Anasayfa
17 Şubat 2024, 16:39
Terimler
Abone

Ay Mucizesi Nedir? İslamda Ay Mucizesi Hakkında Bilgi

Ay Mucizesi Nedir? İslamda Ay Mucizesi Hakkında Bilgi

helen
AY MUCİZESİ Hakkında Ansiklopedik Bilgi

(İnşikaku’l-Kamer) Yarılmak, parçalanmak ve bölünmek anlamına gelen "inşikak" kelimesiyle ay, hilâl anlamına gelen "kamer" kelimelerinden meydana gelmiş olup, terkip olarak "ayın ikiye bölünmesi, parçalanması" demektir.
İnşikak-ı Kamer; ayın ikiye bölünmesi, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in mucizelerinden biridir. Kur’an-ı Kerîm ve hadîs-i şerifle sabittir. Buhârî ve Müslim’in rivayet ettiğine göre hâdiseye bizzat şahit olan Abdullah b. Mes’ud şöyle nakleder:
"Ay, Hz. Peygamber’in zamanında iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın bir tarafında, diğer parçası dağın diğer tarafında idi. Hz. Peygamber bize şahit olunuz." dedi. (Buhârî, Tefsir, Sûretu’l-Kamer, 1; Müslim, Kıyame, 44). "Kıyamet saat(i) yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve "süregelen bir büyüdür" derler. " (el-Kamer, 54/12).Sahabenin ileri gelenlerinden Hz. Ali, İbn Mes’ûd, İbn Abbâs, Huzeyfe, Enes, Cübeyr İbn Mut’im, İbn Ömer gibi zatların bildirdiğine göre; Peygamberimiz (s.a.s.) müşriklerin istekleri üzerine Mina’da ay yarılma mucizesi göstermiş ve bu vakayı görenlere "şahit olunuz" deyip onları tanık tutmuştur. Hâdisenin meydana gelişi ayet ve sahih hadisle sabit olup inkârı mümkün değildir. Ebu Nuaym el-İsfahanî’nin İbn Abbâs ve İbn Mes’ud’tan bildirdiklerine göre olay şöyle meydana gelmiştir: Müşriklerden Velid b. Muğîre, Ebu Cehl, Âs b. Hişam, Esved b. Abd-i Yağus, Esved b. Muttalib, Zem’a b. Esved, Nadr b. Hâris ve daha bir çokları toplanarak Peygamberimiz’e, "Eğer, sen gerçekten peygambersen, bize yarısı Ebu Kubeys dağı, yarısı da Kuaykıan dağı üzerinde görülmek üzere, Ay’ı ikiye ayır." dediler. Peygamberimiz onlara; "Eğer, bunu yaparsam, iman eder misiniz?" dedi. "Evet iman ederiz" dediler. Ay’ın, bedir olduğu, iyice göründüğü ondördüncü gecesiydi. Peygamberimiz, müşriklerin istedikleri şeyin olmasını Yüce Allah’tan diledi. Allah da, o gece ayın yarısını Ebu Kubeys dağı, yarısını da, Kuaykıan dağı üzerinde doğdurunca, Peygamberimiz: "Ey Ebu Seleme b. Abdu’l-Esed Erkam b. Ebi’l-Erkam! Şahit olunuz! Şahit olunuz!" diyerek seslendi. İbn Mes’ud’a göre, Kureyş müşrikleri bu mucizeyi görünce (peygamberimizi kastederek) "Bu da Ebu Kebşe’nin oğlunun bir sihridir." dediler. İçlerinden Ebu Cehil ise "Gelecek yolcularınızı gözetin. Muhammed, sizi büyülemeğe güç yetirse bile bütün halkı, bütün yeryüzünü de büyüleyebilecek değil ya! Onlara bir sorun bakalım. Onlar da sizin gördüğünüz şeyi görmüşler mi?" dedi. Gelenlerden sordular. Müşrikler bu mucizeyi inanmak için değil, İslâm davasına engel olabilecek bir şey gözüyle baktıkları için, hâdiseyi gördükleri halde inanmadılar, "Süregelen bir büyüdür" dediler.
