Anasayfa
8 Mayıs 2021, 10:36
missa8
Abone

Köpekle oynamak veya sevmek sevapları eksiltir mi?

Köpekle oynamak veya sevmek sevapları eksiltir mi?

Kayıtsız Üye
selamün aleyküm….kardeşler benim evimde yavru köpek var hem yemeğin artıkları yer hem de bekçilik yapar diye koydum ve arada köpeğe yemek verirken veya bahçede iken köpeği seviyorum veya oynuyorum her gün bu yüzden sevabım eksilir mi şimdiden ALLAH RAZI OLSUN


Cevap: köpekle oynamak veya sevmek sevapları eksiltirmi?

imam
ve aleykumusselam.
Köpek sadece koruma amaçlı belenebilir.
Salyası ve ıslak iken ellenemez.
Ellenirse 1 defa kırmızı toprakla, 6 defa su ile el yıkanmalıdır.


Cevap: köpekle oynamak veya sevmek sevapları eksiltirmi?

BEYAZ_gul
Bunun sebebi nedir imam kardes?:o
Alti defa alti kere saymak yeterlimidir yoksa altikere sabunlami yikamak gerekir
Bunu ikdefa duyuyorum sukur islakken hiç dokkunmadim


Cevap: köpekle oynamak veya sevmek sevapları eksiltirmi?

DrLeyla
Selam alyeküm,

Evde köpek beslenmez. Dinimizde de böyledir. Ama bahçede beslenir. Sevimli bulduğun yaratığı sevmede bir kusur göremiyorum. Ben sevimli bulduğum domuz olsa bile utanmadan severim. Tabii ki, sevdikten sonra ellerini ve temasda olan her yerini sabunla temizlenene kadar yıkama şartı ile. Kıyafetlerin temizliğine de dikkat edilmeli. Bir köpek sevmek arkasından o kadar temizlik talep ediyor ki, çohu zaman dokunmuyorum. Ama bazan gerçekten dayanılmaz tatlı oluyorlar. Özellikle yavrular ve ya ehileşmiş köpekler.

Okudunuz mu?  Kendi Kendine Beddua Geçerli Mi?

imam
< Bunun sebebi nedir imam kardes?
Alti defa alti kere saymak yeterlimidir yoksa altikere sabunlami yikamak gerekir
Bunu ikdefa duyuyorum sukur islakken hiç dokkunmadim
– >

İSLAMDA KÖPEK HAKKINDA BİLGİ

Et yiyiciler grubunun köpekgiller familyasından evcil bir hayvan. Hayvanlar içerisinde insana en yakın olan köpek, aynı zamanda hayvanların en zeki olanlarından biridir. Köpeğin gebelik süresi dokuz hafta olup bir batında altı ile on arasında yavru doğurur. İki yüzelli kadar çeşidi vardır. Köpekler kullanılışları bakımından koruyucu köpekler, av köpekleri, iş köpekleri ve süs köpekleri olarak bir tasnife tabi tutulabilir. İnsanlara bağlılıkları ile bilinirler. Köpekler, evleri korumak için kullanıldığı gibi, savaşlarda da onlardan istifade edildiği olmuştur. Ama en çok avcılıkta kullanılmaktadırlar.

Eski Mısır’da köpek kutsal sayılırdı. Onlar için mezarlıklar yapmışlar ve buraları birer kutsal mekan edinmişlerdi. Putperest Türklerde köpek kutsal sayılan hayvanlar arasında idi. On iki hayvanlı Türk takviminde yıllardan biri köpek yılıdır.

Deyim olarak köpek, çok ağır ve Onur kırıcı bir hakaret olarak kullanılır.

