Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:57
Sizden
Yönetici

Soru / İstek Tarikat ve kolları

yolcumm
12 ana tarikat ve bunlardan ayrılmış tüm kollar ve kollardan ayrılan diger kollar…bu bilgilere ulaşabilir miyim?çok acil lazımm:)Allah razı olsun şimdiden.foruma göz attım ama göremedim istediğim bilgiyi.belki kaçırmışımdır gözden.şididen çok teşekkür ederim yardımlarınız için:gul:


Teşkilatli Tasavvuf

mumsema
< 12 ana tarikat ve bunlardan ayrılmış tüm kollar ve kollardan ayrılan diger kollar…bu bilgilere ulaşabilir miyim?çok acil lazımm:)Allah razı olsun şimdiden.foruma göz attım ama göremedim istediğim bilgiyi.belki kaçırmışımdır gözden.şididen çok teşekkür ederim yardımlarınız için:gul: >
buyur kardeşim. keşke başlık içerikle ilgli olsaydı (değiştiriyorum)

TEŞKİLATLI TASAVVUF

Qâdiriyye
Yeseviyye
Rıfâiyye
Medyeniyye
Kübreviyye
Sühreverdiyye
Ekberiyye
Şazeliyiyye
Mevlevîyye
Bedeviye
Desukiyye
Sa’diyye
Nakşibendiyye
Halvetiyye
Uşşaqiyye
Bayramiyye
Eşrefiyye
Müceddidiyye
Celvetiyye

Qâdiriyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebû Bekr eş-Şibli,
3. Abdurrahman et-Temîmî,
4. Ebû’l-Hasan Ali bin Muhammed el-Kureyşî el-Hünkarî ,
5. Ebû Saîd el-Mahzûmî,
6. Abdu’l-Qadir Gîlanî,

Tarikat Kolları:
Esediyye,
Ekberiyye,
Mukaddesiyye,
Garibiyye,
Eşrefiyye,
Rûmiyye,
Yâfiyye,
Hamadiyye,
Hilâliyye,
Hindiye,

Yeseviyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebû Ali Rudbârî,
3. Ebû Ali Kâtip,
4. Ebû Osman Mağribî,
5. Şeyh Ebû Kasım Kürkanî,
6. Ebû Ali Faremedî,
7. Hoca Yusuf Hemedânî,
8. Hoca Ahmed Yesevî,

Rıfâiyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebû Muhammed Rüveym Bağdadî,
3. Ebû Saîd Yahya, en-Neccarî el-Vâsıtî,
4. Ebû Mansûr et-Tayib,
5. Şeyh Mansûr el-Betayihî er-Rabbanî,
6. Ahmed Rıfaî. ,

Tarikat’ın Kolları:
Haririyye,
Keyaliyye,
Sayyadiyye,
Aziziyye,
Cendeliyye,
Aclâniyye,
Katnâniyye,
Fazliyye,
Vâsitiyye,
Cebertiyye,
Zeyniyye,
Nûriyye,
Mağrûfiyye.

Medyeniyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebû Ali Rudbarî,
3. Ebû Ali Hüseyin bin Ahmed el-Kâtib,
4. Ebû Osman el-Mağribî,
5. Ebû Kasım Ali bin Abdi’l-Vahid el-Kürkânî,
6. Ebûbekr bin Abdillah et-Tûsî,
7. Ebû’l-Fütûh Necmüddin Ahmed Gazzalî,
8. Ebû’l-Fadl Muhammed Bağdadî,
9. Ebû’l-Berekât Ali Bağdadî,
10.Ebû Ya’za el Mağribî,
11.Ebû Saîd Mağribî,
12.Ebû Medyen Şuayb bin el-Hüseyn el-Mağribî,

Tarikat’ın Kolları:

Cebertiye,
Meymûniyye,
Deccâniyye,
Ulvâniyye-i Hameviyye,

Kübreviyye

1. Ebu Necib Abdü’l-Kahir Zıyaüddin Sühreverdî,
2. Rûzbihan Baklî,
3. İsmail Kasrî,
4. Ammâr Yasir,
5. Necmüddin Kübrâ,

Tarikat’ın Kolları:

Bahaiyye,
Halvetiyye,
Firdevsiyye,
Nuriyye,
Rükniyye,
Hemedâniyye,
Nûrbahşiyye,
Berzenciyye,

Sühreverdiyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebû Ali Rudbarî,
3. Ebû Ali Katib,
4. Ebû Osman Mağribî,
5. Ebû Ali Kürkânî,
6. Ebû Ali Nessâc,
7. Ahmed Gazzâlî,
8. Necib es-Sühverdî,
9. Ömer bin Muhammed Şihabüddin es-Sühreverdî,

Tarikat’ın Kolları:

Bedriyye,
Zeyniyye,
Bahâiyye,
Kemaliyye,
Ahmediyye,
Necibiyye,

Ekberiyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebû Ali Rudbarî,
3. Ebû Ali Hüseyn bin Ahmed el-Kâtib,
4. Ebû Osman el-Mağribî,
5. Ebû Kasım Ali bin Abdi’l-Vahid el-Kürkânî,
6. Ebübekr bin Abdillah et-Tûsî,
7. Ebû’l-Fütûh, Mecdüddin Ahmed Gazzâlî,
8. Ebû’l-Fadl Muhammed Bağdadî,
9. Ebû’l-Berekât Ali Bağdadî,
10.Ebû Ya’zî el-Mağribî,
11.Ebû Saîd Mağribî,
12.Ebû Medyen Şuayb bin el-Mağribî,
13.Muhyiddin İbnü’l-Arabî,

Şazeliyiyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebûbekr Câfer bin Yûnus Şeyh Şıblî Bağdadî,
3. Abdurrahman Medenî,
4. Abdüsselam bin Meşiş Mağribî,
5. Ebû Hasan Ali eş-Şâzelî el-Mağribî bin Abdillah bin Abdi’l-Cebbar,

Tarikat’ın Kolları:

Desûkiyye,
Ahmediyye,
Vefâiyye,
Ruzûkiyye,
Hanefiyye,
Cezûliyye,
Gaziyye,
İseviyye,
Nâsıriyye,
İlmiyye,
Mustariyye,
Afîfiyye,

Mevlevîyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Şeyh Ebû’ş-Şıblî,
3. Şeyh Muhammed Züccâc,
4. Ebûbekr en-Nessac,
5. Ahmed Gazzâlî,
6. Şeyh Ahmed el-Hatibî,
7. Bahâuddin Veled,
8. Burhanüddin et-Tirmizî,
9. Celâlüddin Rûmî.

Bedeviyye

1. Ma’rûf Kerhî,
2. Şihabüddin Ahmed Tebrizî,
3. Şemsüddin Muhammed bin Yusuf Mağribî,
4. Abdü’l-Kuddüsî el-Mağrib,
5. Ebû Talib Abdürrezzak Endülisî,
6. Nureddin Hamid,
7. Abdülmecid el-Mağribî,
8. Zeynüddin Abdü’l-Celil İbni Abdirrahman,
9. Bedrüddin Seyyid Şerif Hasan Mağribî,
10.Ebû’l Abbas Seyyid Ahmed el-Bedevî,

Bedevî Tarikati’nin Alamet’i Kırmızı Hırka, Nikâb ve Kırmızı Alem’dir.

Tarikat’in Kolları:
Şenaviyye,
Metbûliyye,
Halebiyye,
Beyûmiyye,
Merzûkiyye,
Sutûhiyye,
Ulvâniyye

Desukiyye

Desûkiyye Tarikati, Şazeliyye Tarikati’nin bir Şûbesidir.
Desûkî’nin oğlu yoktu, Tarikat’ini kendisinden sonra Kardeşi es-Seyyid Ebû’l-Ümrân Şerefüd’din Mûsa yaydı.

