Anasayfa
12 Mayıs 2021, 16:10
Cenaze
Yönetici

Ölen kişinin gözleri neden açık kalır ve neden kapatılır?

Ölen kişinin gözleri neden açık kalır ve neden kapatılır?

caferi
Ölen kişinin gözleri neden açık kalır ve neden kapatılır?


Cevap: Ölen kişinin gözleri neden açık kalır ve neden kapatılır?

meryemgül1
Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:
forumduasi.com/konu-disi-basliklar/38343-olen-kisinin-gozlerinin-acik-olmasinda-ki-hikmet.htmlÖlen kişinin gözlerinin acik olmasinda ki hikmet! Ebû Seleme ölünce Resulullah Efendimiz (asm) yanına girdi. Ebû Seleme’nin gözleri açık bulunuyordu.

Resulullah (asm) Ebû Seleme’nin gözlerini mübarek eliyle kapattıktan sonra şöyle buyurdu:

"Ruh kabzedildiği zaman, göz onu arkasından takip eder.”

Bunun üzerine ev halkı ağladı. Resûlullah (asm) buyurdu ki:

"Sakın hayırdan başka bir şey söylemeyiniz. Çünkü melekler söyleyeceğiniz sözlere âmin derler.”

Ardından Peygamber Efendimiz (asm) şöyle duâ buyurdu:

"Allah’ım! Ebû Seleme’ye mağfiret et. Onun derecesini hidayete erdirilenler içinde yükselt. Onun ailesinden bâkî olanlara halef ol, vekil ol. Onlara yardımcı ol. Ey âlemlerin Rabbi! Bizim ve onun günahını affet. Ona kabrinde genişlik ver. Orada kendisini nurlandır.”1

Ebû Hüreyre’nin (ra) bir rivayetinde de Peygamber Efendimiz (asm) soruyor:

"İnsan öldüğü zaman gözleri yukarıya doğru dikilmiş olarak görmez misiniz?” Sahabiler:

"Evet ya ResûlAllah!” dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):

"İşte bu, insan gözünün, ruhu çıkarken arkasından takip ederek bakıp kaldığı zamandır” buyurdu.2

Ölen kimsenin gözleri kapanmayınca, bizim senaryo üreticiler derhal devreye girerler, bir sürü şeyler uydururlar. Dünyada gözü kaldı, yapacak işleri kaldı, dünyasına doymadan gitti, vs. bunlardan sadece bir kaçı.
Bunlar gözün açık gitmesinin hikmetini açıklamıyor. Nitekim her insan genelde dünyaya doymadan gidiyor ve genelde her ölenin yapacak çok işi kalıyor.

Gerçek olan, yukarıdaki hadislerin de işaret ettikleri gibi, ruhun çıkışına gözün duyduğu hayranlıktır.

Demek can çıkıyorken, kimi insanda göz ruhun arkasından bakıyor; fakat bu sırada can çıktığı için göz kendisinde kapanacak mecal bulamıyor ve açık kalıyor.

Bu durumda ölünün yakınları onun gözünü henüz soğumadan kapatırlar ve gereken diğer cenaze işlemlerini yaparlar

Alıntı

Okudunuz mu?  Mezarlıkta ölünün kabri üzerine toprak atarken küreği elden ele vermiyorlar.

Cevap: Ölen kişinin gözleri neden açık kalır ve neden kapatılır?

_müberra_
Allah razı olsun ,bacım….ilk defa duydum.rabbim bizi o anda rahmeti ve mağfirtiyle huzuruna alsın inşaAllah


Cevap: Ölen kişinin gözleri neden açık kalır ve neden kapatılır?

Zeineb
Ölen herkesin canı bedenden çıkarken, çok mu acı verecek?

