Anasayfa
8 Mayıs 2021, 4:51
Hadisler
Yönetici

Kur’an sürelerinin fazileti ile ilgili hadisler

Kur’an sürelerinin fazileti ile ilgili hadisler

Hoca
Kur’an sürelerinin fazileti hakkında hadisler

SÛRELERİN FAZİLETi
Hadis-İ Şerifler:
Levh-i Mahfuz’a ilk yazılan, Bismil-lahirrahmânirrahim’dir.
Fatiha Sûresi, Kur’an’ın üçte birine bedel ve Kur’an’ın anasıdır.
Fatiha, her derde devâ, zehire şifâdır. (Râmuz 321/11)
Allahü Teâlâ bir millete azap göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fâtihâ-i Şerife’yi öğrenip okuyunca, üzerlerinden azabı kırk yıl kaldırdı. (Beyzâvî 1 / 4)
Allah’a yemin ederim ki, ne Zebur’da, ne İncil’de ne Tevrat’ta ve ne de Kur’an’da Fâtiha sûresinin bir misli nâzil olmamıştır. (Tergib 3/183)
Bakara sûresi, Kur’an’ın evi ve perdesidir. Onu öğreniniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu sûreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavî 2/274)
Kur’an okumayı terk edip de evlerinizi kabirlere benzetmeyin. Bakara sûresinin okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)
Her şeyin bir senâmı (âlâsı – zirvesi) var: Kur’an’ın senâmı da Bakara sûresidir. Kim gece evinde bu sûreyi okursa şeytan oraya üç gece uğramaz. Kim gündüz okursa, o eve şeytan üç gün yaklaşamaz. (Râmuz 128/8)
Kur’an-ı Kerîm’de en azîm âyet, Âyet’ül- Kürsî’dir.
Bakara sûresinde bir âyet var ki, Kur’an âyetlerinin efendisidir. O âyet bir yerde okunursa oradan şeytan mutlaka kaçar. Bu, Âyet’ül-Kürsî’dir.
Kim, Âyet’ül-Kürsî’yi okursa, ona Kürsü büyüklüğünde ecir verilir ve melekler o kimse için istiğfar ederler.
Yatarken Âyet’ül-Kürsî okuyan kişinin, kendisini ve etrâfında bulunan bütün komşularını Allahü Teâlâ emniyet altına alır. (Beyzavî 2/259)
Kim gece Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti, Amenerrâsûlü’yü okursa o, ona yeter. (Beyzavî 2/274)
Hazreti Ömer R.A. Akşam Amenerrâsû-lü’yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık, demiştir (Hak Dîni Kur’an Dili)
Âli İmran sûresini Cuma günü okuyana Allahü Teâlâ rahmet eder, melekler de güneş batıncaya kadar salât ü selâm ederler. (Beyzâvî 2/63)
Kim, Nisâ sûresini okursa, sanki bütün mü’min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve köle âzat etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teâlâ’nın günâhlarından vazgeçtiği kullarından olur. (Beyzavî 132)
Kim, Kur’an’ın yedi uzun sûresini ki, -Nisâ sûresi de onlardandır- öğrenip okursa, o kişi âlim sayılır. (Ahmed bin Hambel)
Kim, Mâide sûresini okursa, Cenâb-ı Hak dünyada yaşayan Yahûdî ve Hıristiyanların adedince hasene yazılır. (Beyzavî 2/178)
Kim, En’am sûresini okursa, bu sûrenin harfleri adedince o kimse için yetmiş bin melek istiğfar eder. (Beyzavî 2/217)
Kim sabah namazını cemâatle kılar ve namaz kıldığı yerde En’am sûresinin başından üç âyet okursa, Allah bu sâyede ona yetmiş bin melek görevlendirir. Bunlar kıyâmete kadar Allah’ı tesbih ve okuyan kişi için istiğfar ederler. (Deylemî)
Kim, Â’raf sûresini okursa, onun için Cenâb-ı Hak kıyâmet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder (onu korur) ve Âdem A.S.’ı ona şefâatçi kılar. (Beyzavî 3/40)
Kim, Enfal ve Berâe sûrelerini okursa ona ben kıyâmette şefâatçi olacağım. (Beyzavî 3/40)
Kim, Yunus ve Hûd sûrelerini okursa sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavî)
Nuh A.S.: Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî legafûrurrahîm (Hud sûresi 41.) âyetini gemiye binerken okumuş ve kendisine tâbi olanlara okumasını emretmişti. Okudular, selâmet buldular. Bizler de vâsıtaya binerken okursak mânevî kemerlerimizi bağlamış oluruz.
