1. 1
  Yakut Bayan Üye
  Yakut
  Bayan Üye

  Üye No: 11544
  Mesaj Sayısı: 283
  Tecrübe Puanı: 5
  Yer: istanbul

  Peygamberimiz’in (s.a.v.) de katıldığı “Hilfu'l Füdul Cemiyeti” nasıl kurulmuştur? Bu cemiyetin fonksiyonu nedir?


  Peygamberimiz’in (s.a.v.) de katıldığı “Hilfu'l Füdul Cemiyeti” nasıl kurulmuştur? Bu cemiyetin fonksiyonu nedir?
  Peygamber Efendimiz yirmi yaşına basmıştı.
  Son Ficar Harbinde çok kimse hayatını kaybetmiş, oluk oluk kan akmıştı. Bununla Arap kabileleri arasındaki düşmanlık duygusu daha da bilenmişti. Her an basit sebepler yüzünden büyük hâdiseler çıkabilir, adam öldürülebilir, kabileler birbirine saldırabilir duruma gelinmişti.
  Mekke'de dışardan gelen yabancılar için can, mal ve namus emniyeti diye bir şey kalmamıştı. İsteyen istediği yabancının malını alıyor, karşılığında tek kuruş ödemiyordu.
  Âciz ve güçsüzler her türlü zulme maruz kalıyor ve bunlara karşı koyma cesaretini gösteremiyorlardı.
  Bu vahşet saçan manzaraya bir çare bulunması gerekiyordu. İnsanlık haysiyetine yakışmayan bu hareketlerin önüne geçilmeliydi. Fakat, ne yapılabilirdi?
  Namus ehlinin, haksızlık karşısında vicdanı ıztırap duyanların, cemiyetin emniyet ve asayişini düşünüp duranların halletmek istedikleri meselelerdi bunlar.
  Bardağı taşıran son damla, Yemen'in Zebid Kabilesinden birinin bir deve yükü malının şehrin ileri gelenlerinden Âs bin Vâil tarafından gasbedilmesi hâdisesi oldu.
  Zebidlinin yardım istemek maksadıyla çaldığı her kapı, yüzüne kapatılıyordu. Sonunda Ebû Kubeys Dağına çıkarak uğradığı zulüm ve hakareti Kureyşlilere yüksek sesle bildirmeyi denedi ve bu yüksek tepeden şehir halkını yardıma çağırdı.1
  Bu dâvet, cemiyetin perişan halini düşünen kafaları uyandırdı. Derhal bir araya toplanarak bu yolsuzluklara, bu gayr-ı meşrû davranışlara çare aramaya koyuldular. Bu konuda başı çeken ve Mekke'nin hatırı sayılır büyüklerini bir araya getirmeye teşebbüs eden ilk şahıs, Peygamberimiz (s.a.v.)in amcası Zübeyr oldu.2
  Hâşim, Muttalib, Zühre, Esed, Hâris, Teymoğullarının ileri gelenlerinden birçoğunun iştirâkı ile, Mekke'nin zengin, itibarlı ve en yaşlısı sayılan Abdullah bin Cud'a'nın evinde toplanıldı ve "Hil-fu'1-Füdul" cemiyeti kuruldu. Uzun uzadıya konuşup tartıştıktan sonra şu maddeleri karar altına aldılar:
  1) Mekke'de, ister yerlisinden, ister dışarıdan olsun-zulme uğramış kimse bırakılmayacaktır.
  2) Bundan böyle Mekke'de zulme asla meydan verilmeyecek, zâlime asla müsâmaha ve fırsat tanınmayacaktır.
  3) Mazlumlar zâlimlerden haklarını alıncaya kadar mazlumlarla beraber hareket edilecektir.3
  Cemiyet üyeleri, bu âhidleri üzerinde sebât edeceklerine dâir de şöylece yeminde bulundular:
  "Denizlerin bir kıl parçasını ıslatacak suları kalmayıncaya, Hira ve Sebir Dağı yerlerinden silinip gidinceye, Kâbe'de istilâm ibadeti [Kâbe'nin tavafı sırasında Hacerü'1-Esved'e el sürülmesi ve izdiham dolayısıyla bizzat el sürülemiyorsa uzaktan selamlama işaretinin yapılması.> ortadan kalkıncaya kadar bu ahdimizde sebat edeceğiz."4
  Kurulan bu cemiyete "Hilfu'1-Füdul" adı verildi.
  Sebebi şöyle izah ediliyor.
  "Hilf" yemin, "füdul" ise fazıllar demek.
  Mekke'de bulundukları bir sırada Cürhümî Kabilesinden Fazl isminde iki kişi ile, Katûrâ Kabilesinden Fudayl adında biri şehirde zulme ve tecavüze meydan vermemek hususunda yeminde bulunmuşlardı.
  Kureyş ileri gelenleri de bunlara benzer sebeplerden dolayı bir araya gelip karar aldıklarından, "Fazıllar Hâdisesi"ni hatırlama babında bu cemiyete "Hilfu'1-Füdul" denildi.5
  Fudûl kelimesi "fazlalık şey" anlamına da gelmektedir. Bu antlaşmayı yapanlar zulmedenlere fazladan zulmen alınan mallarını geri vermek üzere yemin ettikleri için bu isimle anılmıştır da denilir.
  Cemiyetin yaptığı ilk iş, Yemenli Zebîdî'nin ticaret maksadıyla getirdiği malın As bin Vâil'den geri alınması oldu.
  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de, henüz yirmi yaşında bir genç olmasına rağmen, yaşlılardan teşekkül eden bu cemiyete amcalarıyla birlikte katılmış ve zulme karşı birleşmede, re'yini müsbet olarak izhar etmiştir.
  Bu, Efendimizin genç yaşından beri olgun düşüncelere sahip olduğunun, zulme karşı nefret duyduğunun ve henüz o zamandan beri kavmi ve kabilesi arasında büyük bir itibara lâyık görüldüğünün ifadesidir.
  Şefkat ve merhamet timsali zât, elbette peygamberlikle vazifelendirilmeden evvel de mazlumun imdadına koşacak, bu hususta gösterilen gayretlere yardımcı olacaktır. Çünkü o, güzel ahlâkı tamamlamak maksadıyla gönderilmişti. Öyle ise, güzel ahlâka vasıta olan her gayrete kendisi de katılacaktı.
  Nitekim, kendilerine İlâhî risâlet vazifesi verildikten sonra da, mezkûr cemiyete katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti şu ifâdelerle beyân buyuracaktır:
  "Abdullah bin Cud'â'nın evinde yapılan yeminleşmede ben de bulundum. Bence o yemin, kırmızı tüylü develere sahip olmaktan daha sevimlidir. Ben ona İslâmiyet devrinde bile çağrılsam icâbet ederim."6

