Anasayfa
9 Mayıs 2021, 0:32
missa
Abone

Bütün surelerin türkçe okunuşu

Kayıtsız Üye
Bütün surelerin türkçe okunuşu lazım bana yardımcı olur musunuz Kuranı kerimdeki surelerin türkçe olarak okunuşuna ihtiyacım var?


Cevap: bütün surelerin türkçe okunuşu

menzil_guller
Fatiha Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

-OKUNUSU-
Elhamdü lillâhi rabbil’âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na’büdü ve iyyâke nesta’în. Ihdinas-sirâtal müstakîm Sirâtallezîne en’amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn
(Amin)

MÂNÂSI
Hamd (övmek övülmek) O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân Rahîm O, âhiret gününün mâliki Allâh’in (hakki) dir. O’na mahsustur. Ilâhi Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz sade Sen’den yardim dileriz. Bizi doğru yola hidâyet eyle Kendilerine bol bol nîmet verdiğin bahtiyarlarin yoluna ki onlar ne azip sapmis ne de gazabina ugramislardir(Duâmizi kabul eyle Allâh’im)

Fil Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

MÂNÂSI
OKUNUSU
Elem tera keyfe fe’ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec’al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

Görmedin mi, nasıl etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yaprağı saman) gibi kiliverdi

Kureyş Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

OKUNSU
Liîlâfi Kureyşin. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf
Manası
Kureyş’in birbirleriyle veya başkalariyle andlasmasi, anlaşmasi için hele yaz ve kiş seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe’nin) sahibine (Allâh’a) ibâdet etsinler – O (sahip) ki, onlari büyük bir

Maûn Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

OKUNUSU
Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne’ûnelmâûn
Manası
Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz. ne kendisi doyurur ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezle

Okudunuz mu?  Peygamberimiz hükümdarlara gönderdiği mektupları islam tarihinin evrenselliği açısından değerlendiriniz

Kevser Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

OKUNUSU
Innâ e’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne şânieke hüvel’ebter.n kendisidir

MÂNÂSI
Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, diş bileyen) in kendisidir

Kâfirun Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

OKUNUSU
Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn
MÂNÂSI
De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)’a. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)’a. Size dîniniz bana da dînim

Nasr Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

OKUNUŞU
Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ

MÂNÂSI
Allâh’in (vaad eyledigi) yardimi geldiği ve zafer kazanildigi (Mekke’nin fethi ile Islâm’a fütûhat kapilarinin açildigi) ve insanların fevç fevç, küme küme Allâh’in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh’tan magfiret iste. Çünkü O tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder

Tebbet Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

OKUNUŞU
Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed

MÂNÂSI
Ebû Leheb’in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!) Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi. O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da

İhlas Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

OKUNUŞU
Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.MÂNÂSI

MANASI
De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur O, dogurmadi ve dogurulmadiO’na hiçbir sey denk de olmadi

Okudunuz mu?  Pilotluk mesleği dinimize uygun mu

Felak Suresi

Bütün surelerin türkçe okunuşu

OKUNUŞU
Kul e’ûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.in serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim
MÂNÂSI
De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden şafak aydinliginin Rabbine (Allâh’a) siginirim.

Sübhaneke Duası
Bütün surelerin türkçe okunuşu

Okunuşu: Sübhânekallâhümme ve bihamdik. Ve tebêra kesmük. Ve teâlâ ceddük. (Ve celle senâük) Velâ ilâhe ğayruk
Anlamı
Allah’ım! Sen eksik noksan kusurlu sıfatlardan temiz ve uzaksın. Seni böylece överim. Senin adın mübarek ve yücedir (Azamet ve celâlin yüksektir.) Senden başka ilah yoktur

ETTEHİYYÂTÜ

Bütün surelerin türkçe okunuşu

Okunuşu: Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh
Anlamı
Bütün dualar senalar, güzel ibadetler Allah içindir Rahmet ve bereket ile selam senin üzerine olsun ey Nebi! Selam ve selamet bize ve Allah’ın salih kulları üzerine olsun. Ben şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur yine şahadet ederim ki, Muhammed (sav) Allah’ın kulu ve resulüdür

ALLÂHÜMME SALLİ

Bütün surelerin türkçe okunuşu

Okunuşu: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd
Anlamı
Allahım! Muhammed’e (sav) ve O’nun âline rahmet eyle. İbrahim’e (as) ve onun âline rahmet eylediğin gibi Muhakkak ki sen hamde övgüye layık ve çok yücesin

ALLÂHÜMME BÂRİK

Bütün surelerin türkçe okunuşu

Okunuşu: Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd
Anlamı
Allahım! Muhammed’i (sav) ve O’nun âline mübarek kıl onların şan ve şerefini artır. İbrahim (as) ve onun âlini mübarek kıldığın onların şan ve şerefini artırdığın gibi. Muhakkak ki sen hamd övgüye layık ve çok yücesin

RABBENÂ

Bütün surelerin türkçe okunuşu

Okunuşu: Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhirati haseneten ve kınâ azâbennâr
Anlamı
Rabbimiz! Dünyada ve ahirette bizlere iyilik iman afiyet ve güzellik ver Bizi cehennem azabından koru

