İslami Kavramlar

Süleymannâme Nedir?

Süleymannâme Nedir?

Hoca
Edebiyatteriminde süleymannâme ne demektir?

Kanûnî Sultan Süleyman’ın saltanatı boyunca yaptığı seferleri ve önemli diğer olayları anlatan eserlere verilen ad. Kanûnî Sultan Süleyman’ın tahta geçtiği1520 yılından itibaren uzun süren saltanatı boyunca seferlerini ve dönemin diğer olaylarını anlatmak için yazılan eserler özel bir ad taşısın veya taşımasın genellikle ‘Süleymannâme’ diye anılmıştır. Süleymannâme yazma geleneği,o sırada henüz teşekkül etmiş olan Selimnâme (bkz.) geleneğinin bir devamı şeklinde ortaya çıkmıştır.


Kaynak:Prof.Dr.Turan Karataş / Edebiyat Terimleri Sözlüğü


Cevap: Süleymannâme Nedir?

Muhammed
Süleymanname nedir kısaca sözlük anlamı

Kanunî Sultan Süleyman’ın (1520-1566) Kefe’deki valiliği zamanından başlayarak padişahlığını, yaptığı savaş ve fetihleri konu edinen eserlere verilen ad. özellikle Kanunî devrinde yaşayan ve o-nunla birlikte seferlere katılan yazarların kaleme aldıkları Süleymanname’ler, Kanunî’ye övgüyle ilgili manzum veya mensur kısımların dışında sağlam tarihî ve edebî eserlerdir.

Bu devrin olaylarına ışık tutarlar. En tanınmış Süleymanname’ler ve müellifleri şunlardır: l.Mahremî (öl. 1535). Kanunî’nin tahta çıktığı tarihten Irakeyn seferine (1534-1535) kadar geçen olayları de kadısı olduğu sırada Kanunî’nin yanında sefere katılan yazar, Nahçivan, Revan savaşlarını, Isfahan, Şirvan ve Van taraflarını mensur olarak tasvir eder; 3. Kara-çelebizade Abdülaziz (öl. 1658). Süslü bir dille Kanunî Sultan Süleyman’ın saltanat devrini anlatır; 4.

Tebrizli Şahî bin Kasım Çelebi (öl. 1538). Eserinde Kanunî devrindeki olaylardan bahseder; 5. Celâlza-de Salih (öl. 1565). Selimname veya Tarih-i Sultan Süleyman adiyle yazdığı eserinde 1529’a kadar geçen olayları içine a-lır; 7. Bostan.

Bir adı da Gazavat-ı Sultan Süleyman olan eserinde 1520 – 1539 yılları arasındaki olayları geniş bir şekilde anlatır; 8. Eyyubî. Süleymanname veya Menakıb-ı Sultan Süleyman Han adlı eserinde Kanunî’nin Belgrad seferinden başlayarak Rodos, Budin, Peç, Almar v.d. seferlerini anlatır; 1 495 beyitlik manzum bir eserdir; 9. Celâlzade Mustafa (öl. 1567).

Tabakat-ül-Memalik ve Derecat-ül – Me-salik adlı eserinde Kanunî’nin tahta çıkışından başlayarak devrindeki savaşları anlattığından Süleymanname olarak kabul e-dilebilir. Kanunî’nin 1548 Seferini ağdalı bir üslûpla tasvir eden bir eserle Gazavat-ı Sultan Süleyman-ı Kanunî’nin yazarları bilinmemektedir.


Yorum: Süleymannâme Nedir?

Kayıtsız Üye
Koyu ve canlı renklerle bir anlatım ifadesinin oluşturulması,Tarihi olayların anlatılması,mekan kurgusunun oluşturulması İslam minyatürlerinden beri takip edilen bir özelliktir.Klasik dönem Osmanlı minyatürlerinde de bu özellikler devam ettirilmiş yanı sıra klasik özellikleri taşıyan bir gerçekçilik ve objektif bakış açısı minyatürlerde görülmeye başlanmıştır.(Süleymanname,Hünername)Bu dönem minyatürlerinde konular ;Tarihi olaylar,Padişah huzuruna kabüller,Av,Eğlence,Savaş ve Zaferlerdir.Bu özellikler metinde anlatılanların minyatürle uyumlu olmasıylada açıklanabilir.Levni(Abdulcelil Çelebi)minyatürlerinde ise işlenen konular;Dönemin neşeli hayatı,eğlenceler,Sazendeler,Nakkaşlar ve çiçeklerdir.Levni kendinden önceki minyatür üslubunu bildiği gibi dönemin Avrupa resim tarzınada yaklaşan daha realist bir yol izlemiştir.Minyatürlerinde harekete yer vermiş,önceki dönem minyatür üslublarından farklı olarak zıt renklerin yerine yumuşak renkleri tercih etmiş,minyatürün bütününede uygulamıştır.Minyatürlerinde doğal bir renk zevki hakim olmuş,zıt tonları dahi ahenk içerisinde kullanmış,altın yaldız kullanımını bırakmıştır.Minyatürlerinde Klasik düzen anlayışının değiştiği;Kalabalık grupların yer aldığı minyatürlerde alışılmış minyatür perspektifine karşılık bir derinlik eğiliminin bulunduğu görülür.Portrelerinde yüzlerde duygular yansıtılmış,vücut hareketlerine doğal bir kıvraklık kazandırmış ve dikkati belirli bir noktaya toplamak yerine bütüne yaymıştır. SANAT TARİHÇİ Fatih Ökmen


süleymanname nedir, suleymanname nedir, Suleymanname

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu