Git 124 Son
 1. 1
  *ÜSTÜNBAŞ* Üye
  *ÜSTÜNBAŞ*
  Üye

  Üye No: 77032
  Mesaj Sayısı: 258
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 78

  Mevlidi Şerif Sözleri !!..(Müellifi Merhum Süleyman Çelebi)


  Mevlidi Şerif Sözleri
  Mevlidi Şerif okuma
  Mevlidi Şerif okunuşu

  Tevhid bahri
  Seyyidi kainât, Hazret-i Fahr-i Âlem
  Muhammed Mustafâ râ Salevât
  Allah âdın zikredelim evvelâ
  Vâcib oldur cümle işde her kulâ
  Allah âdın her kim ol evvel anâ
  Her işi âsân ider Allah anâ
  Allah âdı olsa her işin önü
  Hergiz ebter olmaya ânın sonu
  Her nefesde Allah âdın di müdâm
  Allah âdıyle olur her iş tamâm
  Bir kez Allah dese aşk ile lisân
  Dökülür cümle günah misl-i hazân
  İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
  Her murâda erişür Allah diyen
  Aşk ile gel imdi Allah diyelim
  Dert ile göz yaş ile âh îdelim
  Ola kim rahmet kıla ol pâdişah
  Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh
  Birdir ol, birliğine şek yokdürür
  Gerçi yanlış söyleyenler çokdürür
  Cümle-âlem yoğ iken ol var idi
  Yaradılmışdan ganî cebbâr idi
  Vâr iken ol, yok idi ins-ü melek
  Arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nüh felek
  Sun' ile bunlârı ol, vâr eyledi
  Birliğine cümle ikrar eyledi
  Kudretin izhâr edüp hem ol celîl
  Birliğine bunları kıldı delîl
  "Ol !" dedi bir kerre vâr oldu cihân
  "Olma !" derse, mahv olur ol dem hemân
  Pes Muhammeddir bur varliğa sebeb
  Sıdk ile ânın rızasın kıl taleb
  Ey azizler, işte başlarız söze
  Bir vasıyyet kılarız illâ size
  Ol vasıyyet ki direm her kim tuta
  Misk gibi kokûsu canlardâ tüte
  Hak-Teâlâ rahmet eyleye anâ
  Kim beni ol bir dua ile anâ
  Her kim ki diler bu duada buluna
  Fâtiha ihsân ede ben kûluna
  El-Fâtiha *
  Mevlid-i Şerif-in müellifi Merhum Süleyman Süleyman Çelebi Hazretleri'nin ruhu için ve bu satırları okuyan, dinleyen, okumasına sebep olanlardan yaşayanların ruhu makamlarına, ahirete göçmüş olanlarınında ruhlarına El-Fatiha

  Veladet bahri
  Âmine hâtun Muhammed ânesi
  Ol sadeften doğdu ol dür dânesi
  Çünkî Abdullah'tan oldu hâmile
  Vakt erişdi hefte vü eyyam ile
  Hem Muhammed gelmesi oldu yakîn
  Çok alâmetler belirdi gelmeden

  Allâhümme salli alâ Muhammediv
  Ve alâ âli Muhammed

  Ol Rebiûl evvel âyın nîcesi
  On ikinci gîce isneyn gîcesi
  Ol gîce kim doğdu ol hayrûl-beşer
  Ânesi anda neler gördü neler
  Dedi gördüm ol habîbin ânesi
  Bir acep nûr kim, güneş pervânesi
  Berk urup çıktı evimden nâgehân
  Göklere dek nûr ile doldu cihân
  Gökler âçıldı ve feth oldu zulem
  Üç melek gördüm elinde üç âlem
  Bîri meşrik bîri mağribde anın
  Bîri dâmında dikildi Kâbenin
  Bildim anlardan kim ol halkın yeği
  Kim yakîn oldu cihâna gelmeği
  İndiler gökden melekler sâf sâf
  Kâbe gibi kıldılar evim tavaf
  Hûriler geldi bölük bölük
  Buğûr yüzleri nûrundan evim doldu nûr
  Çevre yânıma gelip oturdular
  Mustafâ'yı birbirine muştular
  Dediler oğlun gibi hiç bir oğul
  Yâradılâlı cihân gelmiş değil
  Bû senin oğlun gibi kadr-ı cemîl
  Bir anâya vermemiştir ol Celîl
  Ûlu devlet buldun ey dildâr sen
  Doğiserdir senden ol hulk-ı hasen
  Bû gelen "ilm-î ledün" sultânıdır
  Bû gelen tevhîd ü irfân kânıdır
  Bû gîce ol gîcedir kim, ol şerîf
  Nûr ile âlemleri eyler latîf

