1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,865
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  Hadis Soruları ve cevaplar  HADİS  Soru 1 : Rasülullah (s.a.v.) Efendimizin takip edip uyguladığı dini yol ve tutumlara ve bunları genel
  prensipler çerçevesi içinde ümmetine uygulamasını emrettiği söz ve fiillere ne ad verilir?
  Cevap : Sünnet.

  Soru 2 : Hadis-i Şerif ne demektir?
  Cevap : Sünnetlerin sözle ifade edilmesine denir.

  Soru 3 : Söz bakımından Peygamberimiz (s.a.v.)’e anlam bakımından Allah (c.c.)’e ait olan
  hadislere ne ad verilir?
  Cevap : Kutsi Hadis.

  Soru 4 : Sünnetin çeşitleri nelerdir kısaca izah ediniz.
  Cevap : Üç çeşittir.
  a- Kavli sünnet; Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sözleridir.
  b- Fiili sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v)’in yaptığı iş ve hareketlerdir.
  c- Takriri sünnet; Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.

  Soru 5 : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Hadis-i Şerifleri’nin büyük bir çoğunluğu “Kütübü Sitte”
  olarak bilinen altı hadis kitabındadır. Bu altı kitabı yazarlarıyla birlikte söyleyiniz.
  Cevap : a- Sahih-i Buhari. Yazarı: İmam Buhari
  b- Sahih-i Müslim. Yazarı: İmam Müslim
  c- Sünen-i Ebu Davut. Yazarı: Ebu Davut
  d- Sünen-i İbni Mace. Yazarı: Abdullah İbni Mace
  e- Sünen-i Tirmizi. Yazarı:İsa İbni Sevre Et-Tirmizi
  f-Sünen-i Nesei. Yazarı: Ebu Abdullah En-Nesei

  Soru 6 : İslam aleminin en büyük muhaddisidir.(hadis alimidir.) Hicri 194-256 senelerinde yaşamış,
  babası İsmail Bin İbrahimdir. 16 yaşında iken iki büyük hadis kitabını ezberledi. İlmini Mekke’de tahsil etti. Daha 18 yaşında iken hadis ravileri ile ilgili hadis kitabı yazdı. Daha sonraki 16 yıllık yaptığı çalışma ile “El-Cami’üs Sahih”adlı büyük hadis kitabını yazdı.
  Kendisi “Sahih adlı kitabımı altı yüz bin hadisten seçtim. Yazdığım her hadis için iki rekat
  namaz kıldım.” diye söz eden ve kitabında 7275 sahih hadis bulunan, Kur’an’ı Kerimden
  sonra en büyük kaynak kabul edilen Sahih-i Buhari adlı kitabın müellifi kimdir?
  Cevap : İmam Buhari hazretleridir.

  Soru 7 : Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’den sonra en büyük hadis kitabı sayılan Ebu Davut isimli eserin yazarı olan muhaddisimizdir. 888 miladi yılında Basra’da doğmuştur. 500.000 Hadis-i Şerif içinden 4800 hadis-i şerifi kitabına almış, hocası Ahmet Bin Hambel’e gösterip onun takdirini kazanmıştır. Kitabı Kütübü Sitte’nin 3. Kitabı olarak bilinir. Eserindeki tüm hadisleri İslam hükümlerine ait hadisler olan muhaddisimiz kimdir?
  Cevap : İmam-ı Ebu Davut.

  Soru 8 : “Riyazü-s Salihin” adlı hadis kitabının yazarı kimdir?
  Cevap : İmam Muhyiddin en-Nevevi’dir.

  Soru 9 : Kur’an’ı Kerim ve Sahih-i Buhari’den sonra en değerli kaynak olan Sahih-i Müslim’in
  müellifidir. Hicaz, Mısır, Suriye, Irak, İran ve Türkistan’ı dolaşarak hadis topladı.
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in buyurduğu her sözü en sağlam kaynaklara dayanarak aldı,
  ezberledi ve kitabına yazdı.30.000 hadisi şerifi topladı ve inceledi. Kitabı Kütübü Sitte’nin
  2. Olan hadisi şeriflere ve Allah’ın Rasülüne aşık olan bu büyük muhaddisimiz kimdir?
  Cevap : İmamı Müslim.