"İnşikak-ı Kamer mucizesi, bütün peygamberlere verilen ayetlerden hiçbiri kendisine kıyas olunamayacak derecede büyüktür. Çünkü bu mucize, gökyüzü cisimleri içinde parlak bir surette göze çarpan bir küre üzerinde izhar buyurulmuştur. Bunun için insan üzerinde tesiri büyüktür ve en açık bir burhandır."
Kur’an-ı Kerîm bu hâdiseyi, Kıyametin yaklaştığının büyük alâmeti olarak saymıştır. Tirmizî’nin bir rivayetinde hâdisenin hem meydana geldiği zamanı, hem de yeri ve keyfiyeti tayin edilerek Abdullah İbn Mes’ud demiştir ki: "Biz bir kere Resulullah ile Mina’da idik. Ay iki parçaya bölündü. Bir bölüğü dağın arkasında, öbür bölüğü de berisinde idi. Bunun üzerine Resulullah: Şahit olunuz! Kıyamet yaklaştı, yarıldı kamer, buyurdu. Bir başka rivayette, Hıra Dağı’nı ayın iki bölüğün arasında gördükleri ziyadesi vardır. (Tirmizî, Tefsir Sureti’l-Kamer, 1, 3, 5; İbn Hanbel, I, 456-465). Konu ile ilgili rivayetler; bu büyük mucizenin şu safhalarını belirtmektedir: Mucize, müşriklerin isteği üzerine, Mekke’de, Peygamberimiz’in hayatında kendi tarafından, bir defa vuku bulduğu ayın ikiye bölündüğü ve parçalarının dağın iki tarafına ayrıldığı görülmüştür. Birbirini destekleyen bu rivayetlerin dışındaki rivayet ve mütalâalar zayıftır. Bu çürük görüşlerden biri de, bu mucizenin Peygamber zamanında meydana gelmediği, bunun Kıyamet alâmetlerinden birisi olarak ileride meydana geleceği iddiasıdır. Nesefi gibi bazı müfessirler Hasan-ı Basrî’ye nisbet ederek bu iddiayı ileri sürmüşlerdir. Ayette geçen "yarıldı" fiilini geçmiş zaman olarak değil, "yarılacak" şeklinde gelecek zaman olarak düşünmüşlerdir. Bu durumda "Ay, Kıyamet günü bölünecek" demek olur. Konu ile ilgili Kamer suresinin ikinci ayeti, yukarda iddia edilen manaya uygun düşmemektedir. Bu iddianın kendilerine nisbet edilen Hasan-ı Basrî ve Ata İbn Ebi Rebah’ın (ki bu iki zat Tabiînden, yani sahabeyi görenlerdendir) bu görüşleri hakkında merhum Elmalılı Hamdi Yazır, tefsirinde şöyle diyor: "Bu iki Tabiî İmamı, ayette ve hadiste meşhur olan geçmişteki ay’ın yarılmasını inkâr etmiş değil, ayetin işaret ettiği diğer bir manayı tefsir etmişler ve İnşikak-ı Kamer mucizesinden, ileride ay’ı büsbütün yarılıp kıyametin kopacağı manasını anlamanın gereğine işaret etmişlerdir.
