1. 1
  Fetva Meclisi Moderatör
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 4,865
  Tecrübe Puanı: 56

  Kuran okuma Ve Tecvid Kuralları Nasıldır?


  kuran okuma ve tecvid
  Tecvid Soruları

  “Tecvid, sıfatları yönünden harflerin hakkını ve müstehakkını vermektir.” Tanımda geçen
  “hakkını” kelimesinden maksat harfleri cehr, hems, şiddet, rihvet gibi sıfatı lâzımelerine uygun
  okumak, “müstehak” kelimesinden maksat ise harfleri lîn, kalkale vb. sıfatı ârızelerine uygun,
  güzel bir şekilde ne eksik ne fazla okumak demektir
  Tecvidin konusu, Kur’ân harfleridir
  Tecvidin gayesi, Kur’ân kelimelerini Hz. Peygamber’den (s.a.s) alındığı şekliyle muhafaza
  etmek ve Kur’ân tilâvetinde hata yapılmasını önlemektir
  Tecvid, ilim olarak farz-ı kifâye, uygulama olarak Kur’ân okuyan kişilere farz-ı ayındır.Arap alfabesi*
  28 asli harften oluşur.
  **********
  Fer’î Harfler
  a) Teshil ile Okunan Hemze
  Teshil, sözlükte “kolaylaştırmak” anlamındadır. Kıraat ıstılahında ise, “birbirini takip eden iki
  hemzeden ikincisini, hemze ile elif, hemze ile vâv veya hemze ile yâ arası bir sesle okumak” demektir Bu üç çeşit teshilli okumaya aşağıdaki örnekleri vermek mümkündür:
  “Hemze” ile “elif” arası bir sesle okunan “hemze” için “ ” (Fussilet, 41/44) ayetindeki ikinci
  “hemze”nin okunuşunu,
  “Hemze” ile “y┠arası bir sesle okunan “hemze” için “ ” (En’âm, 6/19) ayetindeki ikinci
  “hemze”nin okunuşunu,
  “Hemze” ile “vâv” arası bir sesle okunan “hemze” için “ ” (Âl-i İmrân, 3/15) ayetindeki ikinci
  “hemze”nin okunuşunu örnek gösterebiliriz.
  Asım* kıraatinde, sadece birinci gruptaki teshil uygulanmaktadır.
  b) İmâle ile Okunan Elif*
  İmâle, sözlükte “bir şeyi bir şeye meylettirmek” demektir.Kıraat ıstılahında ise, “med harfi olan
  elifi, elif ile yâ arası bir sesle”, bir başka deyişle “üstün harekeyi esreye doğru meyilli okumaya” denir.
  İmâle ile okuyuşun Asım kıraatindeki tek örneği “ ” (Hûd, 11/41) ayetidir.Bu ayette “ra” harfinin
  harekesi olan üstün, esreye meylettirilerek okunacağından “ra” harfi de ince okunur.
  c) İşmam ile Okunan Sad
  Bu işmam çeşidi; “ : sad” harfinin, “ : sad” ile “ : z┠harflerinin karışımından meydana gelen
  bir harf şeklinde okunmasıdır. Asım kıraatinde bu tür bir işmamlı okuyuş bulunmamaktadır.Asım kıraatinde “ ” (Yusuf, 12/11) âyetinde bir başka işmam çeşidi yapılmaktadır ki bu da
  âyetteki idğâmlı nun harfinin okunması esnasında, dudakların ötreyi gösterecek şekilde, sessizce ileri
  uzatılıp geri çekilmesi şeklinde uygulanır
  d) Tefhim ile Okunan Lâm
  Tefhîm, “ : lâm” harfinin kalın okunması demektir. Bu kural, sakin veya üstün harekeli “ : sad”,
  “ : ta” ve “ : za” harflerinden sonra gelen “ : lâm” harfini kalın okumak şeklinde uygulanır. “ ”
  (Bakara, 2/ “ ,( 3 ” (Bakara, 2/20) ve “ ” (Bakara, 2/229)
  Asım kıraatinde bulunmayan bu tarz okuyuş Medine kıraat ekolünün ravilerinden Verş ‘e aittir
  e) İhfâ ile Okunan Nûn
  **
  Mahrecin Tanımı
  Mahrec, tecvid kavramı olarak harfin çıkış yeri
  anlamında kullanılmaktadır.
