Anasayfa
9 Haziran 2021, 2:16
Misafir
Yönetici

Cin musallatından nasıl kurtulurum?

Kayıtsız Üye
Cin musallatından nasıl kurtulurum
merhaba, her şeyi kafaya takmaya başladım, ani sinirlenmeler, ağlama kırizi, vs. ne doktoru kaldı kaldı ne hocası. uğramaya gelmişin diyor hafız, muskalar falan fayda etmedi. yardım lütfen.


Cevap: Cin musallatından nasıl kurtulurum?

arifselim
Merhaba kardeşim. Bu durumlarda oluşan manevi boşlukları doldurmanız gerekir. İbadetlerinizde, kuran okumanızda ve zikirlerinizde eksiklikleriniz nelerdir bunları tespit edin ve hemen giderin. Allah’ın izniyle kısa zamanda geçecektir.


Cevap: Cin musallatından nasıl kurtulurum?

Kayıtsız Üye
birde genelde dilin altında dururlar yarım çay kaşığı çörek otunu çiğneyip dilinizin altında tutun bu onları rahatsız eder yada ağzınızı sirkeyle çalkalayın hergün yapın


Cevap: Cin musallatından nasıl kurtulurum?

Kayıtsız Üye
Cinlerin insan bedenine girebildiği bir gerçektir. Bunların bedene giriş yolları ve bedende olduklarının alametleri vardır.

Cinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır:
Cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur. bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar
Cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez.
Uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider.
Cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur?
İbni Abbas (radiyAllahu anh) şöyle buyuruyor:
“Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır.”
Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir.(sigara dumanının girmesi gibi.) Çoğunlukla beyinde karar kılarlar. Çünkü Oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur. Hastanın dilinden konuşan bazı cinlerde , beyinde olduklarını haber verirler. Cinler beyne girip yerleştikleri gibi , vücudun herhangi bir yerinede girip yerleşebilir, ağrı ve sancıya sebep olabilirler. Fakat bu ağrı ve sancılar cinlerden kaynaklanabileceği gibi tıbbide olabilir.
Hastada bu alametlerin hiç biri olmasada bedende cin olduğu anlaşılabilir. Şöyleki; hastanın sağ kulağına ezan okunmaya başlayınca açık alametler görünmeye başlar. Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması, ağlaması gibi.

Cinin hazır olduğunu nasıl anlarız?

Cin eğer hastanın içinde ise okunma esnasında şu alametler zuhur eder.
Cin bağırmaya başlar, sızlanır, hatta cinnin durumuna göre hastanın dilinden konuşur.
Hasta sağa sola sert bir şekilde bakmaya başlar yada gözlerini kapatır.
Vücudu titremeye başlar, sağa sola döner.
Hasta bayılır ve cin hastanın dilinden konuşur. Bazende cin adını söyler.
Cinleri evden uzaklaştırmak Cinler bazen evlerde gözükerek , bazende ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler. Hatta evin içine pislik, taş gibi şeyler atarlar. Bazan evde 5 kişilik yemek pişer 10 kişi yiyormuş gibi çabuk biter. Bazen evde 3- 4 kişi olduğu halde on kişi varmış gibi fazla ses çıkar.
Sayılan bu evler ya kimsesiz evlerdir ki , cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islâmı yaşamadıklarından o evin malından , evladından ve hanımından istifade ederler onlara ortak olurlar. Allah’u Teale Kur’an-ı Mecidinde mealen:

” Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol” buyurmaktadır.
İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir. Allah’a sığınırız.
Şeytanlar ve cinler insanların bulunduğu mekanda bulunabilir ve beraberce yaşarlar. Şeytanlar insanlarla beraber eve girip aynı evde hatta aynı yatakta uyuyabilirler. şöyleki evde kullanılmayan yataklar bir süre sonra onların kullandığı bir yatak haline gelebilir. Şeytanların sizin evinizde kalmasını istemiyorsanız eve girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girmeniz gerekir. bu durumda sizin evinizi mekan edinemezler. Siz yemek yerken sağ elle ve başlarkende besmele ile başlarsanız sizin yemeğinize ortak olamayacaklar, Hanımınızla birlikte olurken ” Allahümme inni euzü bike cenn—-ş şeytane ve euzübike ma razektena” demeli ve duhul esnasında besmele çekilmeli bu durumda hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan onlara pay vermemiş olursunuz. Evet yanlış anlamadınız sizinle beraber cinler/ şeytanlar cisi münasebette bulunabilir bunu ancak yukarıdaki şekilde yaptığınız taktirde engellersiniz ve cinsi münasebet esnasında mutlaka yorganın altında olun yahut en azından üzerinizde bir örtü bulundurun.