  Soru 10: Kur’an’ı Kerim’den sonra kaynak olan Kütübü Sitte’den Süneni Nesai’nin müellifidir.
  Asıl adı Ahmet Bin Şuayb, lakabı Ebu Abdurrahman’dır. Şam, Horasan, Irak, Hicaz,
  Cezire ve Mısır’ı dolaşıp hadis topladı ve kitabını yazdı. Bundan başka içersinde hiç bir
  zayıf hadisin bulunmadığı “Mücteba” isimli eserini yazdı. Ömrü boyunca Davut (a.s.) gibi
  bir gün yiyip bir gün oruç tutan bu muhaddisimiz kimdir?
  Cevap : İmam-ı Nesai

  Soru 11: Asıl ismi İsa Bin Ebu Muhammed olan, Horasan, Hicaz ve Irak’ı baştan sona kadar
  dolaşarak hadis toplayıp, Kütübü Sitte’den Süneni Tirmizi’yi yazmış muhaddisimiz kimdir?
  Cevap : İmam-ı Tirmizi

  Soru 12: En çok hadis rivayet eden sahabe kimdir?
  Cevap : Ebu Hureyre (r.a.)

  Soru 13: Müttefekun Aleyh ne demektir?
  Cevap : Buhari ve Müslim’in bir hadis üzerindeki ittifakıdır.(Görüş birliğidir).

  Soru 14: Mevzu hadis ne demektir?
  Cevap : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)!in ağzındanmış gibi uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

  Soru 15: Kadın sahabelerden en çok hadis rivayet eden kimdir?
  Cevap : Hz. Aişe (r.anha)’dır.

  Soru 16: Senet nedir?
  Cevap : Hadis-i Şerif’i rivayet eden kişiler zinciridir.

  Soru 17: Metin neye denir?
  Cevap : Senetten sonraki Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözleridir.

  Soru 18: Ravi kimdir?
  Cevap : Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in söz ve fiillerini rivayet eden her kişiye ravi denir.

  Soru 19: Hadis nedir?
  Cevap : Peygamberimiz (s.a.v.)’e isnat edilen sözler, fiiller, sıfatlar ve peygamberimizin görüpte sustuğu şeylerdir.

  Soru 20: Ebu Hureyre’nin asıl adı nedir?
  Cevap : Abdurrahman Bin Sahr’dır.

  Soru 21: Sahih-i Müslim’de kaç hadis vardır?
  Cevap : Tekrarlar dışında 4.000 hadis.

  Soru 22: Tabiin kimdir?
  Cevap : Sahabeden sonra gelen ve onlarla sohbet edenlerdir.

  Soru 23: Kaç çeşit hadis vardır?
  Cevap : Üç çeşit; Mütevatir, Meşhur ve Ahat

  Soru 24: Peygamberimiz (s.a.v.)’in bizzat söylediği sözlere ne ad verilir?
  Cevap : Kavli sünnet.

  Soru 25: Peygamberimiz (s.a.v.)’in yaptığı işlere ve bu ibadetlere ne isim verilir?
  Cevap : Fiili sünnet.

  Soru 26: Peygamberimiz (s.a.v.)’in görüpte men etmediği söz ve davranışlara ne ad verilir?
  Cevap : Takriri sünnet.

  Soru 27: Hadis ilminde molla kime denir?
  Cevap : 2.000’den fazla hadis ezberleyene denir.

  Soru 28: Adalet ve zabt sahibi ravilerin kesiksiz bir senetle bir birinden rivayet ettikleri,
  illetli ve şaz olmaktan uzak hadise ne ad verilir?
  Cevap : Sahih hadis.

  Soru 29: Mevzu hadis uydurma sebepleri nelerdir?
  Cevap : a- Mezhep, kabile ve milletini müdafa etmek gayreti.
  b- İslam düşmanlığı.
  c- Şahsi menfaat kaygısı.
  d- Yöneticilere yaklaşma arzusu.

  Soru 30: Hadisi rivayet eden ravide aranan şartlar nelerdir?
  Cevap : a- Müslüman olmak.
  b- Adaletli olmak.
  c- Zabt sahibi olmak.
  d- Akıl ve baliğ olmak.

  Soru 31: Ayet okumak kaydı ile Peygamberimiz (s.a.v.)’in Allah Teala şöyle buyurmuştur diyerek, Allah Teala’ya izafe ettiği hadislere ne ad verilir?
  Cevap : Kutsi Hadis.