  **
  Mahrecin Kısımları
  1. Hakiki Mahrec
  Harf, bir mahrece temas ederek çıkıyorsa, o yere “hakiki mahrec” denir. Yirmi sekiz harfin
  tamamının da çıkış yeri olan “boğaz” ( ), “dil” ( ) ve “dudak” ( ) hakiki mahrec
  bölgeleridir.
  2. Takdiri Mahrec
  Harf herhangi bir mahrece temas etmeden çıkıyorsa, buna “takdiri mahrec” denir.
  *
  Takdiri mahrec bölgelerini aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:
  a) Geniz
  Geniz, ihfâ halinde veya ğunneli idğâm halinde olan sakin* nûn ve* mîm” harflerine ait
  ğunnenin mahrecidir
  b) Ağız ve Boğaz Boşluğu
  Ağız ve boğaz boşluğundan med harfleri olan “ : vâv”, “ : y┠ve “ : elif” çıkar.
  **
  HARFLERİN SIFATLARI
  Sıfat “harfin, mahrecinden telaffuzu esnasında aldığı keyfiyete” denir.
  Zıddı Bulunan Sıfatlar:Cehr-Hems,Şiddet-Rihvet,İstila-İstifal,İtbak-İnfitah,İsmat-İzlak**
  Zıddı Bulunmayan Sıfatlar:İstitale,İnhiraf,Kalkale,Lin,Safir,Tefeşş i,Tekrir
  *
  Art Arda Gelen iki Harekeli Harfin Telaffuzu
  1. Art arda gelen aynı iki harfin birbirinden ayırt edilerek okunmasına dikkat edilmelidir.
  2. Çıkış yerleri birbirine yakın olan harflerin art arda gelmeleri halinde de iki farklı mahreci özenle
  birbirinden ayırt etmek gerekir
  3. Elifbâ’nın en zor harfi olan “ : dad” harfinden sonra “ : za” harfi gelmesi durumunda yine
  son derece dikkatli bir telaffuz gerekir
  *
  Birincisi Harekeli İkincisi Sakin İki Harfin Telaffuzu
  1. Kalın bir harften sonra gelen kalın harf, sükûnu ile birlikte kalın okunur. Mesela “ ”
  kelimesindeki ötreli “ : sad” harfi kalın okunduğu gibi, sükûnlu olan ikinci “ : sad” harfi de kalın
  okunur.
  2. İnce bir harften sonra gelen ince harf sükûnu ile birlikte ince okunur. Mesela “ ”
  kelimesindeki ötreli “ : f┠harfi ince okunduğu gibi kelimenin son harfi olan “ : nûn” da sükûnu ile
  birlikte ince okunur.
  3.İnce bir harften sonra gelen kalın harfin sükûnun icrası dikkat gerektirir. Bu durumda, ince harfi
  telaffuz eder etmez süratlice kalın harfin sükûnuna geçilir ve bu harf kalın okunur. Mesela, “ ”
  kelimesindeki “ : t┠harfi ince, sonrasındaki sakin olan “ : kaf” harfi kalın okunur.
  4.Kalın bir harften sonra ince harfin sükûnuna geçiş de uygulama da dikkat edilmesi gereken
  hususlardandır. Bu harflerde geçiş de şu şekilde yapılır; kalın harf kalın bir sesle okunur okunmaz ince
  harfin sükûnuna süratlice geçilir ve bu ince harf sükûnuyla birlikte ince okunur. Mesela “ ”
  kelimesindeki “ : ğayn” kalın, sonrasındaki “ : b┠harfi ince okunur.
  ****
  HARFLERİN UZATILMASI “MED”
  *1. Meddin Tanımı*
  “Med harflerinden biriyle
  sesin uzatılması”na denir
  2. Med Harfleri
  Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe “med harfi” denir.
  Med harfleri üç tanedir; “ : vâv” , “ : y⠔
  3. Med Sebepleri**************
  a) Hemze:Boğazın en dibindeki “hakiki mahrec”den çıkar ve “ ” şeklinde yazılır
  aa) Hemze-i Katı’: Yazıda ve okunuşta bulunan dolayısıyla da med sebebi olan hemzedir.
  bb) Hemze-i Vasıl:Vasıl halinde okunmayan dolayısıyla da med sebebi de olamayan
