Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:29
Misafir
Yönetici

Gerçek ilk yazılan kuranı kerim kitabı şu an nerededir?

Kayıtsız Üye
Gerçek ilk yazılan kuranı kerim kitabı şuan nerededir? İslamda ilk yazılan kuranı kerim nerde ?


—>: Gerçek ilk yzılan kuranı kerım kıtabı suan nerdedir?

Desert Rose
Gerçek ilk yazılan kuranı kerim kitabı şu an nerededir?

Önce bir düzeltme yapmalıyım ( Gerçek ilk yazılan kuranı kerım kıtabı suan nerdedir?)
yerine ilk toplanan Kur’an(Musaf) nerededir şeklinde olması gerekir
burada gerçek kelimesi fazlalıktır şu an okuduğumuz Mushaflarda Vahyedilen aynıdır
tek fark Musaf olarak toplanmış olmasıdır,
birde okuma kolaylığı açısından harekelendirilmiş olmasıdır kardeş.

1- Kur’an’ın Allah Rasûlü zamanında yazımı: Allah Rasûlünün (s.a.v) emri ile vahiy katipleri Kur’an’ı parça parça olarak işlenmiş ince deriler, kürek kemikleri, ağaç kabukları ve düzgün taş gibi maddelerin üzerine yazmakta idiler. Yazılan bu âyetler, vahiy henüz tamamlanmadığı için, tek bir mushafta toplanmamıştı. Bu dönem içersinde Ashab ezberledikleri âyetleri Allah Rasûlünün (s.a.v) gösterdiği sûrelerin altına yazıyorlardı.

2- Kur’an’ın Hz. Ebu Bekr (r.a) döneminde yazılışı:
Zeyd b. Sabit (r.a), Hz. Ebu Bekr (r.a)’in emri ve Hz. Ömer (r.a)’in uygun bulmasıyla Kur’an âyetlerini biraraya toplamıştır. Zeyd İbn Sabit Kur’an’ı toplarken, vahiy katiplerinin yazdıklarını dikkate almış ve âyetleri ilk defa bir mushafta toplamıştır.

3- Kur’an’ın Hz. Osman (r.a) döneminde yazılışı: ilk Mushaf Kur’an’ın okunşundaki tartışmalara son vermek amacıyla, farklı kıraatleri yansıtacak şekilde Hz. Ebu Bekr’in topladığı ve Hz Ömer’in kızı Hafsa’nın koruduğu nüshaya bağlı kalınarak yazıldı. Bununla ilgili olarak Hz. Osman, Zeyd b. Sâbit (r.a), Abdullah b. ez-Zübeyr (r.a), Sad b. el-Âs (r.a) ve Abdurrahman b. el-Haris b. Hişam (r.a)’ı görevlendirdi. Bu Mushaf üzerinde noktalama işaretleri ve harekeleri bulunmamaktaydı. Hz. Osman (r.a) yazılan Kur’an’ın bir nüshasını saklamış diğer nüshaları ise çeşitli İslam şehirlerine göndermiştir.

4- Kur’an’ın harekelenmesi ve noktalanması üç merhalede tamamlanmıştır.
Birincisi: Muaviye b. Ebu Süfyan döneminde, Muaviye, Ebu’l-Esved’i görevlendirmiş, O da Kur’an okurken meydana gelebilecek okuma hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla nokta şeklinde hareke işaretleri koymuştur.
İkincisi: Abdülmelik b. Mervan döneminde Kur’an’daki bazı harfleri birbirinden ayırmak için noktalar konulmuştur. Mervan bu işte el-Haccac b. Yusuf’u görevlendirmiş; o da bu işi Nasr b. Âsım ve Hayy b. Yasmur’a havale etmiştir.
Üçüncüsü: Bu dönemde i’rab alametleri olan Fetha, Damme, Kesre ve Sükûn konulmuştur. Bu harekelendirmede Halil b. Ahmed el-Ferahîdî’nin yolu izlenmiştir.