Tarikat’in Kolları:

Şernûbiyye,
Âşuriyye,

Sa’diyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebû Ali Rudbarî,
3. Ebû Ali Katib Mısrî,
4. Ebû Osman Mağribî,
5. Ebû Kasım Ahmed Kürkanî,
6. Ebü-bekr Nessac Muhammed Tûsî Ali bin Abdillah,
7. İbrahim Ebû’l-bakâ,
8. Ebû’l-Berekât Bağdadî,
9. Ebû Saîd Endülisî,
10.Ebû Medyen Mağribî,
11.Abdullah Şeybânî,
12.Yunus bin Şeybanî,
13.Sa’düddin Cebbâvî eş-Şeybanî,

Tarikat’i üç Vasıta ile Ebû Medyen el-Mağribî‘ye ulaşır.

Tarikatinin Kolları:
-Tağlebiyye,
Vefaniyye,
Aciziyye,
Selamiyye,

Nakşibendiyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Ebû Ali Rudbarî,
3. Ebu Ali Katib,
4. Ebû Osman Mağribî,
5. Şeyh Ebû’l-Kasım,
6. Ebu Ali Fârmedî,
7. Hoca Yusuf Hemedanî,
8. Abdü’l-Halik Gücdüvânî,
9. Hoca Ârif Rîvigirî,
10.Hoca Mahmud İncir Fağnevî,
11.Hoca Ali Râmitenî (Hazret-i Azizân),
12.Hoca Muhammed Baba Simâsî,
13.Seyyid Emîr Külal,
14.Hoca Bahâüddin Nakşibend,

Tarikat’in Kolları:

Ahrâriyye,
Naciyye,
Kâsaniyye,
Muradiyye,
-Mazhariyye,
Melamiyye-i Nûriyye,
Câmiyye,
Müceddidiyye,
Hâlidiyye,

Halvetiyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Mimşâd Dîneverî,
3. Ebû Abdillah Muhammed Dîneverî,
4. Vecîhüddin el-Kâdî,
5. Ebû’n-Necib Zıyaüddin Abdü’l-Kahir es-Sühreverdî,
6. Ebû Reşid Kutbuddin el-Ebherî,
7. Rüknüddin Muhammed el-Buharî,
8. Şihabüddin Muhammed et-Tebrizî,
9. Cemalüddin Şirazî,
10.İbrahim Zahid Gîlanî,
11.Sadüddin Ferganî,
12.Kerîmüddin Âhi Muhammed bin Nûri,
13.Ebû Abdillah Siracüddin Ömer bin Ekmelüddin el-Gîlanî el-Halvetî,

Tarikat’in Kolları:

Rûşeniyye,
Gülşeniyye,
Merdaşiyye,
Sünbüliyye,
Şa’bâniyye,
Şemsiyye,
Ahmediyye,
Cemaliyye,
Bahşiyye,
Uşşâkıyye,
Asâliyye.

Uşşaqiyye

Hasan Uşâkî İstanbul’a geldiği zaman, Ümmî Sinân ile görüştü. Ümmî Sinân ona Halvetîlik Tarîkatı’nda Hilâfet verdi. Şeyh Ahmed-i Semerkandî ise, ona "Kübreviyye" ve "Nûr-i Bahşiyye" Yolu’nun Hilâfet’ini vermişti. Hüsamettin Uşâkî de bu Yolları birleştirerek1500ler’de Uşâkîlik Tarîkatı‘nı kurdu.

Bayramiyye

1. Cüneyd Bağdadî,
2. Mimşad, ed-Dîneverî ,
3. Ahmed ed-Dîneverî,
4. Muhammed Bekrî,
5. Kâdî Vecihüddin,
6. Ebû İshak el-Kazrûtî,
7. Ömer el-Bekrî,
8. Abdü’l-Kahir es-Sühreverdî,
9. Kutbuddin el-Ebherî,
10.Rüknüddin en-Nuhâs,
11.Şihabüddin et-Tebrizî,
12.İbrahim Zahid el-Gîlanî,
13.Mustafa Safiyyüddin,
14.Sadrüddin el-Erdebilî,
15. Ali el-Erdebilî,
16.İbrahim el-Erdebilî,
17.Hamidüddin Aksarâyî,
18.Hacı Bayram Velî Ankaravî,

Bayramiyye Tarikati, sonraları 6 Kol’a ayrıldı. En Meşhurları; Akşemseddin Vasıtasıyla Münteşir Şemsiyye-i Bayramiyye ve 880 (1475)’de Göynük’te vefat eden Bursalı Dede Ömer Vasıtasıyla neşrolunan Melamiyye-i Bayramiyye ve Hızır Dede Halifesi Bursalı Üftâde ile Aziz Mahmud Hüdayî Marifetiyle Te’sis olunan Celvetiyye‘dir.

