Git 12 Son
 1. 1
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  Kaside-i Bürde Arapça & Türkçe


  BİSMİLLÂHİRRAHMANİRRAHÎM
  Birinci Bölüm: Allah’ın Rasülü’ne Aşık Olma Hususunda

  1-‘’ E min tezekküri cîrânin bi zî selemin
  Mezecte dem’an cerâ min mukletin bi demi’’

  1- ‘’ Ey benim dertli gönlüm ;
  Selem ağaçlarının süslediği vadideki komşuları
  hatırladığın için mi , gözlerinin ak ve karasından
  akan yaşı kan ile karıştırmaktasın.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  ( Ayrıca , bu üç beyit geyik derisinden bir tirşe üzerine yazılır ve öğrenim ve ezberleme güçlüğü
  çeken bir kimsenin sağ kolunun pazusuna bağlanırsa
  çok kısa bir süre içerisinde zekası ve öğrendiğini
  bir daha asla unutmaz. Bu hususta ayrıca tecrübe edilmiştir. Bir kimse Kaside-i Bürde’ yi şartlarına
  uygun yerine getirerek cuma geceleri akşam ve yatsı ezanları arasında okursa iman selameti ve dünya ve ahiret mutluluğu ile şereflenir. Bu husus ta güvenilir şarihlerce tesbit ve nakledilmiştir.)  2- ‘’Em hebbetir rîhu min tilkâi kazımetin
  Ve evmedal berku fiz zâlmai min idami ‘’

  2-‘’Yahut Medine tarafından (Allah Rasulü’nün tatlı kokusunu getirip sana koklatan)bir rüzgar estiği içinmi? (Böyle Allah Rasulü (s.a.v.)’ nün aşkı ve muhabbeti ile kendinden geçmiş olarak , kanlı yaşını tutamadan ağlıyorsun. ) Yoksa Allah Rasulü’ nün çoğu zaman vakitlerini geçirdiği Medine yakınındaki Izam dağından karanlık gecede çakan şimşek mi çakıp, Nübüvvet Nuru seni mestetti de böyle ağlamana sebep oldu ? ’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

  3- ‘’ Fe mâ li ayneke in kultekfüfâ hemetâ
  Ve mâ li kalbike in kultestefik yehimi ’’

  3-‘’(Ey gönül),iki gözüne ne olduki;onlara “kendinizi tutun ağlamayın” dedikçe o iki göz daha çok kanlı yaş akıtıyorlar? Ve kalbine de ne oldu ki ; “sakin ol, kendine gel” desen de o aldırmayıp ölçüsüz sevgisi, hayranlığı ve delicesine aşk ve muhabbeti artıyor?’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

  4- ‘’E yahsebüs sabbüennel hubbe münketimün
  Mâ beyne münsecimin minhü ve mudtarimi’’

  4-‘’Aşk ve muhabetten dolayı ağlayıp gözyaşı döken aşık, muhabbetin ondan akan gözyaşı ve muhabbetten tutuşup alevlenen kalp arasında gizli kalacağını mı zanneder?’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

  5- ‘’Levlel hevâ lem türik dem’an alâ talelin
  Ve lâ erıgte li zikril bâni vel alemi’’

  5-‘’(Ey alemlerin sultanına aşık olan gönül! ) Niçin
  beyhude aşkını inkarda ısrar ediyorsun? Eğer sende
  aşk ve muhabbet olmasaydı aşk ve muhabbet sebebiyle
  harabeye dönmüş yüzün ve vücudun üzerinde kanlı yaş
  dökmezdin. Ban denilen latif ağacı ve alem denilen Nur
  dağını hatırlayarak uykunu da terketmezdin.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  6- ‘’Fe keyfe tünkirü hubben ba’de mâ şehidet
  Bihî aleyke udûlüd dem’ı ves sekami ’’

  6-‘’(Ey gönül) aşk ve muhabbeti nasıl inkar edebilirsin?
  (Görmüyor musun?) gözyaşın ve aşk hastalığın gibi
  iki adil şahit aleyhinde şahitlik etmekteler.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  7- ‘’Ve esbetel vecdü hattay abratin vedanen
  Mislel behâri alâ haddeyke ve’l- anemi ’’


  7-‘’Gönlünde yanmakta olan aşk ateşi iki yanağının
  üzerinde biri kırmızı gül misali çizgiler çekmiş aşkını
  isbat etmektedir. Kırımızıgül, kanlı gözyaşının, sarıgül
  içinde yanan aşk ateşinin işaretleridir.
  Ey gönül! Yanağında böyle şahitlerin varken sen
  aşkını nasıl inkar edeceksin. ’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  8- ‘’Neam serâ tayfü men ehvâ fe errakanî
  Vel hubbü ya’terizul lezzâti bil elemi ”

  8-‘’Evet artık inkar etmem mümkün olmadığı için itiraf
  ediyorum ki ; aşk ve muhabbeti gönlümde yerleşen
  Allah Rasulü (s.a.v.)’nün hayali bana gece geldi ve beni
  uykusuz bıraktı. Çünkü muhabbet dünya lezzetlerini
  elemle defedip yok eder. ‘’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  (Yine belirtildiği üzere bu kasidenin beş numaralı
  beyti islam harfleri ile ve birbirlerine bitiştirilmeden
  tek tek bir elma üzerine yazılır. Ve bu elma herhangi
  bir sebeple veya sebepsiz olarak bunalım içerisinde
  kıvranan bir kimseye yedirilirse o kimse yüve Allah’ın
  yardımı ile ve bu beytin ruhaniyeti hürmetine içine
  düştüğü bunalımdan kurtulur ve huzura kavuşur. )

  9- “ Yâ lâimî fil hevel uzriyyi ma’ziraten
  Minnî ileyke velev ensafte lem telümi ‘’


  9-‘’Ey Uzre kabilesinin aşkına benzer.Muhabbete mübtela
  olduğum için beni levm edip kınayan kimse tarafımdan sana bir özür beyan edeyim ki; eğer insaf etseydin(buhaklı özürümün karşısında) beni ayıplamaz ve kınamazdın.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  10- ‘’Adetke hâliye lâ sırrî bi müstetirin
  Anil vüşâti ve lâ dâî bi müntahisimi ‘’

  10- ‘’Artık halim sana ulaştı, durumumu biliyorsun, sırrım
  hasedçi ve gammaz kişilerden gizli olmadığı gibi
  derdim de kesilmiş olmayıp sonsuzdur.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  11- ‘’Mahadtenin nusha lâkin lestü esmauhû
  İnnel muhibbe ani’l uzzâli fî samemi ‘’

  11- ‘’Ey aşk hususunda beni ayıplayan kimse gerçisen bana
  doğru ve samimi nasihatta bulundun fakat ben aşk ve
  muhabbet neşesiyle sarhoş olduğum için o nasihatı
  kabul etmedim, işitmedimde söylenenleri. Çünkü aşk
  kendisini ta’n edenlerinde, nasihatte bulunanlarında
  sözlerini işitmez.’’


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi  12- ‘’İnnitte hemtü nasîhaş şeybi fî azelî
  Veşşeybü eba’dü fî nushin anit tühemi’’

  12- ‘’ Ey bana nasihatta bulunan nasihatını kabul
  etmeyişimden dolayı bana darılma.daha önce saçımın
  aklığının hal dili ile beni ayıplayan nasihatınıda
  töhmet sayıp kabul etmedim . Halbuki ihtiyarlık
  nasihat hususunda töhmetten en uzak kalan sadık bir uyarıcıdır.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  (Hatalarından dolayı tevbe etmek istediği halde bazı
  zaaflarını bırakamayan kimse onikinci beyit olan
  yukarıdaki beyitten itibaren yirmibeşinci beyitekadarki
  ondört beyti Cuma günü Cuma namazından sonra bir
  cam kabın üzerine yazar veya yazdırırve bu kabıniçerisi
  gül suyu katılmış su ile doldurulup bu su aynı gün yatsı
  namazının vaktine kadar günah zaafı olan kimseye
  içirilirse kendisine zaafına karşı koyma ve ondan tevbe
  etme cesareti gelir. O kimsenin suyu içtiği günü bol
  ibadet zikir ve tevbe ile geçirmesi tavsiye edilir.)

  İkinci Bölüm : Nefsin İsteklerinden Men Edilmesi

  13- ‘’Fe inne emmârati bis sûi metteazat
  Min cehlihâ bi nezîriş şeybi vel herami.’’

  13-‘’Gerçektende her zaman fenalık ve günah emreden nefsim koyu bir cahil olması nedeni ile ölümün
  yaklaştığını hatırlatan saç ağarması ve ihtiyarlığın
  korkutmasındanda nasihat alıp uyanmamış ve kendine
  gelememiştir.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi


  14- ‘’Ve lâeaddet minel fî lil cemîli kırâ
  Dayfin elemme bi re`sî ğayra muhteşemi.”

