Anasayfa
7 Mayıs 2021, 7:37

Gizli Nikah Caiz midir?

Gizli Nikah Caiz midir?

ßaran
Nikâhta şahitlerin hazır olması şarttır ve bu konuda icma (fikir birliği) vardır.. Yani şahitsiz nikâh geçerli değildir. Şahitlerin hikmetlerinden biri de nikâhın duyurulmasıdır.

Ancak, şahitlerin varlığı, nikâhın duyurulması için yeterli midir, değil midir, burada ihtilaf vardır. İmam Azam ve İmam Şafii hazretleri, şahitlerle yapılan fakat ilan edilmeyen evlilik için mekruh olsa da sahihtir derken; İmam Malik, şahitlerin huzurunda yapılsa da halka ilan edilmeyen ve şahitlere bu evliliğimizi kimseye söylemeyin denilen nikâhın geçersiz olduğu görüşündedir…a.s.)

Nikâhı ilan ediniz emrine zıttır. (Tirmizi, Nikâh 6) Bir diğer hadislerinde Peygamber Efendimiz (sallAllahu aleyhi ve sellem) şöyle buyururlar: Nikâhta, haramla helali birbirinden ayıran şey, def çalmak ve sestir." (Tirmizi, Nikâh 6; Nesai, Nikâh 72) Yani, o nikâhın ilan edilmesidir.

Biz, bugün hususiyle Maliki mezhebinin görüşünün daha bir ehemmiyet arz ettiğini düşünüyoruz. Zira Maliki mezhebinin delil olarak zikretmiş olduğu hadisi şeriflerden anlaşılan; evlilik gibi önemli bir müessesenin halka ilan edilmesi emridir.

Okudunuz mu?  İslam Dininde Paylaşmanın önemi Nedir?

Bu emirlerinde, insanlığı her yönüyle kuşatıcı bir sistemle gelen Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.), mutlaka gözettiği hususlar/hikmetler vardır. Anlayabildiğimiz kadarıyla, bunlardan birisi, evliliğin teşvik edilmesidir.. İkinci bir husus, evlenen insanların suizan altında bırakılmamalarıdır. İnsanların, evlenenler hakkında kötü düşünmemeleri için, evliliğin ilanı şarttır. Üçüncü olarak da, toplumun selameti ve düzeni düşünülmüştür. Zira sahipsiz nesillerin ortalığı sarmaması, eşlerin ve özellikle de kadının mağdur edilmemesi, dolayısıyla da toplum yapısının bozulmaması için, evlenenlerin, evliliklerini halka duyurmaları gerekir.

İşin bir diğer yönü de, kızın, anne-babasından habersiz yaptığı evliliktir.. Bu konuda dayandıkları ayetler ve hadis-i şerifler vardır. Nur Suresi’nin 32.. Öyleyse, bunu yapacak birinin olması gerekir ki bu da velidir.

Kadınların, kendilerini boşayan kocaları ile tekrar nikâhlanmalarını engellemeyin! (Bakara Suresi, 2/232) ayetinin inmesine sebep olan hadise şöyledir: Ma’kıl ibn Yesar’ın eniştesi, kız kardeşini boşadıktan sonra tekrar nikâhlamak istemiş, Ma’kıl da buna karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine az önceki ayet inmiş, Ma’kıl, Allah Resulüne, ne yapayım diye sormuş, Allah Resulü de, kardeşini o adama nikâhla buyurmuştu. O da kardeşini, eski kocasına nikâhlamıştı. Eğer, velisiz nikâhlanmak söz konusu olsaydı kadın, abisini dinleme lüzumu duymadan, kendisi tekrar eski kocasına dönebilirdi. Zaten dönmeyi de istiyordu. Bu ayet ve ayetin inmesine sebep olan hadise, velisiz nikâhın caiz olmadığına en önemli delil olarak serdedilir.