İnşikak-ı Kamer mucizesinin aklen mümkün olup olmaması konusunda filozoflar ve kelâmcılar arasında münakaşalar olmuştur. Eski filozoflara göre, gök ve gök cisimlerinin bölünüp sonra birbirine eklenmeleri mümkün değildir. Bu nedenle Şakk-ı Kamer mucizesi de aklen mümkün değildir. Kelâmcılar da bunlara gereken cevabı vermişlerdir. Güneşin ve küremizin de içinde bulunduğu güneş manzumesinin, kendisinden daha büyük cisimlerden ayrılarak meydana geldiğini kabul eden yeni astronomi nazariyeleri, Ay’ın ikiye ayrılma mucizesini kabul etmeye daha müsaittirler.
Mucize, muhatabı acze düşüren fevkalâde bir olaydır. Bu münasebetle mucizelerin akla uygun olup olmaması münakaşa konusu olamaz. Ay’ın yarılması mucizesini akla kabul ettirebilmek için bir başka görüş ileri atılmıştır: "Ay hakikatte iki parçaya bölünmemiştir; Ama ona bakanların nazarında öyle görülmüştür; ‘ Bu tezi açıkça müdafaa eden Şah Veliyullah Dehlevî’dir. Bu görüşün temeli de Enes b. Mâlik’in, "Mekke müşrikleri Peygamber’den bir ayet göstermesini istediler de Resulullah onlara ay’ı iki parça gösterdi." şeklinde rivayet ettiği hadistir. Mekkelilerin ay’ı iki parçaya bölünmüş gördükleri muhakkak olmakla beraber gerçekte ay ikiye bölündü mü, yoksa Mekkelilere öyle mi gösterildi? Bu tür düşünce, mucizenin meydana gelmesini akla uygun göstermek isterken onu müşriklerin iddia ettikleri bir sihir mertebesine indirmek olur. (Tecrid-i Sarih, 1483). Mucizeyi akla uygun göstermeye çalışmak, onu alelâde bir olay durumuna düşürmektir ki bu durumda hâdise, mucize olmaktan çıkar. Ve akıl, tabiat üstü olan olayların mahiyetini idraktan acizdir. Aklı bunu idrake zorlamak, birçok tehlikeler doğurur.
Beyhakî’nin İbn Mes’ud’dan yaptığı bir rivayette: "Peygamber çıkmazdan (Medine’ye hicretten) evvel Mekke’de iken Kamer’in iki kerre şakk olduğunu gördüm" diyor. (Ayrıca bk. Ahmed b. Hanbel, III, 165). Hâfız Ebu’l Fadl Irakî bu hadîse dayanarak Kamer’in ayrılmasının iki kerre olduğunu söyler. Hafız İbn Hacer de bu konuda: "Peygamber’in zamanında inşikakın iki kerre vukuunu kabul eden bir hadis âlimi bilmiyorum." diyor. İbn Kayyim el-Cevziyye de olayın bir kerre meydana geldiğini söylemektedir. İnşikak-ı Kamer hadisesi iki değil, birdir. Ancak bu inşikak esnasında Ay şimşek çakar gibi süratle iki kerre ayrılıp kapanmıştır. Ve iki ayrılış esnasında da Ebu Kubeys veya Hıra Dağı aradan görünmüştür.
Yukarda belirtildiği gibi "İnşikakı Kamer" olayı, vukû ayet ve hadisle sabit bir olaydır. Değişik yorumlara gitmeden, bildirildiği şekilde kabul etmek gerekir. Bilindiği gibi mucizelerin meydana gelişindeki ana gaye, Allah’ın izni ile onu meydana getiren Peygamber’in, peygamberlik iddiasının ispatıdır. Mucize, günlük olaylar niteliğinde olsaydı, o tür olayları rastgele herhangi bir insan da meydana getirebilirdi. Bu nedenle mucizeleri illa da akılla bağdaştırmaya çalışmanın manası yoktur.
Cengiz YAĞCI