Köpek Beslemek:

Av, ziraat, sürü, ev bekletme vb. sebeblere dayalı olarak köpek beslemenin caiz olduğu konusunda ulema ittifak etmiştir. Ancak hırsız korkusu gibi zaruri bir sebep olmaksızın evde bulundurulmasını hoş karşılamamışlardır (ibnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, Bulak 1319, VI, 246; İbn Âbidin, Reddü’l-Muhtâr, Kahire 1386-89/1966-69, V, 226-227). Hz. Peygamber (s.a.s.) ziraat, koyun, ev bekletme, av gibi bir sebep olmaksızın köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat (bir başka rivayette iki kırat) eksileceğini (Buhârî, "Hars", 3, "Bed’ül-halk", 7, 17; "Zebâih", 6; Müslim, "Müsâkât", 51-60; Nesâî, "Sayd", 10- 14, 24……) ayrıca içinde köpek bulunan eve meleklerin girmeyeceğini haber vermiştir (Buhârî, "Bed’ül-halk", 7,17.). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) Cebrail ile, belli bir saatte buluşmak üzere sözleşmişler, ancak içeride bulunan köpek sebebiyle Cebrail gelmemiş ve köpeği farkeden Rasûlüllah derhal çıkarılmasını emretmiş ve köpek çıkarıldıktan sonra Cebrail’le görüşebilmiştir (Buhârî, "Bed’ü’l-halk", 7,17, "Meğâzî", 12, "Libâs", 88,94; Müslim, "Libâs", 81-84.; Fahreddin er-Râzî, Mefâtihu’l-Cayb, Kahire 1934-62, XXXI, 210). Şafiiler ihtiyaç yokken köpek edinmenin haram olduğu görüşündedirler (Nevevî, Şerhu’l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, X, 236).

Okudunuz mu?  Ağlayan çocuğa okunacak dualar

İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır (Nevevî, a.g.e., XIV, 84; Aynî, Umdetü’l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139). Ayrıca aralarında köpek ve çan bulunan yolcularla meleklerin arkadaşlık etmeyeceği de Hz. Peygamber tarafından ifade edilmiştir (Müslim, Libâs, 103).

Hadiste geçen "kırat", lüzumsuz olarak köpek edinen mü’minin sevabından Allah katında malum bir miktarın eksilmesini ifade eder (Tecrîd-i Sarih Tercümesi, VII, 131). Buradaki kırat konusunda ise farklı görüşler vardır. Bu fark insanlara eziyet konusunda birbirinden farklı iki tür köpeğe nisbetle yapılmış olabileceği gibi, köy-kent ayrımına göre de ifade edilebileceği belirtilmektedir. Zira, fazla insanın yaşadığı yerde rahatsız olanların sayısı da artmaktadır. Bunun yanında daha önce bir kırat olan ceza, ağırlaştırmak suretiyle iki kırat’a çıkarılmış olduğu üzerinde de durulmuştur (Nevevî, a.g.e., X, 239; Aynî, a.g.e., XV, 203).İhtiyaç olmaksızın köpek edinmenin yasaklanması konusunda özellikle durulması ve köpek besleme konusunda ağır bir müeyyidenin getirilmesi onun kudurganların % 92,5 kısmını teşkil etmesi ve kuduza yakalanma ve yayma konusunda hayvanlar içinde ilk sırada bulunmasından da kaynaklanabilir. Kuduzu, saldıran köpekler verebileceği gibi, kendisini sevdiren, serbestçe istediği insanı yalayan hatta kendine acındıranlar da aşılayabilirler. Bu durumdaki hastalık, tedbir almakta kusur ettirdiğinden çok daha tehlikeli olduğu düşünülürse bu konudaki titizlik daha kolay anlaşılır. Hiç evden çıkarılmayan veya diğer köpeklerle temas etmeyen köpekler bile evdeki kudurmuş olan bir kediden veya fareden de mikrobu alıp hastalığı yayabileceği gibi Ekinokok= kist idatik hastalığını aşılamak cihetinden de tehlike arzeder. Kuduz, hayvanın yalnız ısırmasıyla değil yalaması veya salyasının bulaşmasıyla da sirayet edebilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VII, 133- 143)

Okudunuz mu?  Cennette Futbol Olacak Mı ?

Bu açıdan bakıldığında fukahânın köpeğin artığını necis sayması ve yaladığı kabın cumhura göre yedi, Ebû Hanîfe’ye göre üç defa yıkanmasının gerekli olduğu (Azîmâbâdî, Avnu’l Mabûd, Medine 1388/1968, I, 135) konusundaki görüşleri ve saldırgan köpeğin öldürüleceği konusunda ittifak’ın bulunması (Nevevî, a.g.e., X, 235; Avnî, a.g.e., XV, 202; ibn Cüzey, el-Kavânînü’l Fıkhiyye, Beyrut, ty., s 294) çok manidardır.

