Anasayfa
7 Mayıs 2021, 7:12

Büyü Nedir? Nasıl Başlamıştır? Büyünün İslâmî Hükmü Nedir?

Büyü Nedir? Nasıl Başlamıştır? Büyünün İslâmî Hükmü Nedir?

ßaran
Şimdiye kadarki gözlemlerden anlaşıldığına göre büyü, özellikle ip, saç, tırnak, elbiseler vs den yararlanılarak yapılır Büyüde en önemli faktör, büyü yapanın kalbini bağlaması, yapacağı işin tesir edeceğine inanması ve şeytandan yardım dilemesi ve nefes olayıdır

Büyü yapmak haramdır ve günah bakımından bu işi yapanla, sebep olan arasında çok fazla bir fark yoktur Büyücünün kazancı da, büyücüye verilen para da haramdır!

İslam dinine göre büyü yapmak haramdır Kur’anı Kerim’deki hükümlerden büyü öğretmenin, öğrenmenin ve yapmanın, şirk ve küfür olduğunu anlamaktayız

Allah Resulü (asm), yedi büyük günah arasında büyü yapmayı da saymış, büyü yapanın Allah’a şirk koşmuş olacağını bildirmiştir Bir kişi, büyücülerin her şeyi yapabileceğine inanırsa, Allah’a şirk koştuğundan kâfir olur

Büyü nedir?

Kur’anı Kerim’de büyü ile ilgili olarak en geniş bilgi Bakara Suresi’nin 102 ayetinde verilmektedir

Bu ayette Cenab-ı Hakk, şöyle buyurmaktadır:

"Süleyman’ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular Hâlbuki Süleyman asla kâfir olmadı. Fakat o şeytanlar kâfir oldular Çünkü insanlara sihri ve Babil’de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı Hâlbuki o iki melek : ‘Biz ancak bir imtihan için gönderildik, sakın büyü yapmaya cevaz verip de kâfir olma’ demedikçe bir kimseye öğretmezlerdi İşte bunlardan kişi ile karısını ayıracak şeyler öğreniyorlardı fakat Allah’ın izni olmadan bununla hiç kimseye zarar verebilir durumda değillerdi Onlar, kendilerine zarar verecek, faydası dokunmayacak bir şey öğreniyorlardı Andolsun ki, onu her kim satın alırsa, ahirette onun bir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Fakat karşılığında canlarını sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu bilselerdi!"

Yukardaki ayetten, büyü öğretmenin, öğrenmenin ve yapmanın, şirk ve küfür olduğunu anlamaktayız Yüce Allah’ın buyruğuyla Babil toplumuna indirilen Harut ve Marut adlı iki melek, halkı aydınlatarak şirk ve küfürden, sihirbaz kâfirlerin şerrinden korumak, tevhidi hâkim kılmak amacıyla istismar yoluyla büyünün de kendisine dayanılarak yapıldığı bilgi yi öğretmişlerdi Bilgi haram değil, ancak bunun istismar edilmesi, şirk ve küfre alet edilmesi haramdır

Daha sonraları şeytanlar/Yahudiler, sırf kendi uydurmaları olan sihri/büyüyü ve Babil’de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirileni, insanlara ve o zamanki İsrailoğulları’na saptırmak maksadıyla öğretiyorlardı Fakat kaydettiğimiz gibi o iki meleğe indirilen şey, aslında bir sihir değil, fakat fesat ehlinin elinde küfre vesile olabilecek bir bilgi iken, şeytanlar bunu yalnızca sihir yapmak için öğretmişlerdir Halbuki Harut ile Marut bunu öğretecekleri zaman "Biz bir fitneyiz, bu öğreteceğimiz şeyler fitneye müsaittir, kötüye kullanılması da küfürdür Sakın sen bunu sihir yapmada kullanıp da küfre girme!" demedikçe ve bu yolda nasihat etmedikçe kimseye bir şey öğretmemişlerdi

Dini örfte sihir, sebebi gizli olmakla, gerçeğin zıddına tahayyül olunan, gözbağcılık, yaldızcılık, şarlatanlık, yaldızcılık, hilekârlık tarzında cereyan eden bir şey demektir Mahiyetinde esrarengiz gizli sebep ve incelik; dış görünüşünde cazibe, hile ve kötü niyet vardır Bizzat ilahi irade ile meydana gelen olaylardan değildir Ortaya konulabilmesi için teşebbüs edilmesi gerekli özel bir sebebi vardır.
Sihir/büyü, İslam’ın kesin olarak yasaklayıp reddettiği bir inanç ve işlem olup tabiat kuvvetleriyle insanlara bir takım etkilerin yapıldığı söylenen ilkel bir anlayış ve olgudur.

