Anasayfa
7 Mayıs 2021, 19:30
Nedir
Abone

Arş kelimesinin anlamı nedir

Arş kelimesinin anlamı nedir

Kayıtsız Üye
Arş kelimesinin kısaca anlamı nedir? Arş ne demektir Arş sözcüğünün manasını paylaşabilir misiniz ?


Cevap: arş kelimesinin anlamı nedir

İLİMCİK
Arş, benim anladığım kadarıyla Cenab-ı Hakkın isimlerinin tecelli ettiği yerdir..Fakat, bu tecelliler, varlıkların makam ve kabiliyetlerine göre farklı farklıdır..Buna göre bütün kainat ve canlılar Allahın bir nevi arşıdır..İşte, ARŞ-I AZAM denilen yerde Allahın isim ve sıfatları azami mertebede tecelli etmektedir..Yani, arş-ı azamın hususiyeti, bu kainatta cilveleri görülen esma-i hüsnanın orada azami derecede tecelli etmesidir..Bu meseleyi anlamak için Risale-i Nurda geçen bazı yerleri aynen aktarıyorum:

Okudunuz mu?  Çağ kısaca anlamı

Esma-i İlahînin nasılki tecelliyatı, Arş-ı A’zam dairesinden tâ bir zerreye kadar cilveleri var ve o esmaya mazhariyet de, o nisbette tefavüt eder. Öyle de mazhariyet-i esmadan ibaret olan meratib-i velayet dahi öyle mütefavittir
Mektubat ( 447 )

"Ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez." Nasıl bir zerre camdan, bir katre sudan, bir havuzdan, denizden, kamerden seyyarelere kadar güneşin cilveleri var. Herbirisi kabiliyetine göre güneşin aksini, misalini tutuyor ve haddini biliyor. Bir katre su, kendi kabiliyetine göre "Güneş’in bir aksi bende vardır" der. Fakat "Ben de deniz gibi bir âyineyim" diyemez. Öyle de: Esma-i İlahiyenin cilvesinin tenevvüüne göre, makamat-ı evliyada öyle meratib var. Esma-i İlahiyenin herbirisinin bir güneş gibi kalbden Arş’a kadar cilveleri var. Kalb de bir Arş’tır, fakat "Ben de Arş gibiyim" diyemez. İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı uluhiyete karşı secde etmeye bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini Arş’a müsavi tutar. Katre gibi makamını, deniz gibi evliyanın makamatıyla iltibas eder. Kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manasız hodfüruşluğa ve birçok müşkilâta düşer.
Lem’alar ( 132 )

Okudunuz mu?  Haşa nedir? Haşanın anlamı

Evet Kur’an der ki: "Eğer yerdeki ağaçlar kalem olup, denizler mürekkeb olsa, Cenab-ı Hakk’ın kelimatını yazsalar, bitiremezler." Şimdi şu nihayetsiz kelimat içinde en büyük makam, Kur’ana verilmesinin sebebi şudur ki: Kur’an, ism-i a’zamdan ve her ismin a’zamlık mertebesinden gelmiş. Hem bütün âlemlerin Rabbi itibariyle Allah’ın kelâmıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır. Hem Semavat ve Arz’ın Hâlıkı haysiyetiyle bir hitabdır. Hem rububiyet-i mutlaka cihetinde bir mükâlemedir. Hem saltanat-ı âmme-i Sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vasia-i muhita noktasında, bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti haysiyetiyle, başlarında bazan şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem ism-i a’zamın muhitinden nüzul ile arş-ı a’zamın bütün muhatına bakan, teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. İşte bu sırdandır ki, "Kelâmullah" ünvanı kemal-i liyakatla Kur’ana verilmiş.

Okudunuz mu?  Ölünün terlemesi ve gözünden yaş gelmesinin anlamı nedir?

Amma sair kelimat-ı İlahiye ise: Bir kısmı, has bir itibar ile ve cüz’î bir ünvan ve hususî bir ismin cüz’î tecellisi ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususî bir rahmet ile zahir olan kelâmdır. Hususiyet ve külliyet cihetinde dereceleri muhteliftir. Ekser ilhamat bu kısımdandır. Fakat derecatı çok mütefavittir. Meselâ en cüz’îsi ve basiti, hayvanatın ilhamatıdır. Sonra, avam-ı nâsın ilhamatıdır. Sonra, avam-ı melaikenin ilhamatıdır. Sonra, evliya ilhamatıdır. Sonra, melaike-i izam ilhamatıdır. İşte şu sırdandır ki: Kalbin telefonuyla vasıtasız münacat eden bir veli der: حَدَّثَنىِ قَلْبىِ عَنْ رَبِّى Yani: "Kalbim benim Rabbimden haber veriyor." Demiyor: "Rabb-ül Âlemîn’den haber veriyor." Hem der: "Kalbim, Rabbimin âyinesidir, arşıdır." Demiyor: "Rabb-ül Âlemîn’in arşıdır." Çünki kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicabların nisbet-i ref’i derecesinde mazhar-ı hitab olabilir. İşte bir padişahın saltanat-ı uzması haysiyetiyle çıkan fermanı, âdi bir adamla cüz’î bir mükâlemesinden ne kadar yüksek ve âlî ise; ve gökteki güneşin feyzinden istifade, âyinedeki aksinin cilvesinden istifadeden ne derece çok ve faik ise; Kur’an-ı Azîmüşşan dahi, o nisbette bütün kelâmların ve hep kitabların fevkindedir.
Sözler ( 134 )

Okudunuz mu?  Vera isminin anlamı nedir?

rabbena la tuahizna ev ahta’na….


Cevap: arş kelimesinin anlamı nedir

melle
Kısaca arş nedir?

Kur’an ve hadiste ilâhî hükümranlık ve taht anlamında kullanılan bir terimdir.
Sözlükteki asıl anlamı yükseklik, yüksek yer ve yüksek şey dir. Buna bağlı olarak tavan, ev, çadır; ayağın parmaklara doğru uzanan tümsek kısmı gibi mânalarda da kullanılmıştır. Ayrıca mecazi olarak hükümranlık, şan, şeref ve taht anlamlarına da gelir.

Bu kategoride yer alan Ecrin kelimesinin anlamı nedir başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Arş kelimesinin anlamı nedir