Okudunuz mu?  Hacda neden ihram giyilir

Köpeğin satışı:

Hasan el-Basrî, Rabîa, Hammad b. Süleyman, Evzaî, Şafiî, Ahmed b. Hanbel, Dâvûd ez-Zâhirî, bir rivayette imam Mâlik, köpek satışından elde edilen paranın haram olduğu görüşündedirler. Atâ b. Ebî Rabah, ibrâhim en-Nehâî, Ebû Hanîfe ve bazı Mâlikîlere göre kendisinden faydalanılan köpeğin satışı caiz ve parası mübahtır. Ebû Hanife ve Ebû Yusuf eğitimi kabul etmeyen saldırgan köpeğin satışını caiz görmemişlerdir (ibn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, İstanbul 1985, II, 105; İbnü’l-Hümam, a.g.e., Vl, 245; Tecrid-i Sarih Tercümesi, V l, 380).

Köpeğin Cinayetleri.

İmam Ebû Yûsuf’a göre bir kimse köpeği, ısırmak üzere bir başka şahsın üzerine kışkırtır ve bunun neticesinde köpek bunu yaparsa kışkırtan bundan sorumludur ve diyetini öder. Çünkü köpeği bu şekilde kışkırtmak, onu insanın üzerine salıvererek telef olmasına sebebiyet vermek gibidir. Fetva bu görüşe göredir. Ebu Hanife’ye göre ise hareket, kışkırtma neticesinde değil köpeğin ihtiyarıyla meydana geldiğinden tazminat vermek gerekmez. Çünkü hayvanların kendiliğinden yaptığı cinayetler hederdir, tazmini gerektirmez (Kâsânî, Bedâyiu’s-Sanayî, Kahire 1327-28/1910, VII, 273). Köpeğin, bulunduğu eve sahibinden izinli veya izinsiz olarak giren şahsı ısırarak telef etmesi halinde sahibine tazmin gerekmez (Kâsânî, a.g.e., VII, 273). Ancak köpeğin sahibi daha önceden uyarılmış ve oda ihmal etmiş ise zarardan sorumludur. (Ali Haydar, Dürerü’l Hukkâm, İstanbul 1330, II, 929; Mecelle, mad. 929).

Okudunuz mu?  Peygamberimizin doğumu ile ilgili şiirler

Hanbelî hukukçuları izinle girilmesi halinde köpeğin yaptığı zarardan sahibinin sorumlu olduğu görüşündedirler (İbn Kudâme, el-Muğnî, Beyrut 1392-93/1972-73, X, 358). Nitekim Kadı Şuraylı da evin köpeği tarafından dağarcığı parçalanan şahsa, izinle girmiş olması halinde zararın tazmin edilmesi gerektiğini söylemiştir (ibn Hazm, el-Muhallâ, Kahire, ty., (Mektebetü Dâri’t-Türâs), XI, 10). Isırıcı bir köpeği edinen şahıs gündüz yahut gece bir insanı veya hayvanı ısırması, elbiseyi yırtması vb. durumlardaki zarardan sorumludur (İbn Kudame, a.g.e., X, 358). Şâfiîlere göre ise sahipleri köpeğin tehlikeli ve zararlı olduğunu biliyorlarsa gerekli tedbiri almakla mükelleftirler. İhmal neticesi meydana gelecek zarardan sorumludurlar (Nevevî, a.g.e., XI, 225).

Saffet KÖSE


KaLPNuRu
Evin için de köpek olursa melekler o eve lanet ederlermis diye bir sey bende duydum..
Sanirim köpekler bir kendini temizlemedigi için ve vücutlari yapisal olarak disardan aldigi pisligi içine girip de temizlemedigi için pis olduguna isaret etmislerdi..
Ne kadar Dogru yalnis bilmiyorum..
En sevdigim hayvan AT`tir.. Arap güclü olan atlara bayilirim :))
Köpekleride severim.. Ama dinimiz kabul etmedigi için , bahcemde olmadigi için, bahcem olsada o sorumlulugu ( yazi var kisi var) üzerime alamadigim için almayi asla düsünmem..

Okudunuz mu?  Kadiri tarikatına nasıl girilir?