  Allâhümme salli alâ Muhammediv
  Ve alâ âli Muhammed

  Bû gîce şâdân olur erbâb-ı dil
  Bû gîceye can verir eshâb-ı dil
  Yâ Resulâllah
  Rahmeten lil'âlemindir Mustafâ
  Hem şefîal müznibîndir Mustafa
  Vasfınî bû resme tertib ettiler
  Ol mübârek nûru terğib etdiler
  Âmine eder çü vakt oldu tamâm
  Kim vücûda gele ol hayrül enâm
  Sûsadım gâyet harâretden katî
  Sundular bir câm dolusu şerbeti

  Allâhümme salli alâ Muhammediv
  Ve alâ âli Muhammed

  Şerbeti sunduk tâbânâ hûriler
  Bûnu sana verdi Allâh dediler
  Kardan ak îdi ve hem soğuk idi
  Lezzeti dâhi şekerde yok idi
  İçdim ânı oldu cismim nûra gark
  İdemezdim kendimi nûrdan fark
  Geldi bir akkuş kanâd ile revân
  Arkamı sığâdı kuvvetle hemân
  Doğdu ol sâatde ol sultân-ı dîn
  Nûra gark oldu semâvât-ü zemîn
  Sallû Aleyhi ve Sellimû teslimâ
  Hatta tenâlû cenneten ve naîmâ

  Essalâtü vesselâmü aleyke
  Ya Resûlallah
  Esselâtü vesselâmü aleyke
  Ya Habîballah
  Essalâtü vesselâmü aleyke
  Ya Seyyidel-evvelîne velâhirin.

  Merhaba bahri
  Yâradılmış cümle oldu şâdümân
  Gam gidûp âlem yenîden buldu cân
  Cümle zerrat-ı cihân idûb nidâ
  Çağrışûben dediler kim merhabâ
  Merhabâ ey âli sultân merhabâ
  Merhabâ ey kân-ı irfan merhabâ
  Merhabâ ey sırr-ı fürkân merhabâ
  Merhabâ ey nûru râhman merhabâ
  Merhabâ ey bülbül-i bâğ-ı Cemâl
  Merhabâ ey âşinâ-yi Zülcelâl
  Merhabâ ey cân-ı bâki merhabâ
  Merhabâ uşşâkâ sâki merhabâ
  Merhabâ ey cân-ı cânan merhabâ
  Merhabâ ey derde dermân merhabâ
  Merhabâ ey cümlenin matlâbu sen
  Merhabâ ey Hâlikın mahbâbu sen
  Merhabâ ey Pâdişah-i dû cihân
  Senin için oldu kevn île mekân
  Merhabâ ey rahmeten lil-âlemîn
  Merhabâ sensin şefîa'l-müznibîn
  Ey gönüller derdinin dermânı sen
  Ey yarâdılmışların sultânı sen
  Sensin ol sultân-i cümle enbiyâ
  Nûr-i çeşm-i evliyâ vü asfiyâ
  Yâ habîballâh bize imdâd kîl
  Son nefes didârın ile şâd kîl

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ
  Muhammedinillezî câe bilhakkıl mübîn
  Ve erseltehû rahmetel lil âlemin

