durmaktır. Niteki tıp otoriteleride aşırı alışkanlık haline getirilen masturbasyonun ruhi ve fizyolojik zararlarını ortaya koymaktadır.

  Hafta'da bir defayı aşan istimnanın yol açtığı zararlar hakkında doktorlar şunları söylemektedir: [URL="http://www.biriz.biz/mahrem/cns18.htm#6"]6[/URL]

  • Bez ve sinirler üzerinde bitkinlik meydana getirir. Çalışan unsurlar iltihaba uğrar ve yavaş yavaş mahvolur.
  • Alışkanlık kazanıldıktan sonra terk edilmesi zordur. Bu yüzden bu kimseler evlenemezler. Evlenmiş olsalar bile bu fena alış kanlığa devam ederek devam ederek boş yere sinirleri yorarlar.
  • Tenasüli Nervasteni (Sinir Yorgunluğu) oluşur.
  • Tenasüli nervasteni genel nervasteni ile karışır:
   • Hafıza ciddi şekilde zayıflar
   • Vücut ne bedeni ne de fikri görev yapamaz hale gelir.
   • Şiddetli başağrıları, uykusuzluk,çarpıntı, iştahsızlık vücudu edeta yıkar, kuvvetten düşürür, zayıflatır.+ Yorum Gönder
Git 124 Son