Okudunuz mu?  Ayıp Araştırmak Nedir? Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Cevap: Ay Mucİzesİ

İnşirah
"İnşikâk-ı kamer” mu‘cizesi ve ay zeminindeki çatlak

"İnşikâk-ı kamer”, Ay’ın ikiye ayrılması demektir. Resûlüllah Efendimiz‘in (s.a.v.)mu‘cizelerinden biridir. Bu mu‘cizenin meydana gelişi, tarih ve siyerlerde kısaca şöyle anlatılır:

Rasûlüllah Efendimiz’in (s.a.v.), dolunaya bir işarette bulunması üzerine, ay derhal ikiye bölündü. Her iki parça da birbirinden ayrılıp uzaklaştı ve kısa bir müddet sonra da tekrar yan yana gelip birleştiler.

Okudunuz mu?  Mehdi nedir? İslamda mehdi kavramı

Bu muazzam mu‘cize, müşriklerin isteği üzerine Mekke‘ye pek yakın bir mesafede Minâ‘da, aydınlık bir gecede vukûa gelmiştir. Kur‘ân-ı Kerim‘in bize haber verdiği en büyük ve en parlak mu‘cizelerden birisidir.

Nübüvvetin sekizinci yılında, Hicret‘ten beş yıl evvel meydana gelmiştir. Kamer sûresinin 1’inci âyetinde, "Kıyâmet yaklaştı ve ay yarıldı” buyurulmuştur. Pek çok sahâbeden gelen rivâyetlerin, Buhârî‘de geçen şekli ile hulâsası şöyledir:

Okudunuz mu?  Vatan Nedir? İslamda Vatan Kavramı

"Biz Rasûlüllah (s.a.v.) ile Mekke civarında Minâ’da bulunuyorduk. Ay iki parçaya bölündü. Bir parçası dağın arkasında, öbür parçası da önünde idi. Rasûlüllah (s.a.v.), ‘Şâhid olunuz!’ buyurdu.” Mu‘cizeyi bizzat gören müşrikler, Rasûlüllah (s.a.v.)’ı kastederek, birbirlerine, "Bu size büyü yaptı” dediler. İçlerinden biri:

Okudunuz mu?  Zerafet Veya Zarafet Nedir?

— Eğer Ay’a büyü yaptıysa, büsbütün dünyayı tutacak değil ya! Siz, gelen yolculardan bir sorunuz bakalım, görmüşler mi? Eğer bu hâdiseyi onlar da sizin gördüğünüz gibi gördüklerini söylerlerse, Muhammed’in (s.a.v.) nübüvvet iddiâsı doğrudur. Aksi takdirde bu bir sihirdir, dedi. Ve sorduklarında ise yolcular:

Okudunuz mu?  Iskat Ve Devir (İskat-ı salât ve devir)

— Evet, gördük; ay ikiye bölündü, demişlerdir.

Müslim’in Sahîhi’nde geçen hadislerden birkaçı ise şöyledir:

Abdullah b. Mesûd (r.a.), Rasûlüllah (s.a.v.) zamanında ay iki parçaya bölündü de Allah’ın Rasûlü: "Şahid olunuz!" buyurdu, demiştir. (Müslim, Sahîh, Hadis No: 5010)

Enes b. Malik‘in (r.a.) anlattığına göre, Mekke halkı Rasûlüllah‘tan (s.a.v.) kendilerine bir mucize göstermesini istemişler. O da onlara, ayın yarılmasını iki kere göstermiştir. (Müslim, Sahîh, Hadis No: 5013)

Okudunuz mu?  Zina nedir? İslamda zina kavramı

İbn Abbas (r.a.) da Rasûlüllah‘ın (s.a.v.) zamanında ay yarıldı demiştir. (Müslim, Sahîh, Hadis No: 5015)

Ayrıca bu mu‘cizenin vukûuna dair başka deliller de vardır. Şifa Şerhi‘nde Aliyyülkârî (rh.)’nin, Muvazzah İlm-i Kelâm‘da Ömer Nasuhi Bilmen merhumun bazı tefsirlere atfen bildirdiklerine göre, Hindistan‘da bulunan bir heykelin üzerinde, ‘Kamer (ay) ikiye bölündüğü yıl yapılmıştır” diye yazmaktadır.

Okudunuz mu?  Brahmanizm nedir? İslamda Brahmanizm Kavramı

"İnşikâk-ı kamer” mu‘cizesi mevzuunda, günümüzde ay etrafında dolaşan ve Sputnik adı verilen uydulardan alınmış –dünyadan çekilebilen fotoğraflara nazaran mesafeleri daha çok yaklaştıran– ay yuvarlağı ile alâkalı fotoğraflarda, ay sathının tam ortasında yukarıdan aşağıya uzanan bir çatlak görülmektedir. Bu çatlak, takriben bir buçuk kilometre genişliktedir. Amerikalılar bu çatlağa ‘Radley Rille’ adını vermişlerdir. Bu çatlakla alâkalı olarak Apollo–15 ile gerçekleştirilen derinliğine araştırmalar, bugüne kadar halka açıklanmadığına göre anlaşılan, bundan sonra da açıklanmayacaktır.