Allah Rasülü (S.A.V.): “Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz” buyurmaktadır.(Müslim) Namaz kılınmayan, Kur’an okunmayan ev mezar gibi olmuştur. Bu eve şeytanlarda cinlerde rahatça girip cirit atarlar. böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir. Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir. Eğer gitmezlerse bolmiktarda su alınır, eller suyun içine konulur, ağız iyice suya yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur.

Önemli not: Benim tavsiyem öncelikle evinizde sabahları ve akşamları bir tutam üzerlik tohumunu bir şeyin üzerinde yakarak dumanının evin her tarafına yayılmasını sağlayın (mesela bir teneke kutu olabilir tüpün üzerine koyun içine bir tutam üzerlik tohumu ek olarak bir miktar ak günlük ekleyebilirsiniz) cinler orasını terkeder . Eğer direkt olarak okuma yaparsanız cinler evi dağıtabilir evde cam eşyası ne varsa hepsini kırabilir. onun için ilk önce üzerlik tohumunun yakılmasını tavsiye ederim.
eğer hala terketmezlerse o zaman okuma yapılır eğer suya bir miktar sirke katılırsa daha tesirli olur. Suyun dökülme usülüde tuvalet ve banyo hariç bütün pervazlara bir miktar serpilerek suyun hertarafa dökülmesi sağlanır.
Suyu döktükten sonra 4-5 saat süreyle evi terkedin eve hiç kimse girmesin bu zaman zarfında evde birini görürlerse onu çarpabilirler.
Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

1- Fatiha;
Bismillahirrahmanirrahıym. Elhamdülillahi rabbi alemiyn Errahmânirrahıym.Maliki yevmiddiyn. İyyâkena’büdü ve iyyakenestaıyn. İhdinassıratal mütekıym. Sıratalleziyne en’amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn.

2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

Elîf, Lâm , Mîm. Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn. Elleziyne yü’ minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun. Velleziyne yü’minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn.

3- Ayet-el kürsî

Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te’ huzühü sinetün vela nevm. Lehü mâ fissemâvati vema fil erdz. Men zellezî yeşfe’u iyndehü illa bi iznihi ya’lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı’lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz. Ve lâ
yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym.

4- Bakara süresi 285-286. ayetler(Amerrasülü):

Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü’minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi’na ve eta’na gufraneke rabbena ve ileykel masıyr. La yükellifullahü nefsen illa vüs’ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet. rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta’na. Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina. Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih. va’fü ‘annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn.

5- Alî İmran 18. Ayet:

ŞehidAllahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül ‘ılmi kâimem bil kıst. Lâ ilahe illâ hüvel ‘aziyzül haküym.

6- Âraf 54. Ayet:

İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih. Elâlehül halku vel emr. Tebarakellahü rabbül âlemiyn.

7- Mü’minûn süresi son 113ten 118 ayete kadar:

Efehasibtüm ennema halekaküm ‘abesen ve enneküm ileyna la türce’ûn.Fete’alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül ‘arşil keriym. Vemen yed’û me’Allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü ‘ıynde rabbih. İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun. Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn.

8- Saffat Süresi 1-10 ayetleri:

Vessâffati saffen, fezzacirati zecran. fettaliyati zikran. inne ilaheküm ilahün vahid. Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık. İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib. Ve hifzam min külli şeytanim marid.. La yessemme’ûne ilel meleil e’alâ ve yükzefune min külli canib. Dühuranvelehüm azeabün vasib. İllâ men hatıfel hatfete fe etbe’ahü şihabün sâkib.
10- Haşr süresi son üç ayeti:

Lev enzelnâ hazel kur’ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah. Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le’allehüm yetefekkerûn. HüvAllahüllezî la ilâhe illâ hü. Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym. HüvAllahüllezi lâ ilahe illa hü. Elmelikül kuddüsüselamül mü’minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir. HüvAllahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi. ve hüvel aziyzül hakiym.