  14- ‘’Her zaman kötülük emreden benim nefsim tevbe ve
  salih amel benzeri ölüm misafirinin yemeği
  durumundaki güzel hazırlık işinden hiçbir şey
  yapmadı. O misafirde çekinmeyerek ansızın kendisine
  tazim göstermeme fırsat vermeden gelip başıma
  kondu.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  15- ‘’Lev küntü a’lemü ennî mâu vakkıruhû
  Ketemtü sırran bedâlî minhü bil ketimi ’’

  15-‘’Eğer ben nefsimin beni yeneceğini ve ihtiyarlıkta gelen
  misafirimi ağırlayamayacağımı bilseydim beni eleveren
  ak saçlılık ve ihtiyarlık sırlarımı keten denilen boya ile
  kapatır gizlerdim.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi


  16- ‘’Men lî bi raddi cimâhin min ğâvayeti hâ,
  Kemâ yüraddü cimâhül hayli bil lücümi.”


  16-‘’Binicisini kendi istediği şekilde sevkeden azgın ve başı
  gemlenemeyen at gibi olan nefsi emmaremin azgın
  atların dizgin ve gemlerle döndürüldüğü gibi başına
  buyruk istediği gibi ve istediği tarafa giden nefis atımı
  salih ameller ve iyi huylar tarafına döndürmeyi benim
  için kim garanti edebilir.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  17- ‘’Felâ terum bil meâsi kesre şehvetihâ,
  İnnet taâme yukavvî şehveten nehimi.”

  17- “Nefsi emmare ve onun isteklerinin günah ve kusurlara
  devam ederek (doyurulup) kırılacağını ve yok olacağını umma , çünkü yemek obur ve aç gözlülerin
  isteklerini çoğaltır ve kuvvetlendirir. (Günaha devam
  etmekte aynen bunun gibidir. Günaha devam ettikçe nefsin ve şehvetin günah işleme isteğini kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramaz.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  18- “Ven nefsü ket tıfli in tühmilhü şebbe alâ
  Hubbir radâi ve in teftımhü yenfetımi.”

  18- “Nefis ilk baştan süt emen çocuk gibidir. Onun kendi haline bırakırsan süt emme isteği ve sevgisi gençleşip tazelenir. Onu sütten kesip alıştırırsan o da emmeyi bırakıp kesilmiş olur.”
  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  19- “ Fasrıf hevâha ve hâzir en tüvelli yehû
  İnnel hevâ mâ tüvellâ yusım ev yusmi.”

  19-“Ey nefsini terbiye etmek istek ve kararında olan kimse! Onu isteklerinden vazgeçir ve sana hükmetmesinden sakın. Çünkü, nefsin istekleri neyi hedefler ve hakim olursa onu ya helak veya rezil ve rüsvay eyler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  20- “Ve râıhâ vehiye fil a’mâli sâimetün
  Ve in hiyestahletil mer’â fe lâ tesümi.”

  20- “Nefsin ibadetle meşgul olup salih amel işlerken de onu gözet ve kolla. Şayet yaylağını tatlı bulur, salih amelden zevklenir, kibir ve ucbe düşerse; terki caiz bir amel ise onu yaylağında yayılmaktan alı koy ve otlatma. Yani o ameli terk ederek ona hak ettiği cevabı ver.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  21- “Kem hassenet lezzeten lil mer’i kâtileten
  Min haysü lem yedri ennes semme fid desemi.”


  21-“Nefis, çok kere insana öldürücü olan leş eti, tatlı ve
  güzel göstermiştir. Şöyle ki yağlı lokma içerisinde olan
  zehiri insan anlayamamıştır."

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  22- “Vahşed desâise min cûin ve min şebeın
  Fe rubbe mahmesatin şerrun minet tühami.”

  22- “ (Ey gönül!) Gerek açlık, gerekse tokluk desiselerinden kork ve sakın. Ilımlı olmayı ve orta yolda bulunmayı bırakma. Özellikle de açlığı ve susuzluğu mutlak ibadet sanma, nice açlık vardır ki, tokluktan daha zararlıdır.”
  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  23- “ Vestefriğid dem’a min aynin kadimteleet
  Minel mehârimi velzem hımyeten nedemi.”

  23- “Haramla dolmuş gözden yaşı boşalt ve pişmanlık perhizine yapış.”

  ( Bu beytin, 119 (yüz on dokuz ) defa okuyan kimsenin ZİHİN AÇIKLIĞI için çok önemli bir iksir olduğu, en zekasız bir kimsenin bile bundan sonra bir okuyuş veya dinleyişte istenilen bilgiyi ve ibareyi ezberleyebileceği ve bir daha unutmayacağı defalarca denenmiş ve görülmüştür.)

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  24- “Ve hâlifin nefse veş şeytane va’sihimâ
  Ve in hümâ mehadâken nusha fettehimi.”

  24- “(Ey gönül!) Nefis ve şeytana uyma ve ikisine de karşı gel. Eğer nefis ile şeytan sana sözederlerse sözlerini düşman sözleri olarak bil, yorumla.(Sakın ha onların öğütlerine güveneyim deme ve asla kabul etme!)”
  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  (Bu beyiti vird haline getirip devam eden kimseyi YÜCE ALLAH NEFİS VE ŞEYTANIN ŞERRİNDEN KORUR.)

  25- “Ve lâ tütı’minhümâ hasmen ve lâ hakemen
  Fe ente ta’rifü keydel hasmı vel hakemi”

  25- “(Ey insan!)Nefis ve şeytandan gerek hasım olarak, gerek hakem olarak gelen telkin ve iç dürtülerine uyayım deme. Çünkü sen hasmının ve hakeminin hilelerini bilirsin.”
  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  26- “Estağfirullâhe min kavlin bi lâ amelin
  Lekad nesebtü bihî neslen li zî ukumi.”

  26- “Amelsiz olan boş ve kuru sözlerden dolayı Yüce Allah’tan af ve mağfiret dilerim. Muhakkak ben amele yakın olmayan faydasız söz söylemekle nesil isnat ve isbat etmiş gibi oldum.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  27- “Emartükel hayra lâkin me’temartü bihî

  Ve mestekamtü fe mâ kavlî lekestekımi”

  27- “Sana hayrı emrettim, fakat ben onu yapmadım ve söz ile icraatı birleştirip dürüst olmadım. Şu halde sana “İstikamet üzere ol” (Yani dosdoğru ol) sözümün faydası nedir?”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  28- “Ve lâ tezevettü kablel mevti nâfileten
  Ve lem üsalli sivâ fardın ve lem esumi”

  28- “Ölüm gelmeden önce nafile ibadetlerden bir azık hazırlayamadım ve farzlardan başka namaz kılamadım, oruç tutamadım.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  Üçüncü Bölüm:Rasullullah(sav)Efendimize Övgü Hakkında

  29- “Zalemtü sünnete men ahyaz zalâme ilâ
  Enişteket kademâhüd durra min veremi”
  29- “Karanlık gecelerde uzun süre kıyamda durmak sebebiyle ayakları şişerek dayanamayacak hale gelinceye kadar ihya eden (ibadetle geçiren) alemlerin övünç kaynağı Rasulü zişan’ın sünnetine onu terk ederek zulmettim.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  (ERKEN KALKMAK İÇİN ;
  İbrahim Bâcûrî (k.s.) Hazretleri diyor ki; 29. Beyitten itibaren 33. Beyte kadar ki bu beş beyiti, çok uykusu olup sabahları erkenden kalkma zorluğu çeken ve yaptığı ibadetlerden zevk alamayan, dünya sevgisini gönlünden bir türlü atamayan kimse bir kağıt üzerine yazıp veya yazdırıp yastığının altına koyar ve o yastık üzerine başını koyup uyursa bütün bu sıkıntılardan kurtulur.)
  (Yukarıda bahsi geçen beş beyitin bir şey üzerine yazılıp uykusuna çok düşkün bir kimse başının üzerine asılması, o kişinin uykusunun normale dönmesine ve sabahları erken uyanıp erkenden ibadetlerine ve işinin başına dönmesine yetmektedir.)

  İlgili Yazılar

 2. 2
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  --->: Kaside-i Bürde Arapça & Türkçe 2


  30- “Ve şedde min seğabin ahşâ ehu ve tavâ
  Tahtel hıcârati keşhan mütrafel edimi”

  30- “O Allah Rasulü (s.a.v.) açlıktan dolayı karnına taş bağladı ve yanlarındaki Mübarek cildini taş altında toplayıp büktü.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi
  31- “Ve râvedethül cibâlüş şümmü min zehebin
  An nefsihî fe erâhâ eyyemâ şememi”

  31- “Altından olan yüksek dağlar, onun varlığından şereflenmek ve değer görmek için Allah’ın Rasulüne gelip giderek kıymetli madenlerini arz eylediler. Fakat O Allah Rasulü onlara rağbet etmemekle daha yücelik gösterdi.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  32- “Ve ekkedet zühdetû fîhâ darûratühû
  İnned dârurate lâ ta’dü alel ısami”

  32- “Rasulullah (s.a.v.)’in zahirde ihtiyaç içerisinde bulunması O’nun altından dağları reddetmesini kuvvetlendirip zühd ve takvasını takviye etti. Çünkü ihtiyaçlar, Peygamberlere mahsus sıfatlardan “İsmet” ve “İstikamete” galebe edemez.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  33- “Ve keyfe ted’û iled dünya darûratü men
  Levlâhü lem tahrucid dünyâ minel ademi”