Okudunuz mu?  İhtiyaç halinde, kadının cenazesini, erkek yıkayabilir mi?

lamelif
ALLAH (c.c.) razı olsun meryemgül ablacım Rabbil Alemin son nefesimizde yardımcımız olsun inşAllah:((((


EsaSLı
Ölen bir kişinin vücut fonksiyonları, iflas ettiği için, göz kaslarının kasılmasından dolayı gözler hangi durumda iken can bedenden çıktıyasa öyle kalır. (insanın kas yapısına göre değişebilir, bu durum, daha çok genç insanlarda görülür.) kapatılmasının sebebide, gözler dünyaya açılan penceredir,ölü bir insanın gözlerinin açık olması, duruma ters oldugundan dolayı, kapatma gereği duyulur. hadislerde, maneviyat olarak yazar ama asıl nedeni budur. eyvAllah. NOT: bu durum ben’ce deyil bilimseldir.


imam
< Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:
Ölen kişinin gözlerinin acik olmasinda ki hikmet! Ebû Seleme ölünce Resulullah Efendimiz (asm) yanına girdi. Ebû Seleme’nin gözleri açık bulunuyordu.

Resulullah (asm) Ebû Seleme’nin gözlerini mübarek eliyle kapattıktan sonra şöyle buyurdu:
"Ruh kabzedildiği zaman, göz onu arkasından takip eder.” >
< Ölen bir kişinin vücut fonksiyonları, iflas ettiği için, göz kaslarının kasılmasından dolayı gözler hangi durumda iken can bedenden çıktıyasa öyle kalır. (insanın kas yapısına göre değişebilir, bu durum, daha çok genç insanlarda görülür.) kapatılmasının sebebide, gözler dünyaya açılan penceredir,ölü bir insanın gözlerinin açık olması, duruma ters oldugundan dolayı, kapatma gereği duyulur. hadislerde, maneviyat olarak yazar ama asıl nedeni budur. eyvAllah. NOT: bu durum ben’ce deyil bilimseldir. >
< 36- "Allah ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur." (AHZAB SÜRESİ) >
Ahzap Süresi 36.
Allah ve Rasûlü, herhangi bir şey emredince, mü’min erkek ve kadınlardan hiçbirinin herhangi bir görüş belirtmesi veya tercihte bulunması doğru ve uygun olmaz. Aksine onların, boyun eğmeleri ve teslim olmaları gerekir. Sâvî şöyle der: Burada Yüce Allah’ın adının söylenmesi. Onun şanını yüceltmek ve Rasıüullah (s.a)’ın verdiği hükmün, Allah’ın verdiği hüküm olduğuna işaret içindir. Çünkü Rasulullah (s.a), heva ve hevesine uyarak konuşmaz.[101] İbn Kesîr de şöyle der; Bu âyet, bütün işler için geçerlidir. Yani, Allah ve Ra-sulü herhangi bir hüküm verdiklerinde, hiçbir kimse ona muhalefet edemez. Hiç kimsenin tercih etme, görüş açıklama ve söz söyleme yetkisi yoktur.[102] Bunun içindir ki Yüce Allah, muhalefet edenlerin sonlarının çok kötü olacağını söyleyerek şöyle buyurdu: Kim, Allah ve Rasulü’nün emrine aykırı davranırsa, doğru yoldan çıkmış, yalnış yola girmiş ve apaçık bir sapıklığa düşmüştür. [103]
_____________________
[101] Sâvî Haşiyesi, 3/278

Okudunuz mu?  İslama Göre Cenaze, nasıl yıkanır?

[102] Muhtasar-ı İbn Kesîr, 3/97

[103] Muhammed Ali Es Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 5/89-90.


EsaSLı
hz. muhammet, zamanında bilim yoktu, maneviyat olarak öyle oldugu için o şekilde açıkladı, şimdi bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir olay, şu halde hasta olunduğu zaman doktora gitmeyelim. tıp bilimseldir.bilim şu halde Allah’a ve hz Muhammed’e karşı geliyor anlamını çıkrıyoruz.körelmeye devam.eyvAllah.

Okudunuz mu?  Cenaze akşama kalmışsa, cenaze namazı akşamdan önce mi sonra mı kılınır?