—>: Gerçek ilk yzılan kuranı kerım kıtabı suan nerdedir?

Ecrinim
Gerçek ilk yazılan kuranı kerim kitabı şu an nerededir?

desert.rose kardeşim bu resimdeki Kur’an-ı Kerim in orijinal hali mi tam anlayamadım,şayet öyle ise nerede muhafaza ediliyor?aydınlatırsan çooook dua ederim:)


—>: Gerçek ilk yzılan kuranı kerım kıtabı suan nerdedir?

meçhul_100
Gerçek ilk yazılan kuranı kerim kitabı şu an nerededir?

Gerçek ilk yazılan kuranı kerim kitabı şu an nerededir?

Gerçek ilk yazılan kuranı kerim kitabı şu an nerededir?

Kahire’de el-Meşhedü’l-Hüseynî‘de muhafaza edilen Hazreti Osman mushafı tam 80 kilo geliyor ve Kuran metninin harfi harfine korunduğunu ispatlıyor. Tüm mushafların ondan koplayandığı mushaf Kufi yazısı ile yazılmış.

Ahmet Doğru’nun haberi

Dünyanın farklı yerlerinde muhafaza edilen ve Hazreti Osman’a nispet edilen en eski mushaflar eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç’ın gayretleri ile yayımlanıyor.

Son olarak Kahire’deki Hazreti Osman mushafı IRCICA tarafından yayımlandı. İlk kez ayrıntılı olarak incelenen mushaflar Kur’an’ın okunuşu kadar yazılışıyla da değişmeden günümüze ulaştığını gösteriyor. ‘Kadim nüshaları’ ilk kez harf harf inceleyip yayına hazırlayan Dr. Tayyar Altıkulaç, "Bu mushaf da gösteriyor ki, Kur’an-ı Kerim sadece hafızların okuyuşları ile değil, yazısı ile de korunmuştur ve on dört asır önce nazil olup yazıldığı gibi elimizdedir." diyor.

Bu mushaf, Kur’an’ın korunmuşluğunu gösteriyor

Hazreti Peygamber’in vefatından sonra yalancı peygamber Müseylime üzerine yürüyen sahabe orduları Yemame’ye ulaştığında iki ordu arasında kıyasıya bir mücadele başlar. Hazreti Ebubekir tarafından görevlendirilen sahabelerin başında ‘Allah’ın kılıcı’ Halid ibni Velid, bulunmaktadır. Akşama doğru Müseylime, askerleriyle birlikte yüksek duvarlarla çevrili bir bahçeye sığınır. Ancak ölümden kurtulamaz. Müseylimetü’l Kezzab gailesi atlatılmıştır, ama Müslüman ordusu iki binden ziyade şehid vermiştir. Üstelik şehidler arasında en az 70 hafız-ı kurra da bulunmaktadır. Bu hadise üzerine Hazreti Ömer, Halife-i Müslimîn Ebubekir’e (r.anhüm) giderek kurraların şehadetinden duyduğu üzüntüyü ve böyle giderse bazı ayetlerin zayi olacağı hususundaki endişesini dile getirir. Kur’an ayetlerinin iki kapak arasında toplanmasını teklif eder. 23 senelik vahiy müddetince bir taraftan ezberlenen, bir taraftan da hurma dalları, ince taşlar, kürek kemikleri, deri, kumaş, tahta, çömlek parçaları gibi mevcut malzemeler üzerine kaydedilen ayetler, o zamana kadar bir araya toplanmamıştır. Fakat bazı sahabelerin kendileri için yazdıkları derlemeler vardır.