Kim, Yusuf sûresini okur ve âile efradına öğretirse, Cenâb-ı Hak ona ölüm hastalığını kolay kılar ve Müslümanlara haset etmek hastalığından kurtarır. (Beyzavî 3/144)
Kim, Ra’d sûresini okursa, Allahü Teâlâ bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini îfâ etmiş (kulluk vazîfelerini yapmış) kişi olarak diriltir. (Beyzavî 3/154)
Kim, Nahl sûresini okur da o gün ölürse, Allahü Teâlâ onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesâba çekmez. (Beyzavî 3/195)
Kim, Kehf sûresinin evvelinden on âyet ezberlerse, deccalin fitnesinden emin olur. (Tergîb 3/192)88
Kim, Enbiyâ sûresini okursa, Cenâb-ı Hak hesabını kolay kılar ve peygamberler onunla musâfaha ederler. (Beyzâvi 4/48)
Hac sûresini okuyan, hac ve umre yapanların sevapları gibi sevap alır. (Beyzâvî 4/62)
Bakara – Âl-i İmran – Tâhâ sûreleriyle yalvarılıp duâ edildiğinde, Cenâb-ı Hakk’ın kabul buyuracağı İsm-i Âzam’dır. (Dârimî)
Tâhâ ve Yâsin sûrelerini Allahü Teâlâ, Âdem A.S’ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince Bunların indirileceği ümmete, bunları okuyacak dillere, bunları ezber edecek gönüllere ne mutlu! demişlerdir. (Dârimî)
Mü’minûn sûresinin evveli ve âhiri cennet hazînelerindendir. Evvelindeki üç âyetle amel eden ve âhirindeki dört âyetin nasîhatini dinleyen kurtulur. (Beyzavî 4/73)
Kim, Fürkan sûresini okursa, Allahü Teâlâ’ya mü’min olarak kavuşur. (Beyzavî 4/100)
Kim, Neml sûresini okursa, haşr olunduğunda kabrinden «Lâ ilâhe illAllah» diyerek kalkar. (Beyzavî 4/122)
Kim, Ahzab sûresini okuyup ehline öğretirse, kabir azabından emin olur. (Beyzavî 4/169)
Kim, Mülk ve Secde sûrelerini yatsıdan sonra okursa, Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü’l Kadir)
Mülk ve Secde sûrelerini okuyun. Zira bu iki sûrenin her âyeti diğer sûrelerin yetmiş âyetine bedeldir. (Tirmizî)
Yasin sûresini ölülerinize okuyun. (Tirmizî)
Her şeyin bir kalbi var. Kur’an’ın kalbi de Yâsin’dir. Kim Yâsin’i okursa Cenâb-ı Hak ona on defa Kur’an okumuş kadar sevap ihsan eder. (Tirmizî)
Kim gece Yasîn’i okursa, affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizî)
Yasîn’i her gece okuyun. Onda on bereket vardır:
1. Aç okursa doyar,
2. Çıplak okursa, giyinir,
3. Bekâr okursa, evlenir,
4. Korkan okursa, emin olur,
5. Mahzun okursa, ferahlar,
6. Misâfir okursa, seferde yardım görür,
7. Kayıp (için okunursa) bulunur,
8. Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifâ bulur,
9. Ölü üzerine okunursa, azabı hafifler,
10. Susayan okursa, suya kavuşur. (Râmuz 79/4)
Kim ana babasının veya bunlardan birinin kabrini Cuma günü ziyâret eder ve yanlarında Yâsîn okursa, her harfinin sayısınca affolunur. (Hak Dini Kur’an Dili)
Kim, gece Yâsin-i Şerif’i okursa, yedi hatim sevabına nâil olur.
Kim, gece Yâsin-i Şerif’i okursa, 20 hac sevabı verilir. Künûzü’d Dekâik)
Kim, gece Vâkıa sûresini okursa, hiç fakirlik görmez. (Beyzâvî 5/116)
Kim, Zuhruf sûresini okursa kıyâmet günü Ey kulum! Bu gün sana korku ve üzüntü yok denilir. (Beyzâvî 5/65)
Kim, Duhan sûresini okuyup yatarsa, mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzâvî 5/68)
Kim, Duhan sûresini gecenin evvelinde okursa, o kimse için yetmiş bin melek sabaha kadar istiğfar ederler. (Tirmizî)
Kim, Duhan sûresini Cuma günü veya gecesi okursa onun için, Allahü Teâlâ cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir)
Kim, Câsiye sûresini okursa, Allahü Teâlâ ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzâvî)2