BEYAZ_gul
Genis bilgi için ALLAH razı olsun imam kardes

Bende atlari severim en sevdigin hayvandir.
Kopekte seberim buyuk bir evim olsada evime(bahcemede)almam
VAllah misafirlerden olurum Ablam hiç gelmez:)


DrLeyla
🙂 ben balkonda ördek besliyorum. Ama daha kış geçirmediler. İnşAllah soğuktan donmazlar. Bu gün düşünüyordum işte çok soğuk olursa kışın eve sokmak zorunda kala bilirim. Ördek de malum çok pisler, suyu da sever, öylece pisliği suya karıştırıp her tarafa yayar… Balkonda çok kolay, hortum tutup yıkıyorum baştan başa, ama evde akıl edemiyorum… Neyse hayırlısı… Allah bir yol gösterir… Soğuga dayanıklı olduklarını biliyorum.


KaLPNuRu
Leyla kardes onlar o kadar sevimli oluyorlar kii :))) yerim onlari yaa..
Bende iki tane ördek yavrusu beslemistim..
Teras da ayni senin gibi..
Suyu da sevdikleri için .. Cocuklar için satilan plastik sisirme havuzlari oluyor ya:))
Onu aldim suyu doldurdum.. biraz toprakla karistirdim..
Bayilirlardi inan..
Bazen havuzu bahceye koyardim..
TR de oluyor bunlar tabi :))
Aksam oldugu zaman uyumaya yer ariyorlardi..
Kocaman karton aliyordum..
Pencereler yaptim minnacik..
Yeminle onlarin ikisini kucagimda uyuturdum :)))
Esim çok güülerdi bana.. Sonra kartona koyardim ikisini..
Sabah erkenden cikarirdim tekrar..
Disarida birakmaya korkardim köpekler gelir yer fln diye.. Yada kedi..
O kadar alismislardi ki .. Yanlarina gidince PIT PIT PIT pesimden gelirlerdi..
Sonra birine emanet etmem gerekiyordu..
söyle 2 ay gibi baktigimi bilirim..
Acaip sevimli oluyorlar yaa :)))

Okudunuz mu?  İhtilam Olmak ne demektir?

DrLeyla
ya onlar küçükken yataga getirirdim, tabi pislerdiler, her gün de yatağı değişirdim. daha getirmeyecem deyiyordum kendime, ertesi gün yine dayanamıyordum. Ama şimdi kocaman oldular maşAllah. Eve sokmuyorum artık. Yine de bazan vizesiz geçiyorlar kaçaklar 😛


KaLPNuRu
Elinde olsa yapicaksin da..
Aksam onlari yikadigin zaman pis olmazlar ama diskisi oldugu için yataga alamazdim..
O kadarina Esim artik asla izin vermezdi 🙂 🙂 🙂
Yavru halleri ile çok tatli oluyorlar ya..
Burda imkanim olsa yine bakarim .. ama büyüdükleri zaman bas etmesi çok zor olurdu..
Cünki o zaman kokmaya baslarlar :)) diye düsünüyorum..
Teslim etmek var ama sonra yerler korkusu da kötü..

Bu arada laf köpekten ördek yavrusuna gecti 🙂


DrLeyla
Evet, köpekten başladı, ördeğe geçti 🙂
Eşimle şanslıyım, o benden de çok sever onları…
Ördekler doğalarından su severler, ama ‘ergen’ olduklarında bir türlü suya girmiyordular kendiliklerinden. Gerçekten kokuyordular. ama neyse ki artık günde birkaç defa çimiyorlar, ben de alıştım artık, 2 dkya temizleyip işime devam ediyorum…daha kokmuyorlar.

Okudunuz mu?  Hacı uğurlama duası

KaLPNuRu
evet haklisin..
Korkuyorlar ama alistirirsan oradan da iste cikmiyorlar :)))
Bu bende 1 gün sonra hal olmustu..
Hatirlattirdin bana o günleri .. Tebessüm ettim Allah razı Olsun..

Iyi bak ördeklerine :)) insaAllah..


DrLeyla
Teşekkür ederim,
Tebessümüne vesile olduğum için sevindim.
Allah cümlemizden razı olsun.


Kayıtsız Üye
Selamun Aleykum.

