Secde Suresi,Mülk Suresi,Duhan Suresi,Yasin Suresi Arapça Olarak Yazarmısınız? 5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi
 1. 1
  Ferhat1991 Emekli
  Ferhat1991
  Emekli

  Üye No: 58064
  Mesaj Sayısı: 531
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 28

  Secde Suresi,Mülk Suresi,Duhan Suresi,Yasin Suresi Arapça Olarak Yazarmısınız?


  Selamun Aleyküm Kardeşlerim Hayırlı Günler
  HAFIZA KUVVETLENDİRME NAMAZI İÇİN

  Secde Suresi,Mülk Suresi,Duhan Suresi,Yasin Suresi Arapça Olarak Yazarmısınız?

  ALLAH (C.C) RAZI OLSUN DUA İLE

  İlgili Yazılar

 2. 2
  yaso-123 Üye
  yaso-123
  Üye

  Üye No: 80516
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4
  Yer: ankara

  Yanıt: Secde Suresi,Mülk Suresi,Duhan Suresi,Yasin Suresi Arapça Olarak Yazarmısınız?


  secde suresi :[url]http://www.enfal.de/Arapca/secde.htm[/url]
  Mülk Suresi : [url]http://www.enfal.de/Arapca/mulk.htm[/url]
  Duhan Suresi: [url]http://www.enfal.de/Arapca/duhan.htm[/url]
  Yasin Suresi : [url]http://www.enfal.de/Arapca/yasin.htm[/url]

  Arapça olduğu için kopyalanmıyor bu yüzden siteleri yazdım özellikle burayamı istiyorsun bilmiyorum ama yazılmıyor malesef :)


 3. 3
  Ferhat1991 Emekli
  Ferhat1991
  Emekli

  Üye No: 58064
  Mesaj Sayısı: 531
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 28

  Yanıt: Secde Suresi,Mülk Suresi,Duhan Suresi,Yasin Suresi Arapça Olarak Yazarmısınız?


  Allah (celle Celalühü)razı Olsun Kardeşim Arapça Derken Hani Türkçe Harflerle Istemiştim öylede Verebilirsen çok Sevinirim Yinede Rabbim (celle Celaluhu) Razı Olsun


 4. Reklam

 5. 4
  yaso-123 Üye
  yaso-123
  Üye

  Üye No: 80516
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4
  Yer: ankara

  Yanıt: Secde Suresi,Mülk Suresi,Duhan Suresi,Yasin Suresi Arapça Olarak Yazarmısınız?


  Secde Suresi
  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Elif lam mın
  2. Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn
  3. Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun
  4. üllezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ma leküm min dunihı miv veliyyiv ve la şefiy' efela tetezekkerun

  5. Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme ya'rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun
  6. Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahıym
  7. Ellezı ahsene külle şey'in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn
  8. Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim mehiyn
  9. Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhıhı ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel efideh kaliylem ma teşkürun
  10. Ve kalu e iza dalelna fil erdı e inna le fı halkın cediyd bel hüm bi likai rabbihim kafirun
  11. Kul yeteveffaküm melekül mevtillezı vükkile biküm sümme ila rabbiküm türceun
  12. Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim ınde rabbihim rabbena ebsarna ve semı'na fercı'na na'mel salihan inna mukınun
  13. Ve lev şi'na le ateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkal kavlü minnı le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeıyn
  14. Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta'melun
  15. İnnema yü'minü bi ayatinellezine iza zükkiru biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la yestekbirun
  16. Tetecafa cünubühüm anil medaciı yed'une rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun
  17. Fe la ta'lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min kurrati a'yün cezaem bi ma kanu ya'melun
  18. E femen kane mü'minen ke men kane fasika la yestevun
  19. Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe lehüm cennatül me'va nüzülem bi ma kanu ya'melun
  20. Ve emmellezıne feseku fe me'vahümün nar küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun(15. Ayet secde ayetidir.)
  21. Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun
  22. Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a'rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun
  23. Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fı miryetim mil likaihı ve cealnahü hüdel li benı israiyl
  24. Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukınun
  25. İnne rabbeke hüve yafsılü beynehüm yevmel kıyameti fiyma kanu fıhi yahtelifun
  26. E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayat e fe la yesmeun
  27. E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdıl cüruzi fe nuhricü bihı zer'an te'kili mihü en'amühüm ve enfüsühüm e fe la yübsırun
  28. Ve yekulune meta hazal fethu in küntüm sadikıyn
  29. Kul yevmel fethı la yenfeullezıne keferu iymanühüm ve la hüm yünzarun
  30. Fe a'rıd anhüm ventezır innehüm müntezırun

  MÜLK SURESİ
  1. Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
  2. Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.
  3. Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.
  4. Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.
  5. Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.
  6. Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.
  7. İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.
  8. Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.
  9. Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.
  10. Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.
  11. Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.
  12. İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.
  13. Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.
  14. Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.
  15. Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.
  16. Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.
  17. Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.
  18. Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.
  19. Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.
  20. Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.
  21. Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.
  22. Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.
  23. Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.
  24. Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.
  25. Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.
  26. Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.
  27. Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.
  28. Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.
  29. Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.
  30. Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.