Fetva Meclisi
< Ölen herkesin canı bedenden çıkarken, çok mu acı verecek? >

Ölüm meleğinin ruhları alışı, Allah’ın izniyledir. Allah’ın izni olmaksızın bir sivrisineğin canım almaya bile güç yetiremez. zira meleklerin hür iradeleri olmadığı gibi, emrolunan işleri yapmak için gereken kudreti de kendilerine Allah Teala verir. O’nun emri ve izni olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler.

Ölüm meleğinin yardımcıları, rahmet ve azap meleklerindendir. Bir insan vefat edeceği zaman ölüm meleği ile birlikte rahmet ve azap melekleri de hazır olur. Bunların sayılarının dört, ya da üç rahmet, üç de azap olmak üzere altı olduğunu bildiren rivayetler vardır.

Bu melekler eceli gelmiş olan mü’mine güzel surette görünüp rıfk ile. yumuşaklıkla muamele ederler. Ve mü’minin ruhuna: "Çık, ey güzel cesette bulunan doygun ruh. Hamdedici ve Allah’ın rahmetiyle, güzelliklerle müjdelenmiş olarak çık ve Rabbine kavuş." diye hitap ederler. Mü’mine verilen bu müjde ve meleklerin güzel görünüşü, kılıçların vuruşundan daha şiddetli olan ölüm acılarını unutturur ve onu sevince garkeder. Bir hadis-i şerifte ölüm acıları, yünün içinden çekilen dikene teşbih edilerek, dikenin yünden bir şeyler kopardığı gibi, ölümün de mutlaka acılarının olacağına işaret edilmiştir. Şeddad b. Evs de şöyle demiştir: "Ölüm mü’mine dünya ve ahiret musibetlerinin en korkuncudur… Eğer ölülerden biri kalkıp da dünyadakilere ölümü haber verseydi, dünyadan faydalanamaz ve hiç bir şeyden lezzet alamazlardı.

Ölümün şiddetini şöyle bir kıyasla daha iyi anlatmak mümkündür: Bizim bir yerimize bir diken batınca, yahut bir uzvumuz kesilince duyduğumuz acı, o anda oradan canın çekilmesi sebebiyledir. Bunu, bütün uzuvlardan canın çekilmesi anındaki duruma kıyaslarsak ölüm acısının ne kadar şiddetli olacağı daha iyi anlaşılır. Ruh vücudumuzu tedricî olarak terk eder. önce ayaklardan yukarı doğru çekilir, ayaklar soğumağa başlar. Daha sonra ise bacaklar ve daha yukarı kısımlardan çekilir ve gırtlağa gelince artık insanın dünya ile ilgisi kesilir. Dünyayı göremez ve öteki âleme yönelmiş olur.

Ölüm anında insanın yanına gelen melekler, kâfire son derece korkunç bir surette görünerek şöyle hitap ederler: "Çık, ey habis cesette olan habis ruh. Alçaltılmış olarak ve Cehennemle müjdelenmiş olarak çık." Bu hitap ruhun çıkışına dek sürer.

Lafızlarında bazı faklılıklar olsa da manâ yönünden aynı olan rivayetlerde mü’minin ruhunun ölüm meleği tarafından alınır alınmaz hemen yanında bekleyen rahmet meleklerine verileceği ve onlar tarafından yükseltileceği; kâfir ve kötü kimselerin ruhlarının ise bekleyen azap meleklerine teslim edileceği ve kendisine gök kapılarının açılmayacağı haber verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de işaret olunduğu gibi, ölüm meleğinin ruhu alışı esnasında hazır bulunan rahmet ve azap melekleri birbirlerine "bunun ruhunu kim yükseltecek?" diye sorarlar. Ta ki Allah Teâlâ bunlardan birine o kişinin ruhunu almalarını emredinceye dek. Bu esnada ruh müdrik olarak bakî kaldığından dünya hayatının sona erdiğini ve bedenden ayrıldığım bilir.


AliminZalimi
Allah (c.c.) sizden razı olsun !

Okudunuz mu?  Aniden ölmek kötü müdür? Kelime-i şehadet getiremeden ölen, kâfir olarak mı ölmüş olur?