4 sene sonra biraz gec bir yorum olacak ama 🙂 Kopek yavrularini sevmek gunah mi? Bu konuya pek bir aciklik getirilmemis sanki yukarda. Eskiden fazla dikkat etmezdim, ama simdi namaz kildigim için artik bir kopek gördüğümde kurt görmüş gibi uzaklasmaya calisiyorum dokunmasin degmesin diye. Kucuk ve temiz bir kopek yavrusu kucagima alip sevsem, ya da sadece uzaktan basini oksasa uzerimde ki giysileri ve ellerimi yikamam gerekir mi? O giysilerle namaz kilinmaz mi?


Kayıtsız Üye
Ben köpekleri çok seviyorum ve onlara bakmak temizlemek yardım etmek istiyorum bu yüzden bir köpek edinmek istiyorum, bu amaçla olsa bile caiz değil midir?


Kayıtsız Üye
Oncelikle herkese selâmün aleyküm. Ben evde köpek beslemenin bir sakıncası olmadığına inanıyorum. Kitabım kurandır dinim islam ve okuduğum kitapta evde köpek beslemek melekleri getirmez falan gb şeyler yazmıyor sonradan ortaya çıkan hadislerin n denli doğru olduğu zaten şüpheli. Düşünsenize siz evde namaz kiliyorsunuz dua ediyorsunuz Allahtan yardım istiyorsunuz ve evinizde köpek var yüce Rabbimin sevgisi merhameti o kadar buyukturki edilen hiç bir duayı geri çevirmez sırf evde köpek besleniyor Rabbimin sevaplardan eksiltecegini Sayet ben inanmıyorum. Bu türlü boş hurafelere inanmayın yok melek girmez yok kırmızı kumla yıkayıp sonra 6 7 kere el falan yıkamak bunlar çok saçma ve net bir bilgiymis gb bahsedilmesi çok yersiz. Benim Annem hafız ve ikimizinde köpeklere duskunlugu oldukça fazla.7 uyuyanları hepimiz biliriz yanlarında köpekleri dahi vardı n demek istediğimi şimdi daha çok iyi anlamissinizdir umarım. Ben arAbamın bagajinda kedi köpek maması bulundururum devamli sokaktaki her canlıya elimden geldiğince yetismeye çalışan bir insanim ve yaşadığım sürece yüce Rabbim sağlık kuvvet verdiği sürece sokaktaki canlara elimden geldiğince yardım edecegim. Çok şükür namazımi kılan bir insanm duami eden ve inancli biriyim. Evde bahçede sokakta hiç bir yerde köpek beslemenin bir sakıncası yok ben kurana inanırım kUran da evde köpek beslemeyin eğer bir köpeği seversen iz elinizi falan 6 7 kere yıkayın gb şeyler yazmaz. Ayrıca yukarda bir arkadaş köpekler pisligi içine çeker gb bişey yazmış dostum ilkez böyle bişey duyuyorum ha diyelim öyle bişey var bir ilaç var bilirmisin kardeşi köpeklerin tam ensesine damlatiliyor ve her 2 ayda 1 yapılan bir ilaç bunu köpeğin ensesine damlatiyorsun değil kene pire falan 3 4 ay boyunca karınca bile yaklaşmiyor köpeğe. Az araştırın elinizle tuttugunuz delillerle gelin milleti yanlış yönlendirmeyin daha da yazardım ama özet olarak diyeceklerim bunlar. Hadi kalın sağlıcakla Allah’a emanet olun

Okudunuz mu?  Ahir zaman ümmeti ile ilgili hadisler

Kayıtsız Üye
Köpekte Allah ın yarattığı bir canlıdır .Beslenmesinde mantık olarak bir sakınca görmüyorum , en sevdiğim hayvan da köpektir hatta insanlardan daha hayırlı olduğunu düşünüyorum madem sevmek günah o hayvanı insanlar çıkarları için hapsedemez . (Herkezin düşüncesine sayg8 duyuyorum ) bunlarda benim düşüncem .

Okudunuz mu?  Çevreyi korumak ile ilgili hadisler

köpek sevmek haram mı, kopek sevmek gunahmi, köpek sevmek günahmıdır

Bu kategoride yer alan Diş arasında kalan yemek gusle engel mi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Köpekle oynamak veya sevmek sevapları eksiltir mi? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.