  Soru 32: Peygamberimiz (s.a.v.)’in kendisine intikal eden bir olay karşısında susarak cevap vermesine ne ad verilir?
  Cevap : Takriri sünnet

  Soru 33: Sahih 6 hadis kitabı olan Kütübü Sitte’nin sonuncusu olan hadis kitabının sahibi
  Ebu Abdullah Bin Yezit hicri 209, miladi 824 yılında Kazvin’de doğdu. Arap dili ve edebiyatı üzerine derinleşti. Daha sonra tüm çalışmalarını hadisi şerifler üzerinde yoğunlaştırdı. En güvenilir ravi ve hadisleri bulmak üzere Irak, Arabistan, Suriye ve Mısır gibi İslam beldelerini gezdi. Sonuçta topladığı hadisi şerifleri sünen isimli eserinde birleştirdi. Eseri tertibi tekrardan uzak ve kısa oluşuyla tanınmaktadır. Bu büyük muhaddis hicri 273, miladi 886 yılında vefat etmiştir. Esas ismini verdiğimiz halk arasında yazdığı eserin adıyla anılan imamı tanıdınız mı?
  Cevap : İmam İbni Mace.

  Soru 34: Söz, fiil, takrir ahlaki ve fiziki vasıf olarak Peygamberimiz (s.a.v.)’e izafe edilen her şeyin yazılı metnine ne denir.
  Cevap : Hadis

  Soru 35: Kaç çeşit sünnet (hadis) vardır?
  Cevap : 3, (kavli, fiili ve takriri)

  Soru 36: Bir diğerinden almak ve nakletmek şartıyla, hadisi rivayet eden kişilerin Rasulüllah (s.a.v.)’a kadar sıralandığı kısma ne ad verilir?
  Cevap : Senet

  Soru 37: Görme ve duymaya dayanarak nesilden nesile nakledilen hadislere ne ad verilir?
  Cevap : Mütevatir hadis

  Soru 38: Hadisin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap : Yeni

  Soru 39: Peygamberimiz (s.a.v.)’in sözlerine, fiillerine, takririne (hoşgörüsüne), yaratılışındaki ve ahlakındaki sıfatlarına hadis denir. Peygamberimizin bu hadisleri iki bölümden oluşmaktadır. Kur’an’ı Kerim’in anlaşılmasında bize büyük bir ışık tutan, müslümanların hayatını kolaylaştıran hadislerin bu iki bölümünden biri senettir. Diğerini siz söyleyiniz.
  Cevap : Metin.

  Soru 40: Hadisi şerifler kitaplarımıza geçinceye kadar hangi şekillerde rivayet edilmiştir?
  Cevap : Lafsan ve manen

  Soru 41: Adalet ve zabt sahibi ravilerin muttasıl senetlerle rivayet ettikleri, şazz ve muallel olmayan hadislere ne ad verilir?
  Cevap : Sahih hadis

  Soru 42: Arapça bir kelime olup, genellikle hadis ilmiyle uğraşan alime ne ad verilir?
  Cevap : Muhaddis


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Hadis Soruları ve cevaplar


  Tesekkurler hocam


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Hadis Soruları ve cevaplar


  Allah razı olsun güzel soru ve cevap paylaştınız


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Yorum: Hadis Soruları ve cevaplar


  Selamün aleyküm daha önce okuduğum fakat nerede okuduğumu bulamadığım hadisleri sormak ve delillerini öğrenmek istiyorum.
  1.Hadis peygamber as in ben sadece bir vakit namaz kılarak İslam a girmek istiyorum diyen adamın Müslüman olması.
  2.Hadis yine peygamber as in biz cihad etmek ve zekat vermek istemiyoruz diyen kabilenin İslâm a girmesi.
  3.Hadis peygamber as in hanımlarından biri adil olmuyorsun dediğinde kıskançligin kadında vadinin tepesi ile çukurunu ayıramaz demesi bu hadisler hakkında bilgi edinmek istiyorum.


 6. 5
  imam Özel Üye
  imam
  Özel Üye

  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 4,880
  Tecrübe Puanı: 53
  Yer: minallah-ilelllah

  Bu anlamda hiç hadis okumadık biliyoruz.
  Tam olarak hadis metni bilinmese de hadis konusu yazılsa bir ihtimal yine buluruz


+ Yorum Gönder