  33- “Bilinen dünyalıklar, Alemlerin Sultanı olan Allah Rasulü’nü dünya ve dünyalıklara meyil ve nuhabbete nasıl çağırır? O olmasaydı dünya yokluktan çıkıp var olmayacaktı.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  34- “Muhammedün seyyidül kevneyni ves sekaleyni
  Vel ferîkayni min urbin ve min acemi”

  34- “Allah Rasulü Muhammed Aleyhisselam dünya ve ahiretin, ins ve cinnin, Arap ve Acemden oluşan iki fırkanın ve bütün varlıkların Seyyidi ve Efendisidir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  35- “Nebiyyünel âmirun nâhî felâ ehadün
  Eberra fî kavli lâ minhü ve lâ neami”

  35- “Allah’ın Rasulü (s.a.v.) iyilikleri emir ve tavsiye edici, fenalıklardan da yasaklayıcı ve sakındırıcıdır. Evet ve hayır gibi emir ve yasakları bildirmekte ondan daha doğru ve gerçekçi kimse yoktur.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  36- “Hüvel Habîbüllezi türca şefâatühû
  Li külli hevlin minel ehvâli muktehımi”

  36- “O Allah’ın Rasulü, Yüce Allah’ın öyle bir sevgilisidir ki, hücum ve ihata eden her bir korku için O’nun şefaatı umulur.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  37- “Deâ ilellâhi fel müstemsikûne bihî
  Müstemsikûne bi hablin ğayra münfesimi”

  37- “O Allah’ın Rasulü (s.a.v.) insanları Yüce Allah’ın dinine davet eylemiştir. Onun dinine sarılanlar, kopmayan sağlam bir ipe yapışmışlardır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  38- “Fâkan nebiyyîne fî halkın ve fî hulükın
  Ve lem yüdânuhü fî ılmin ve lâ kerâmi”

  38- “Bütün insanların ve cinnilerin Efendisi ve ulusu olan Hazreti Muhammed (s.a.v.) gerek şekil ve fiziki gürünüm gibi yaratılış ve gerekse ahlâki ve ruhi hususlarda diğer peygamberlerin tamamından üstündür. Diğer peygamberler, ilim ve keremde ona yaklaşamadılar.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  39- “Ve küllühüm min Râsulillâhi mütemisün
  Ğarfen minel bahri ev raşfen mined diyemi.”

  39- “Peygamberlerin hepsi, Allah Rasulü’nün dergahında bir avuç, yahut hikmet ve fazilet yağmurlarından bir yudum su istemektedirler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  40- “Ve vâkıfûne ledeyhi ınde haddihim
  Min nuktatil ılmi ev min şekletil hikemi”

  40- “Bütün peygamberler had ve merhametleri mevkinde durmuş (ve onun ilminden almışlardır ve bu aldıkları ise) onun ilminden bir nokta ve hikmetlerinden bir çizgiden ibarettir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi


  41- “Fe hüvellezi temme ma’nâhü ve sûratühû
  Sümmestafâhü habîben bâriün nesemi”

  41- “O Allah Rasulü öyle bir zattır ki, içi ve dışı ile (maddesiyle ve manasıyla fizik görünümü ve manevi hayatıyla ) tam ve en mükemmel şekilde yaratılmış ve her şeyi yoktan var eden Yüce Rabbimiz O’nu Habibi olarak seçmiştir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  42- “Münezzehün an şerîkin fî mehâsinihî
  Fe cevherul husni fîhi ğayru münkasimi”

  42- “Allah’ın Rasulü bütün güzelliklerden benzersizdir. Ondaki güzellik cevheri taksim olunmamış tam ve mükemmel bulunup hiçbir kimseye ondan nasip verilmemiştir.”
  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  43- “Da’meddeathün nasârâ fî nebiyyihim
  Vahküm bi mâ şi’te medhan fîhi vahtekemi”

  43- “Hıristiyanların, kendi peygamberleri hakkında iddia ettikleri ilâhlık yakıştırmasını bırak da, bundan başka istediğin sıfatla Allah Rasulü’nü öv, hâkımâne hükümlerini ver. (Hangi sıfatlarla onu översen öv, yinede fazla bir şey söylemiş olmazsın.)”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  44- “ Vensüb ilâ zâtihâ mâ şi’te min şerafin
  Vensüb ilâ kadrihî mâ şi’te min ızami’’

  44- ‘’O Allah Rasulü’nün mübarek zâtına,şereften şandan dilediğin vasıfları ve övgüleri yakıştır ve yüce derecesine büyüklükten dilediğin mertebeyi nispet eyle.O’nu övebildiğin kadar öv.Yinede haddi aşmış olmazsın.’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  45- ‘’ Fe inne fadle Rasûlillâhi leyselehû
  Haddün fe yu’ribe anhü nâtıkun bi femi’’

  45- ‘’Yüce Allah’ın sevgili Rasulü Muhammed Mustafa
  (sav)’in faziletlerine sınır ve son yoktur ki konuşan
  ağız O’nun kemalat ve faziletlerini tarif edebilsin’’

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  46- ‘’Lev nâsabet kadrahû âyâtühü ızâmen
  Ahyesmühû hıyne yüd’a dâriser rimemi.”

  46-“Allah Rasulü’nün mucizeleri büyüklük bakımından
  Kadrü kıymetine uygun mertebede olsaydı , onun
  tertemiz adı anıldığın da tamamen çürümüş kemikleri diriltirdi.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ Habibik hayri’l –halkı küllihimi.

  47-‘’Lem yemtahınnâ bî mâ ta’yel ukûlü bihi
  Hırsan aleynâ fe lem nerteb velem nehimi .”

  47- “Peygamber efendimiz Aleyhisselâm, bizim hidâyet
  üzere bulunmamıza çok istekli olduğundan , akılların
  aciz ve hayretler içerisinde kalacağı zorluk teklifi ile bizi imtahan etmedi. Bizler de onun hak peygamber olduğunda asla şüphe etmedik ve o’na uymakta tereddüt göstermedik.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebeddâ
  Alâ habibike hayril – halkı küllihimi .

  48- “A’yel verâ fehüm ma’nâhü leyse yürâ
  Lil kurbi vel bu’di minhü gayrü münfahımi,”

  48- “Bütün yaratılmışlar O’nun manevi kemâlatını anlatmaktan âcizdir. Gerek yakınında ,gerekse uzağında bulunanlarda, O’nun manevi değeri idrak hususunda âcizlikten başka bir şey görülmez.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l –halkı küllihimi

  49- “Keş şemsi tazheru lil ayneyni min buudin .
  Sağîret ve tükillüt tarfe min ümemi.”

  49- “ Allah Rasulü’nün hakikati güneş gibidir ki uzattan
  göze küçük görünür , yakından bakınca ise gözü ka-
  maştırır .Dolayısı ile yakından da uzaktan da O’nun
  hakikatını yani gerçek yüzünü tam idrak etmek müm-
  kün olamaz.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  50-“ Fe keyfe yüdrikü fid dünya hakîketehû
  Kavmün niyâmün tesellev anhibül hulumû’’

  50- “Uyku halinde bulunup da O’nu rüyada görmekle
  teselli olup bununla yetinen bir kavim , dünyada
  Allah Rasulü’nün hakikatini nasıl idrak edip
  kavrayabilir

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  51- “Fe mebleğul ılmi fîhi ennehû beşerun
  Ve ennehû hayru halkıllâhi küllihimi”

  51- “O Allah’ ın Rasulü hakkında yaratılanların
  bilgilerinin ulaştığı son nokta, O’ nun muhakkak
  bir insan olduğu ve yüce Allah’ın yarattığı
  bütün varlıkların hayırlısı bulunduğu hakikatıdır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  52-“Ve küllü âyin eter rusülül kirâmü bihâ
  Fe innemet tesalet min nûrihî bihimi.”

  52-“Allah Rasulü’nün dışında kalan diğer bilimum
  peygamberlerin getirip gösterdikleri mucizeler,
  sadece Allah’ın Rasulü’nün mübarek nurundan
  onlara ulaşmıştır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  53-“Fe innehû şemsü fadlin hüm kevâkibühâ
  Yuzhime envârahâ lin nâsi fiz zulemi”

  53-“Muhakkak ki Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm
  bir fazilet güneşi, diğer peygamberler ise karanlıkta
  insanlara O güneşin ışığını aksettiren yıldızlardır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  54-“Ekrim bi halkı nebiyyin zânehû hulükun
  Bil husni müştemilin bil bişri müttesimi”

  54- “Yüce Allah, O sevgili Habîbi’nin yaratılışını ne ulvi bir ikramla vücuda getirmiştir! Güzellikle bezenmiş güler yüzlülükle nişanlanmış ve böylece çok yüksek olan güzel ahlâk ve ebedi tertemiz olan zâtı varlığını süslemiştir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  55- “Kez zehri fî terafin vel bedri fî şerâfin
  Vel bahri fî keremin ved dehri fî himemi”

  55- “O Peygamber-i Zişan Efendimiz yumuşak huyluluk ve nezâkette çiçek gibi, şan ve şerefte ayın ondördü gibi , kerem ve cömertlikte denizler kadar
  himmetlerinde ise zaman gibidir.(Sonsuz derecede himmet sahibidir.)”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  56- “Ke ennehû ve hüve ferdün fî celâletihî
  Fî askerin hıyne telkâhü ve fî haşemi”

