Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:50
Misafir
Yönetici

Kuranı Kerimde Bulunan Konular

Kayıtsız Üye
Kuranı Kerim ( Kutsal ) kitabımızda bulunan belli başlı önemli konular nelerdir. Lütfen açıklarsanız memnun olurum. saygılarımla. Teşekkürler


Cevap: Kuranı Kerimde Bulunan Konular

imamhatipli42
Kur’an’ın Ana Konuları

KUR’AN’IN ANA KONULARI. 3
Önsöz. 3
Gîriş. 3
Îman Ve İslam4
1- KUR’AN’DA İNANÇ ESASLARI. 5
İnançla İlgili Kavramlar Ve Tnanç Grupları7
İman/Müzmin:7
Küfür/Kâfir:9
Şirk/Müşrik:10
Nifak/Münafık:11
Allah’a İman. 12
Varlığı:12
Birliği/Tevhid:14
Rububiyel Tevhidi:14
Uluhiyet Tevhidi:14
İsim Ve Sıfatların Tevhidi:15
İlk Oluşu:18
Merhamet Ve Adaleti:18
Bağışlayıcılığı:19
Hakimiyeti:19
İnsan-Allah İlişkisi20
Kadere İman. 21
İman-Küfür:23
Meleklere Îman. 25
Cinler:26
Şeytan:27
Peygamberlere Îman. 27
Peygamberimiz (S.A.V.)30
Peygamber Davetinin Temel Esasları32
Peygamberlere Karşı Çıkanlar35
Kitaplara Îman. 36
Âhirete İman. 38
Kudret Delili:40
Şu Dünya Hayatında Müşahede Ettiklerimizden Çıkaracağımız Deliller:40
2- İBADETLER.. 41
Namaz:44
Zekât46
Oruç. 47
Hac. 48
3- KUR’AN’DA TOPLUMSAL YAPI. 50
Vasat/Orta Toplum:50
Hayırlı Toplum:52
Birlik İçinde Bir Toplum:52
İslam Toplumu Ve Etnik Ayırım53
Kölelik Meselesi54
Aile. 56
Çocukların Ana Baba Üzerindeki Hakları:60
Ana Babanın Çocukları Üzerindeki Hakları:61
Eğitim62
İlim Ve Alim65
İlme Verilen Değer:65
İlimin Kısımları:66
A. Sınırsız Ve Mutlak İlim67
B. Sınırlı İlim:68
Diğer İnsanların Timi:69
Sosyal Dayanışma. 70
Ekonomik Yapı71
Fakirlik Problemi:74
Diğer İnanç Mensuplarıyla İlişkiler75
Kur’an Açısından Çoğulculuk Ve Çok Seslilik:78
Cîhad (Allah Yolunda Savaş)79
Hukuk. 82
Haklar:83
Cezalar:85
Öldürmenin Cezası:86
Hırsızlığın Cezası-86
Zinanın Cezası:87
İffetli Kadınlara İftira Etmenin Cezası:88
Yeryüzünde Fesat Çıkarmak:88
Sonuç. 89

KUR’AN’IN ANA KONULARI

M.Sait Şimşek


Cevap: kuranı kerimde yer alan belli başlı konular

Muhasibi
Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları

Kur’an-ı Kerim temel olarak şu konuları ele alır:

1. İnanç
İnanç esasları ile ilgili ayetler Kur’an’da önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü iman dinin temelini oluşturmaktadır. İnan esasları 6 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar:

 • []Allah’a inanmak
  []Meleklere inanmak
  []Peygamberlere inanmak
  []Kitaplara inanmak
  []Kaza ve Kadere inanmak
  []Ahirete inanmak

İman’ı tarif edecek olursak Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdiği her şeyi gönülden kabullenmek ve tasdik etmek olarak tarif edebiliriz. Dolayısı ile iman dediğimiz zaman Allah ve Peygamber kavramları karşımıza çıkar. Bu ise Kelime-i Şehadet2te belirtilmiştir. Kelime-i Şehâdet ise

Eşhedü en lâilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasûlüh
(Anlamı: Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve ben şahitlik ederim ki, Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.) diye ifade edilir.

2. İbadet
İbadet Allah’a yaklaşmak ve onun rızasını kazanmak için yapılan şeylerdir. Yüce Allah ile kullar arasındaki ilişki ibadetler ile kurulur. Başlıca ibadetler ise namaz, oruç, hac ve zekat olarak ifade edilebilir.

3. Ahlâk
Ahlâk, insanın inanç ve ibadet yoluyla, Allah ile kurduğu ilişkinin her türlü tutum ve davranışına yansımasıdır. Ahlâkın diğer bir boyutu da Allah’a olan bağlılığının samimiyet derecesini gösterir. Allah’a inanan ve ibadet eden bir müslümanın davranışları da bu yönde şekillenir. Müslüman, bu anlamda yardımsever, sorumluluk sahibi, kötülüklerden sakınan, insanlarla ilişkilerinde adaleti gözeten, kin, nefret, düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerden uzak duran kimsedir. Dinimiz ahlâka büyük önem vermiştir. Kur’an Peygamberimizin bizim için bir ahlak örneği olduğunu şöyle bildirmiştir:

Peygamberimiz de İslâm güzel ahlaktır. diyerek ahlâkın dindeki önemine dikkat çekmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm ayrıca başlıca şu konuları kapsar:

1. İtikad
Başta Allah’a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, kitaplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çeşitli meseleler, Kur’an’ın kapsadığı konuların başında gelir.