Sihrin temeli, imansızlık, ahlâksızlık ve aldatmaktır. Sihirbazlar, çeşitli ilimlerden, edebiyattan, felsefeden, teknolojiden, hatta tabiattaki garip ve acaib yaratılışlardan sû-i istimaller ve istismarlar yaparak yararlanmasını bilirler.

Not : Büyünün mahiyetini anlayabilmek için öncelikle cinlerin özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Çünkü, büyü yaptığını iddia eden insanlar bu işte cinleri kullandıklarını ileri sürmektedirler. (Konu hakkında sitemizeki "Cinlerin Gerçek Özellikleri! İnsanlar ile evlenebilirler mi? İnsanın damarlarına girerek, onları hasta edebilirler mi?" başlıklı makaleye bakınız)

Büyünün tarihçesi ve İslam’da büyünün hükmü
Büyü ve büyücülüğün tarihi, insanlık tarihini kadar eskidir ve Keldanîler zamanına kadar uzanır. Babil’de yani bugünkü Irak’ta yaşayan Keldanîler, astronomi ve astrolojide çok ileri gitmişlerdi. Keldanîler’de, büyü, her yere dağılmış olan perilerin tabiat olaylarını meydana getirdikleri inancına dayanıyordu.

Sihir ve sihirbazlar tarihinin ikinci bölümünü de, Mısır’da Firavun’un sihirbazlarıyla Hz. Musa arasında geçen olaylar meydana getirmektedir. Kur’anı Kerim’de haber verildiği üzere (Araf, 7-116; Tâhâ, 20-66) Mısır sihirbazları da halka karşı esrarengiz bir şekilde gözbağcılık yaparlar, hayali şeyleri gerçekmiş gibi gösterirlerdi.
Yahudilik’te ise büyü, çok revaçtaydı. Her türlü harikalar, şöhret bulmuş itikatların bütünü Yahudilik’te mevcuttu. Büyü Yahudiler arasında yayıldığı gibi hiçbir millet arasında yayılmadı.

İslam dinine göre büyü yapmak haramdır. Allah Resulü, yedi büyük günah arasında büyü yapmayı da saymış, büyü yapanın Allah’a şirk koşmuş olacağını bildirmiştir. Yine, büyüye inanan ve doğruluğunu tasdik eden kimselerin Cennet’e giremeyeceğini haber vermiştir.

Büyünün İslamî hükmü şöyle verilmiştir: Eğer yapılan büyü, küfrü gerektiriyorsa, bunu yapanın küfre gireceği açıktır. Yine yapılan sihirde imanın şartlarından birini inkâr etmek varsa, o büyü küfrü gerektirir. Mesela birisi, büyücülerin her şeyi yapabileceğine inanırsa, Allah’a şirk koştuğundan kâfir olur.
Kur’an-ı Kerim, bize büyücülerin şerrinden Allah’a sığınmamızı öğretmiş ve bu konuda şöyle buyurmuştur: "Düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden Allah’a sığınırım de" (Felak Suresi 4). Hz. Musa ve sihirbazlar hakkında nazil olmuş olan bir âyet de şöyledir: "Sağ elindekini at da, onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise, nereye varsa (ne yapsa) iflah olmaz." (Taha suresi :69)

Büyü yapanlar bunu nasıl yapmaktadır?

Sihir/Büyü, etkilemek, tesir altına almak anlamına gelir. Gönüllere ve bedenlere tesir etmek, insanı hasta yapmak, karı ile kocanın arasını açmak amacıyla ortaya konulan bazı düzenlere sihir veya büyü denilmiştir. Sihir ya da büyünün şerrinden Yüce Rabbimize sığınılması emredilmiştir. Büyü, yapılışında ilmi bir hakikate dayanıyorsa tesiri vardır, yoksa asılsız bir hurafeden ibarettir