  56- “O Allah Rasulü her zaman celâlet ve heybette
  bulunduğundan , şayet yalnız halinde onunla
  karşılaşacak olsan, O’nu sanki muazzam bir asker
  birliği arasında ve bir alay hizmetkarlar içinde
  sanırdın.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  57- “Keennemel lü’lüül meknûnü fî sadefin
  Min ma’denî mantıkın minhü ve mübtesemin”

  57- “Sedef içerisinde korunmakta olan inci , adeta
  Peygamber Efendimiz’in mübarek sözleri ve
  tebessümünün madenindendir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  58- “Lâ tıybe ya’dilü türben dumme a’zamehû
  Tûbâ li münteşikin minhü ve mültesimi”

  58- “Peygamber Efendimiz ’ in mübarek kemiklerini
  kaplıyan toprağa muadil hiçbir güzel koku yoktur. Ne mutlu o toprağı koklayana ve öpene!.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  59- “Ebâne mevliduhû an tıybi unsurihî
  Yâ tıybe mübtedein minhü ve muhtetemi”

  59- “Allah Rasulü’nün mayasının pak olması sebebiyle yüce Allah duğuşu sırasında O’na birçok harika göstermiştir.Ey akıl sahibleri! O Nebiyyi Zişan’ın hayatının ilk anından son demine kadar ki iyiliğe ve temizliğine dikkatle bakın ki,gerçeği görebilesiniz”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  60- “Yevmün teferrase fîhil fürsü ennehümü
  Kad ünzirû bi hulûlil bü’si ven nikami”

  60- “Rasulü Ekrem Efendimizi’in dünyaya geldiği gün öyle muazzam bir gündür ki, kendilerini kuşatacak gam,keder v.b. azab ve sıkıntıların gelmesiyle korkutulduklarını gördükleri bazı olaylar sebebiyle akıllarını çalıştırıp o günün önemini anladılar.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.
 3. 3
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  --->: Kaside-i Bürde Arapça & Türkçe 2


  61-“Ve bâte iyvânü kisrâ ve hüve münsadiun
  Ke şemli eshâbi kisrâ ğayrâ mülteimi”

  61- “Allah Rasulü’nün doğduğu gün, Kisrâ’nın bir daha toplanmaz dost ve askerleri dağıldığı gibi İran hükümdarı da sarayı yıkılmış olduğu halde geceledi”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  62- “Ven nâru hâmidatül enfâsi min esefin
  Aleyhi ven nehru sâhil ayni ves sedemi”

  62- “Allah Rasulü’nün dünyaya gelmesi ve Kisrâ’nın sarayının yıkılmasının verdiği üzüntü üzerine ateşperestlerin yaktıkları ateş, nefesini kesip sönmüş ve faydalandıkları Fırat Nehri’de hüzün ve nedâmetinden mecrasını unutmuştur.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  63- “Ve sâe sâvete en ğadat bu hayratühâ
  Ve rüdde vâridühâ bil ğayzı hıyne zamî.”

  63- “Sava gölünün yere batması ile suyunun kuruması Sava şehri halkını ümidsiz ve kederli bıraktı;göle gitmiş olanlar susuz, öfkeli ve hiddetli bir şekilde ümidsiz olarak dönmüş oldular.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  64- “Ke enne bin nâri mâ bil mâ min belelin
  Huznen ve bil mâi mâ bin nâri min darami”

  64- “Hüznünden ve gamından öyle bir hal meydana gelmiş ve ateş öyle bir sönmüştü ki, ateşte adeta suda bulunan rutubetten eser vardı.Ve su öyle kurumuştu ki sanki suda, ateşte bulunan hararetten eser vardı.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  65- “Vel cinnü tehtifü vel envârü sâtıatün
  Vel hakku yazheru min ma’nen ve min kelimi”

  65- “Allah Rasulü’nün doğduğu gece cin tayfaları görünmeden Efendimiz’in dünyaya teşrifini müjdeleyen sesler çıkarıyor, Rasulullah’ın nurları alemi aydınlatıyor ve O’nun Peygamber olarak geliş hakikati manen ve lafzan açığa çıkıyordu.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  66- “Amû ve sammû fe ılânül beşâiri lem
  Tüsma ve bârikatül inzâri lem t’üşemi”

  66- “Müşrikler, putperestler ve kafirler kör ve sağır hükmünde oldular da Allah Resulü’nün geldiği müjdesinin ilânı onlarca işitilmedi ve tehdit şimşekleri onlarca görülmedi.

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi.

  67- “Min bâ’di mâ ahberal akvame kâhinühüm
  Bi enne dînehümül mu’vecce lem ye kumi”

  67-“O müşrik, kafir ve putperest kavimlerin gaybden haber verdiklerini iddia eden kâhinleri, eğri,bozuk ve değiştirilmiş dinlerinin katiyyen devam edemeyeceğini haber verdikleri halde onlar yinede inkara devam ettiler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  68-“Ve ba’de mâ âyenû fil üfki min şühübin
  Münkaddaten Vefka mâ fil erdı min sanemi”

  68- “Ve Efendimiz’in doğduğu gece ufukta şeytanların üzerine yıldızların atılmasını ve buna uyumlu şekilde gene o gece yeryüzünde bulunan putların yüzleri ezerine yıkılıp düştüklerini gördükleri hâlde yine o kafir ve putperestler sapıklık üzere kalıp hakikati görmediler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  69-“Hatta ğadâ antarîkıl vahyi münhezimi
  Mineş şeyâtıyni yakfâ isrâ münhezimi”

  69- “Hatta şeytanlar vahiy yolu olan semadan öyle
  hezimete uğramış olarak gitti ki, şeytanlardan kaçan biri şaşırıp gideceği yeri bilemediğinden kaçan bir
  şeytanın izine tabi olmuştur.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  70- “Ke ennehum heraben ebtâlü ebrehetin
  Ev askerun bil hasâ râhateyhi rumî”

  70- “Şeytanlar semâdan öyle kaçtılar ki , güya onlar
  Ebrehe’nin kahramanları!!!Kaçarken gösterdikleri sürat ve telaş Allah Rasulü’nün iki avucundan atılan çakıl taşlarından perişan olup kaçan müşrik askerlerinin haline benziyordu. Onlarda kaçarak semayı terkettiler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  71- “Nebzen bihî bâ’de tesbîhin bi batnihimâ
  Nebzel müsebbihi min ahşâi mültekımi”

  71- “Peygamber Efendimiz’in iki avucu içine aldığı taşlar tesbih ettikten sonra öyle bir atıldı ki, bu atılış tesbih edici Yunus aleyhisselâm’ın onu yutan balığın karnından atıldığı gibi oldu.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  72- “Câet li da’vetihil eşcâru sâcideten
  Temşî ileyhi alâ sâkın bi lâ kademi”

  72- “Ağaçlar O Allah Rasulü’ne boyun eğerek ayaksız,
  kök ve dallarının üzerinde yürüyüp davetine geldiler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  73- “Ke ennemâ setarat setran limâ ketebet
  Fürûuhâ min bedîil hattı fil lekami”

  73- “Allah Rasulü’nün huzuruna gelirken, ağaçların kökleri ve dallarının yol üzerinde yazdığı gayet güzel ve garip yazıyı süslemek için sanki düzgün çizgi ve satır çizmiş idi.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  74- “Mislül ğamâmeti ennâ sâra sâiraten
  Tekıyhi harra vatıysin lil hecîri hamî”

  74- “O Allah Rasulü’nün huzuruna gelen ağaçlar, Allah’ın Rasulü nereye gitse ayrılmayıp onunla giden ve günün ortasında kızgın fırın gibi olan güneşin sıcaklığından onu koruyan bulut gibidir.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  75- “Aksemtü bil kameril münşakkı inne lehû
  Min kalbihî nisbeten mebrûratel kasemi”

  75- “Allah’ın Rasulü’nün işaretiyle yarılıp iki parça olan ayın Rabbına gerçek ve doğru yemin ile yemin ederim ki, o ayın melekler tarafından yarılmış olan Allah Rasulü’nün kalbine benzeyişi ve münasebeti vardır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  76- “Ve mâ havel ğâru min hayrin ve min keramin
  Ve küllü tarfin minel küffâri anhü amî”

  76-“Allah Rasulü’nün mucizelerinden şunu hatırla ki, en güzel ahlâka sahip olan Rasulü Ekrem Efendimiz’i ve O’nun arkadaşı, kerem sahibi Hazret-i Ebu Bekr’i (r.a) mağara bir araya getirmiş ve kafrlerden hepsinin gözleri kör olup, mağaranın sakladığı o iki zatı görmemişlerdir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  77- “Fes sıdkı fil ğari ves sıddîku lem yerimâ
  Ve hüm yekûlûne mâ bil ğâri min erimi”

  77- “Bütün davasında gerçek özelliklerinde pırıl pırıl Rasulü Ekrem Efendimiz Ebû Bekr’i Sıddık ile beraber mağarada birbirlerinden ayrılmadıkları halde düşmanları onları göremediler.Ve -Bu mağarada kimseler yok- dediler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  78- “Zannül hamâme ve zannül ankebûte alâ
  Hayril beriyyeti lem tensüc ve lem tehumi”