Okudunuz mu?  Lukata - İslamda buluntu eşyanın hükmü

Nitekim dünyaca meşhur İngiliz gazetesi The Guardian‘ın, 29 Temmuz 1971 tarihli nüshasında yayınlanan yorum-haber, Batı’nın bu işten korktuğunu ortaya koymuştur. Orada çıkan yazıda, Müslümanlar’ın daha şimdiden bu fotoğraflara dayanmak suretiyle, ‘İslâm Peygamberi’ne (s.a.v.) atfedilen ‘ay’ın ikiye bölünmesi’ mu‘cizesinin gerçekliğine dair isbat yoluna girdikleri… tarzında açıklamalara yer verilmişti.

Okudunuz mu?  Mükellef Nedir? İslamda Mükellef Kavramı

Yanıt: Ay Mucizesi

Medine
< İnşikâk-ı kamer” mu‘cizesi mevzuunda, günümüzde ay etrafında dolaşan ve Sputnik adı verilen uydulardan alınmış –dünyadan çekilebilen fotoğraflara nazaran mesafeleri daha çok yaklaştıran– ay yuvarlağı ile alâkalı fotoğraflarda, ay sathının tam ortasında yukarıdan aşağıya uzanan bir çatlak görülmektedir. Bu çatlak, takriben bir buçuk kilometre genişliktedir. Amerikalılar bu çatlağa ‘Radley Rille’ adını vermişlerdir. Bu çatlakla alâkalı olarak Apollo–15 ile gerçekleştirilen derinliğine araştırmalar, bugüne kadar halka açıklanmadığına göre anlaşılan, bundan sonra da açıklanmayacaktır.

Nitekim dünyaca meşhur İngiliz gazetesi The Guardian‘ın, 29 Temmuz 1971 tarihli nüshasında yayınlanan yorum-haber, Batı’nın bu işten korktuğunu ortaya koymuştur. >

apaçık delilleri görürler ve hala iman etmezler ve gizlemeye çalşırlar ha…vah hallerine vah:( Rabbim ıslah etsin. amin

Okudunuz mu?  Yed-i Emin Nedir? İslamda Yedi Emin Kavramı

Allah razı olsun ikinizden de


Cevap: Ay Mucizesi Nedir? İslamda Ay Mucizesi Hakkında Bilgi

Muhammed
AY MUCİZESİ ne demektir kısaca Anlamı
(İnşikaku’l-Kamer) Yarılmak, parçalanmak
ve bölünmek anlamına gelen "inşikak" kelimesiyle ay,
hilâl anlamına gelen "kamer" kelimelerinden meydana
gelmiş olup, terkip olarak "ayın ikiye bölünmesi,
parçalanması" demektir.


İnşikak-ı Kamer; ayın ikiye bölünmesi,
peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in mucizelerinden biridir. Kur’an-ı
Kerîm ve hadîs-i şerifle sabittir. Buhârî ve Müslim’in rivayet
ettiğine göre hâdiseye bizzat şahit olan Abdullah b. Mes’ud
şöyle nakleder:


"Ay, Hz. Peygamber’in zamanında iki parçaya
ayrıldı. Bir parçası dağın bir tarafında,
diğer parçası dağın diğer tarafında idi.
Hz. Peygamber bize şahit olunuz." dedi. (Buhârî, Tefsir,
Sûretu’l-Kamer, 1; Müslim, Kıyame, 44). "Kıyamet saat(i)

Bu kategoride yer alan Akıl Nedir? İslamda Akıl Kavramı başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Ay Mucizesi Nedir? İslamda Ay Mucizesi Hakkında Bilgi