Okudunuz mu?  Boşanmayı istemek nikahı düşürür mü

RABBENAĞFİRLİ

Bütün surelerin türkçe okunuşu

Okunuşu: Rabbenağfirlî velivâlideyye velil mü’minîne yevme yekûmül hisâb.
Anlamı: Rabbimiz! Hesap görülecek ahiret gününde beni, anne-babamı ve müminleri bağışla

KUNUT DUÂLARI

Bütün surelerin türkçe okunuşu

Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra Küllehû neşküruke velâ nekfüruk. Ve nahleü ve netrukü men yefcüruk
Anlamı
Ey Allah’ım! Biz muhakkak ki senden yardım ister mağfiret diler ve senden hidayet isteriz. Sana iman eder, sana tövbe eder sana tevekkül ederiz. Ve seni bütün hayır ile senada zikirde bulunur, nimetlerini itiraf ederek sana şükrederiz. Seni inkâr etmeyiz Sana isyan edenleri perişan eder, onları terk ederiz

Okunuşu: Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfid. Ner cû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bil-küffâri mülhık
Anlamı
Ey Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz. Sana yaklaşmak için çalışırız İbadetleri sevinçle yapar, rahmetini ümit eder azabından da korkarız. Muhakkak ki senin azabın kâfirleri kuşatıcıdır


Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

Kayıtsız Üye
harika olmuş çok beğendim çok iyi bütün sureler burada ezberliyorum namazlarınızın hepsi kabul olsun


Cevap: Bütün surelerin türkçe okunuşu

misafir
çok güzel olmuş ellerinize sağlık süper bir site çok güzel tebrikler Harika olmuş çok beğendim.

Bunları yazana Allah kaza bela gostermesin. Amin


Kayıtsız Üye
Dilerim ki ALLAH’tan dilediğiniz gibi olsun. Bu süreleri bizden eksik etmediğin için… teşekkürler hocam


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun çok faydalandım verdiğiniz bilgilerle


eray
Çok güzel olmuş ellerine sağlık bunları yazanın Allah kazadan beladan korusun.


erdal
güzel bir site harika olmuş sağolun. helal olsun bu dualarla insanin içi rahatlıyor


kayıtsız üye
ALLAH bunu yazanlardan razı olsun bu dualar bana çok iyi geldi


Kayıtsız Üye
Allahim hepimizin duasni kalbul etsin çok güzel olmuss

Okudunuz mu?  Kız Erkek Karışık Okulda Yapamıyorum...

Kayıtsız Üye
bunlar kaldı bunları da ezberleyince tüm duaları bilmiş olucam ..!! 🙂


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun yapandan Cok güzel super ben beyendiM teşşekürler bu kadar güzel dualar için


efnan yazıcı
karnım ağrıyordu bu siteye girdim bütün yazılı duaları okudum ve karnımın ağrsı geçtı Allah sizden razı olsun


Kayıtsız Üye
harika yaa duanin gece bilmeyeceyi kapi kira bilmeyeceyi kilit yoktur.Allah namazlarimizi,dualarimizi kabul etsin arkadaşlar AMIN.


Kayıtsız Üye
Öncelikle Size Çok Teşekūr ediyorum namaz sureleri ni Hem Arapça, Turkçe, ve mealini yazdığınız için.
Sizden ricam birazda diğer uzun sureleride ekleyebilirmisiniz lütfen şimdi den Allah Razı olsun Allah hayır lara vesile kılsın inşAllah
Selamün Aleyküm.


Kayıtsız Üye
Allah sizden razı olsun çooook güzel olmuş hayatımda gördüm ennnnnnn güzel bir site tekrar Allah razı olsun sizlerden


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun gerçekten süper hepsini okudum bilmedigim süreleri öğreniyorum


Kayıtsız Üye
Cok Super bu sureleri hepsini ezberledim Allah sizden razı olsun


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun sizden bu duaları eksik bırakmayın bizden


Kayıtsız Üye
Allah Razı Olsun.Ellerinize Sağlık Bütün Surelerimi Burada Ezberliyorum.Allah Kazadan Beladan Korusun.Siz bizim Yüzümüzü Güldürdünüz Allah’ta sizin yüzünüzü güldürsün.AMİN.


Kayıtsız Üye
Mumsema Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz hepsini ezberledim


Kayıtsız Üye
Çok sağolun bu mübarek günde bütün duaları okudum çok teşekkür ederim🙂🙂


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun insanlıga bizlere bugüne ve ahirete iyilikte güzellikte bulunduğunuz için çok sağ olun


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun bütün sureler yazıyor ve kolay ezberliyorum teşekkür ederim


Kayıtsız Üye
-çok iyi olmuş ödevim olduğu için bakmıştım


bütün sureler, bütün dualar, surelerin türkçe okunuşu

Bu kategoride yer alan Hanefi mezhebinde Kunut duası ve okunuşu başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Bütün surelerin türkçe okunuşu Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.