10- Cin süresi’nin tamamı:

11- İhlas :

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul hüvellahü ehad. Allahüssamed. Lem yalid. Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad.

12- Felak:

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul euzü birabbil felak. Min şerri mâ halak.Ve min şerri gâsıkin izâ vekab. Ve min şerrinneffaseati fil ukad. Ve min şerri hasidin izea hased.

13- Nas süresi:

Bismillahirrahmanirrahiym. Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas. Min şerril vesvasil hannas. ellezî yüvesvisü fî sudürinnas. minel cinneti vennâs.


Kayıtsız Üye
sizin bu durumunuz içinde bulunduğunuz yaşam tarzındanda ola bilir size zararı dokunan arkadaş çevrenizi değiştirin cinli büyülü işlerden kendinizi uzak tutun cinlerin ençok musallat oldukları kişiler dini yöden zayıf olak kişilerdir kendinizi ibadete verin sürekli abdestli gezin yatağınıza yatarken nas felak ayetel kürsiyi okuyun şunuda unutmayı ki yardım yanlız Allahtan gelir Allah yardım etmezse hocalar hiç bir şey yapamaz en önemliside tüm içtenliğiniz ile Allah’a dua edin yardım isteyin işşAllah bu durumdan kurtulursunuz


Kayıtsız Üye
evde bir cin gördüm herkes dede görmüşsündür dediler 1 hafta geçti aradan tam yatıcağım yatmadım uyanığım ayak sesleri Allah’a çok dua ettim korkudan ağladım bir anda kulağıma gidiyor diye bir ses geldi sonra kimin sesini duydum diye sapıttım gidiyorum demedi ki gidiyor diye bir ses geldi sonraki gün yatıyorum bide baktım poşet şıkırtısı tam kafamı çevirdim poşet durdu ama odada sadece ben vardım sonra dua ettim yattım aradan 1-2 gün geçti ben gece uyuyamadım kulağıma çay diye ses geldi takmadım onu bismillahirahmanirahim dedim sonra tam gözümü kapattım çay gördüm çay bardağın içinde patladı sabaha doğru yine çay dedi besmele çektim ardından koltuğun altığını bir kaldırdık pis pis ekmek kırıklarının arasında siyah siyah taşlar çıktı attık temizledik sonraki gün dedem hocaya cin muskası yaptırdı gözlerimi kapatmadan geçe kapı sesi duydum kapı çalıyordu ama cin yapıyordu gece besmele çektim yattım sonraki günde sıkıştırdı beni başım ağrıdı gözümden aniden belirsiz yaşlar titremeler sanki biri ayağımı bacamı gıdıkılıyormuş gibi huylanmalar oluyordu sabaha doğru uyuya kalmışım bir anda bir şey çarptı muskalar yaptırdık hocalara ama baş ağrısı çenemin altında ağrılar oluyor bırakmıyor Allah’a dua ediyorum içimde rahatsız ediyor beni yardım edin daha 15 yaşındayım ne yapabilirim


Fetva Meclisi
Cinlerin şerrinden kurtulmak için peygamber efendimiz Hz. Muhammes (sav) Felak ve Nas Surelerini okuduğu, ashabına ve bizzat Hz. Aişe validemize de okumayı tavsiye ettiği bildirilmektedir.


Kayıtsız Üye
Merhaba. Arkadaşım 3 senedir arkasında bi adam görüyor ve bundan bie türlü kurtulamıyor. Karanlık çökünce beliriyor ve sadece öylece duruyor. Rahatsız etmiyor dokunmuyor ama sürekli izliyor. Bunun için ne yapabiliriz? Tavsiyenizi bekliyorum


arifselim
Merhaba. Bu durumun psikolojik olmadığından emin olmalısınız. Bilen insanlara danışın ve görüşün. Kesinlikle durup dururken cinlerin insanları rahatsız etmesi söz konusu değildir.


