1. 1
  safran Üye
  safran
  Üye

  Üye No: 21320
  Mesaj Sayısı: 4
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 37

  Hz. Muhammed'in Hayatı


  HZ. MUHAMMED'İN HAYATI

  Hz.
  Muhammed Hicret’ten 52 yıl önce
  (Milâdi 570), Rebiülevvel ayının 17.
  gününde Mekke şehrinde dünyaya
  gelmişlerdir. Babası, Hz. Abdullah daha
  Hz. Muhammed dünyaya gelmeden, 25
  yaşlarında vefât etmiştir. Annesi, Hz.
  Âmine’yi ise 6 yaşında iken
  kaybetmiştir. Küçük yaşta babasını
  ve annesini kaybeden Hz.
  Muhammed’i, dedesi Abdülmuttâlib himayesine
  aldı ve o zamana kadar kimseye
  verilmemiş olan Muhammed adını kendisine
  verdi. O da bir yıl sonra vefât edince,
  Hz. Muhammed’i amcalarından, Hz.
  Ali’nin babası Hz. Ebû Tâlib
  yanına alıp büyütmüştür. Hz.
  Muhammed Mekke’nin en büyük ailesi
  olan Hâşimiler’dendi.


  Peygamberler, Peygamber olarak dünyaya gelirler
  ve o vazife için
  yaratılmışlardır. Peygamberlik gibi ağır bir emaneti yüklenmek
  için bir
  hazırlık devresi geçirirler, sonunda ilâhi vahye mazhar olurlar ve insanlara
  ilâhi
  emirleri tebliğe başlarlar.

  Hz. Muhammed’in hayatı, Peygamberliğini

  açıklamaya emir alıncaya kadar; sade, temiz, çok dürüst ve yaşayışı
  da
  insanlığa örnek bir yaşayış idi.

  Hz. Muhammed genç
  yaşlarında iken
  bütün Hicâz’da, daha Peygamberlik gelmeden önce,
  huylarının güzelliği
  ve her hususta emin oluşları dolayısıyla, Araplar
  tarafından
  “Muhammed’ül Emin” diye anılmaya
  başlanmıştı.
  Babasından mal, mülk, bir şey kalmadığı için bir hayli
  fakirdi; yalnız çok soylu
  bir aileden olduğu için çok itibar
  görürdü.


  Hz. Hatice ile Evlenmesi


  Kureyş hanımlarından
  olan Hz.Hatice ticaretle uğraşmakta idi. Çok zengin
  ve dul olduğundan, mallarını
  idare etmesi, ticaretini sürdürmesi için emin bir kişi
  olarak gördüğü
  Hz.Muhammed’i kendisine yardımcı seçti. Daha sonra
  Hz.Muhammed ile
  Hz.Hatice evlendiler. Evlendiklerinde Hz.Muhammed 25, Hz.Hatice ise 38
  veya 40
  yaşlarında idi. Hz.Muhammed’in, Hz.Hatice’den iki erkek, dört
  kız
  çocuğu olmuştur.Bütün evlâtları kendi zamanında âhiret dünyasına

  göç etti. Hayatta kalan tek evlâtları Hz.Fâtıma ise Hz.Muhammed’in,

  Peygamberlikleri zamanında Hicret’ten 11 yıl önce dünyaya gelmiştir.  Hz.Muhammed’in soyu çok sevdiği kızı “Ehl-i
  Beyt”ten
  olan Hz.Fâtıma’dan yürümüştür.
  Hz.Fâtıma’dan da,
  Hz.Peygamber’in çok sevdikleri “Ehl-i
  Beyt”ten olan torunları
  Hz.Hasan ile Hz.Hüseyin dünyaya
  gelmişlerdir.


  İlk Vahy’in Gelişi


  Hz.Muhammed ilk
  vahy’in gelişini şöyle
  anlatıyorlardı:

  “Hirâ dağında,
  adımın çağrıldığını
  duyardım; fakat çağıranı göremezdim.
  Derken bir gün melek göründü bana;
  kucakladı beni, göğsüne bastırdı,
  sıktı ve «Oku» dedi. Ben okumak
  bilmem dedim. Tekrar sıktı «Oku» dedi.
  Aynı sözü söyledim. Yine sıktı
  «Oku»” dedi. Ve Kur’ân-ı
  Kerîm’in şu âyetlerini okudu:


  “(1) Oku Rabbinin adıyla ki
  bütün mahlûkatı yarattı, (2) İnsanı
  da bir parça kan pıhtısından var
  etti; (3) Oku ve Rabbin, pek büyük bir kerem
  sâhibidir, (4) Öyle bir Rab ki kalemle
  öğretmiştir, (5) İnsana bilmediğini belletmiştir
  (öğretmiştir).” (Alâk 1-5.
  âyetler)

  Bu âyetler Hz.Muhammed’e ilk
  inen sûrenin ilk beş
  âyetidir.Hz.Muhammed’e, Allah tarafından ilk vahiy
  Ramazan ayında nâzil
  olmuştur.

