Git 12 Son
 1. 1
  mumsema Admin
  mumsema
  Admin

  Üye No: 129
  Mesaj Sayısı: 4,882
  Tecrübe Puanı: 80
  Yer: Türkiye

  Salavat Hadislerde Salavat


  SALAVAT  Salavatın Bir Sırrı
  Salavat Getirmek Üzerine
  Salavat Oruçluya yakışır
  Ayetlerde Salavat
  Hadislerde Salavat
  40 Salavat
  Salat-ı Nariye Sesli Salavatlar


  "Allâh ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler. Ey mü'minler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin." (el-Ahzâb, 56)


  Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in şânını yücelten âyet-i kerîmelerden biri de budur. Hem Allâh'ın, hem de meleklerin Rasûlullâh Efendimiz'e salavât getirmeleri, onun Allâh katındaki değerini ortaya koymaktadır.
  Allâh'ın, Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e salavât getirmesi, "ona merhamet etmesi, şan ve şerefini yüceltmesi"dir.

  Meleklerin Rasûlullâh'a salavât getirmesi de, aynı şekilde "Onun kadr u kıymetini anıp, yüce mertebelere erişmesi için Allâh'a niyazda bulunmaları" demektir.
  Allâh Teâlâ âyet-i kerîmede, kendisinin ve meleklerin Rasûl-i Ekrem'e salavât getirdiklerini hatırlattıktan sonra, kullarına hitâben:
  "-Ona -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, bizim gibi siz de salât ü selâm getirin, saygıların en yücesiyle O'nu yâdedin." buyurmaktadır.

  * * *
  Abdullâh bin Amr -radıyallâhu anh-'dan gelen bir rivâyette Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  "Kim bana bir defa salât ü selâm getirirse, bu sebeple Allâh Teâlâ da ona on misli merhamet eder." (Müslim)
  Hadîsin bazı rivâyetlerinde, Hazret-i Peygamber'e salavat getiren kimseye, Cenâb-ı Hakk'ın on defa merhamet edeceği müjdesine ilâveten, o kimsenin on günahının bağışlanacağı, manevî derecesinin on derece daha yükseltileceği de haber verilmektedir. (Nesâî)
  Ashâb-ı Kirâm'dan Ebû Talhâ el-Ensârî'nin anlattığına göre, birgün Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- mütebessim bir çehreyle Ashâb-ı Kirâm'ın yanına geldi ve Cebrâil -aleyhisselâm-'ın kendisine şu müjdeyi getirdiğini haber verdi:
  "-Muhammed! Ümmetinden biri sana bir salât getirdiğinde benim onun günahlarının bağışlanması için on defa istiğfar etmem, o kimsenin sana bir selâm getirmesi hâlinde de benim ona on selâm vermem seni sevindirmez mi?" (Nesâî)
  Görüldüğü gibi Hazret-i Peygamber'e salât ü selâm getirmek, Allâh'ın rahmetini ve rızâsını kazanmaya vesîledir. Bu sebeple her fırsatta Rasûl-i Ekrem Efendimiz'e salât ü selâm getirmelidir.
  İbn Mes'ûd'dan gelen bir rivâyette de Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlar:
  "Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir."
  Bir başka hadîs-i şerifte ise, Evs b. Evs -radıyallâhu anh-'dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-:
  "-Günlerin en fazîletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zîrâ sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur." buyurunca, Ashâb-ı Kirâm:
  "-Yâ Rasûlullâh! Vefât ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salât ü selâmlarımız sana nasıl sunulur?" diye sordular. Bunun üzerine Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-:
  "-Allâh Teâlâ, peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı." buyurdu. (Ebû Dâvud)
  Hadisten de anlaşıldığı gibi Peygamber Efendimiz'e gönderilen salavâtlar ona takdim edilir. O da bu selâmları alır.
  Bu bulunmaz fırsatı kaçırmamak için ona her fırsatta salavât getirmeye gayret etmelidir. Ayrıca hadîste Cuma gününün fazîletinden de söz edilmiştir. Bu sebeple Rasûl-i Ekrem'e Cuma günü daha çok salât ü selâm göndermeli ve böylece Cenâb-ı Hakk'ın rızâsını kazanmaya çalışmalıdır.
  Rasûlullâh'a salât ü selâm getirmek sûretiyle kazanacağı mânevî ecre önem vermemiş, kendini elde edeceği büyük bir sevaptan mahrum bırakmış kimseler hakkında Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem-:
  "Asıl cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salâvât getirmeyen kimsedir." buyurmuştur.
  * * *


  Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e çokça salavât getirebilmek için O'nu çok sevmeliyiz. Zîrâ insan sevdiğini dilinden düşürmez; O'nu her fırsatta anar. Rasûlullâh Efendimiz'in dindeki ve Allâh katındaki yerini ve önemini gerektiği şekilde kavrayamayanlar, "Ben Allâh'ı daha çok seviyor ve her fırsatta O'nu anıyorum; ayrıca Hazret-i Peygamber'i anmaya ne gerek var?" diye düşünebilirler.
  İnsanın en fazla sevip sayması gereken şüphesiz Allâh Teâlâ'dır. O'na beslenecek muhabbeti ve hürmeti bir başka muhabbet ve hürmetle kıyaslamak elbette mümkün değildir. Bununla beraber Allâh Teâlâ, Rasûl-i Ekrem'e beslenecek sevgi ve saygının önemini Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle hatırlatmaktadır:
  "Ey Rasûlüm, insanlara de ki: Eğer Allâh'ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allâh da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın." (Âl-i İmrân, 31)
  Allâh katında böylesine üstün yeri olan bir peygamber, elbette sevilmeye, sayılmaya ve her fırsatta anılmaya lâyık bir kimsedir.
  Müslümanlar hayatı ve yaşama biçimi olduğu kadar duâ ve ibâdeti de Allâh'ın Rasûlü'nden öğrenirler. Her işte olduğu gibi duânın da bir âdâbı ve usûlü vardır.
  Birgün Rasûlulllâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, namazdan sonra Allâh'a hamd etmeden, Peygamber'e salavât getirmeden duâ eden bir adamı işitti. Bunun üzerine:
  "-Bu adam acele etti." buyurdu. Sonra o adamı yanına çağırdı ve:
  "-Biriniz duâ edeceği zaman önce hamd ü senâ etsin, sonra bana salât ü selâm getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duâ etsin." buyurdu. (Ebû Dâvud, Nesâî)


  * * *

  Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem- salavât-ı şerîfe'nin fazîletini bildirdiği gibi kendisine nasıl salavât getirileceğini de haber vermiştir.
  Nitekim Ahzâb Sûresinin 56. âyeti nâzil olunca, sahâbe Peygamber'e başvurarak nasıl salât getirileceğini öğrenmek istediler ve bunu Efendimiz'e sordular. Rasûl-i Ekrem Efendimiz, kendisine bu suâl sorulduğu zaman sükût buyurdu. Ya âdeti üzere o konuda vahiy gelmesini bekledi veya bu suâle en uygun cevâbı verebilmek için düşünme ihtiyacı hissetti. Sükûtun uzaması, Rasûlullâh'ı yorup üzdüklerini zanneden sahâbileri endişeye sevketti ve:
  "-Keşke bu suâl sorulmasaydı, Rasûlullâh Efendimiz de üzülmeseydi." diye aralarında konuştular. Çok geçmeden Rasûlullâh şu salavâtı tavsiye buyurdu.
  "Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ salleyte alâ âl-i ibrahim ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ bârekte alâ âl-i İbrahim, inneke hamîdun mecîd. (Allâh'ım! İbrahim'in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve âline de rahmet et. Allâh'ım! İbrahim'in âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed'e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin.)
  Demek ki, Efendimiz'e salavât getirirken Cenâb-ı Hakk'a şöyle duâ etmiş oluyoruz:
  "Yâ Rabbi! Rasûl-i Ekrem'in nâmını, şânını hem dünya, hem de âhirette yüce kıl. Onun getirdiği İslâm dinini bütün cihâna yay ve bu dini dünya varoldukça yaşat. Ona âhirette ümmetine şefâat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevap ihsan eyle!"
  Salât ü selâm böylesine derin manalar ihtivâ ettiğine ve faydası hem bize, hem de bütün müslümanlara ulaştığına göre, salavât-ı şerîfe getirme husûsunda cimrilik etmemeliyiz.
  Bir gün Ubey b. Ka'b -radıyallâhu anh- Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e sordu:
  "- Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?".
  "- Dilediğin kadar yap." buyurdu.
  "- Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?" diye sordum.
  "- Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur." buyurdu.
  "- Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım." dedim.
  "- Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur." buyurdu.
  Ben yine:
  "- Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?" diye sordum.
  "- İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur." buyurdu.
  "- Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?" deyince:
  "- O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar." buyurdu." (Tirmizî, Kıyâmet, 23)