Okudunuz mu?  Ölmek istiyorum ne yapmalıyım

Peygamber Efendimiz (sallAllahu aleyhi ve sellem), "Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikâhlanırsa onun nikâhı batıldır!" buyurmuşlar ve bunu üç kere tekrar etmişlerdir. (Ebu Davud, Nikâh 20; Tirmizi, Nikâh 14) Bir başka hadislerinde de şöyle buyururlar: "Velisiz nikâh, yoktur!" (Tirmizi, Nikâh 14; Ebu Davud, Nikâh 20)

Nikâhta velinin izni şart değildir diyen sadece Hanefi mezhebidir. İmam Azam ve onun talebesi İmam Ebu Yusuf, akıl baliğ olan bir kızın kendi iradesiyle evlenebileceğini, babasının ya da annesinin iznini alması gerekmediğini belirtirler. (Hidâye, 1/231)

Ancak, anne baba sonradan damatlarının kızlarına denk olmadığını anlarlarsa evliliği bozma yetkileri vardır. Görülüyor ki, Hanefi mezhebi de meseleyi tamamen özgürlük çerçevesinde ele alıp işin ucunu bırakıvermiyor.

Okudunuz mu?  Müslüman olmayan biriyle arkadaş olmak

Kaldı ki, mezhepte hakim olan görüşlerden biri de, her ne kadar kızın, babasından izin alması gerekmiyorsa da edeben babasını annesini haberdar etmesidir. Zira evliliğin daha sonra sağlam devam etmesi ve anne babayla evlatlar arasında küslük yaşanmaması için böyle bir haberdarlık, büyük bir ehemmiyet arz eder.

Netice

Özetle diyebiliriz ki, şahitlerin varlığı nikâhın geçerli olması için yeterli görülse de, evliliğin ilan edilmesi ve velinin izninin alınması bugün daha bir ehemmiyet arz etmektedir. Zira, gizli evliliklerden dolayı bugün pek çok insan mağdur olmakta, nice anne-babanın evlatlarıyla arası açılmaktadır. Dolayısıyla toplum içerisinde bir huzursuzluk yayılmaktadır. Halbuki biz Müslümanlar toplumu yıkmak için değil sağlam bir toplum oluşturmak için evleniriz.

Öyleyse, evlatlar evlenmek istediklerinde, acele etmemeli, hislerine kapılmamalı, evliliği akıl-mantık planında düşünmeli, kendi fikirlerinin yanında anne-babalarıyla da istişare etmeli, onların da rızasını almalı ve herkesin bileceği şekilde evlenmelidirler.

Okudunuz mu?  CünüpLük Bakarmısınız ?

Anne babalar, yani veliler ise, çocuklarının böyle bir talebi olduğunda hemen karşı çıkmamalı, elden geldiğince münasip birilerini bulmaya çalışmalı, kendileri bulamıyorlarsa bulabilecek insanlara danışmalı, çocuklarının buldukları adayları makul bir çerçevede değerlendirmeli ve meseleyi hep istişare ortamında halletmeye bakmalıdırlar.

Kaynaklar:
El- Hidaye
Bidayetü’l Müctehid
Fetavay-ı Hindiyye
Fıkhu’s Sünne

Şahitlerin olması, nikâhın sıhhat şartlarındandır Ona göre, bu şekilde evlenenlerin nikâhı, yetkili merci tarafından bozulmalıdır Çünkü bu durum, Peygamber Efendimiz’in (s Yani, gizli kapaklı beraberlikler değil de evlilik nazara verilmektedir Hanefiler hariçindeki diğer üç mezhep, nikâhta velinin iznini şart koşar ayetindeki içinizden evli olmayanları evlendirin! hitabında, evlensinler denilmemiş de evlendirin denilmiş


Cevap: Gizli Nikah Caiz midir?

Sütlaç
< şahitlerin varlığı nikâhın geçerli olması için yeterli görülse de, evliliğin ilan edilmesi ve velinin izninin alınması bugün daha bir ehemmiyet arz etmektedir. Zira, gizli evliliklerden dolayı bugün pek çok insan mağdur olmakta, nice anne-babanın evlatlarıyla arası açılmaktadır. Dolayısıyla toplum içerisinde bir huzursuzluk yayılmaktadır. Halbuki biz Müslümanlar toplumu yıkmak için değil sağlam bir toplum oluşturmak için evleniriz. >
Allah razı olsun…hastalık durumuna gelmiş bu gizli nikahtan hayırlısı le Rabbime sığınırım…

Okudunuz mu?  Gıybetin Affı için Dua

Cevap: Gizli Nikah Caiz midir?