Kayıtsız Üye
Merhaba ben nezaman hamile olsam rüyamda korkutuyorlar beni enson beni boğmaya çalışıp karnima vuruyordu çocuğun düşsün dedi besmele çektim uyandığımda çok korktum ertesi gün doktora gittim bebek yok dedi olmuş şimdi çok acı çekiyorum hergün namaz kılıp duâ ediyorum nasıl kurtulurum bana yardım edin lütfen


arifselim
Merhaba hanım kardeşim. Evde mutlaka namazlarınızı tam olarak kılın ve evde günlük kuranı kerim okuyun. Özellikle bakara suresini okumanızı tavsiye ederiz. Allah’ın izniyle bir daha olmayacaktır.


samira73
Mrb benim bi arkadaşım var çok sıkıntıda perşembe akşamları ve mübarek günlerde çok fazla rahatsız ediyorlar böylebir anda nefes alıp verişleri degisıyor tüm vücudu geriliyor gözleri açık ama göz bebekleri kayboluyor kendi ismini söylüyor sürekli defol diyip duruyor ne yaptıysak olmuyor bu ara daha sıklaşmaya başladı yardımcı olabilir misiniz ne yaptıysak olmadı


arifselim
Merhaba kardeşim. Haramlar varsa hayatında terketmelidir. İbadetlerini yerine getirsin. Dilini duaya alıştırsın ve günlük olarak bir sayfa olsa bile kuranı kerim okusun. Allah’ın izniyle geçecektir.


Kayıtsız Üye
Hocam benim durum kötü her akşam yatarken rahatsız oluyorum uykuda rüya aleminde kötü yerler deyim


Kayıtsız Üye
selam kardeş : öncelikle hemen bi manevi bir doktora görüneceksin – sen hassın bunu kabul et ve ALLAH a sığın vesileleri ara . ALLAH mumin kullarının daima yanındadır … bu arada bu sahih tir her cinni siraetine ugrayan bi kimse mutlaka -rüyasında : yüksek yerden düştüğünü görür- ….. DUA ile …. Selamun Aleykum


Kayıtsız Üye
Hocam bana yardım edermisiniz bu pis seyler abime bulaşmış tanıdık hoca yokmu Allah rızası için gerçekten bakabilecek hoca.


Kayıtsız Üye
hocam her an kafamda gibiler her an dusuncelerimde nasil kurtulabilirim bu arada güvercin besliyorum ondanda olabilirmis


Şema
cinlerin musallatından nasıl kurtulunur
< her an kafamda gibiler her an dusuncelerimde >
Sesli Kuran oku eğer okuyabiliyorsan ve ezan dinle rahat dinleyebiliyorsan sende musallat falan yoktur


arifselim
Aleykum selam kardeşim. Bu gittiğiniz hoca denilen zat abinize sihir yapıldığını nerden biliyor. Bu tür iddialar gerçek olma ihtimali vardır ama her olumsuz olayı sihire bağlamak yanlıştır. Abinize sözü geçen kimselerin nasihat etmesini tavsiye ediyoruz ve ıslah olması için çokça dua edin.


imam
cinlerin musallatından nasıl kurtulunur
< basımda dua okunduğu zaman kendimden geciyorum ağlamaya ve titremeye başlıyorum >
İstanbula salih memişe gidin ve mutlaka derdinizi olduğu gibi anlatın şifa bulursunuz inşAllah


Kayıtsız Üye
Yahudiler Hıristiyanlar vs. Bunlara Çin musallat olmuyor mu. Dinsizlere bile olmuyor mu ? Hemen tedavi için ibadetleri tam yapın diyorsunuz. Tamam, kişilerin ibadetlerini yapması için güzel bir yöntem ama mağdur olan kişi namaz kılarken bile konsantre olamıyor. Daha çok günaha giriyoruz.


Kayıtsız Üye
S.a hocam kiz kardesimi hocaya götürdük herseyi kafasına takıyor aklına koydunu yapıyor sinirleniyor die hoca bir kağıda bir şey yazdı yaktı yarıda söndü 3 tane çini var dedi bir şeyler yazacak inşAllah kurtulur gerisi Allah’a kalmış dedi ne yapmamız lazım nasıl kurtulur


Kayıtsız Üye
Selâmünaleyküm ben 4-5yıl cinler musallat oldular ne doktor ne hoca gitmediyim Hocalar doktor kalmadı muskalar takamadım.


arifselim
Aleykum selam kardeşim. Bundan kurtulman Allah’ın izniyle çok kolaydır. İlk önce temizliğe çok önem vermelisin. Evde namaz kılınmalı ve kuranı kerim okunmalıdır. Abdestli yatağa gir. Evde günde bir kaç defa hafif sesle ezan oku. Allah’ın izniyle artık asla görmeyeceksin. Allah’a emanet ol.