  78- “Kafirler, güvercinlerin kısa zamanda kainatın efendisi Hz.Muhammed Aleyhisselam’ın bulunduğu mağara üzerine yuva ve yumurta yapıp dolaşmayacağını sandıkları gibi, örümceğinde az zamanda mağara üzerine ağ öremeyeceğini sandılar”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  79- “Vikâyetullâhi ağnet an müdâafetin
  Mined dürûı ve an âlin minel ütumi”

  79- “Yüce Allah’ın sevgili Habibi’ni ve mağara dostu Hz.Ebu Bekir’i vikâye etmesi, kat kat zırhlardan ve yüksek kalelerden onları müstağni kılmış ve başka korunma şekline ihtiyaç bırakmamıştır.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  80- “Mâ sâmaniyed dehru daymen vestecartü bihî
  İllâ ve niltü civâran minhü lem yüdami”

  80- “Zamanın bana zulmetmesiyle O Allah Resulü’nün kuvvetli himayesine yaptığım ilticalarımda nail olmadığım iltica vuku bulmamıştır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  81- “Ve leltemestü ğıned dârayni min yedihî
  İllestelemtün nedâ min hayri müstelemi”

  81- “Kendisinden iyilik görülenlerin en hayırlısı Allah Rasulü’nün elinden, dünya ve âhiret zenginliğini her ne zaman istemiş isem, O’ndan in’am ve ihsan almadığım istediğimi bulamadığım vaki değildir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  82-“ Lâ tünkirul vahye min rü’yahü inne
  lehû kalben izâ nâmetil aynâni lem yenemi”

  82- “O Allah’ın Rasulü’ne rüyasında gelen vahyi, rüyada geldiğinden dolayı sakın inkar etme.O’nun öyle bir uyanık kalbi vardır ki, gözleri uyuduğu zaman O’nun kalbi yine uyanıktı ve etrafında olup bitenleri görür ve duyardı.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  83- “Fe zâke hıyne bülûğun min nübüvvetihî
  Fe leyse yünkeru fîhi hâlü muhtelemi”

  83- “O rüyada meydana gelen vahiy Efendimiz’in nübüvvet mertebelerine ulaştığı zamanda idi.O durumda rüya gören hali inkar olunamaz.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  84- “Tebârekallâhü mâ vahyün bi müktesebin
  Ve lâ nebiyyün alâ ğaybin bi müttehimi”

  84- “Yüce Allah’ın şanı ne büyüktür ki, vahiy hiçbir nebi için çalışmakla kazanılmamış, elde edilmemiştir.Gayp ile töhmetlenen, yani gaybtan haber verişlerinde yanılma ve hatası görülen hiçbir peygamber yoktur.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  85- “Kem ebraet vasaben bil lemsi râhatühû
  Ve atlakat eriben min ribkatil limemi”

  85- “Allah Rasulü çok kerre mübârek avucunu sadece hastaya sürmekle onu şifaya kavuşturmuş ve çok kerrede dertli ve muhtaçları cinnet hastalığından kurtarmıştır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  86- “Ve Ahyetis seneteş şehbae da’vetühû
  Hattâ haket ğurraten fil a’surid dühümi”

  86- “Allah’ın Rasulü’nün duası kurak ve kıtlık senesini öyle ihya ettiki , o sene, diğer zamanlar içinde kara atın alnındaki beyaz nişana benzer en parlak sene oldu.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  87- “Bi ârıdın câde evhıltel bitâha bihâ
  Seyben minel yemmi ev seylen minet arimi”

  87- “Efendimiz (s.a.v)’in duâsının kıtlık senesini ihya etmesi bir bulutun cömertçe bol yağmur yağdırması sebebiyle olmuştur.Bulut o dereceye kadar yağmur döktü ki, sen görseydin, geniş vadileri denizden kanallar yahut taşmakla Sebe’ beldesini harad eden Arim vadisinin seli sanırdın.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  88- “Da’nî ve vasfî âyâtin lehû zaherât
  Zuhûra nâril gırâ leylen alâ alemi”

  88- “Allah’ın Rasulü’nün, gece yüksek dağlar üzerinde parlayıp her taraftan görülen ziyafet ateşi gibi aşikâr olan mucizelerini tarif ve vasfetmem için engel olma, beni halime bırak.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  89- “Feddürrü yezdâdü husnen ve hüve müntezamün
  Ve leyse yenkusu kadran ğayra müntezami”

  89- “İnci muntazam olarak dizilmiş olursa güzelliği artar. Fakat haddi zatında kıymetli olduğundan, gayri muntazam olmakla da kadrü kıymeti eksilmez”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  90- “Fe mâ tetâvele âmâlül medîhi ilâ
  Mâ fîhi min keramil ahlâkı veş şiyemi”

  90- “Allah’ın Rasulü’nü öven kimsenin, arzu ve emelinin,
  bütün güzel huylardan ve makbül adetlerden temayüz etmiş bulunan ve o zatı tam olarak anlatmaya uzanmasında ne fayda vardır ki, O’nu hakkıyla zaten övmek mümkün değildir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi
 4. Reklam

 5. 4
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  --->: Kaside-i Bürde Arapça & Türkçe


  91- “Ayâtü hakkın miner Rahmâni muhdesetün
  Kadîmetün sıfatül mavsûfi bil kıdemi”

  91- “Allah’ın Resulü’nün mucizelerinden biri ve hatta en büyüğü, Rahman olan yüce Allah tarafından gönderilen hak ayetlerdir ki, lafız ve nuzülü itibariyle muhdes, mana itibariyle kadîmdir.Bu kıdem sıfatı ‘Kadîm’ sıfatıyla mavsuf olan yüce Allah’ın sıfatıdır.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  92- “Lemm takterin bi zemânin ve hiye tuhbiruna
  Anil meâdi ve an âdin ve an iremi”

  92- “Kur’an-ı Kerim’in manaları bize öldükten sonra dirilmekten, gelip geçmiş olan Ad kavminden ve İrem’den haber veriyor ki, bu haliyle bir zamana mukarin ve mahsus değildir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  93- “Dâmet ledeynâ fe fâkat külle mu’cizetin
  Minen nebiyyîne iz câet ve lem tedümi”

  93- “Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar tahrif olunmadan bizim yanımızda daima mahfuz bulunmakla diğer peygamberlerin bütün mucizelerinden üstün olmuştur.Çünkü o peygamberlerle gelen mucizeler, zamanlarına mahsus kalıp daimi olmamıştır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  94- “Muhâkkemetün fe mâ yübkıyne min şühebin
  Li zî şikâkın ve lâ yebğıyne min hâkemi”

  94- “Kur’an-ı Kerim ayetlerinin hükümleri muhalif ve muarız olanlara şüphe bırakmayacak derecede kat’i ve bâkidir ve başka bir hakem ve delil aramayada muhtaç değildir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  95- “Mâ hûribet katta illâ âde min harabin
  A’del eâdî ileyhâ mülkıyes selemi”

  95- “Kur’an-ı Kerim ayetlerine karşı katiyyen muaheze ve muaraza olunmamıştır ki, neticede düşmanların en şiddetlileri dahi teslimiyet ve inkıyad göstererek acziyyetlerinden dolayı davalarından dönmüş olmasınlar.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  96- “Raddet belâğatühâ da’vâ muârıdıhâ
  Raddel ğayûri yedel cânî anil hurami”

  96- “Kur’an-ı Kerim’in feahat ve belagatı, muarrızının davasını, iffet sahibi olan erkeğin ailelerine uzanan cani eli men edişi gibi reddetmiştir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  97- “Le hâ meânin ke mevcil bahri fî mededin
  Ve fevka cevherihî fil husni vel kıyemi”

  97- “Kur’an-ı Kerim ayetlerinin birbirini takviye hususunda deniz dalgaları gibi olan anlamları vardır.Ve hatta Kur’an’ın anlamları güzellik, kıymet ve değerde inci, elmas gibi deniz cevherinin üzerindedir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  98- “Fe lâ tüaddü ve lâ tuhsâ acâibühâ
  Ve lâ tüsâmü alel iksâri bis seemi”

  98- “Kur’an-ı Kerim’in eşsizliği sayılmaz ve hesaba gelmez. Zapt ve kayda edilmez ve aynı zamanda çok tekrar edilip okınmakla usanç vermez ve bu yüzden terk edilmez.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  99- “Karrat, bihâ, aynü, kârîhâ, fe, kultü, lehû
  Le kad zaferte bi hablillâhi fa’tesımi”

  99- “Kur’an-ı Kerim okuyanın gözleri onun ayetleriyle nurlandı. Ona -muhakkak sen en sağlam tutanak olan Allah kelamı ile muzaffer oldun. Artık bırakmayıp ona sımsıkı yapış- dedim.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  100- “İn tetlühâ hıyfeten min harri nâri lezâ
  Etfâ’te harrâ lezâ min virdiheş şiyemi”

  100- “Eğer Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini cehennemin şiddetli ateşinden korktuğundan dolayı okursan, okuduğun Kur’an’ın soğuk suyundan yardım görüp cehennem ateşini söndürürsün.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habibike hayri’l halkı küllihimi

  101-“Ke ennehel havzu tebyazzul vücûhü bihî
  Minel usâtı ve kad câühû kel humemi.”