2. İbadetler
Kur’an’da müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları namaz, oruç, hac, zekât vb. ibadetlere dair âyetler vardır.


3. Muâmelât
Kur’an bir toplum un devamını sağlayan ve toplum fertlerinin aralarındaki ilişkileri düzenleyen birtakım hükümleri kapsar. Kur’an’da alışveriş, emanet, bağış, vasiyet, miras, aile hayatı, nikâh ve boşanma gibi kişiyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açıklamalar ve hükümler vardır.


4. Ukubat
İslâm toplumunun mutluluğa erişebilmesi, bu toplum fertlerinin, İslâm’ın koyduğu kurallara aynen uymasıyla mümkün olur. Toplumun düzenini bozan, insan haklarını ve yasakları çiğneyen kimseler cezayı hak edecekleri için Kur’an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadır.


5. Ahlâk
Kur’an, kişilerin dünya ve âhiret mutluluğunun sağlamasına yardımcı olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma, adalet, doğruluk, alçak gönüllülük, merhamet, sevgi… gibi ahlâkî hükümleri de kapsamına almaktadır.


6. Nasihat ve Tavsiyeler
İnsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlı olmalarını, nefislerine esir düşmemelerini, dünyayı âhirete tercih etmemelerini, dünyada imtihana çekildiklerini hatırlatan, çeşitli tehlikelerden koruyan nasihat ve tavsiyeler de Kur’an’ın içerdiği konular arasındadır.


7. Va’d ve Vaîd
Allah’ın emirlerine boyun eğip yasaklarından kaçınanların cennetle mükâfatlandırılacaklarına, buyruklarını terkedip yasaklarını çiğneyenlerin cehennemle cezalandırılacaklarına dair Kur’an’da pek çok âyet bulunmaktadır.


8. İlmî Gerçekler
Kur’an, insanlığa gerekli olan ilmî gerçeklerin ve tabiat kanunlarının ilham kaynağını teşkil eden âyetleri de kapsamaktadır. Kur’an, bu ilmî gerçeklerden bir pozitif bilim kitabı gibi bahsetmek yerine insanları, âlemin yaratıcısının kudret ve büyüklüğünü düşünmeye, Allah’ın nimetlerini anarak O’nu yüceltmeye teşvik eder.


9. Kıssalar
Kur’ân-ı Kerîm önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatından da söz eder. Ancak bunları bir tarih kitabı gibi değil, insanların ibret alacakları bir üslûp ile anlatır.


10. Dualar
İnsan yapacağı işlerde sürekli Allah’ın yardımına muhtaç olduğu için Kur’an’da çeşitli dualar da yer almıştır.


Cevap: Kuranı kerimde yer alan konular nelerdir

Hoca
Kur’ an-ı Kerim’de yer alan temel konular/hükümler nelerdir

Kur’an-ı Kerim, İslamiyet’in ana kaynağı olduğundan dolayı İslam dinin temel esaslarını içerir. İslam’ın inanç, ahlak, ibadet ve insanlar arası ilişkiler gibi konularını öğrenmede birinci kaynaktır. Kur’an-ı Kerim’in kendisine inanan tüm müminler için kesin bir delil olduğu konusunda hitilaf yoktur. Kaynak olma bakımından Kur’an-ı Kerim’in getirdiği hükümleri üç maddede toplamak mümkündür:

A-Kur’an’da İnançlarla İlgili Hükümler

İnanç konuları gözümüzün görmediği ve fakat Kur’an’ın bize bildirdiği ve açıkladığı konulardır. İslam’da İnanç esasları; zaman, mekân ve hitap edilen insanlara göre değişiklik göstermez evrenseldirler Kur’an-ı Kerim’de yer alan temel inanç esasları; Allah, melekler, kitaplar, peygamberler, kader, kıyamet, haşir, cennet ve cehennem gibi konulardır

Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberlerine indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını ve ahiret gününü inkâr ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

(Nisa suresi, 136. ayet.)

B- Kur’an’da ibadet ve muamelat ilgili hükümler

Dinî açıdan mükellef olan yani sorumluluk çağına ulaşan fertlerin yerine getirecekleri görevlerle ilgili hükümlerdir. Kur’an-ı Kerim dinî hükümleri açıklamıştır. Bunların başında namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler, helal ve haramlar; alışveriş, evlenme ve boşanma, aile hukuku, yönetim işleri gibi esaslar gelir. Sosyal hayat ve hukuki münasebetlerle ilgili hususları düzenleyen hükümlerin temelini adalet, uzmanlık, danışma ve yardımlaşma ilkeleri oluşturur.

