Anasayfa
8 Mayıs 2021, 11:14
missa6
Abone

Ölen birini memleketine götürüp gömmek günah mıdır?

Ölen birini memleketine götürüp gömmek günah mıdır?

Kayıtsız Üye
Ölen birini memleketine götürüp gömmek günah mıdır?


Cevap: Ölen birini memleketine götürüp gömmek günah mıdır?

Ercan
Ölüyü (Vetat Ettiği) Memleketten Başka Memlekete Götürme (Nin Kerahati)

3165… Cabir (b. Abdullah)’dan demiştir ki:
"Biz Uhud (savaşı) günü ölüleri gömmek için (düştükleri yerler-den alıp Medine’ye) taşımıştık.Bunun üzerine Peygamber (s.a)’in bir dellalı gelip "Rasûlullah (s.a) size Ölüleri öldükleri yerlere gömmenizi emrediyor." dedi. Biz de o ölüleri (eski yerlerine) iade ettik.[364]

Okudunuz mu?  Ezan okunurken sigara içmenin bir mahzuru varmı?

Açıklama

Bu hadis-i şerif, şehidlerin şehid edildikleri yerlerden başka yere taşınmalarının caiz olmadığını, şehid edildikleri yerlere gömülmeleri gerektiğine delalet etmektedir. Âlimler böyle hüküm vermişler. Ve buradaki emrin farziyyet ifade ettiğini başka bir yere taşımanınsa, ha-ram olduğunu söylemişlerdir.
Menhel yazarının açıklamasına göre, ölünün vefat ettiği yere gömülmesiyle ilgili emir Uhud şehidlerine ait özel bir emir olup Uhut savaşından son-raki şehidlere şumülü yoktur. Çünkü Hz.Cabir’in Uhut’ta şehid edilen ba-bası Abdullah’ı vefatından altı ay sonra Uhut’tan Medine’ye getirerek "el-Bakî" mezarlığına defnettiği rivayet edilmiştir.
Tıybî’ye göre ise "Eğer zaruret varsa taşınır, yoksa taşınmaz. Çünkü Amr b. el-Cemûh ile Abdullah b. Amr isminde iki sahabi bir kabre defne-dilmişlerdi. Kabirlerini sel basınca oradan (başka bir yere nakledilmek üze-re) çıkarıldılar. Cesedleri sanki daha dün gömülmüş gibi idi. Hiç bozulma-mıştı. Bunlardan yaralı olarak gömülen kişinin eli aynen kabre konulurkenfti gibi yarasını tutuyordu. Elini yarasının üstünden çektilerse de bırakınca gidip yine yarayı tutmaya devam etti.Sözü geçen bu iki sahabinin Uhud’da şehid edilmeleriyle mezarlarından başka bir yere nakli arasına kırkaltı (46) sene geçmişti."
Şehid olmayan kişileri gömülmelerinden önce, öldükleri yerden götü-rüp başka bir yere gömmenin caiz olduğunda ise icma vardır. Bunları öl-dükleri bir memleketten diğer bir memlekete götürmek ise ihtilaflıdır. Şöyle ki:
1. Malikilere göre: Kokma ve çürüme gibi bir tehlike bulunmaması şar-tıyla, bir ölünün defnedilmeden önce başka bir memlekete götürülüp defne-dilmesinde bir sakınca olmadığı gibi, sular altında kalma, yırtıcı hayvanlar tarafından yenme tehlikesinin doğması ya da bir başka beldeye taşınması ha-linde oranın bereketinden yararlanmasının ümit edilmesi veya yakınlarının kolayca ziyaret imkânını bulması gibi bir maslahat varsa, defnedildikten sonra bile, başka bir memlekete götürülmesinde bir sakınca yoktur. Yeterki taşı-nırken, kokma ve çürüyüp dağılma gibi, ölünün hürmetini ihlâl edecek bir tehlike olmasın.
Çünkü İmam Mâlik (r.a)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte "Sa’d b. Ebî Vakkas ile Sa’d b. Zeyd’in Akik denilen yerde vefat ettikten sonra Medine’ye gö-türülüp ve orada defnedildikleri" ifade edilmektedir.[365] Yine Mâlikîlere göre, ölünün kuruyan kemiklerinin kırılması, onun hürmetini ihlâl eden durum-lardandır.
2. Şâfiîlere göre: Ölüyü bir yerden bir yere taşımak, onu bir nevi hür-metinin izalesi tehlikesine maruz bırakmak ve aynı zamanda defni geciktir-mektir. Bu bakımdan cenazeyi bulunduğu memleketten başka bir memleke-te taşımak haramdır. Diğer bir kavle göre ise mekruhtur. Ancak Mekke, Me-dine, Mescid-i Aksa gibi, mukaddes beldelere yakın bir memlekette vefat eden bir kimsenin bu beldelere naklinde bir sakınca yoktur.
Yine Şafiî âlimlerine göre; eğer sünni bir kimse küfür diyarında ölür de kabrini gizlemek mümkün olmazsa, İslâm diyarına nakledilir. Aynı şe-kilde dârü’l-harpte vefat eden devlet reisi de İslâm ülkesine nakledilir. Fa-kat defnedilmişlerse nakledilmezler. Çünkü definden sonra nakil haramdır.
3. Hanbelilere göre: Şehidin dışındaki cenazeleri, şerefli bir memlekete gömmek, müstakil bir kabre koymak, salihlere komşu yapmak gibi, iyi ni-yetlerle bir beldeden diğer bir beldeye götürmekte bir sakınca olmadığı gibi, bu hususta ölünün taşınmadan önce defnedilmiş olmasıyla, defnedilmemiş olması arasında da bir fark yoktur. Yeter ki nakil esnasında cesedin çürü-yüp dağılmasından emin olunabilsin. Bu husustaki delilleri ise biraz önce ter-cümesini sunduğumuz İmam Malik’in Muvatta’ında rivayet ettiği hadisi şe-riftir.
4. Hanefîlerin bu meseledeki görüşlerini şöyle özetleyebiliriz: "Defin edilmezden önce, cenazeyi başka yere nakletmek bazılarına göre mutlak surette caizdir. Bir takımları, sefer müddetinden aşağı bir yere nak ledilebileceğini söylemişlerdir. İmam Muhammed, bunu bir veya iki mil di ye kayıtlamıştır. Çünkü bir yerin kabristanı çok defa bu mesafeye ulaşır. Onur için fazlası mekruhtur.Nehir sahibi, Ikdü’l-Ferid’den naklen, "zahir olar budur." demiştir. Definden sonra nakli ise, mutlak surette caiz değildir Fethu’l-Kadir’de şöyle denilmiştir: "Bütün âlimler ittifak etmişlerdir ki, biı kadın evde yok iken oğlu ölür de kadının memleketinden başka bir yere de fin edilirse, kadın sabır edemeyip naklini istediği takdirde bunu yapamaz Bazı müteehhirinin şaz olanlarının buna cevaz vermesine kulak asılmaz. Haz reti Yakup ve Yusuf (as.)’ın, ecdadının yanında olsun diye, Mısır’dan Şam’f nakledilmeleri ise, bizden öncekilerin şeriatıdır. Bunun bizim için de şeriaı olması için şartlar tamam değildir." (Bu ifade kısaltılarak alınmıştır.)[366]

Okudunuz mu?  Aile Bireyleri Arasındaki Dayanışma ve Önemi Nedir

ölmüş birini koçasından ayrı şehre gömmek doğrumu

Bu kategoride yer alan Cennet ile ilgili vaazlar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Ölen birini memleketine götürüp gömmek günah mıdır?