1. 1
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  Hz. Hızır Çocuğu neden öldürdü ve Hızır a.s Yaşıyormu ?


  4705... Übeyy b. Ka'b'dan (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (s.a.) (şöyle) buyurmuştur:
  "Hızır'ın öldürdüğü çocuk (yaşarsa) kafir olarak (yaşamayı tercih edecek diye) yaratıl(mış)tı. Eğer yaşasaydı, azarak ve küfr ederek an*ne ve babasının kanını dökecekti."[459]

  4706... Übeyy b. Ka'b (şöyle) dedi: Ben Rasûlulullah (s.a.)'ı: "Oğla*na gelince, onun anne ve babası mü'min idi..."[460] ayeti hakkında: ("Bu çocuk) yaratıldığı^gün (eğer yaşarsa) kafir olarak (yaşamayı tercih ede*cektir, diye)yaratılmışti" derken işittim.[461]

  4707... Übeyy b. Ka'b, Rasûlullah (s.a.)'ın (şöyle) buyurduğunu söy*lemiştir; "Hızır; çocuklarla oynayan bir oğlan


  gördü ve (tutup) başını kopardı. Bunun üzerine Musa; "Temiz bir canı öldürdün ha?"[462] de*di."[463]

  Açıklama


  Bu hadis-i şerifler, Hızır aleyhisselamın, öldürdüğü çocuğun kaderinin ilm-i ezelide belirlenip Levh-i Rfrahfuza kaydedildiğini bu kadere göre çocuğun yaşadığı takdirde, kafir olup anne ve babasını da küfre zorlayıp onların da kanma gireceğini, Al*lah'ın bu durumu bir sır olarak Hızır aleyhisselama bildirdiği için Hızır aleyhisselamın bu çocuğu öldürdüğünü ifade etmektedirler.
  Binaenaleyh, her insanın, hayatı boyunca yapacağı bütün işler, Allah tarafından ezelde bilinip tesbit edilmiştir. Bu tesbite "kader" denir. Hadis-i şerif, kaderin İslam inancının rükünlerinden olduğuna açıkça delâlet etmektedir. Hadisin bab başlığı ile ilgili olan kısımları da burasıdır.
  Ancak burada, akla şöyle bir itiraz gelebilir. Henüz günahı sabit olma*mış bir çocuk Ledün ilmine mazhar bir kimse tarafından katledilmesini mubah kılan bir günahı işleyeceği bilindiği için öldürülebilir mi?
  Büyük müfessir Fahrüddîn-i Razi'nin beyanına göre; Eğer böyle bir bilgi veya zann-ı galib Allah'ın vahyi ile te'yid edilmişse öldürülebilir." Nitekim: "isjg$k ki rableri onun yerine kendilerine daha temiz, daha merhamet|[fcirini versin."[464] âyet-i kerimesi Allah'ın, o çocuğun kötü alabetini Hızır (a.s.)'a bildirdiğine ve bu çocuğu öldürdüğü takdirde yeri*ne hayırlı bir evlat vereceğini vahyettiğine delalet etmektedir.[465]
  BuAırum Hızır Aîeyhisselamm da Hz. Musa gibi vahye ve Ledün il-mip#'mazhar bir peygamber olduğunu gösterir.
  Mxx hadis-i şerif ile "Her çocuk fıtrat üzere doğar..." mealindeki '14 numaralı hadis arasında bir çelişki yoktur. Çünkü bu ikinci hadis, her çocukta İslamı kabul etme kabiliyyetinin bulunduğunu ifade etmekte*dir. Fakat, harici sebepler bu kabiliyyeti zamanla köreltebilir. Hızır (a.s.)'ın öldürdüğü çocuğun bu duruma düşeceği onun tarafından kesin olarak biliniyordu.
  Hızır Aleyhisselama lütfedilmiş olan Ledünn ilminden maksat "ilmül-guyub ve esrar-i ulum-i hafiyyedir."
  Bir başka ifadeyle: "Hz. Musa'nın ilmi marifet-i ahkam ve zahir ile if-ta. Hızır'ın ilmi ise bevâtın-ı umura marifet idi.
  Hasılı ilm-i ledünni, cehd-i fikrî ile istihsal olunamayıp taraf-i haktan mevhibe-i mahza olan bir kuvve-i kudsiyyenin tecellisidir. Eserden mües*sire, vicdandan vücuda doğru giden bir ilim değil, müessirden esere, vü-cuddan vicdana gelen evveli bir ilimdir..."[466]
  Birçok ulema bazı hadislerle ve; "senden önce hiç bir insana ebedî*lik vermedik."[467] ayet-i kerimesiyle ve diğer aklî ve naklî delillerle istid*lal ederek Hızırın vefat ettiğini söylemişlerdir. Ebu Hayyan ise, bunun cumhurun görüşü olduğunu kaydetmiştir. İbn Salah ve Nevevî gibi, zevat-i kiram ise Hızır'ın hayatı hakkında meşayihin icmaını nakletmişler, fakat ta'kib (görüşleri tenkid ve red) olunmuşlardır.[468]
  Tacüddin İbn Ataullah el-İskenderi ise bu konuda şöyle diyor: Hızır'ın hayatta olduğuna dair tasavvuf ulemasının icmai vardır ve evliyanın Hizırla kavuşup görüştüklerine dair olan rivayetler tevatür derecesine ulaş*mıştır.[469]
  Bediuzzeman hazretleri bu hususta şunları söylemiştir:
  “Hz. Hızır ve İlyas aleyhimesselam hayattadırlar. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazimatıyla daimi mu*kayyet değillerdir. Bazan istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler, fakat bizim gibi mecbur değillerdir.
  Tevatür derecesinde ehl-i şühud ve keşif olan evliya'nın Hz. Hızır ile maceraları bu tabakatı hayatı tenvir ve isbat eder. Hatta makamat-ı vela*yette bir makam vardır ki "Makam-Hızır" ta'bir edilir. O makama gelen veli, Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür, fakat bazan o makam sahibi yanlış olarak ayn-ı hizır telakki olunur."[470]
  Ancak hem delillerinin kuvveti, hem bu kanaatte olan ilim adamlarının tahkik ehli oluşu dolayısıyla Cumhurun kanaati daha kuvvetlidir.[471