  1. Süheyli, Ravdü'l-Ünf, 1/91.
  2. Tabakât, 1/128; Ravdü'l-Ünf, 1/91
  3. Sîre, 1/141; Tabakât, 1/129; 93
  4. Tabakât, 1/129; Ravdü'l-Ünf, 1/93
  5. Sîre, 1/142; Tabakât, 1/129
  6. Sîre, 1/141-142; Tabakât, 1/129; Ravdü'l-Ünf, 1/94; İbn-i Kesir, Sîre, 1/261

  İlgili Yazılar

 2. 2
  CizReLi Bilinmez ki Sıra Kimde
  CizReLi
  Bilinmez ki Sıra Kimde

  Üye No: 48499
  Mesaj Sayısı: 188
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 39
  Yer: Cizre ' Cizirabotan

  Yanıt: Peygamberimiz’in (s.a.v.) de katıldığı “Hilfu'l Füdul Cemiyeti” nasıl kurulmuştur? Bu cemiyetin fonksiyonu nedir?


  Çok Değerli bir hadis ellerine yüreğine sağlık ALLAH c.c senden razı olsun


 3. 3
  İslam Kur'an Hadimi
  İslam
  Kur'an Hadimi

  Üye No: 47685
  Mesaj Sayısı: 493
  Tecrübe Puanı: 6
  Yer: evim

  Yorum: Peygamberimiz’in (s.a.v.) de katıldığı “Hilfu'l Füdul Cemiyeti” nasıl kurulmuştur? Bu cemiyetin fonksiyonu nedir?


  hılful fudul ne zaman ve niçin kurulmuştur?

  Peygamberimiz 20 yaşındayken katıldığına göre miladi 591 yılında kuruldu, kurulma amacı ise adaeti korumak ve mazlumun yanında olmak 4. Reklam

+ Yorum Gönder