Kayıtsız Üye
Elinize,Emeğinize sağlık…


imam
ölünün gözü açık gitmesi hakkında bir hadis var.
"Ölen insan Ruhuna bakar"


Halime Avcı
Babam i iki ay önce kaybettik ama vefat ettigi zaman gozleri kendiliginden kapandi vede goz karasi yerinde duruyodu ustelik de çenesi dusmemisti bunun anlamini bana aciklaya bilirmisiniz

Okudunuz mu?  Cenaze nasıl yıkanır ve kefenlenir

mum
Halime hanım, öncelikle Babanıza Allahtan rahmet diliyoruz.
Ölüm çeşitleri çok farklı oluyor genelde gözler açık gider ama bazılarında ise gözler az kapanır. Bu anlattığını normal durumlardır her hangi bir manası yoktur.


Kayıtsız Üye
Sen bilimsel olmayan hiç birseye inanmiyorsun o zaman bilim herseyi biliyosa olmesene

Okudunuz mu?  Cenazede okunan duayı bilmeyen kimsenin ne yapaması gerekir?

Kayıtsız Üye
Bu kişinin bilimsel dediği şey doğrudur fakat , Peygamberimizin söylediği şey de kesinlikle doğrudur , bilim ile öğrenilen her bilgi yarımdır, şöyle ki git gide bu bilgilerin üzerine yeni şeyler eklenir ilerler işte bu yüzden yarımdır.
Şöyle düşünün insanlar ilk uçmaya veya araba kullanmaya başladıklarında çok basit şeylerle yaptılar Zaman’la ilerledi ve hala da bilgi ilerliyor , ne kadar ilerlese de asla tam olamaz , tam bilgi vahiydir.
Kıyamete yakın bilim o kadar ilerleyecek ki, insan ayakkabısının bağının dahi, Kuran’ı ve Peygamber’imizin hak olduğunu tasdik ettiğini duyabilecek ..
Buna bazıları gülebilir ama hakikat budur.

Okudunuz mu?  Akşam vakti mezarlıktan geçerken kabir ehli üzerine Fatiha okunur mu?

Göz kasları ile ilgili demiş bu Bilgin’in doğru olması Peygamber’in sözünü Nasıl yalanlıyor anlamadım !!!
gözün açık kalması zaten kaslarla olur, bunda abartacak anlaşılmayan ne var anlamıyorum.
Göz ruhu (bütün hayat boyu yaptığı gibi ) gözdeki kasları kullanarak takip eder ve kapanır veya kapanamadan ruh çıkar gider hepsi bu …

Okudunuz mu?  Cenaze üzerine bıçak koymak islamda yeri nedir?

İkizler
10 ay önce BABAM,,I 10 ay 10 gün sonra ANNEMİ kaybettim ve gözleri gülümsüyor gibi açıktı kapatamadık babam ise ağzı açık rahmetli oldu onunda kapatamadık sebebi ne ? Teşekkürler


arifselim
Allah baban ve annene rahmet etsin. Ağzın ve gözlerin çoğu kere açık halde iken ölümün gerçekleşmesi çok normal bir durumdur. Bunda olumsuz bir şey yoktur. Onlara dua etmelisin.

Okudunuz mu?  Kabir sorgusu ne zaman başlar

Kayıtsız Üye
Melekleri gördüklerinden gülümsemiş olmasınlar?


Kayıtsız Üye
Bir kimse ölüm anında iken gözleri açık gitmesine bazı söylentiler vardır yapacak isleri vardı bir şey ssöyleyecekti gibisinden ama gözünün acik kalması ruh bedenden çıkarken insanın ruhuna hayretle bakmasından kaynaklanır gözler yukarı doğru bakar


kerimkurt
Ölünce gözlerin açık veya kapalı kalmasının bence hiç bir anlamı yok.

Uyanıkken vefat ederse açık kalır, uyurken vefat ederse kapalı olur.

Başka bir anlamı olmamalı.


ölünün gözü açık gitmesi, ölen kişinin gözleri neden açık kalır, ölünün gözlerinin açık olması

Bu kategoride yer alan Mezarlıktan geçerken okunacak dua başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Ölen kişinin gözleri neden açık kalır ve neden kapatılır?