Eşrefiyye

Eşrefoğlu Rumi‘nin Kurucusu olduğu Tarikat.

Müceddidiyye

1. Hoca Bahaüddin Nakşibend,
2. Mevlana Yakub Çerhî,
3. Hoca Ubeydullah Taşkend,
4. Kadı Muhammed Zâhid,
5. Muhammed Parsa,
6. Muhammed Derviş,
7. Muhammed Hâcegi-i Semerkandî,
8. Şeyh Muhammed Bâki Billah,
9. İmam Rabbanî,

Celvetiyye

1. Hacı Bayram Velî,
2. Hızır Dede Bursevî,
3. Mehmed Muhyiddin Üftâde,
4. Aziz Mahmud Hüdaî,
5. Şeyh Ahmed Efendi,
6. Şeyh Abdullah Efendi,
7. Osman Efendi Atpazarî,
8. Îsmail Hakkı Bursevî,

Mir’atü’t-Turuk, s. 8
Mir’atü’t-Turuk, s. 10.
Mir’atü’t-Turuk, s. 12
Mir’atü’t-Turuk, s. 13.
Mil’atü’t-Turuk, s. 18.
Mir’atü’t-Turuk, s. 20.
Mir’atü’t-Turuk, s. 21
Mir’atü’t-Turuk, , s. 22
Mir’atü’t-Turuk, s. 26.
Mir’atü’t-Turuk, s. 27.


—>: Soru / İstek Tarikat ve kolları

yolcumm
yardımlarınız için teşekkür ediyorum.Allah razı olsun:gul:yanlış başlıkta açtıığm için de özür diliyorum:(


—>: Soru / İstek Tarikat ve kolları

mumsema
< yardımlarınız için teşekkür ediyorum.Allah razı olsun:gul:yanlış başlıkta açtıığm için de özür diliyorum:( >
Yardım etme kapısı açtın:) Allah sendende razı olsun.
Başlık çok önemli bundan sonra dikkat edersin inşAllah:)
Birde işin görüldü mü? onuda yazsaydın iyi olurdu kardeşim….
Allaha emanet ol


yolcumm
Allah sizden de razı olsun.işim görüldü mü sorusuna gelincee…tam değil,bu bilgiler vardı zaten.daha geniş kapsamlı arıyodum…inş bulurummm.Allaha emanet olunnn:gul:


mumsema
< Allah sizden de razı olsun.işim görüldü mü sorusuna gelincee…tam değil,bu bilgiler vardı zaten.daha geniş kapsamlı arıyodum…inş bulurummm.Allaha emanet olunnn:gul: >
amin ecmain. kardeşim kolların isimleri hepsi var. geniş bilgi almak istediğin bir "tarikat kolu" olursa googlede ara zaten ayrıntılar önüne çıkar.
geniş bilgi bulursan biz de isteriz:)

Allaha emanet ol


Rüyet-iTaksîr
Allah c.c. razi olsun arkadaslar acikcasi bende bu kadar ayrintili bilmiyordum. Bende Kadiriyye tarikati nerde diyecektim ama Qâdiriyye gorunce arada baglantiyi gördüm 🙂

Ben bir şey sorabilirmiyim Kadiri Tarikati silsilesi 12 imamdan itibaren baslamiyormu? Benmi yanlis biliyorum acaba tesekkur ederim?


Kayıtsız Üye
Merhabalar,

Halvetiyyenin kolları altında Cerrahi yi yazmayı mı unuttunuz ? Yoksa Cerrahi yok mu?


tarikatlar ve kolları, nakşibend kolları, tarikatlar ve kollari

Bu kategoride yer alan Aşık olmak sevdiğim bayanla el ele tutuşup dolaşmak sarılmak istiyorum başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.


Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim Sitemap Sitemap2 Sitemap3

Soru / İstek Tarikat ve kolları Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İman, Mezhep, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Tecvid, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.