  hemzedir.
  b) Sükûn: Sükûn, “harekesizlik”tir, alameti cezimdir.
  aa) Sükûn-u Lâzım: Sükûn-u lâzım da, vakıf halinde de vasıl halinde de değişmeyen, mevcut
  sükûndur.Yani “vakfen ve vaslen sabit olan sükûn”dur.
  bb) Sükûn-u Ârız:. Sükûn-u ârız da, kelimenin
  aslında olmayıp vakıf sebebiyle ortaya çıkan, vasıl halinde ise düşen sükûna denir.Yani bu
  sükûn, “vakfen sabit, vaslen sakıt olan sükûn”dur.
  ********
  Med Çeşitleri
  a) Aslî Med: Harfin sesini uzatmak için hemze veya sükûna ihtiyaç duyulmayan medde "aslî med"
  denir.
  aa) Medd-i Tabiî: Harf-i med bulunur, sebeb-i med bulunmazsa medd-i tabiî olur. Tabiî meddi, bir elif miktarı uzatmak vaciptir
  bb) Zamir: Tecvid ilminde zamirden kastedilen, “müfred, müzekker, gaib zamiri” olan “ :
  hû” “muttasıl zamiri”dir.25 Bu zamire, tekil şahıstan kinaye olduğu için “ha-i kinâye” de
  denmiştir.
  Med (sıla) ile Okunuşu:
  1. Zamirin sıla ile okunabilmesi için, zamirden önceki harfin harekeli olması gerekir
  2. Şayet, med yapılarak okunan zamirden sonra hemze gelmiş ise, o zaman medd-i
  munfasıl yapılır, buna da “sıla-i kübrâ”
  3. İsm-i işaret olan “ ” kelimesinin sonundaki “ ” de, zamir hükmünde olduğundan
  mukadder bir “y┠ile uzatılır
  Medsiz (adem-i sıla ile) Okunuşu
  1. Zamirin adem-i sıla ile okunması için zamirden önceki harfin sakin olması gerekir .Ancak, (Furkan, 25/69) âyetindeki zamir bu kuralın istisnasıdır. Uzatılmaması gereken
  bu zamir, “ayetteki dehşetli azaba tenbih” ve “boğaz harfi olan he'nin esresinden, dudak harfi
  olan mim'in ötresine süratle ve kolaylıkla geçişi sağlamak”için çekilir.
  2. Zamir, vakf halinde uzatılmaksızın okunur
  3. Zamirden sonraki harf sakin ise vasıl halinde med yapılmaz
  4. Zümer sûresinin 7. ayetindeki “ ” lafzındaki zamir, fiilde hazfedilen elif-i maksûre
  *hükmen mevcut kabul edilerek çekilmeden ihtilas ile okunur.
  5. Zamire benzedikleri halde, kelimenin aslından olan “he” harfleri, zamirle
  karıştırılmamalıdır. Bunlar da zamir olmadıkları için uzatılmadan okunurlar.
  *
  b) Fer’î Med
  Hemze veya sükûn sebebiyle aslî med üzerine ziyadeden doğan medde “fer’î med”
  denir. Bu med, “medd-i mezîd” veya “medd-i medîd” diye de isimlendirilir.
  *
  aa) Medd-i Muttasıl
  Med harfinden sonra, sebeb-i med olan hemzenin aynı kelimede bulunmasından meydana
  gelen medde “medd-i muttasıl” denir. Bu medde “muttasıl” isminin verilmesi, harf-i med ve
  sebeb-i meddin “bitişik” olarak aynı kelimede bulunmasındandır*
  Medd-i muttasılın hükmü vaciptir.
  *
  bb) Medd-i Munfasıl
  Med harfinden sonra, sebeb-i med olan hemzenin ayrı ayrı kelimelerde yan yana
  bulunmasından meydana gelen medde “medd-i munfasıl” denir.“Ayrılmış med” anlamına
  gelen medd-i munfasıl, bu ismini med harfi ve hemzenin ayrı kelimelerde yer almasındaki
  konumundan almıştır***
  Medd-i munfasıldaki med harfi bazen takdiri olur ve yazıda gözükmez. Bu durum
  genellikle takdiri bir “vâv” veya takdiri bir “y┠ile uzatılan zamirde veya ismi işarette