  * * *

  Velhâsıl âyet ve hadîs-i şeriflerde bildirildiği üzere salavât-ı şerîfe getirmenin pek çok faydaları vardır. Bunları kısaca özetleyecek olursak:
  1- Salavât, Ahzâb Sûresi 56. âyette belirtildiği üzere Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna itâattir.
  2- Salavât, günahların affedilmesine vesîledir.
  3- Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e yakın olmanın en güzel ve en kolay yolu ona salavât getirmektir.
  4- Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, kendisine salât okuyana mukâbelede bulunur.
  5- Her salât getirenin ismi, Peygamber -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e arz edilir.
  6- Salât ü selâm okuyan kimse, Allâh ve Rasûlü'nün muhabbetini diğer muhabbetlere tercih etmiş olduğu için, O'nun ahlâkıyla ahlaklanmada seviye alır, kötü ahlaktan kurtulur, fazîlete erer.
  7- Rasûl-i Ekrem'in kendisine olan muhabbeti arttığı gibi, onun da Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e olan muhabbeti devam eder ve katlanarak artar.
  8- Allâh Teâlâ'nın Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- ile bize ihsan ettiği lutuflar, sayıya gelmeyecek kadar fazla olmasına rağmen, salât ve selâm ile Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in üzerimizdeki hakkını çok az da olsa ödemeye çalışmış oluruz.
  9- Allâh Teâlâ'nın rahmetinin üzerimize inmesine vesîledir.
  10- Salavât unutulan sözün hatırlanmasına sebep olur.
  11- Salavât duâların kabûlüne vesîledir.
  12- Yine salavât kıyâmetin o zor gününde arşın gölgesinde gölgelenmeye vesîledir ki, hadîs-i şerif'te şöyle buyurulur:
  "Kıyamet gününde üç kişi Allâh'ın arşının gölgesinde gölgelenir:
  1- Üzüntülü kişinin sıkıntısını teselli eden kişi.
  2- Benim sünnetimi ihyâ eden kimse.
  3- Benim üzerime çok çok salavât getiren kimse."
  Rabbim cümlemizi salavâtın özüne ulaşıp, Peygamber ahlâkıyla ahlaklanmayı, O'nun 23 yıllık nübüvvet hayatından lâyıkı vechile hisseler almayı ihsan eylesin!.. (Âmin)  İlgili Yazılar

 2. 2
  yaralı_ceylan Üye
  yaralı_ceylan
  Üye

  Üye No: 32
  Mesaj Sayısı: 20
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 34
  Yer: Van

  --->: Salavat


  Allah rzı olsun çok anlamlı bir paylaşım olmuş


 3. 3
  İnşirah Devamlı Üye
  İnşirah
  Devamlı Üye

  Üye No: 86
  Mesaj Sayısı: 1,071
  Tecrübe Puanı: 17

  --->: Salavat


  « أَوْلَى النَّاسِ ب۪ى يَوْمَ الْقِيَامةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً »
  İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
  “Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir. ”
  (Tirmizî, Vitir 21)


 4. Reklam

 5. 4
  elif07 Bayan Üye
  elif07
  Bayan Üye

  Üye No: 139
  Mesaj Sayısı: 305
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 32
  Yer: Antalya

  --->: Salavat getirmenin Faziletleri


  Gül Sultan, Rasul-i Zişan, Habibullah, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:

  • İsmimi duyunca salavat getirmeyen insanların en cimrisidir.
  • Adımı duyunca salavat getirmeyen insanların en acizidir.
  • Üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişmanlık duyacaklardır.
  • Adımı duyunca salavat getirmeyen,yüzü koyun sürünsün.
  • Üç kişi yüzümü göremeyecektir. Ana babasına isyan eden,sünnetimi terk eden,üzerime salavat getirmeyen.
  • Adımı işitip de salavat getirmeyen,sonu mutsuz kimsedir.
  • Üzerime salavat getirmeyi unutan, cennetin yolunu da unutmuştur.
  • Adımı duyup da salavat getirmeyen, bana cefa etmiştir.
  • Bana en yakın olanlar üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.
  • Üzerime salavat getirirseniz,Allah da sizin üzerinize salavat getirir.
  • Bana salavat getirin.Nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.
  • Cuma günü ve geceleri üzerime 100 defa salavat getirenin Allah-u Teala otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere 100 hacetini kabul eder.
  • Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
  • Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.
  • Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm o anda üzerime getirdiği salavat gelip o durumdan onu kurtardı.
  • Dün gece acayip bir rüya gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat’tan geçirdi.
  • Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.
  • Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen üzerime salavat getirsin.
  • Cuma günü üzerime 80 kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
  • Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.
  • Karşılaşan iki Mü’min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır 6. 5
  Yusuf Üye
  Yusuf
  Üye