Hoca
İslamda Gizli Nikah

NİKAH GİZLİLİĞİ KABUL ETMEZ

İmam Malik’in nikahın ilanını şart koşması, nikahta aleniyetin önemini gösterir.(7) Düğün davetinin önemine dair hadisler de nikahta aleniyyetin esas olduğunu göstermektedir. İslami kaynaklara göre düğün ziyafeti müekked bir sünnettir. Rasülullah (s.a.s.) bizzat düğün yemeği (velîmet-ül Urs) vermiş, verilmesini de emretmişlerdir: "Bir koyunla da olsa düğün ziyafeti yap." (8) buyurmuşlardır. Bu emir sebebiyledir ki, İslam alimleri düğün davetinin vacip olduğunu, davette dini bir sakınca sözkonusu olmadığı takdirde bu davete katılmanın gerekli olduğunu söylemişlerdir. Hatta Ebü Hüreyre (r.a.): "Bu davete icabet etmeyen Allah’a ve Rasülüne isyan etmiş olur." (9) demiştir.

Hadis kaynaklarında, nikahın açıktan olmasının gerektiğine dair bölümler açılmıştır. (10) Helal olan nikahı haramdan, yani zinadan ayıran, düğünde def çalmaktır, ifadeleri yer almıştır.

Okudunuz mu?  Hz. Peygamber, müşrikler görmesin diye hangi sureden ayetler okumuştur?

İmam Ata’dan bir rivayete göre, Rasülullah (s.a.s.)’in yanından bir düğün alayı geçiyordu: "Keşke bununla birlikte bir de oyun eğlencesi olsaydı." (11) buyurmuşlardır.

Hz. Ömer bir çalgı sesi duydu mu hoşlanmaz sebebini sorardı. Düğün veya sünnet düğünü olduğu söylenince bir şey demezdi, susardı.(12)

Hz. Ömer zamanında bir hanımın mahalle komşularından biri, yabancı bir erkeğin bu eve girip çıktığını görünce adama kızıp zina isnadında bulunmuş. Adam Hz. Ömer’e şikayet etmiş, evine girip çıktığı kadınla evli olduğunu, isnadda bulunanın cezalandırılmasını istemişti.(13) Davalı ise kadının komşusu olduğu halde bu evlilikten haberi olmadığını savunmuştu. Davacı, evliliğin az bir miktar mehirle olduğu için kimseye duyurulmadığını söylemişti. Hz. Ömer nikahın şahitlerini sorunca adam, "şahitler, hanımın ailesinden bir kaç kişi idi." deyince Hz. Ömer davalıyı haklı bulmuş cezalandırmamış ve: "Şu nikah olayını ilan edin de namusunuzu iffetinizi ithamdan koruyun." demişti. (14)

Okudunuz mu?  Kimsesizlere yardım etmenin önemi

1- Tuhfetül-Fukaha, 2/131, Fethulkadir ve kenarı İnaye c. 2, s. 351 Mısır 1315, Mecmeül-enhür c. l s. 221
8- Buhari c. 6, s. 118, Siracül münir c. 2. s. 79 Mısır 1324.
9- Nihayetül muhtac c. 6 s. 371.
10- Sünen En Nesaî c. 6 s. 127
11- El-Kitab’ul Musannef li İbn-i Şeybe c. 3, s. 495
12- a.g.e., c. 3, s. 495
13- Namuslu bir insana zina isnad etmenin cezası seksen değnektir. Ayrıca böyleleri mahkemelerde şahidlik de yapamazlar. Bkz. Nur Süresi, ayet; 4-5
14- El kitabül musannef c. 3, s. 495


Yorum: Gizli Nikah Caiz midir?