Şimdiye kadarki gözlemlerden anlaşıldığına göre büyü, özellikle ip, saç, tırnak, elbiseler vs.den yararlanılarak yapılır Büyüde en önemli faktör, büyü yapanın kalbini bağlaması, yapacağı işin tesir edeceğine inanması ve şeytandan yardım dilemesi ve nefes olayıdır Nefes etme üflemektir ki, tükürüklü veya tükürüksüz olabilmektedir. Büyü yaparken kutsal kitaplardan birtakım bölümler okunmakta, üflenmektedir. Büyücüler, yapılacak büyüye göre günün ve ayın farklı zamanlarını seçmektedirler Ancak şunu unutmamalıdır ki, gerçek bir Müslüman böyle şeylerden medet ummaz ve bu tür şeylerle meşgul olmaz. Büyü yapmak haramdır ve günah bakımından bu işi yapanla, sebep olan arasında çok fazla bir fark yoktur. Büyücünün kazancı da, büyücüye verilen para da haramdır

Sihrin tesiri

Büyünün tesiri konusunda Elmalı Tefsiri’nde şu bilgiler verilmektedir:
Sihrin en büyük tesiri ruhlar üzerindedir; sihri yapanlar fikirleri bozar, kalbleri çeler, ahlâkı perişan eder, toplumların altını üstüne getirir

Sihir yapanlar, Allah’ın izni olmadıkça kimseye bir zarar veremez. Çünkü gerçek tesir, ne sihirde, ne sihirbazda, ne tabiatta, ne ruhta, ne yerde, ne gökte, ne şeytanda, ne melektedir Hakiki müessir ancak ve ancak Allah’dır Fayda ve zarar denilen şey de ancak O’nun izni ile meydana gelir O halde her şeyden önce insan Allah’dan korkmalı ve Allah’a sığınmalıdır ve bunlara karşı koymak için de Allah’ın kitabına sarılmalıdır

Sihrin asıl zararı, başkalarından çok yapanlaradır. Bu kimseler ömürlerini nasıl çirkin şeylerle geçirdiklerini bilmezler

Medeniyet, fikirleri celbetmek için sihir kullanıyor
Bediüzzaman, Kur’an-ı Kerim’e karşı muarazada aciz kalan şimdiki medeniyetin Kur’an’a karşı sihirleriyle muaraza ettiklerini belirtiyor:
Şahıslar, cemaatler muârazasından âciz kaldıkları Kur’ân’a karşı, bütün nev-i beşerin ve belki cinnîlerin de netice-i efkârlarıolan medeniyet-i hazıra (şimdiki medeniyet), Kur’ân’a karşı muâraza vaziyetini almıştır; i’câz-ı Kur’ân’a karşı, sihirleriyle muâraza ediyor

Ancak, Hz. Mûsâ’nın (a.s.) asası sihirbazların sihirlerini yuttuğu gibi, Kur’ân’ın i’câzı da o sihirleri yutup o sihirbazları mağlup ediyor. Risale-i Nur’da ispat ettiği gerçeklerden anlıyoruz ki, şu medeniyet:
• Kur’ân’ın i’câz ve galebesine karşı mağluptur
• Kur’ân’a karşı hakikat noktasında mağluptur
• Kur’ân’ın, sosyal hayata ait prensiplerine karşı mağluptur
• Şu medeniyetin hikmeti, felsefesi ve edebiyatı âcize; Kur’ân’ın hikmeti, hükümleri ve belâğati mu’cizedir

(Bk. Sözler: 25. Söz’ün Üçüncü Şua’ı’nın ikinci cilvesi, s. 546-552.)


Cevap: Büyü Nedir? Nasıl Başlamıştır? Büyünün İslâmî Hükmü Nedir?

Hoca
< İslam dinine göre büyü yapmak haramdır Kur’anı Kerim’deki hükümlerden büyü öğretmenin, öğrenmenin ve yapmanın, şirk ve küfür olduğunu anlamaktayız >
Allah büyücülerin şerrinden korusun bizi.. Allah (cc) razı olsun paylaşım için

Okudunuz mu?  Yüzü suyu hürmetine ne demek ?

Yorum: Büyü Nedir? Nasıl Başlamıştır? Büyünün İslâmî Hükmü Nedir?