Hazreti Ebubekir, Resulullah’ın yapmadığı bir şeyi yapmaktan çekindiği için teklife ilk başlarda uzak kalır. Hazreti Ömer’in ısrarı devam edince vahiy katiplerinden, aynı zamanda da hafız olan Zeyd ibni Sabit’i çağırır. Zeyd (ra), Hazreti Ebubekir’in tavsiyesi üzerine (sanki kendisi Kur’an’ın Resulullah’ın vefatından önce Cebrail Aleyhisselam’la mukabele ettiği halini ezberden bilmiyormuş gibi) halka ilan eder, iki şahit eşliğinde getirilen yazılı ayetleri kayda geçirir. Böylece ashabın üzerinde ittifak ettiği tam bir mushaf meydana getirilir. Hazreti Ebubekir’in vefatından sonra bu mushaf, müminlerin annelerinden Hafsa validemizde (r.anhâ) emanet kalır.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın fethi sırasında Şamlı ve Iraklı askerler arasında Kur’an okuyuş farklılıkları yüzünden ihtilaf çıkar. Bu sırada hilafet makamında Hazreti Osman (ra) bulunmaktadır. Hazreti Osman, yine Zeyd bin Sabit başkanlığında bir komisyon oluşturarak Hafsa validemizdeki mushaftan istifade yeni nüshalar hazırlatıp Mekke, Kûfe, Basra, Şam gibi büyük merkezlere gönderir. Bir nüshayı Medine’de muhafaza eder. Ashabın kendileri için derledikleri tam olmayan nüshaların ise ileride karışıklığa sebep olmaması için imha edilmesini ister. Günümüzde Topkapı Sarayı’nda, Türk ve İslam Eserleri Müze-si’nde, Kahire’de, Londra British Library’de, St. Petersburg’da, Paris Biblioetheque Natio-nale’de Hazreti Osman’a nisbet edilen mushaflar bulunuyor. Bunlardan bazılarının bizzat Hazreti Osman’ın okuduğu ‘imam mushaf’ olduğu ve şehadeti sırasında üzerine kanının aktığı iddia ediliyor. Kur’an tarihi, mushafların imlası ve kıraat ilmi açısından önem taşıyan, ancak muhafaza edildikleri yerlerde ilim adamlarının ulaşma imkanı çok fazla bulunmayan bu mushaflar, eski Diyanet İşleri Başkanı Dr. Tayyar Altıkulaç’ın gayretleri ile birer birer yayımlanarak İslâm âlemine arz ediliyor. Daha önce Topkapı mushafı İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından, Türk ve İslam Eserleri Müzesi mushafı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından yayımlanmıştı. Son olarak da Kahire’de el-Meşhedü’l-Hüseynî’de muhafaza edilen Hazreti Osman mushafı IRCICA tarafından basıldı.

İki cilt halinde basılan eserde, Kûfî hatlı orijinal mushafın tıpkıbasımı, ayetlerin günümüz Arap yazısıyla okunuşları ve Hazreti Osman’a nisbet edilen diğer nüshalarla arasındaki imla farkları bir arada veriliyor. Giriş bölümünde de Arap yazısının gelişimi, ilk mushafın hazırlanması, Hazreti Osman mushafları ile Hazreti Ali’ye nisbet edilen mushaf nüshaları hakkında geniş bilgiler yer alıyor.