  “Ramazan ayı ki onda
  Kur’ân inzal olunmuştur.
  Kur’ân nas için aynı hidâyettir; doğru yola
  götüren, hak ile bâtıl
  arasını ayıran açık delillerdir.” (Bakara 185.
  âyet)


  Kur’ân-ı Kerîm, Hz.Peygamber ebedî âleme göçene kadar

  23 yılda tamamlanmıştır. Nâzil olan bütün âyetler, Allah tarafından
  zaman
  zaman vahiy edilmiştir.

  Kur’ân-ı Kerîm’de; kulun,
  yani
  Peygamber’in Allah ile ancak vahiy yoluyla konuşabileceği
  anlatılmaktadır. Bu
  konudaki âyetler de şunlardır:

  “Vahiyle veya
  perde ardından olması
  veya bir elçi gönderip ona kendi izniyle dilediği şeyi
  vahiy etmesi suretlerinden başka
  hiçbir suretle Allah’ın konuşması
  hiçbir insana müyesser olmaz. Çünkü
  O yücedir, işinde hakimdir.”
  (Şûra 51. âyet)

  “(192)
  Kur’ân şüphesiz Rabbelâleminin
  indirmesidir. (193-194-195) Sen Tanrı
  azâbıyla korkutanlardan olasın diye onu
  «ruh-i emin» açık olan Arap diliyle
  indirmiştir.” (Şuarâ 192-195.
  âyetler)

  “ (16) (Ey Muhammed)! Vahiy
  bitmesin diye acele almak için dilini
  kımıldatma. (17) Çünkü onu kalbinde toplamak
  ve lisanında kıraatini sabit
  kılmak bize aittir. (18) Sana Kur’ân-ı
  Kerîm’i kıraat
  eylediğimizde sen onun kıraatine tâbi ol. (19) Onu izah ve
  beyân yine bize
  düşer.” (Kıyâmet 16-19. âyetler)


  Peygamber
  Oluşu


  Hz.Muhammed 40 yaşlarında iken (Milâdi 610), yine Hirâ
  dağındaki
  mağarada halvette bulunuyordu. Bu sefer Allah tarafından, kendisini
  doğrudan
  doğruya Peygamberlik görevine çağıran, Kur’ân-ı
  Kerîm’in
  Müddesir Sûresi’nin 1-7. âyetleri nâzil
  oldu.

  “(1) Ey
  örtüsüne bürünmüş Peygamber! (2) Kalk azapla
  korkut. (3) Rabbini
  büyüklükle an, (4) Elbiseni temiz tut. (5) Azâba bais olan şeyleri
  bırak. (6) Çok
  istemek üzere bir şey verme. (7) Rabbin için her şeye
  katlan.”

  Gelen
  bu “vahiy”den sonra artık
  “vahiy”lerin arkası kesilmedi.
  Sürekli ve zamana bağlı olarak
  “vahiy” gelmeye başladı.
  Hz.Muhammed’in, Peygamberlik hayatı
  iki devreye ayrılır. Birinci devre
  Peygamberliğinin başlangıcından
  Medine’ye Hicret’ine kadar
  geçen 13 yıllık dönemdir (Milâdi
  610-622). İkinci devre ise
  Hz.Peygamber’in Hicret’ten, Hak’ka vuslat
  edinceye kadar
  geçen 10 yıllık dönemdir (Milâdi 622-632).

  Hz.Muhammed
  halkı
  İslâmiyete davete başladığında, erkeklerden ilk olarak Hz.Ali,
  kadınlardan da
  Hz.Muhammed’in eşi Hz.Hatice Müslüman olmuş; ona
  inanmışlar,
  uymuşlar ve ezeli îmanlarını izhâr etmişlerdir. Belli bir süre sonra
  da
  Hz.Muhammed; önce akrabalarını, ardından Safa Tepesine çıkarak tüm

  Mekke halkını, Allah’tan gelen emir gereğince açıktan açığa,

  Müslüman olmaya çağırmaya başladı.


  Kardeşi, Veziri,
  Vasîysi,
  Halîfesi

  Kur'ân-ı Kerim'in Şuarâ Sûresi’nin 214-216.
  âyetleri:


  “(214) Pek yakın kavim ve kabileni (akrabalarını) Allah
  azâbıyla
  korkut. (215) Sana tâbi olan mü’minlere kanadını alçak tut.
  (Onlara
  karşı yumuşak davran, lûtufla muamele et) (216) Kavim ve kabilen sana
  karşı
  gelirlerse «-Ben sizin işlediklerinizden vâresteyim» dersin.”


  Bu âyetler
  nâzil olunca Hz.Muhammed, Hz.Hatice’ye yemek
  hazırlatmış ve
  Hz.Ali’ye de; “Hâşim oğulları soyundan
  olanları
  çağırmasını” emir buyurmuşlardı.

  Yemekten sonra

  Hz.Muhammed:

  “Ben bütün insanlara, Tanrı elçisi olarak
  gönderildim.
  Ulu ve yüce Allah, mensub olduğum boydan, bana en yakın olanları
  korkutmamı
  buyurdu. Allah’tan başka yoktur tapacak demezseniz, sizi
  azâbından
  kurtaramam” buyurdular. Amcası Ebû Leheb; “Bizi
  bunun için mi
  çağırdın” dedi ve yakışmayacak sözler söyledi.
  Gelenler de
  dağılıp gittiler.