  ortaya çıkar ki64 buna “sıla-i kübra” da denir. Medd-i munfasılın meddi “caiz”dir
  *
  cc) Medd-i Lâzım
  Med harflerinden biri ve sebeb-i medden sükûn-u lâzım aynı kelimede yan yana bulunursa
  “medd-i lâzım” olur. –
  *Kelimede Medd-i Lâzım:Kelimede meydana gelen medd-i lâzım, şeddeli (idğâmlı) ve
  şeddesiz (idğâmsız) olmak üzere iki şekilde görülür
  Medd-i Lâzım Kelime-i Müsakkale: Harf-i medden sonra sebeb-i med olan sükûn-u lâzım,
  idğâmlı/şeddeli olarak bulunursa buna “ağır kelime” anlamına gelen meddi lâzım kelime-i
  müsakkale denmiştir –
  Medd-i Lâzım Kelime-i Muhaffefe: Harf-i medden sonra sebeb-i med olan sükûn-u lâzım,
  idğâmsız olarak bulunursa buna “hafif kelime” anlamına gelen meddi lâzım kelime-i
  muhaffefe denmiştir. Bunun örneği sadece Yunus
  Sûresi'nin 51. ve 91. ayetlerinde geçenlafızdır. Bu kelimesinin aslı, “ ” dir. Buradaki
  birinci hemze soru hemzesi, ikinci hemze ise kelimenin aslından olan hemzedir. İkinci hemze
  elife çevrilerek med harfi olmuştur.
  *
  Harfte Medd-i Lâzım: Harfte meydana gelen medd-i lâzım sadece huruf-u mukattaa'da görülür
  Medd-i Lâzım Harf-i Müsakkale: Harf-i medden sonra, sebeb-i med olan sükûn-u lâzım,
  idğâmlı olarak bulunursa buna medd-i lâzım harf-i müsakkale denir:”“-”“
  Medd-i Lâzım Harf-i Muhaffefe: Harf-i medden sonra, sebeb-i med olan sükûn-u lâzım,
  idğâmsız olarak bulunursa buna medd-i lâzım harf-i muhaffefe denir*”“-() ”“
  Meddi lazımın hükmü “vacip”tir.
  *
  dd) Medd-i Ârız
  Med harflerinin birinden sonra, sebeb-i med olan ârız sükûn gelirse “meddi ârız” olur*
  ÜSTÜN: 3 vecih: 1. Tul: 4 elif, 2. Tevassut: 2-3, 3. Kasr: 1 elif
  ESRE: 4vecih: 1. Tul: 4 elif, 2. Tevassut: 2-3, 3. Kasr: 1 elif, 4. Kasr ile revm
  ÖTRE: 7vecih: 1. Tul: 4 elif, 2. Tevassut: 2–3, 3. Kasr: 1 elif, 4. Tul ile işmam, 5.Tevassut ileişmam, 6. Kasr ile işmam, 7. Kasr ile revm
  Kıraat imamımız Asım Hazretleri medd-i ârızı tevassut vechi ile okumayı tercih etmişlerdir.
  Revm:
  “Revm, hafif bir sesle harekeyi belirtmektir. Göremeyenlere harekeyi duyurmak maksadına yönelik yapılan revm; vakıf halinde ötre ve esrede yapılır, üstünde yapılmaz.
  İşmam:
  “Sükûndan sonra ötreye işaret etmek üzere dudakları önde yummaktır.” Dolayısıyla
  işmam sadece ötrede yapılır. İşmamda ses yoktur. Harekeyi duyma imkânına sahip olamayanlar, işmamdaki dudak hareketi sayesinde harekeyi anlama imkânı elde ederler
  *
  Revm ve İşmam Yapılmayan Yerler
  a) Sonu tenvinli kelimelerde
  b) Ârızî harekelerde
  c) Müenneslik te’lerinde
  d) Cemi mimlerinde
  *
  ee) Medd-i Lîn
  Lîn harfinden sonra, sebeb-i med olan ârız veya lâzım sükûn bulunursa “medd-i
  lîn” olur. Lin harfleri, “kendisi sakin, makabli meftuh vâv: - ve “kendisi sakin makabli meftuh yâ:
  -”dır


  İlgili Yazılar

 2. 2
  Kayıtsız Üye Misafir
  Misafir

  Cevap: Kuran okuma Ve Tecvid Kuralları Nasıldır?


  Hıcbırı Kur'an hocamın anlattığı gıbı degıl yarın sınavım var ama hıcbır bılgı alamadım lütfen anlasılabılır bor şeklide tanınıtılsı


+ Yorum Gönder