Tayyar Altıkulaç, 1969 yılında Kahire’ye gittiğinde el-Meşhedü’l-Hüseynî’de muhafaza edilen mushafı da görmek istemiş, ancak buna muvaffak olamamış. Yıllar sonra Topkapı mushafı üzerinde çalışmalara başladığında o dönemde IRCICA Genel Sekreteri olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Mısır hükümeti nezdinde yaptığı girişimlerle mushafın çekimlerine ulaşmış. Deri üzerine 57×68 cm ebadında, 80 kg ağırlığındaki mushaf, 1.087 varaktan ibaret. Tayyar Altıkulaç, kadim mushaflar üzerinde yaptığı incelemelerde hiçbirinin Hazreti Osman tarafından yazdırılan mushaflardan olmadığı, ancak onlardan çoğaltılan ilk nüshalar oldukları neticesine varmış. Altıkulaç, Kahire’deki mushafın da Hazreti Osman tarafından Kûfe’ye gönderilen mushaftan çoğaltıldığını söylüyor. Altıkulaç’a göre ilk kez harf harf ele alınıp incelenen Kahire mushafının en önemli özelliği, bugün okuduğumuz Kur’an-ı Kerim’in orjinalliği konusunda aynen Topkapı ve Türk ve İslâm Eserleri Müzesi mushafları gibi bütün insanlığa verdiği mesaj. Altıkulaç, "Bu mushaf da gösteriyor ki, Kur’an-ı Kerim sadece hafızların okuyuşları ile değil, gerçekten yazısı ile de korunmuştur ve on dört asır önce nazil olup yazıldığı gibi elimizdedir. Bu mushaflar bu gerçeğin tartışmasız şahitleridir. Nübüvvet kaynağından çıktığı berraklığı ile bugünlere ulaşan ve bu niteliğinin sonsuz sayıda sesli ve yazılı şahitleriyle tüm insanlığın hep gündeminde olan bu mukaddes sisteme inananlara gıpta etmek, onların tükenmek bilmeyen hazlarına imrenmek tabiidir." diyor.

Kaynak: haber7.com


Ecrinim
isabetli bilgiler için Rabbim razı olsun kardeşim,ellerine sağlık


Abdullatif
Allah razı olsun DROSE ve MEÇHUL kardeşler ancak bu kadar doyurucu bir cevap verilebilirdi.Emeklerinize sağlık.
İlk toplanan musaf.


Prim
İyice karmaşık bir hal aldı bu iş ben kırk yaşındayım çok araştırırım her konu hakkında bilir bilmez fikir beyan etmem bu konuyu Asya’da bir Müslüman ile konuştuğumda bu yazılmış olan konulara yakın şeyler söyledi hatta dahasını ben şoke oldum bize okullarda anlatılan ve fizik kurallarına aykırı olan bir sürü şeye imandırıldık hani Allah göndermişti birde işin içine insek daha kırk kılı çıkacaktır ee insandır inandırdıktan sonra Ve ben şunu örnek olarak yazyorm köpek dışkısını sanırım hiç bir canlı varlık yemez ancak o inandırılan insanlar yiyiyor yani insanı neye inandırırsan onu yapıyor sorgulayan insan çok az ben köpek dışkısı yiyen kişiler tanıyorum


Kayıtsız Üye
Allah c.c razi olsun bu güzeliği, fotoğraf dahi olsa görmek bni mutlu etti Allah c.c gerçeğini göstermeyi onu öpüp koklamayi nasip etsin Allah bizi ve umeti müslüman kardeşlerimizin onun yolundan ayirmasin Allah c.c herkesten razi olsun…. Allah c.c bizi muhmin kardeşlerimizi onun yolundan ayirmasin. insAllah


Kayıtsız Üye
Rabbim okuyup anlamayı nasip etsin…. Öpüp koklamaktan eftaldir.


Kayıtsız Üye
ilk yazılan mushaflar yanı Kuranlar müzelerde sergileniyorlar


Kayıtsız Üye
teşekkür ederim müthiş bir yazı emeğinize sağlık değmiş söylicek söz yok


Birbeyin oğlu
Hz Muhammet’ten 4000 yıl önce Sümerler Akadlar da bile belge ve yazı kayıtları var. Kuran’ı Kerim’in ilk yazıldığı taşlar, deriler, ağaçlar nerede peki? Hayal ürünü olduğu iddası da var