  [459] Müslim, fedâil 172: Tirmîzî. tefsir sure 18/2; Ahmed b. Hanbel, V, 119, 121.
  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/502.

  [460] Kehf (I8), 80.

  [461] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/503.

  [462] Kehf (18). 74.

  [463] Buharı, enbiya 27; İlim 44; tefsir sure 18/2; Müslim, fedâil 170, 172; Tirmîzî, tefsir sure 18/2.
  Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/503.

  [464] Kehf (8) 81.

  [465] Bk. Farüddin er-Razi, et-Tefsirü'1-Kebîr, XXI. 161.

  [466] Bk. Yazır M. Hamdi, Kur'an Dili, V, 3263.

  [467] Enbiya (21), 34.

  [468] Bk. A.g.e, 3260.

  [469] Bk. Letaîfü'i-Minen, I, 84.

  [470] Bk. Said Nursi, Mektubat, 5-6.

  [471] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 15/503-505.

  İlgili Yazılar

 2. 2
  AYSEN Bayan Üye
  AYSEN
  Bayan Üye

  Üye No: 107604
  Mesaj Sayısı: 404
  Tecrübe Puanı: 5

  Cevap: Hz. Hızır Çocuğu neden öldürdü ve Hızır a.s Yaşıyormu ?


  hz hızır hz musa döneminde yaşamış peygamber olması kuvvetli görülen bir şahsiyettir hz musa vz hz hızır bir yolculuğa çıkarlar ve bu yolculuk esnasında garip şeyler yaşanır bunlardan biri hz musanın bir çocuğun geleceğini görüp onun çok kötü bir insan olup anane ve babasını öldüreceğinden dolayı hz hızırın onu öldürmesidir


+ Yorum Gönder