Kayıtsız Üye
Merhaba,
Anne babama akrabalar tarafından defalarca yapılmış büyü, muska bulmuştuk küçükken. Lise dönemlerimde her gece korkutulur dualar okuyup namaz kıldığım halde kabuslarla uyanırdım. Karaltilar, sayıklamalar, aniden uyanmalar hiç eksik olmadı. Bizim evde de annem hep Kuran okur, dua eder ama yine de gördüm hep. Bana da bulaştı sanırdım aileme yapılanlar.Şu an üniversiteden mezun olmak üzereyim ama durum devam ediyor. Bir hocaya gittik 7 sene önce seni seven biri büyü yaptırmış içinde erkek cin var dedi. Cinciye git dedi (o ne demekse) ama bu civarlarda sana yardımcı olacak kimse yokmus kızım öyle dediler dedi. Tarih doğru ama o sırada daha 13 yaşındaydım. Bana sürekli rahatsızlık veriyorlar ne yapabilirim?


Kayıtsız Üye
Hocam ben evlenemiyorum
Tamam evlen cem zaman olmuyo
Neden birde yerden çok para buluyorum
İçim deki bir ses bana soyluyor o parayi buluyorum


Kayıtsız Üye
Merhaba Hocam ben 20 yaşında bi kızım tıp öğrencisiyim yaklaşık 2 ay önce uyurken 2 büyük gölgeyi baş ucumda gördüm o sırada sürekli karanlık yollara falan gittik arkamda birileri olduğunu hissettim sonra tekrar odayı ve onları gördüm elim ayağım kendiliğinden hareket ediyor gibiydi bilerek ses çıkarıp oda arkadaşımın beni uyandırmasını sağladım o günden beri 2 aydır sürekli geceleri baskı hissediyorum hayvan veya yaratık görüyorum geceleri tam dalcakken vücudumun hareket ettiğini hissedip uyanıyorum 2 farklı hocaya gittim ikisi de aynı şeyi söyledi küçükken rahatsız etmişsin çarpılma yaşıyorsun dediler muska yazdılar para da aldılar geçicek dediler ama geçmiyor bikaç gündür Kuran okuyorum onları rahatsız eden ayetleri okuyorum Felak Nas Ayetel kursi hep okuyorum zaten ama geçmiyor daha bi saat önce yine aynı şekilde bağırarak uyandım nolur ALLAH RIZASI için bana cevap verin korkmadım hep dualar ettim bi yerde hata mı yapıyorum NOLUR bi fikir verin artık psikolojim de bozuluyor YALVARIYORUM cevapsız bırakmayın.


arifselim
Merhaba hanım kardeşim. Bu yaşadığının düzelmesi Allah’ın izniyle çok kolaydır. Para isteyen kimselere hiç bir zaman gitmemelisin. İlk önce temizliğe dikkat et. Adet dönemi dışında Abdestli olarak sürekli yatağa gir. Evinde baştan başlayarak kuran hatmi oku ve çok çok önemli bir diğer şey, odanın içinde günde bir iki defa hafif bir sesle ezan oku. Bunları sürekli yerine getir taki bu durum geçene kadar. Ben inanıyorum ki ilk günde bile geçecektir Allah’ın izniyle.


Kayıtsız Üye
S.a ben yorumlarınızı okudum sizden acil yardım istiyorum çok hocaya gittim ben üzerimde hissediyorum kaşıntı batma yanma seyrime baş ağrısı yatağının saklanması evden gelen sesler özellikle yatak odası bulantı ve kötü rüyalar yardım gün geçtikçe de artıyor


Kayıtsız Üye
İnsanın bedenine giren musallat cin nasıl çıkar benim vücudumda sürekli elektriklenme oluyor ve kalbi hapis eylemiş şekilde

——

Eşimde musallat var ama o bundan kurtulmaya yanaşmıyor kaç hocaya gittiysemde boş hoca ile onun ağzından konuştu ans yok diyor geldi geçti diyor.