Kayıtsız Üye
yahudi uydurmalarına kanmayın… bizim kitabımızı Allah koruyor.. kitap haline gelirken nasıl yazıldığı nasıl düzenlemeler olduğu gün gibi ortada.. arapça bilmeyen insanlar müslüman olmaya başlayınca böyle gereksimler ortaya çıktı harf daha iyi anlaşılsın okuma kolaylaşsın diye düzenleme yapılmış ama ayet ekleme çıkarma yada sapıtma olmamıştır…efendim sümerlerdede buna benzer ayetler var . diyen arkadaşa şunu derim ola bilir Allahın Hz. muhammet (s.a.v.) den önce ki peyganberlerinede hırsızlık yapmayın kulhakkı yemeyin demiştir diye düşünüyorum..ha bu yahudi ler varya yahudiler… vampir gibiler .. biz insanların iyilik melekleriyiz diyorlar ..ateşi kendi elleriyle tutmazlar ..ortalıkta onlara inanmayacak salakmı yok salakları mason edip kendilerine hizmetçi ediyorlar .. o masıonlar aracılığı ilede herşeyi yapabilirler .. bu iştede onların parmağı olduğuna inanıyorum…


Kayıtsız Üye
Daha tutarli olmasi icin tayyar altikulacin tiem baskisindaki kiraatler uzerine calismasini okumalisiniz…fikir edinmeniz icin burada o calismada goreceginiz bir konu basligi yazayim…mushaflar arasi farklar…bu farklar sadece hareke ve nokta ile kisitli degil harf ,kelime seklindede gorulebilir…seklinde orneklerle bir bilgide var


Kayıtsız Üye
Sam kufe mekke medine topkapi tiem taskent mushaflari eskidir ama aralarinda ama az ama cok farklar vardir…bu farklar katip sehvleri olarakta gerekcelendirilmistir…yine ayni kitapta kuzey afrikanin bir bolgesinde ve sudanda ve turkiyenin icinde oldugu bir bolgede olmak uzere uc farkli kiraat ve bu kiraate uygun yazimla kuran bulunmaktadir…


Kayıtsız Üye
dogrudur kardeşlerim ben tin suresini çat pat anlayabılmıstım bi tane dergi gibi bir kitap var orda gosteriyor cesitli mushafları.


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun açıklayıcı bilgilerinize


Kayıtsız Üye
gelen vahileri ağaç yapraklarına düz taşlara hayvan derilerine yazılıyormuş madem öyle neden onlar ortalıkta yok bence onlar daha değerli ve kutsaldır.o zamanlar kağıt henüz yoktu..


Kayıtsız Üye
dostum bence teşekkür etmesi çok doğru o kadar uğraşmış


Kayıtsız Üye
Buraya kadar güzel ..derlemeler yapılmış peki orjinalleri nerede ….meleklerin sayyfa saufs indirdikleri nerede…ve biz bu orjinallere ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor…açıklamanız yarım …aydınlatırsanız sevinirim


Kayıtsız Üye
Bu foto gercekten o kuran mıdır bilemem ama ozamandan beri saklanan bir kitap olsaydı. Bu sekilde mıncık mıncık elletilirmiydi. Sayfalarında boyle tutulmasına izin verilirmiydi? Boyle hor davranılarak bu zamana gelebilirmiydi. Ayrıca kaynak haber 7. Peki haber 7 nin kayangı neresi?


Kayıtsız Üye
yaw hiç mi duymadın okumadın. Kur’an 23 senede indirildi Cebrail Aleyhisselam Efendimize gelip ayetleri vahiy yoluyla bildirir Resulullah da insanlara bunları aktarır insanlarda bunları çeşitli yerlere unutmamak ve ezberlemek için yazar diye. Kur’an ın indirilmesinden bir bütün kitap halinde indirilmesi olarak algıladıysan bu senin IQ’nla alakalı birşey.


ilk kuranı kerim nerede, ilk kuran nerede, ilk kuranı kerim

Bu kategoride yer alan Peygamberimizin aile soy ağacı şema şeklinde gösteriniz başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Gerçek ilk yazılan kuranı kerim kitabı şu an nerededir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.