  101-“Kur’anı Kerim’in ayetleri,Kevser Havzı gibidir.Şöyle ki: Mahşer de simsiyah kömür gibi gelen asilerin yüzleri o Kevser Havzı ile beyazlaşıp parladığı gibi, Kur’an-ı Kerim de onu okuyana şefaatçı olur ve yüzünü nûrlandırıp parlatır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ Habibike hayr’il-halkı küllihimi.

  102-“Ve kes sırâtı ve kel mîzâni ma’dileten
  Fel kıstu min ğayrihâ Gin nâsilen yekumi.”

  102-“Kur’an-ı Kerim ayetleri,doğruluk ve düzgünlükten bakımından Sırat-ı Müstakim gibi adalet bakımından da hassas bir terazi gibidir. İnsanlar arasında o Kur’an ayetlerinden başka hiçbir adalet kaim ve baki olamaz ve tahakkuk edemez.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ Habibike hayr’il-halkı küllihimi

  103-“Lâ’ta’ceben li hasûdin râha yünkiruha
  Tecâhülen ve hüve aynül hâzikıl fehimi.”

  103-“Ey inanan insan ! Kur’an-ı Kerim’i iyi ve maharetle anladığı halde ,bilmezlikten ve anlamazlıktan gelerek Onu inkar edip giden hasedçinin bu haline sakın şaşma(Ona inanmak,çok üstün bir meziyettir).”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ Habîbike hayr’il-halkı küllihimi.

  104-“Kad tünkirul aynü dav’eş şemsinin ramedin
  Ve yünkirul femü ta’mel mâi min sekami.”

  104-“Göz hastalıktan dolayı bazen güneşin ışığını inkâr edip görmez ve ağız da hastalıktan dolayı suyun tadını inkar edip anlamaz.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  105-“Yâ hayra men yemmemel,âfûne ,sahâtehû
  Sa’yen ve fevka mütûnil eynükir rusümi.”

  105-“Ey gerek süratle yürüyerek ve gerek süratle yürüdüğü için iz bırakan develerin üzerinde olarak gelen muhtaçların ve hizmetine koşan taliblerin,evinin etrafı ve kapısının önüne iltica ettikleri kimselerin hayırlısı olan(Allah Rasulü !)”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi


  106-“Ve men hüvel âyetül kübrâli mu’tebirin
  Ve men hüven nı’metül uzmâli muğtenimi.”
  106-“Ve ey karini, kıymetini bilen, Sana itibar edenler için, Yüce Allah’ın kudret eserlerinden en büyüğü ve yaratılmışların en üstünü olan (Yüce Peygamber ) Ey varlığını en büyük nimet bilip ganimet sayanlar için ilâhi ni’metlerin en üstünü (Olan Nebi ) !”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  107-“Serayte min Haraminleyken ilâ Harâmin
  Kemâ seral bedrü fî dâcin minez zulemi.”

  107-“(Ey peygamberler şahı olan Allah Rasulü)! Sen,geceleyin,-karanlık gecede , onbeşindeki ayın karanlıklar arasından ışığını saçarak gittiği gibi-bir haremden,yani Kabe’den diğer hareme,yani Mescid-i Aksa’ya gitti.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  108-“Ve bette terkâ ilâ en nilte menzileten
  Min kâbe kavseyni lem tüdrek ve lem terumi.”

  108-“(Ey alemlerin övüncü olan Allah Rasulü!) Sen Kâbe Kavseyn’den ,hiç kimse tarafından erişilmemiş ve talep de edilmemiş ulvi mertebelere geceleyin yükseldin.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi


  109-“Ve kaddemetke cemîul enbiyâi bihâ
  Ver rusülü takdîme mahdûmin alâ hademi.”

  109-“Ey şan ve şeref sahibi ulu Peygamber ! bütün nebiler ve rasuller, ulaştığın o menzilde ( veya Mescid-i Aksa’da ) hizmet olunmaya layık efendinin hizmetçileri üzerine takdimi gibi, Seni takdimle öne geçirip imâm edindiler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  110-“Ve ente tahterikus seb’at tıbâka bihim
  Fî mevkibin künte fîhi sâhıbel alemi.”

  110-“(Ey Allah’ın Rasulü ! Sen Mi’rac gecesi) büyük melek topluluğu içinde, o çok büyük alayın sancak sahibi olduğun halde yedi kat gökleri yararak ve her birinde peygamberlerden birine uğrayarak ileri geçtin.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  111-“Hattâ izâ lem teda’şe’ven li müstebikin
  Mined dünüvvi velâ li müstenimi.”

  111-“Ey yüce Allah’ın Sevgili Habîbi! Sen Mi’rac gecesi öyle mertebeler yükseldin ki, Yüce Allah’a yaklaşmaya çalışan kimse için ulaşılacak başka bir mertebe ve nokta-i nihayet bırakmadın.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  112-“Hafadte külle makâmin bil izâfeti iz
  Nûdite bir ref’i mislel müfredil alemi.”

  112-“(Ey alemlerin öğünç kaynağı olan Allah Rasulü !) Ulvi bir sancağın tek olarak yükseklere çıkarıldığı gibi, Sen de yükselmek için çağrıldığın ve Mi’rac’a da’vet edildiğin zaman, diğer bütün makamları kendine nispetle geride bıraktın.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  113-“Keymâ tefûzü bir vaslin eyyi müstetirin
  Anil uyûni ve sirrin eyye müktetemi.”

  113-“( Ey şanlı Peygamber !) Sen, peygamberler ve melekler dahil, diğer bütün gözlerden tam olarak perdeli bulunan en büyük mertebelere ve tamamen gizlenmiş bulunan ilâhi sırlara ermede başarılı olmak için Mi’rac’a davet olundun.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi


  114-“Fehurte külle fihârin ğayra müşterakin
  Ve cüzte külle mekâmin ğayra mzüdehami.”

  114-“(Ey Allah’ın Rasulü !) Sen,iftahar edilmeye layık olan bütün faziletleri kendinde topladın ve yüce mertebelere yükseldin. Ve sıkıntı çekmeksizin bütün makamları tek başına geçtin ve Makamı Mahmud’a eriştin.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  115-“Ve celle mikdârumâ vullite min rutebin
  Ve azze idrâkü mâûlite min niami.”

  115-“(Ey Allah’ın Rasulü!) Rütbe olarak sana bahşolunan şefaat ve büyüklük mertebeleri öyle yüksek ve muazzam mertebelerdir ki, bunlara baktığında Sana verilen nimetlerin büyüklüğünü idrak etmek mümkün değildir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  116-“Büşrâlenâ ma’şeral İslâmi inne lenâ
  Minel ınâyeti ruknen ğayra münhedimi.”

  116-“Ey mü’minler topluluğu ilâhi inayet ve ihsân olarak verilmiş sarsılmaz bir sütun gibi kıyamete kadar değişmeden baki kalacak İslâm Şeriatı vardır.

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  117-“Lemmâ deallahü dâıynâ li tâatihi
  Bi ekramir rusüli künnâ ekramel ümemi.


  117-“Yüce Allah,O’nun itaat ve ibâdetine bizleri da’vet ve irşad eden Peygamber Efendimiz’i Rasullerin Ekrem’i (En üstünü ) ifadesiyle andığı için, bizler de ümmetlerin en şereflisi,en üstünü olduk.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  118-“Râat Kulûbel ıdâ enbâü bi’setihî
  Ke neb’etin eclefet ğuflen minel ğanemi”

  118-“Allah Rasulü’nün peygamberliğine ait haberler, gafil bulunan bir koyun sürüsünü arslanın kükreyip korkutması gibi, düşmanlarında kalplerini korkuttu.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  119-“Mâ zâle yelkâhüm fî külli mu’terakin
  Hattâ hakev bil kanâ lahmen alâ vedami”

  119-“Düşmanlar, sürgülenmek suretiyle kasapların et kütükleri ve çengelleri üzerinde kıyılmış etlere benzeyinceye kadar, Peygamber Efendimiz her savaş sırasında düşmanlara kavuşmak ve onlarla savaşmaktan vazgeçmemiştir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  120-“Veddül firâra fe kâdû yağbitûıne bihî
  Eşlâe şâlet meal ıkbâni ver ruhami”


  120-“(İslam düşmanları savaş meydanlarından) kaçmayı öylesine arzuladılar ki, neredeyse, kartal ve karakuşlar tarafından meydanlardan kaldırılıp uçuşan laşe parçalarına gıpta ettiler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  121-“Temdıl leyâlî ve lâ yedrûne ıddetehâ
  Mâlem tekün min leyâlil eşhuril hurumi”

  121-“Düşmanların şiddetli savaşlar yüzünden gece ve gündüzleri gelip geçerdi de savaşın haram olduğu bilinen dört aylar girmiş olmadıkça o günlerin sayısını ve hangi ayın geldiğini bilmezlerdi.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  122-“Ke ennemed dînü dayfün halle sâhate hüm
  Bi külli karmin ilâ rahmil îdâ karimi.”