  Üye No: 89
  Mesaj Sayısı: 661
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 31

  elif07 Nickli Üyeden Alıntı
  Gül Sultan, Rasul-i Zişan, Habibullah, Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:
  • İsmimi duyunca salavat getirmeyen insanların en cimrisidir.
  • Adımı duyunca salavat getirmeyen insanların en acizidir.
  • Üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişmanlık duyacaklardır.
  • Adımı duyunca salavat getirmeyen,yüzü koyun sürünsün.
  • Üç kişi yüzümü göremeyecektir. Ana babasına isyan eden,sünnetimi terk eden,üzerime salavat getirmeyen.
  • Adımı işitip de salavat getirmeyen,sonu mutsuz kimsedir.
  • Üzerime salavat getirmeyi unutan, cennetin yolunu da unutmuştur.
  • Adımı duyup da salavat getirmeyen, bana cefa etmiştir.
  • Bana en yakın olanlar üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.
  • Üzerime salavat getirirseniz,Allah da sizin üzerinize salavat getirir.
  • Bana salavat getirin.Nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.
  • Cuma günü ve geceleri üzerime 100 defa salavat getirenin Allah-u Teala otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere 100 hacetini kabul eder.
  • Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.
  • Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.
  • Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm o anda üzerime getirdiği salavat gelip o durumdan onu kurtardı.
  • Dün gece acayip bir rüya gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat’tan geçirdi.
  • Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.
  • Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen üzerime salavat getirsin.
  • Cuma günü üzerime 80 kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
  • Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.
  • Karşılaşan iki Mü’min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır
  dicek bişe yok...:D:o


 7. 6
  elif07 Bayan Üye
  elif07
  Bayan Üye

  Üye No: 139
  Mesaj Sayısı: 305
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 32
  Yer: Antalya

  modokol Nickli Üyeden Alıntı
  dicek bişe yok...:D:o

  HAyır diyecek bişi var modokol kardeşim :

  "Allahümme salli alâ Muhammedin
  ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehl-i beytihi"


  ALLAMÜMMESALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA SEYYİDİNA MUHAMMED

  ALLAMÜMMESALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA SEYYİDİNA MUHAMMED


 8. 7
  Yusuf Üye
  Yusuf
  Üye

  Üye No: 89
  Mesaj Sayısı: 661
  Tecrübe Puanı: 13
  Yaş: 31

  elif07 Nickli Üyeden Alıntı
  HAyır diyecek bişi var modokol kardeşim :

  "Allahümme salli alâ Muhammedin
  ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehl-i beytihi"


  ALLAMÜMMESALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA SEYYİDİNA MUHAMMED

  ALLAMÜMMESALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA SEYYİDİNA MUHAMMED
  onları her zaman demeiz lazım zaten..:D sağol


 9. 8
  yaren Üye
  yaren
  Üye

  Üye No: 1179
  Mesaj Sayısı: 197
  Tecrübe Puanı: 4

  daha güzel anlatılamazdı sağolasınız hocam


 10. 9
  gözyaşı Özel Üye
  gözyaşı
  Özel Üye

  Üye No: 2223
  Mesaj Sayısı: 128
  Tecrübe Puanı: 3
  Yer: gözyaşı semti

  allamÜmmesallİ Ala Seyyİdİna Muhammedİn Ve Ala Seyyİdİna Muhammed...


 11. 10
  Medine Üye
  Medine
  Üye

  Üye No: 1812
  Mesaj Sayısı: 300
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 31

  Alıntı
  Cuma günü ve geceleri üzerime 100 defa salavat getirenin Allah-u Teala otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere 100 hacetini kabul eder
  :alkis: Allah razı olsun...
  Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed...


 12. 11
  MeZaR Emekli
  MeZaR
  Emekli

  Üye No: 469
  Mesaj Sayısı: 120
  Tecrübe Puanı: 0
  Yer: AFRiKADAN

  allamÜmmesallİ Ala Seyyİdİna Muhammedİn Ve Ala Seyyİdİna Muhammed...


 13. 12
  akansu akansu
  akansu
  akansu

  Üye No: 1302
  Mesaj Sayısı: 33
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: Fr

  salat ve selam lar senin uzerine olsun ya RasulAllah

  :gul:Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed...:gul:


 14. 13
  gulkokulu Üye
  gulkokulu
  Üye

  Üye No: 2304
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 44

  Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah

  Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah

  Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya emine vahyillah


 15. 14
  CANRAFİ Üye
  CANRAFİ
  Üye

  Üye No: 37196
  Mesaj Sayısı: 15
  Tecrübe Puanı: 2
  Yer: SİVAS

  allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed


+ Yorum Gönder
Git 12 Son