Kayıtsız Üye
Selamün Aleyküm. Ben de 2şahitin huzurunda ailemin haberi olmadan imam nikahı kıydım.Sözlümle 3 ay içinde evlenmeye niyet etmiştik bu süreç içinde haramdan kaçınmak istedik. Evlendik diyerek birlikte olmaya da beni ikna etti.Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Süreç belirsiz bir süre uzadı. Zamanla tartışmalarımız oldu. Ortada belli bir sorun yokken ailen beni kabullenmedi zaten diyerek benden soğuduğunu söyledi. Bana 3kere boşsun dedi. Hemen o gün bir müftülüğe danıştı ve bur bir talaktır dediler. Elimi tuttu ve nihakı düzelttik. 2 aydır benimle düzgün konuşmuyor. Soğuduğunu söylüyor. Ben napıcamı bilemiyorum çok zor bir durumdayım ve onu hala seviyorum. Benim onu dinleyip bu işi bitirmeye razı mı olmam lazım yoksa elimden geldiğince çabalayıp evliliği kurtarmaya çalışmam mı lazım? Kendisi çok inaçlı biridir ben de ona çok güvendim. Ailemden dolayı mutlu olacağımıza inanmıyormuş. Halbuki ailemin net bir tavrı olmadı sadece benim söylemlerimle böyle oldu durum. Korktuğumu söyledim hep.İkimiz de çok pişman olduk. Bolca tevbe dışında bu evliliği kurtarmak için ne yapmalıyım lütfen akıl verin. Allah razı olsun. Dua edin inşaAllah.

Okudunuz mu?  Kadın-Erkek Birbirine Eşit midir? Kadın ile erkek eşit midir?

Adil
Alenen yapılmayan nikah geçersizdir. Ve çoğunlukla bir kaç ayda biter. Burada olduğu gibi. Girdiğiniz ilişkiler zinadır bir an önce terk edin ve tevbe edin. Sana bugün doyduysa yarın aç olmaz daha daha kötü olur.


Sensey
Selamün aleyküm öncelik le bir konuda bilginize ihtiyacım var biz erkek arkadaşım la imam nikahı yaptık kendisi Şafi yani erkek olan bende Hanifi bayan olan aramızda anlaşmazlıklar oldu eşim sinirle beni hiç bir talak kullanmadan boş ol boş ol boş ol dedi sonra biz tekrar barıştık bu olayın yani ilk boşamasının üstünden 5 ay geçti tekrar karı koca ilişkisi yaşadık dün de yine aynı şey oldu çok şiddet dünde kavga ettik eşim gene o 3 krlimeyi söyledi gene talak la demedi çok şiddetle dedi sizce nikahımız bozuldumu bazı hocalar sadece 1 talak kalmış diyo bazıları bozuldu diyo lütfen yardımcı olurmusuz Allah rızası için

Okudunuz mu?  Depresyon ilacı kullanmak caiz midir?

Hoca
Kocanız neden nasıl o kelimeyi kullandı bilemiyoruz sizin ifadenize göre nikahı bitirmiştir.


Kayıtsız Üye
Benim sorum şöyle: Bundan 26 sene önce 24 yaşında iken ailemden gizli biriyle dini nikah kıydık ve sonra ayrıldık. Dini nikahın boşanma şartlarını yerine getirmedik. Görüşmedik. Yanı bana boş ol demedi. Ben ayrıldıktan 2 sene sonra başka biriyle evlendim. Su anda 23 yıllık evliyim. İki de çocuğum var. Rabbimin katında bu evliliğim ve çocuklarımın durumu nedir acaba. 😔

Okudunuz mu?  Kalp gözünün açılması ne demek

ACİLSERVİS
Daha o zaman bir müftülüğe gidip sorunu sormalıydın. Hala da gidebilirsin. Aileden gizli nikah kıyamazsın. Evlenebilmen için ailenin izni şart. Üstelik duyrulmamış bir nikah. O zamanki beraberliğiniz haram ve zina idi.


gizli nikah

Bu kategoride yer alan Dinimize Göre Kayıp Eşya Bulununca Ne Yapılır? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Gizli Nikah Caiz midir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.