 6. 5
  yaso-123 Üye
  yaso-123
  Üye

  Üye No: 80516
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4
  Yer: ankara

  DUHAN

  Bismillahirrahmanirrahim

  1. Ha mım

  2. Vel kitabil mübiyn

  3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın

  4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym

  5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn

  6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym

  7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn

  8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm verabbü abaikümül evveliyn

  9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun

  10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn

  11. Yağşen nas haza azabün eliym

  12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun

  13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn

  14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun

  15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun

  16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun

  17. Ve le kad fetenna kablehüm kavmefir'avne ve caehüm rasulün keriym

  18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn

  19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn

  20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun

  21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun

  22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun

  23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun

  24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun

  25. Kem teraku min cennativ ve uyun

  26. Ve züruıv ve mekamin keriym

  27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn

  28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn

  29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn

  30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn

  31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn

  32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn

  33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn

  34. İnne haülai le yekülün

  35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn

  36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn

  37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehümkanu mücrimiyn

  38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn

  39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun

  40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn

  41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun

  42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym

  43. İnne şeceratez zekkum

  44. Taamül esiym

  45. Kel mühl yağlı fil bütun

  46. Ke ğalyil hamiym

  47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym

  48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym

  49. Zuk inneke entel aziyzül keriym

  50. İnne haza ma küntüm bihı temterun

  51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn

  52. Fi cennativ ve uyun

  53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn

  54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn

  55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn

  56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym

  57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym

  58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun

  59. Fertekıb innehüm mirtek

  YASiN

  Bismillâhirrahmânirrahîm
  (1) Yâsîn (2) Vel Kur'ân-il hakîm (3) İnneke leminel mürselîn(4) Alâ sırâtın müstakîm (5) Tenzîlel azîzirrahîm (6) Litünzire kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfilûn (7) Lekad hakkalkavlü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn (8) İnnâ cealnâ fî a'nâkihim ağlâlen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn (9) Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn (10) Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn (11) innemâ tünzirü menittebazzikre ve haşiyerrahmâne bilgaybi febeşşirhü bimağfiretin ve ecrin kerîm (12) İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn (13) Vadrib lehüm meselen eshâbel karyeh. İz câehel mürselûn (14) İz erselnâ ileyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâlisin fekâlû innâ ileyküm mürselûn (15) Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzelerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn (16) Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ ileyküm lemürselûn (17) Vemâ aleynâ illel belâgul mübîn (18) Kâlû innâ tetayyernâ biküm lein lem tentehû le nercümenneküm vele yemessenneküm minnâ azâbün elîm (19) Kâlû tâirüküm meaküm ein zikkirtum bel entüm kavmün müsrifûn (20) Vecâe min aksalmedineti racülün yes'â kâle yâ kavmittebiul mürselîn(21) İttebiû men lâ yeselüküm ecran ve hüm muhtedûn (22) Vemâ liye lâ a'büdüllezî fetarenî ve ileyhi türceûn (23) Eettehizü min dûnihî âliheten in yüridnirrahmânü bi-durrin lâ tuğni annî şefâatühüm şey'en velâ yünkizûn (24) İnnî izen lefî dalâlin mübîn (25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn (26) Kîledhulil cennete, kâle yâleyte kavmî yâ'lemûn(27) Bimâ gaferelî rabbî ve cealenî minel mükremîn (28) Vemâ enzelnâ alâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münzilîn (29) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn (30) Yâ hasreten alel ibâdi mâ ye'tîhim min resûlin illâ kânûbihî yestehziûn (31) Elem yerev kem ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim lâ yerciûn (32) Ve in küllün lemmâ cemî'un ledeynâ muhdarûn (33) Ve âyetün lehümül ardul meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'külûn (34) Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîlin ve a'nâbin ve feccernâ fîha minel uyûn(35) Liye'külû min semerihî vemâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn(36) Sübhânnellezî halekal ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve mimmâ lâ ya'lemûn(37) Ve âyetün lehümülleyü neslehu minhünnehâre fe izâhüm muzlimûn(38) Veşşemsü tecrî limüstekarrin lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm (39) Velkamere kaddernâhü menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm (40) Leşşemsû yenbegî lehâ en tüdrikel kamere velelleylü sâbikunnehâri ve küllün fî felekin yesbehûn (41) Ve âyetün lehüm ennâ hamelnâ zürriyyetehüm fil fülkil meşhûn (42) Ve halâknâ lehüm min mislihî mâ yerkebûn (43) Ve in neşe' nugrıkhüm felâ sarîha lehüm velâhüm yünkazûn (44) İllâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn (45) Ve izâ kîle lehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ halfeküm lealleküm türhamûn(46) Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu'ridîn (47) Ve izâ kîle lehüm enfikû mim mâ rezakakümüllâhü, kâlellezîne keferû, lillezîne âmenû enut'ımü menlev yeşâullâhü et'amehû, in entüm illâ fî dalâlin mübîn (48) Ve yekûlûne metâ hâzel va'dü in küntüm sâdikîn (49) Mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn (50) Felâ yestetîûne tevsıyeten velâ ilâ ehlihim yerciûn (51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn (52) Kâlû yâ veylenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekal mürselûn (53) İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un ledeynâ muhdarûn (54) Felyevme lâ tuzlemu nefsün şeyen velâ tüczevne illâ mâ küntüm tâ'melûn (55) İnne ashâbel cennetil yevme fîşüğulin fâkihûn (56) Hüm ve ezvâcühüm fî zılâlin alel erâiki müttekiûn (57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve lehüm mâ yeddeûn (58) Selâmün kavlen min rabbin rahîm (59) Vemtâzül yevme eyyühel mücrimûn (60) Elem a'hed ileyküm yâ benî âdeme en lâ tâ'buduşşeytâne innehû leküm adüvvün mübîn (61) Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm (62) Ve lekad edalle minküm cibillen kesîran efelem tekûnû ta'kılûn (63) Hâzihî cehennemülletî küntüm tûadûn (64) Islevhel yevme bimâ küntüm tekfürûn (65) Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ eydîhim ve teshedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn (66) Velev neşâü letamesnâ alâ a'yunihim festebekussirâta feennâ yübsirûn (67) Velev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim femestetâû mudıyyen velâ yerciûn (68) Ve men nüammirhü nünekkishü filhalkı, efelâ ya'kilûn (69) Ve mâ allemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî lehû in hüve illâ zikrün ve kur'ânün mübîn (70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn (71) Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ amilet eydîna en âmen fehüm lehâ mâlikûn (72) Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'külûn (73) Ve lehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efelâ yeşkürûn (74) Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehüm yünsarûn (75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm cündün muhdarûn (76) Felâ yahzünke kavlühüm. İnnâ na'lemü mâ yüsirrûne vemâ yu'linûn (77) Evelem yerel insânü ennâ halaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn (78) Ve darebe lenâ meselen ve nesiye halkahu kale men yuhyil izâme ve hiye ramîm (79) Kul yuhyihellezî enşeehâ evvele merretin ve hüve bikülli halkın alîm (80) Ellezî ceale leküm mineşşeceril ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn (81) Eveleysellezî halakassemâvati vel arda bikâdirin alâ en yahlüka mislehüm, belâ ve hüvel hallâkul alîm (82) İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün, feyekûn (83) Fesübhanellezî biyedihî melekûtü külli şey'in ve ileyhi türceûn.  Buyur kardeşim Latinceden kastım buydu :)


 7. 6
  Ferhat1991 Emekli
  Ferhat1991
  Emekli

  Üye No: 58064
  Mesaj Sayısı: 531
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 28

  Allah (celle Celalühü) Razı Olsun Kardeşim Saol Kusura Bakma Anlamamıştım Hakkını Helal Et şimdi Sıra Geldi Ezberlemeye Dua Edelimde Hepimizde Ezberleyelim Inşallah


 8. 7
  yaso-123 Üye
  yaso-123
  Üye

  Üye No: 80516
  Mesaj Sayısı: 368
  Tecrübe Puanı: 4
  Yer: ankara

  Alıntı
  Allah (celle Celalühü) Razı Olsun Kardeşim Saol Kusura Bakma Anlamamıştım Hakkını Helal Et şimdi Sıra Geldi Ezberlemeye Dua Edelimde Hepimizde Ezberleyelim Inşallah
  Hakkım helal olsun kardeşim ne demek burda karşılıklı paylaşım için varız sonuçta ...İnşallah ezberleriz, bende her gece bazılarını okuyorum zamanla ezberleyecem inşallah ...

  Allahü Teala sendende razı olsun :)


+ Yorum Gönder