Kayıtsız Üye
Bana sana cin musallat olmuş diyorlar. Seneler önce de söylenmìşti ama ben umursamadım. Ancak doktorun gideremediği sağlık sıkıntılarım var. Hafızamda gitgide garipleşiyor. Son taşındığımız evde bir gün huzur görmedik 6 yıl oldu. Bizden önce oturanların büyüyle uğraştığını söyledi medyum. Nasıl çare bulabilirim? Camiye gidip Hocaya mı danışmalı? Küçük çocuğum var onu korumak ve iyileşmek istiyorum.


arifselim
Sana cin musallat olmuş diyenler kimdir? Bunu neye dayanarak söylüyorlar? Toplumumuzda maalesef yaşanan bir çok olumsuzlukları hemen cin, sihir ve nazara bağlamak alışkanlık haline gelmiştir. İnsan hayatı her zaman yolunda gidecek diye bir şey yoktur. Bazen inişler bazende çıkışlar olabilir. Uzman doktorlara görün, tedavini ol, ibadetlerini ve dualarını aksatma, Allah’ın izniyle bunlar geçecektir.

 


merve55
İçim rahatladı gerçekten sağolun, Allah razı olsun. Fotoğraf konusunda da bundan sonra aynı hataya düşmeyeceğim. Teşekkür ederim. Hayırlı sahurlar.


Daisy
S.a Ben henüz ergenlik çağında -14-15 yaş- cin gölgesi gördüm. Olayı anlatmama gerek var mı bilmiyorum ama çok korktum. Aileme sorsam bile korkmamam için geçiştirdiler. İnsan gölsesidir vs dediler. Ama gecenin bir vakti evde herkes uyurken imkansızdı..-Zaten o evden taşındıktan sonra alt komşumuz, o evden sürekli ses geldiğini söyledi.- Evde Kuran-ı Kerim meali vardı. Ben de açıp cin suresi özellikle olmak üzere dualar okudum.

Birgün arkadaşımla ders çalışırken, bu durumu ona anlattım. O da babasına anlatmamı, babasının bu işlerden anladığını, çok dindar birisi olduğunu söyledi. Ben de anlattım. Babası, çok büyük hata yaptığımı, cin suresini okuyarak cinlere gelmeleri için yalvardığımı söyledi.
O gün bugündür korkudan Kuran-ı Kerimi açamıyorum ben. Anneme söyledim inanma dedi ama bu benim elimde değildi çok korkmuştum. Ve ne yazık ki atamadım o korkuyu..Ezberimde olmayan duaları hep namaz hocasından okuyorum.
Benim sormak istediğim, bu adamın dediğinde doğruluk payı var mı ? Ben kurtulmak isterken gerçekten yalvardım mı gelsinler diye? Cin suresini okumamda sakınca var mı? Ben Kuran-ı Kerimi tamamıyla okumayı istiyorum artık çünkü.


Kayıtsız Üye
psikolojik bir hastalık doktor tedavisine devam et faydası oluyor


Kayıtsız Üye
Kardeşim, evvela Allah yardımcın olsun. Cümlemizi gözümüzün gördüğü ve görmediği tüm kötülüklerden, fenalıklardan sakınsın inşAllah…
Poşet olayı benimde başıma geldi. Yatarken odada bir poşet hışırtısı duydum, kafamı kaldırıp baktım odanın ortasında bir alış veriş poşeti.
Ona doğru bakınca hışırtı kesildi, öylece karşımda durdu… Korkudan odadan da dışarı çıkamadım… Sonra kayboldu gitti…
Allah korusun…


Kayıtsız Üye
Soyle demen gerekiyor Allahim yarattigin selerden kotu seylerden sana senin sonsuz kelimelerine siginirim


Omer Faruk
Bütün bu cin hikayeleriyle uğraşanlar bir kez Allah’ın kitabından CİN suresinin anlamını okusalardı bu kadar vesveseye kapılmayacaklardı.

Cin vardır ama sizin tüyünüze zarar veremez, Allah; bana güvenin NAS ve FELAK suresi okuyun diye bu iki sureyi göndermiş. Allah’a güvenmiyorsanız üfürükçü hocaları deneyin…


Kayıtsız Üye
Istersen bide doktora görün.
Görünmezlerden bide bunlari görüyormuş gibi yapanlardan birşeyler bekleyene kadar git bi doktora söyle bakalım ne diyecek.