  Mirac bahri 1-2
  Seyyidi kainât, Hazret-i Fahr-i Âlem
  Muhammed Mustafâ râ Salevât
  Söyleşürken Cebrâil ile kelâm
  Geldi Refref önüne verdi selâm
  Aldı ol şâh-ı cihânı ol zamân
  Sidre'den gitti ve götürdü hemân
  Bir fezâ oldu o demde rûnümâ
  Ne mekân var anda ne arz-u semâ
  Kim, ne hâlidir, ne mâli, ol mahal
  Akl ü fikr etmez o hâli fehmü hal
  Ref' olup ol şâha yetmiş bin hicâb
  Nûr-u tevhîd açtı vechinden nikâb
  Her birisinden geçerken îlerû
  Emr olundu Yâ Muhammed gel berû
  Gel habîbim sâna aşık olmuşam
  Cümle halkı sâna bende kılmışam
  Ne murâdın vâr ise îdem revâ
  Eyleyem bir derde bin türylü devâ
  Mustafâ dedi: Eyâ Rabbe'r-Rahîm
  Vey hatâ pûş ü atâsı çok kerîm
  Ol zaîf ümmetlerim hâlî nola
  Hazretîne nîce anlar yol bula
  Hak-Teâlâdan nidâ geldi emin
  Yâ Muhammed dedi Rabbü'l-Âlemin
  Gam yeme kim Yâ Muhammed olma melul
  Her ne kim dîledin oldu kabul
  Ümmetini sâna verdim ey habîb
  Cennetîmi anlara kıldım nasîb
  Ey habîbim nedir ol kim dîledin
  Bir avuç toprağa minnet meyledin
  Zâtıma mir'at edindim zâtını
  Bîle yazdım âdım ile âdını
  Hem dedi kim: "Yâ Muhammed ben seni
  Bilûrem görmeğe doymazsın beni
  Avdet edûp davet et kullarımı
  Tâ gelûben göreler dîdârımı
  Sen ki mi'râc eyleyûb etdin niyâz
  Ümmetin mîrâcını kıldım namâz"
  Tarfetül-ayn içre ol Fahr-i cihân
  Ümmühân'ın evine geldi hemân
  Her ne vâki oldu ise serteser
  Cümlesin eshâbına verdi haber
  Dediler: "Ey Kıble-i İslâmü dîn
  Kutlu olsun sâna mîrâc-i güzîn
  Biz kamûmuz kullarız sen şâhsın
  Gönlümüz îçinde rûşen mâhsın
  Ümmetin olduğumuz devlet yeter
  Hizmetin kıldığımız izzet yeter !"

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ
  Muhammedinillezî câe bilhakkıl mübîn
  Ve erseltehû rahmetel lil âlemin

  Münacat bahri
  İlâhî cennete evine girenlerden eyle bizi
  Cennet içre cemâlini görenlerden eyle bizi
  Yâ Hayyûl Yâ Kayyûm Sâmed
  İhsanınâ yoktur adêt
  Firdevs bahçesinde ebet
  Kalanlardan eyle bizi
  Yâ İlâhî, ol Muhammed hakkı çün
  Ol şefâat kân-ı Ahmed hakkı çün
  Sırr-ı fürkân nûr-i âzam hakkı çün
  Kuds ü Kâbe Merve Zemzem hakkı çün
  Aşk odundan ciğeri püryân içün
  Derd ile kan ağlayan giryan içün
  Yâ İlâhi, saklagıl îmânımız
  Verelim îman ile tâ cânımız
  Sâna lâyık kullarınla hemdem et
  Ehl-i derdin sohbetine mahrem et
  Hem Süleymân-ı fakîre rahmet et
  Yoldaşın îmân makâmın cennet et
  Yâ İlâhi, kılma bizi dâllîn
  Bu dûâya cümleniz deyin âmîn âmîn
  Ümmetinden râzı olsun ol muîn
  Rahmetullâhi aleyhim ecmâin (Mevlidi Şerif )


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Mevlidi Şerif Sözleri !!..(Müellifi Merhum Süleyman Çelebi)


  Allah razı olsun... Mevlidi şerif sözleri için


 3. 3
  @hmet Özel Üye
  @hmet
  Özel Üye

  Üye No: 771
  Mesaj Sayısı: 4,715
  Tecrübe Puanı: 51
  Yer: gölbaşı

  Cevap: Mevlidi Şerif Sözleri !!..(Müellifi Merhum Süleyman Çelebi)


  mevlid sözleri

  Süleyman çelebi mevlidini keşke yazmasaydı.
  Bilseydi böyle merasimlerde ibadet niyetiyle okunacak bence hiç yazmazdı.
  Çünkü Peygamberimize sadece bir şiir yazmak istedi ama görün ki Mevlit, Kurandan daha kıymetli hale geldi halk arasında


 4. Reklam

 5. 4
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Mevlidi Şerif Sözleri !!..(Müellifi Merhum Süleyman Çelebi)


  Katiliyorum Mevlidi Şerif sözlerini aldım


 6. 5
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Mevlidi şerif sözlerini arıyordum burada buldum


 7. 6
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Haklısın şimdi birisi çıksa bu kadar güzel yazamazdı.
  Eskiler Arapça bir reklam görse alıp öper saklardı maalesef dini duygular beynimizin önüne geçiyor


 8. 7
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Emeği geçenlere teşekkürler. Mevlit kitabının Osmanlıca hattınıda yayınlarsanız âlâ olur.