  Hz.Muhammed, Hâşim oğullarını bir kere
  daha
  çağırdı. Yedirdi, içirdi. Sonra; “Ey Hâşim oğulları”
  dedi.
  “Bana itâat edin, yeryüzüne hâkim olun. İçinizden kim bana
  yardım eder,
  bu işte beni kuvvetlendirirse kardeşim, vasîyim, vezirim, vârisim ve
  benden sonra
  halîfem olur” buyurdu. İçlerinden hiçbiri cevap vermedi.
  Genç yaşta olan
  Hz.Ali ayağa kalkıp; “Ey Tanrı elçisi! Bu işte ben
  sana yardım
  edeceğim” dedi. Hz.Muhammed; “Otur” buyurdu ve
  sözünü bir
  kere daha tekrarladı. Yine Hz.Ali’den başka cevap veren
  çıkmadı.
  Üçüncü defasında Hz.Peygamber, Hz.Ali’ye;
  “Otur” buyurdular
  ve Hz.Ali’ye hitaben; “Artık kardeşim,
  vasîyim, vezirim, vârisim ve
  benden sonra halîfem sensin” demişler ve
  toplantıda bulunan Hâşim
  oğullarına “Ali’ye itâat edin”

  buyurmuşlardır.

  Hz.Muhammed’in getirmiş olduğu yeni din,

  Mekke’de büyük muhalefetle karşılaştı. Bilhassa Kureyş’in
  ileri
  gelenleri, Hz.Peygamber’in halkı İslâm’a davetine, şiddetle
  karşı
  çıktılar. Çünkü İslâmiyet puta taparlığı kaldırıyor, insan
  hakları
  üzerine birçok yenilikler getiriyordu. Bu durumda, Hz.Muhammed davetlerini
  bir müddet
  gizli tutmak zorunda kalmıştır.

  Bu dönemde İslâm dînini
  kabul edenlerin
  büyük bir çoğunluğu, üst düzeyden mal ve canlarını
  vermekten çekinmeyen
  kişiler oldukları halde, onlarda bir müddet dinlerini gizlemek
  zorunda
  kalmışlardır.

  Az zamanda yeni dinin müminleri çoğaldı.
  Bunlara
  “Tanrı’ya teslim olan” anlamına gelen
  “İslâm”
  denildi. İlk Müslümanlar çok ağır hakaretler,
  işkenceler gördükleri halde,
  îmanlarından, inançlarından asla dönmediler,
  kendilerine ve yakınlarına
  yapılan işkencelere tahammül
  ettiler.

  Hz.Muhammed’in halkı
  Müslüman olmaya
  çağırışı, bulundukları mevki ve ellerindeki güçleri
  yitirebilecekleri
  kaygısıyla, Mekkeli müşrikleri (inkârcıları-inanmayanları)
  tedirgin etti.
  Kâ’be’den putlarının kaldırılmasının, ticaretlerini

  engelleyeceği ve bir takım alışkanlıklarına son verileceği için büyük bir

  tepki gösterdiler.

  Bu ortamda Arabistan diyarı görülmemiş bir
  ahlâksızlık
  ve cehâlet içindeydi. Onun için Hz.Muhammed’den önceki
  Arap tarihine
  “Cahiliye devri” denir. Hz.Muhammed’e kadar Hak
  dîni
  Hıristiyanlıktı. Ancak Hıristiyanlık dîni, Tanrı görüşüyle de,
  hukuk
  sistemiyle de, artık insanlığın ihtiyacını gerektiği gibi

  karşılayamıyordu.Müslümanlık, bütün Peygamberleri Allah tarafından

  gönderilmiş elçiler olarak kabul ediyordu.

  Bu yıllarda İslâmiyet’i
  kabul
  eden, kimsesiz ve yoksul olan Müslümanlara; müşriklerin, inkârcıların

  yaptıkları cefâlar, eziyetler gittikçe artmaktaydı. Hz.Muhammed’in,

  İslâmiyet’e davete başladıklarının 10. yılında (Milâdi 620) o

  yılın Ramazan ayında, üç gün arayla amcası Hz.Ebû Tâlib ile vefâlı

  eşi Hz.Hatice vefât ettiler. Müslümanlar o yıla “Hüzün
  Yılı”
  adını verdiler

  İlgili Yazılar

 2. 2
  meryemgül1 ~~Medinenin Gülü ~~
  meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Üye No: 48911
  Mesaj Sayısı: 1,356
  Tecrübe Puanı: 52
  Yer: Türkiye

  Cevap: Hz. Muhammed'in Hayatı


  Efendimizin şefatine Rabbim bizleri nail eylesin inşaAllah
  Bu güzelpaylaşım için Allah c.c.razı olsun kardeş.


 3. 3
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Hz. Muhammed'in Hayatı


  Rabbim yolumuzdan saptırmasın inşALLAH nefsimize yenik düşürmesin.
  ALLAH c.c razı olsun paylaşımınız için..


 4. Reklam

+ Yorum Gönder