Kayıtsız Üye
Selamın aleyküm. Benim sorumdan ziyade yardıma ihtiyacım var. Allah kabul etsin 5 vakit namazımda biriyim. Allah’ın bizden razı olacağı biri olmaya çalışıyorum. Fakat ailem içinde sorunlarım var. 2 tane kardeşim var. Bu kardeşlerimin ikisininde normal dışı davranışları ve hareketleri var. Ben çocukken amcamlarla kavga etmiştik. Annem amcamın karısının annesinin bize büyü yaptığına inanıyor. Yaşadığı çevrede de bu kadının böyle şeyler yaptığına dair duyumlar aldık. Ben inanmak istemiyorum buna ama ailem içinde herkes sorunlar yaşadı. Geçinemiyoruz. Ben abilerimle konuşmuyorum. Evde hep sorunlar oluyor. Bu iki abim eve hep zarar veriyorlar. Bunların sebebi hep bu iki abimin normal olmayan davranışları.. Anneme babama kötü davranıyorlar. Başka anne baba olsa sabır taşı çatlardı halen sabrediyorlar. Ben ve annem dışında evde namaz kılan yok. Diğer abilerim sanki şeytanlaşmış öyle ifade edeyim. Yalan söylüyorlar, haşa kitaba küfrediyorlar, yok yere yemin ediyorlar. Ben çok üzülüyorum anneme ve babama. Annemi uyarıyorum bunları tedavi ettirin diye ama dinlemiyorlar da. Bu iki abim de gereğini yapmıyorlar. Ben dediğim gibi büyünün hak olduğunu biliyorum. Peygamber efendimizi de yapılmış. Annem geçmişte ben çocukken bana da büyü yapıldığını, kaç hastane gezdiğini, çare bulamadığını en sonunda bir hocaya götürdüğünde hocanın bana büyü yapıldığını söyledi. O hoca sayesinde beni kurtarmışlar. Ablam evlendiği vakit yaşadığımız olaylar da bize büyü yapıldığına beni iyice ikna etti. Ablam evlendiği gün hem ablam hem de abim (evde arızası olmayan iki kardeşim) kötü olaylar yaşadı. Abim, bizim bir çömleğimiz var, onun içine baktığında oklar filan gördüğünü söyledi. Halleri çok değişikti o zaman. Ben yanlış görmüşsündür inanma böyle şeylere dedim. Ama gerçekten davranışları o gün çok değişikti. Tüm bu olaylardan bende böyle bir ihtimalin olacağını düşünüyorum. Birkaç hocaya da gittik, bir faydası olmadı. Bana hoca olsun, dua olsun yardım edin lütfen.

Okudunuz mu?  Kuranı Kerimin yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında

Yorum: Büyü Nedir? Nasıl Başlamıştır? Büyünün İslâmî Hükmü Nedir?

toprak25
Hayırlı Akşamlar. konuya yakın olduğundan başlık açmak istemedim sorunum ve sorum : Dedemin mezarını ziyaret ettim. duadan sonra mezar toprağını temizlerken siyah bir poşet ucu gördüm, çıkardığım da bir sabunlu çivili nursuz bir şey gördüm. bix ayrıldıktan sonra halam amcama gösterip çöpe atmışlar. Bu büyü nedir bilmem. çözümlemesi diye bir durum gerekir mi gerekirse büyü yapmayan ehli sünnet den bir hocayı nasıl bulabilirim. o günden beri aklımdan çıkmıyor internet ise bilgi kirliliği ile dolu. benzer sabun olayını 15 sene önce evimizin bahçe duvarında kovukta bulmuş çöpe atmıştı babam. zahmet verip okuduğunuz için Allah C. C razı olsun. Ankara’da Yaşıyorum

Okudunuz mu?  Kaynanamla geçinemediğim halde eşim beraber oturmaya zorluyor

Hoca
Biz her türlü muskayı okuruz muskanın resmini çekin yollayın


toprak25
hocam okunacak bişey kalmamıştı. zaman geçmiş üzerinden sanırım. ve çöpe atmışlar. ne yapılabilir bu konuda aklımı kurcalıyor. tesiri ne derecedir takdirinizle rica ederim


toprak25
görüntüsünde iç karartıcıydi. böyle bir şey çekmek de istemedim. korktum neden bilmem. öyle gitti.

Okudunuz mu?  El Öpmek caiz mi?

Hoca
Birileri muskanın etkisini gidermek için mezarlığa gömüyor bu ne mezardakini etkliler ne akrabalarını bu kendisini ilgilendirir siz rahat olun


imam
İslam’da büyünün etkisini yok etmenin en güzel yolu bulunan eşyaları Muskayı yakmak Bir de düzenli olarak evde Kuranı Kerim okumaktır

Okudunuz mu?  Evlenmeden önce ilişkiye giren tarafların evlendikten sonraki ilişkileri zina olur mu

buyu nedir, islamda buyu, buyu nedır

Bu kategoride yer alan Yedi haftalık bebeği kürtajla aldıran bir kimseye yardımcı olmak da günah mıdır? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Büyü Nedir? Nasıl Başlamıştır? Büyünün İslâmî Hükmü Nedir?