Kayıtsız Üye
Selamün Aleyküm hocam ben küçüklüğümden beri korkutuluyırum evliyim bir çocuğum var . Rüyamda hep korkuyorum dua okuyorum ama dalga geçiyorlar yanlış okutmaya çalışıyorlar annem bi hocaya gitmiş bende rüyamı anlattım musallat olunmuş hatta bebeği anne sütü aldığı için onu bile rahatsız ediyorlar demiş. Az önce yasin suresi okudum ve Allah’a dua ettim bizi kurtar Rabbim diye ve daha sonra istemsizce sürekli hu hu diye derin derin nefes verdim ama isteğim dışında oldu ve ayaklarımdan can çekilir gibi oldu uyuştu beynimde uyuşur gibi oldu daha sonra gözlerimin önü aydınlandı sanki bi hafifledim bi üşür gibi oldum ve şuan içimde hafif bi mutluluk var. Acaba ben kurtuldum mu?


mum
Kuran okuyabiliyorsanız cin min yoktur, uyuşmalar tamamen psikolojik


Kayıtsız Üye
Oğlum 26 yaşında kendi kendine konuşmaya başladı çok namaz kılıyor tesbih çekiyor hanımı dövmeye başladı işini bıraktı çalışmıyor bogulacagim diyor tarikata gittikten sonra bunlar öyle oldu hep tarikata girmek istiyor yani ailesini babası ve annesi unuttu


Kayıtsız Üye
Tedavi oluyorum ama sürekli gönderip bağlayan var bunun önlemini nasıl alabilirim eski durumuma nasıl gelebilirim bundan 10 sene önce bir şıhın bana İblis gönderdi ben çarpıldım ama zamanla düzeldim Fakat yaptırtan kimse sürekli devam ediyor 10 senedir çekiyorum 71 yaşında bir bayanım pankreas ve lenf kanseriyim önceleri okuyup içiyordum artık okuyamıyorumuzaktan gönderilen bedenime girip rahatsız olmamam iÇin ne yapmalıyım.


Kayıtsız Üye
Duaları okuyorum bir hafta ÇİN çıkıyor iyileşiyorum cini gönderdikleri zaman tekrar bedenime giriyor veya birisinin üzerinde cin varsa benim içime girip rahatsız ediyor bize oturmaya kim gelirse gelsin üzerlerinde ne varsa benim bedenime giriyor bundan nasıl kurtulacağım


Kayıtsız Üye
— Meraba hocam ilk olarak gece duvarda kuran yazıları ve şekiller gördüm daha sonra her akşam yanıma geliyorlar ve benimle igrasiyorlar dün gece de bana belden aşşası olmayan bi varlık bana el salıyordu lütfen bi cevap yazın ne yapmam gerek

— Bana küçüklüğümden beri cinler musallat oldu. Gözükmüyolar ama hissediyorum, kaç defa hocaya gittim ama sonradan yine başladım. Bi kaç ay önce yine korkularım başladı. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Bi çok kez rüyamda cin gördüm. Naapabilirim?


mum
Kuran okuyun geçer, şayet Kuran okuyamıyorsanız okuyabilen biri okusun. Tek çare Kur’andır


Kayıtsız Üye
kardeşim aynı şey bendede mevcut muska falan boş iş bunlar cinci hocaya git sana kimin yaptıgını bul ve adalete teslim et cinci hocalar cinleri birbirleriyle alakalı bilgilerini birbirlerine verirler senin başına gelenleri ve yapanları cinci hoca bulur yalnız para karşılığın bunu yaparlar cevap burada ve nasıl geçer konusunuda iyi bilirler


Kayıtsız Üye
Arkadaşım benim başımda 10 yıldır bu sıkıntılar var sana tek bir cevap veriyorum, Allah sana yaşatmasın böyle durumlar…


cinlerden nasıl kurtulunur, cin musallatından nasıl kurtulunur, cinden nasıl kurtulunur

Bu kategoride yer alan Kuran-ı kerim nasıl bir kitaptır? Tanımı nedir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Cin musallatından nasıl kurtulurum? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.