  122-“İslam dini ,adeta , Ashab-ı Kiram’ın her bir vasıtasıyla gelen ve onların etlerine karşı gayet iştahlı olan kartal ve kara kuş gibi, düşmanların ortasına inip konan misafire benziyordu.”


 6. 5
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi


  123-“Yecürru bahra hamîsin fevka sâhibatin
  Termî bi mevcin minel ebtâli mültetımi.”

  123-“ Allah’ın Rasulü, dalgalar misali birbirini takip eden atlar üzerinde düşman üstüne sel gibi akan kahraman askerleri sevk ve idare ederdi.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  124-“Min külli müntedi bin lillâhi muhtesibin
  Yestû bi müste’silin lil küfri mustalimi.”

  124-“Allah Rasulü’nün askerlere olan Ashab-ı Kiram ,her ilâhi daveti Allah rızası için kabul eden zümreden olup sadece ilâhi rızayı isteyen bir gurubu temsil etmektedir. Bunlar, küfür ve dalâleti kökünden söküp atacak, küfür ve dalâlet ehlini helâk edecek silahlarla hücum ve hamle ederler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  125-“Hattâ ğadet milletül İslâmi ve hiye bihim
  Min ba’di gurbetihâ mevsûleter rahimi .”

  125-“Allah Rasulü’nün sahabeleri o kadar cihad etmiştir ki,işte bu kahramanların himmet ve gayretleriyle İslâm dini gariplik devrini aştıktan sonra kuvvetlenmeye başlamış ve istenilen başarıyı da elde etmiştir.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  126-“Mekfûleten ebeden minhüm bi hayri ebin
  Ve ba’lin fe lem teytem ve lem teimi.”

  126-“Yüce İslâm dini, O Ashab-ı Kiram’dan gelen hayırlı baba ve zevcelerin gayreti gibi kuvvetli yardım ile ebedi olarak düşmanların şerrinden mahfuz kalıp yetimlik ve dulluk çekmedi, sahipsiz kalmadı.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  127-“Hümül cibâlü fe sel anhüm müsâdimehüm
  Mâzâ raev minhüm fî külli müstademi.”

  127-“O Ashab-ı Kiram kuvvet ve savaşa karşı dayanıklı olma bakımından dağlar gibidir. Onlardan müsademe eden kafirlerden sor, her müsademe ve savaş yerinde olanlardan ne kahramanlıklar görmüşlerdir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  128-“Ve sel Huneynen ve sel Bedran ve sel Uhuden
  Fusûle hatfin lehüm edhâ minel vehami.”

  128-“İslâm düşmanlarının kahroldukları zamanı ve ne biçimde kahrolduklarını Huneyn deresine, Bedir ovasına ve Uhud dağına sor ki, o kahroluşlarının veba ve tâun illetiyle kahrolmaktan daha dehşetli ve şiddetli olduğunu sana anlatsınlar.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  129-“El musdıril biydı humran ba’de mâ veradet
  Minel ıdâ külle müsveddin minel lememi.”

  129-“Beyaz kılıçlarını düşmanların kulaklarından sarkmış her bir siyah saçlarını yararak batırıp çıkardıktan sonra kırmızıya döndüren cengaver sahabeleri medhederim.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  130-“Vel kâtibîne bi sümril hattı mâ terâket
  Aklâmühüm harfe cismin ğayra mün’acimi.”

  130-“(Allah Rasulü’nün mücahid sahabelerini elbet överim.) Sanki onlar kara çizgili süngülerle yazı yazan katiplerdir. Öyle ki, onların süngü kalemleri düşman vücudunun harfini bile noktasız bırakmayıp, her tarafını yaraladılar.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  131-“Şâkis silâhı lehüm sîmâ tümeyyizühüm
  Vel verdü yemtâzü bis sîmâ mines selemi”

  131-“Allah ve Rasulü’nün ashabı silâh ve techizatlı olarak heybet mükemmelliği ve şevket sahibidirler. Gül, kokusu ve güzelliği sebebiyle Selemden seçilip nasıl ayrılırsa, Ashab-ı Kiram’da güzel yüzleri, üstün vasıflerı ile diğer insanlardan temâyüz etmiş yüksek şahsiyetlerdir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  132-“Tühdî ileyke riyâhun nasri neşrahüm
  Fe tahsebüz zehra , fil ekmâmi külle kemî.”

  132-“Yüce Allah’ın ashabı kirama ihsan buyurduğu yardım rüzgarı sana onların en güzel kokularını hediye eder. Sen de onlardan her bir mücahidi kılıflarında bulunan kokulu çiçek sanırsın.

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  133-“Keennehüm fî zuhûril hayli nebtü ruben
  Min şiddetil hazmi lâ min şiddetil huzumi.”

  133-“Ashab-ı Kiram, düşman karşısında at üzerinde iken öylesin sebat kardırlarki yüksek tepelerde biten sabit otlar gibidirler. Bu sebatları, din hususundaki gayretleri ve kuvvetli inançlarından dolayı olup, kalanların sıkı olmasından değildir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  134-“Târet kulûbül ıda min be’sihim ferkan
  Femâ teferrake beynel behmi vel bühümi.”

  134-“İslam mücahiderinin yiğitlik ve cesaretlerinden korkarak düşmanlarının kalbleri titredi ve akılları uçup gitti. Böylece kuzular gibi Mücahidleri ayıramaz oldular.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  135-“Ve men tekün bi rasûlillâhi nûsratühû
  İn telkahül üsdü fî âcâmihâ tecimi.”

  135-“Her kime Yüce Allah’ın yardımı Allah Rasulü’nün inâyeti ile olmuşsa, meşe ve dağ çalılıklarında arslanlarla kırşılaşsa bile arslanlar ondan korkup sakin hale gelirler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  136-“Ve len terâ min veliyyin ğayra müntesırin
  Bihî velâ min adüvvin ğayra münfesimin.”

  136-“Allah’ın Rasulü’nün dostlarından, Onun sebebiyle yardım bulmamış olan kimse göremezsin. Aynı zamanda Onun düşmanlarından da azab ve cezaya çarptırılmamış, bunun sıkıntısına düşmemiş kimse göremezsin.

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  137-“Ehalle ümmetehû fî hırzi milletini
  Kellysi halle meal eşbâli fî ecemi”.

  137-“Arslan nasıl ki yavrularını orman içinde ağaçlar arasına yerleştirip korursa, Peygamber efendimizde (s.a.v) ümmetini İslâm Dini’nin hıfz ve sıyâhetine yerleştirmiş,dünyevi ve uhrevi felâketlerden korumuştur.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  138-“Kem ceddelet kelimâtüllahi min cedelin
  Fîhi ve kem hassamel burhânu min hasımi.”

  138-“Allah Rasulü’nün dini hususunda mücadeleye girişen nice düşman kişileri, Allah’ın Kelam-ı Kuran’ı Kerim yere sermiş mağlup etmiş kuvvetli düşmanlık ve hasımlığa sahip kişileri de onu mu’cizeleri nice defalar yıkmış ve pes ettirmiştir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  139-“Kefâke bil ılmi fil ümmiyyi mu’cizeten
  Fil câhiliyyeti vet te’dîbi fil yütümi.”

  139-“Cahiliyet devrinde ümmi iken ilim ve Kemâl sahibi sana yeter. Yetim halinde iken terbiyleli ve güzel ahlâklı olması da yine mucize olarak sana yeter.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  140-“Hademtühû bi medîhin estekıylü bihî
  Zünûbe umrin medâ fiş şı’ri vel hıdemi.”

  140-“Allah’ın Rasulü’ne bu kasidemle Medih ve senâda bulumak suretiyle hizmette bulundum. Bu medih ve senâ edişim dolayısı ile halka hizmetle geçen ömrümün günahlarına af istemekteyim.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  141-“İz kalledâniye mâ tuhşâ avâkıbühû
  Ke ennenî bihimâ hedyün minen neami.”

  141-“Zira, bu şiir uğraşması ve dünyaya hizmet sonuçlarından korkulur günah gerdanlığını boynuma taktı. Bunlarla beni, cinayet bedeli olarak hazırlanmış kurbanlık deve imişim gibi helâke hazırlıyor ve felâkete sürüklüyor.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  142-“Ata’tü ğayyes sıbâ fil hâletyni ve mâ
  Hassaltü illâ alel âsâmi ven nedemi.”

  142-“Halka hizmet ve şiirle meşgul olduğum hallerimde çocukca ve cahilce sapıklıklara uydum, bu halde geçen ömrüm içinde günahlar kazanmak ve nadim olmaktan başka bir şey elde edemedim.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  143-“Fe yâ hasârate nefsin fî ticaretihâ
  Lem teşterid dîne bid dünyâ velem tesümi.”

  143-“Ey (okuyucu) , nefsimin ticaretindeki zararını ve aldanışı gel gör ki, dünyada da günahları terk ile ebedi saadeti temin edecek olan dini satın almıyor buna istekli dahi bulunmuyor.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  144-“Ve men yebı’âcilen minhü bi âcilihî
  Yebin lehül gabnü fî bey’ın ve fî selemi.”