 9. 8
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Mevlid sizin Kuran okumanızı engellemez. O Hz. Muhammedin hayatının bir özetidir. Ve birçok dile çevrilmiştir. Mevlid tüccarlarını mevlidin aslı ile karıştırmayınız lütfen.


 10. 9
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cok guzel bir cevap olmuş RABBİM RAZI olsun


 11. 10
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  elbetteki kuranın önüne geçmemeli geçmeyecekte ama keşke yazmasaydı denmemeli 1.si keşke şeytan işidir 2. si şu an da zamanımızda gördüğümüz gibi efendimizin itibarını güya sarsmaya çalışan insanlar türedi onun için diyorum ki mevlidi şerif iyiki var iyiki yazmış mübarek zat..Allahu teala ve melekleri habibine salat ediyor ayeti varken salavat getirmenin yalakalık olduğunu söyleyen zavallıların olduğu memleketimizde mevlid-i şerif iyiki var kıyamete kadarda olmaya devam edecek inşaallah...


 12. 11
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Öyle saçma yorumlar yapılmış ki bazen okurken çok şaşırıyorum Mevlüt Kuranı Kerim'in önüne geçmiş Böyle bir saçmalık olabilir mi mevlid Peygamberimizi ve Allahu Teala'yı ölen övgü dolu sözler den oluşan bir nevi şiir kıta vardır Her harikulade okumasında sevap vardır Sonuçta Özgür doludur Kuran'ı Kerim'le bunun alakası nedir Keşke yazmasaydım ne demek Ne kadar güzel bir iş yapmış duyguları anlatmış bu duyguları paylaşan Merhum Süleyman Çelebi Hazretleri gibi düşünen insanlar samimiyetiyle içtenliğiyle okuyor bundan güzel ne olabilir bence abartıyorsun


 13. 12
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Mevlid i Şerif dinlerken etkileniyor insan lakin okuyunca daha bir etkilendim.İyiki yazılmış.Resûlullahı (sav) her müslüman sever ama kabul edelim Süleyman Çelebi başka.


 14. 13
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  ALLAH Rahmet eylesin tabikiönce.Allah ismi Kur an ismi Muhammed ismi her zaman ,dillerde düşmemeli.Bİzi yaradan ı dinimizi Peygamber'leri ve bütün mahlükatların yaratılanın yaratıcısını bildiren Mukaddes'e kitabımız kur an dır.Allah her kuluna okumayı nasip eyleye,çünkü bu dünya ebedi değil ömrümüz saniyelerle sınırlıdır,Kur an ı okursan ama uygulamak için gayret göstermezsen kendi menfaatlerini önde tutarsan o Zaman hiç okuma önceden bilmeyerek günah işliyordun ama şimdi bilerek günah işlemek.cezası daha ağır olur.Allah on ipine sarılalım bırakmayalım eyer bırakırsak ipinden ayrılırız yolumuzu kaybedersek.günahlar içinde kalıp dururuz,Her mümin kardeştir.çünkü tek yaratıcı Allah diyorsak.bir birimize sarılıp tek yürek olmalıyız yaradandan dolayı her yaradılanı sevmeliyiz,hiç bir kulun biri birinden üstünlüğü yoktur sadece peyğamberler hariç,o Zaman dinimizi iyi okumalı anlamalı ve elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışmalıyız iyilik edemiyorsak kötülükte yapmayacağız haşa tövbe ya birde yaradan gerçekten var ise o Zaman cehenemden kurtuluruz Rabbim her kulunu cennetine dahil eylesin


 15. 14
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Mevlüde karşı çıkan dün vehabilerdi bugün aklını put edinen sünnet inkarcıları işleri güçleri insanların akidesini şüphe getirip oriyantalistlerin amaçlarına hizmet ediyorlar


+ Yorum Gönder
Git 124 Son