C- Kur’an’da ahlakla algili hükümler

Kur’an-ı Kerim’de ahlaklı, erdemli bir fert ve toplum oluşturulması için gerekli olan hükümler bulunmaktadır. İslam dininin ahlaki hükümlerinin kaynağı Kur’an’dır. İnsanlar kendi aralarında ve diğer canlılarla münasebetlerini âdâb-ı muâşeret (görgü kuralları) adı verilen bu kurallarla düzenlerler. Kur’an’da geçen ahlaki kurallar insanın eğitilmesini hedefler. Ahlaki hükümlerin özünü, Yaratan’a hürmet, yaratılana şefkat ilkesi oluşturur. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda model şahsiyet olarak Hz. Muhammed’in ahlakı gösterilir: Ey Habibim! Şüphesiz ki sen yüce bir ahlaka sahipsin!. (Kalem suresi, 4. ayet.) Hz. Peygamber de Ben güzel ahlakı tamamlamak ve yerleştirmek için gönderildim.


Kayıtsız Üye
kuranı kerimde hangi konular yer aldığını araştırarak defterinize yazınız


melle
Kuran ı Kerim mealinin indeksini inceleyerek içinde geçen konular hakkında bilgiler veriniz.

İman, İbadet, Ahlak, Kıssalar, Yaşam ile ilgili konuar, helal ve haramlar


Kayıtsız Üye
İsmail’e kesmeyen bıçak,İbrahim’i yakmayan ateş,Musa’yı boğmayan deniz, yunusu yemiyen balık bu olayları inanmayan bunlar hurafedir diyen birisini nasıl cevap vermeliyiz.


muvaffak
İbrahim’in Yanmama Meselesine dair ayet:
Biz de dedik ki: "Ey ateş, İbrahim’e karşı soğuk ve esenlik ol." (Enbiya, 21/69)

İsmail ve Kurban meselesine dair ayetlerle olay silsilesi:
"Rabbim, bana salihlerden (olan bir çocuk) armağan et." (Saffât, 37/100)
Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. (Saffât, 37/101)
Böylece (çocuk) onun yanında koşabilecek çağa erişince (İbrahim ona): "Oğlum" dedi. "Gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak sen ne düşünüyorsun." (Oğlu İsmail) Dedi ki: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaAllah beni sabredenlerden bulacaksın." (Saffât, 37/102)
Sonunda ikisi de (Allah’ın emrine ve takdirine) teslim olup, (babası İsmail’i kurban etmek için) onu alnı üzerine yatırdı. (Saffât, 37/103)
Biz ona: "Ey İbrahim" diye seslendik. (Saffât, 37/104)
"Gerçekten sen rüyayı doğruladın. Şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz." (Saffât, 37/105)
Doğrusu bu apaçık bir imtihandı. (Saffât, 37/106)
Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.(Saffât, 37/107)
Sonra gelenler arasında ona (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. (Saffât, 37/108)
İbrahim’e selam olsun. (Saffât, 37/109)

Musa ve denizin yarılması meselesine dair:

Musa’ya: ‘Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz’ diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.
Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Ve elbette bize karşı da büyük bir öfke beslemektedirler. Biz ise uyanık bir toplumuz (dedi).
Böylelikle Biz onları (Firavun ve kavmini) bahçelerden ve pınarlardan sürüp çıkardık. Hazinelerden ve soylu makam(lar)dan da.
İşte böyle; bunlara İsrailoğulları’nı mirasçı kıldık. Böylece (Firavun ve ordusu) Güneş’in doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. (Şuara Suresi: 52-60)
Kur’an’da bildirildiği üzere, bu takibin ardından iki topluluk karşı karşıya geldikleri sırada, Allah denizi yararak Hz. Musa’yı ve onunla birlikte iman edenleri kurtarmış, Firavun ve kavmini ise helaka uğratmıştır. Kur’an’da Allah’ın iman edenlere bu yardımı şöyle bildirilir:
Bunun üzerine Musa’ya: Asanla denize vur diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu.
Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa’yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk.
Şüphesiz, bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildirler. Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. (Şuara Suresi: 63-68)

Yunus ve balık meselesine dair:

Kuran ayetlerine inanmak farzdır. İnanmamak küfürdür, İslam dışıdır. Kişinin hurafedir dediği şeyler dinin tamamının yer aldığı, noksan olmayan ve tamamlanmış olan iman ettiği kutsal kitabında geçmektedir. Siz bu tür kişilere kendilerinin okuyup anlaması için indirilmiş olan Kuran’ı mealinden okumasını tavsiye ediniz. Başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. "Hurafedir" sözünün geçerliliği yoktur. Apaçıktır ki bu olaylar ayetlerden bir ayettir.


kuranda yer alan konular, kuranı kerimde yer alan konular nelerdir, kuranda yer alan konular nelerdir

Bu kategoride yer alan Kürtçe Çocuk isimleri başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Kuranı kerimde yer alan konular nelerdir Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.