  144-“Her kim din husunda ahiretini dünya lezzetleri ile değiştirir, âhireti bırakıp sadece dünyayı alırsa, gerek peşin alış-verişte ve gerek ücretini peşin verip malını daha sonra alacağı selemde aldanmış olduğu o kimse için yakında aşikar olur.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  145-“İn âti zenben fe mâ ahdî bi müntekazın
  Minen nebiyyi ve lâ hablî bi mün sarimi”

  145-“Eğer ben günah ile gelsem dahi ve fam ve ahdim Fahr-i Kainat’tan bozulmuş, beni Allah Rasulü’ne bağlayan manevi ipim de kesilmiş değildir. Yine şefaatını ümid ederim.”


 7. 6
  ehli-sunnet Feseyekfikehumullah
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 1,130
  Tecrübe Puanı: 13
  Yer: Uzaklardan..

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  146-“Fe inne lî zimmeten minhü bi tesmiyeti
  Muhammeden ve hüve evfel halkı biz zimeni”

  146-“Zira alemlerin Fahri’nden benim için bir çeşit özel eman ve sıyanet vardır ki; o da ismimim Muhammed olmasıdır. O irfan hazinesi olan Efendimiz, Ahd ve ve fakarlıkta bütün insanların en vefalısıdır.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  147-“İn lem yekün fî meâdi âhızen bi yedî
  Fadlen ve illâ fe kul yâ zelletel kademi.”

  147-“Kainatın Fahri Efendimiz Hazretleri, eğer ahirette fazl ve keremi ile benim elimden tutmaz ve şefaat etmez ise sen bana de ki: Ey ayağı kaymış biçare, neredesin ? Vay senin haline !”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  148-“Hâşâhü en yuhrimer râcî me mekârimehû
  Ev yercial câru minhü gayra muhterâmi.”

  148-“Allah’ın Rasulü’nün , kendisinden medet umanlara lütfunu esirgediği görülmemiş , duyulmamıştır. O kimseyi dünyada mahrum bırakmadığı gibi, ahirette de mahrum bırakmadığı gibi, ahirette de mahrum bırakmaz. Kendisinden şefaat talebinde bulunan kimseyi karşılıksız ve mahrum bırakması mümkün değildir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  149-“Ve münzü el zemtü efkâri medâyıhahû
  Vecedtühü lî halâsî hayra mültezimi .”

  149-“Fikirlerimi Allah’ın Rasulü’nün övgüsüne tahsis ettiğim zamandan beri, bütün kötü hallerden kurtulmam için lüzumlu olanların en hayırlısını buldum ve bana şefaat edeceğine kesinlikle inanıyorum.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  150-“Ve len yefûtel gınâ minhü yeden teribet
  İnnel hayâ yünbitül ezhâre fil ekemi.”

  150-“Allah’ın Rasulün’den görülecek imdat ve şefaat, muhtaç olan eli unutmaz ve boş bırakmaz. Nitekim suların toplanmadığı yüksek yerlerdeki çiçek ve otlarıda muhakkak yağmur bitirip vücuda getirir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi


  151-“Ve lem ürid zehrated dünyelletik telafet
  Yedâ züheyrin bi mâ esnâ alâ herimi.”

  151-“Herem b. Hayyam isimli Arap beyini medhetmekle şair Züheyr’in iki elinde topladığı dünya zinetini ben istemedim.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  152-“Yâ ekramel halkı mâ li men elûzü bihî
  Sıvâke ınde hulûlil hâdisil amemi.”

  152-“Ey yaratılmışların en şereflisi olan Allah Rasulü ! herkes için muhakkak olan hâdise ve felâket yani ölüm ve kıyamet meydana geldiği zaman benim için kendisine iltica edeceğim. Senden başka kimse yoktur.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  153-“Velen yedika Rasülellâhi cahüke bi
  İzil Kerîmü tecellâ bismi müntekımi.”

  153-“Kerim olan Yüce Allah’ın “Müntakim” ismiyle tecelli ettiği ve günah sahiblerini cezalandıracağı zaman bana şefaat etsen, benim sebebimle senin ulvi makam ve merteben dar olmaz, ve Ona bir noksanlık getirmez.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  154-“Fe in min cûdiked dünya ve Darratehâ
  Ve min ulûmike ılmül levhı vel kalemi.”

  154-“Allah’ın Rasulü ! bana şefaat etmekle mertebene noksanlık gelmez. Çünkü dünya ve onun zıddı olan ahiret senin cömertliğin ve ihsanındadır. Levh-i Mahfuz’un ve Kalem’in Yazdığı ilim de senin ilimlerinden dir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  155-“Yâ nefsü lâ teknati min zelletin azumet
  İnnle kebâire fi ğufrani kel lememi.”

  155-“Ey nefsim ! işlediğin büyük günahlar yüzünden dolayı Allah’ın rahmetinden ümidini kesme. Çünkü O’nun mağfireti yanında büyük günahların affı küçük günahlar gibidir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  156-“Lealle rahmete Rabbi hıyne yaksimühâ
  Te’ti alâ hasebil ısyâni fil kısemi.”

  156-“Yüce Allah Rahmetini Taksim Ederken umarım ki , bu Taksim de Rahmet günah miktarınca gelir.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  157-“Yâ Rabbi vec’al recâi ğayra mün’akisin
  Ledeyke vec’al hısâbî ğayra münhazimi.”

  157-“Ey benim Yüceler Yücesi Rabbim! Benim Ümmedimi, Yüce Katında tersine dönmemiş geçerli ümidlerden eyle. Ve mağfiret ümidimin aksi ile beni mey’us eyleme. Hesabımı da Hüzn-ü Zannım üzerine Çıkarıp kesilmemiş Kıl.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  158-“Veltuf bi abdike fid dâreyni inne lehû
  Sabran metâ ted’uhü ehvâlü yenhezimi.”

  158-“ Ey yüceler Yücesi Allah’ım ! her ne kadar o kulun da, musibetler gelip tahammül etmeye çağırdığı zaman mağlup olarak kaçıp giderecek derecede zayıf bir sabır varsa da, senin kulunda, yani ben biçareye iki dünyada (dünya ve ahirette ) yine de lütfunla muamele eyle.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  159-“Ve’zenli subhi salâtin minke dâimetin
  Alen Nebiyyi bi münhel in ve münsecimi.”

  159-“İlâhi, Senin tarafı ilâhiyyenden sâdır olan salât bulutlarına izin ver ve emrü ferman buyur ki , Salâvat-ı şerifeyi Rasulü Ekrem’in Ravzâ-i Mutahharesi üzerine daima akıtarak cereyan edip dursunlar.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hayri’l-halkı küllihimi

  160-“Vel âli sahbi sümmet tâbiîne lehüm
  Ehlet tükâ ven nükâ vel hılmi vel kerami.”

  160-“Allah’ın Rasulü’nün Ehl-i beyti, ashabı ve bunlara uyan tabiinlerin de üzerlerine Salavat-Şerifler daim olsun. Bunlardan her biri takva, nezâfet, hilim ve Kerem sahibidirler.”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  161-“Mâ rannehat azâbâtil bâni rıyhu sabâ
  Ve etrabel îse hâdil bin neğami

  161-“Saba rüzgarı ban denilen ağacın dallarını kımıldattığı ve deve çobanları türlü nağmelerle develeri sevk ve raksa getirdiği müddetçe (senin, ashabının ve daha sonra gelip senin yolunda olanların cümlesinin üzerine salât ve Selâm Olsun.)”

  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi

  162-“Yâ Rabbi salli ve sellim dâimen Ebedâ
  Alâ habîbike hayril halkı küllihimi.”

  162-“Ey Benim Yüceler Yücesi Allah’ım! Bütün yaratılanların hayırlısı olan Sevgili Habibi’nin üzerine Sen Salât ve Selâm Eyle.( Çünkü, onun yüce katındaki sevgisini derecesini hakkıyla bilen ve Selamlayarak O’nun hakkını hakkıyla verecek olan ancak Sensin.”


  Mevlâye salli ve sellim dâimen ebedâ
  Alâ habîbike hay’ril-halkı küllihimi


 8. 7
  YaZaROW Emekli
  YaZaROW
  Emekli

  Üye No: 77650
  Mesaj Sayısı: 762
  Tecrübe Puanı: 0

  Bu tam olmuş işte :) Allah razı olsun sağ olasın tekrardan.


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  ALLAH razı olsun .Çok iyi olmuş ..


 10. 9
  oh ha nii Misafir
  Misafir

  allah razı olsun mumsema bu en güzel kasideyi bizlere anlamıyla sunduğun için.. rabbim faydalanmayı nasip etsin cümlemize banada bizede..


 11. 10
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah(c.c.) razı olsun.


 12. 11
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah razı olsun kardeşim çok faydalandım..


 13. 12
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah razı olsun çok güzel efradını cami ağyarını mani bir tercüme olmuş çok müstefid oldum.Manevi bir tercüme olmuş çok etkilendim hayatım değişti.


 14. 13
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Allah razı olsun çok güzel olmuş açıklamalar mükemmel.


 15. 14
  ela Misafir
  Misafir

  Tam anlamıyla çok güzel hazırlanıp verilmiş Allah razı olsun


+ Yorum Gönder
Git 12 Son