Okudunuz mu?  Haşr ile ilgili hadisler

Cevap: Kur’an sürelerinin fazileti ile ilgili hadisler

Hoca
Bu gece bana bir sûre indirildi ki, o bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. O sûre İnnâ fetehnâ leke sûresidir.
Kim, Haşr sûresini okursa geçmiş ve gelecek günâhları(ndan bâzıları) affolunur.
Bir kimse sabahleyin üç kere "Eûzü billahissemiil alîmi mineşşeytânirracîm” der de haşr sûresinin sonundan üç âyet okursa, Allahü Teâlâ ona yetmiş bin melek vekil eder ki, onlar akşama kadar kendisine duâ ederler. O gün ölürse şehid olur. Akşam okursa yine öyledir. (Râmuz 434/12)
Allah’ın âyetleri içinde İsm-i Âzam sûre-i Haşr’in sonundadır. (HüvAllahüllezî… )
Kim gündüz veya gece Haşr sûresinin sonunu okur da, o gün veya o gece ölürse Allah ona cenneti vâcip kılar. (Beyhakî)
Kim, Münâfikûn sûresini okursa, nifaktan uzak olur.
Kim, Tegâbün sûresini okursa, Allahü Teâlâ ânî ölüm vermez. (Beyzâvî 5/236)
Kim, Talak sûresini okursa, Rasûlül-lah’ın sünneti üzere ölür. (Beyzavî 5/136)
Kim, Tahrim sûresini okursa, Allahü Teâlâ tevbe-i nasuh nasip eder. (Beyzâvî 5/140)
Kim, Mülk sûresini okursa, Kadir Gecesini ihyâ etmiş gibi olur. (Beyzâvî 5/142)
Tebâreke (Mülk sûresi) kabir azabına mânîdir. (Tirmizî)
Kim, her gece Kıyâme sûresini okursa, kıyâmet günü yüzü ayın on dördü gibi parlayarak Allah’a kavuşur. (Râmuz 438/6)
Kim, İnşikak sûresini okursa, Allahü Teâlâ kitabını solundan ve arkasından vermez. (Beyzâvî 5/179)
Kim, İzâzülzile sûresini dört defa okursa, Kur’an’ın tamamını okumuş gibi olur. (Beyzâvî 5/192)
Kim, Tekâsür sûresini okursa, ânî ölüme uğramaz.
Sizden biri her gün bin âyet okuyamazsa Elhâkümüttekâsür’ü okuyamaz mı?… (Râmuz 82/8)
Size bir sûre okuyacağım ki, (o sırada) kim ağlarsa cennettedir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu, Elhâkümüttekâsür sûresidir. (Râmuz 147/6)
Kim, Kâfirun sûresini okursa Kur’an’ın dörtte birini okumuş gibi olur. (Beyzâvî 5/192)
Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşların içinde en iyi hal ve en fazla azim sâhibi olmaktan hoşlanırsan, şu beş sûreyi oku: 1- Kul yâ eyyühelkâfirûn 2- İzâ câe nasrullah… 3- Kul hüvAllahü Ehad… 4- Kul eûzü birabbil felak… 5- Kul eûzü birabbinnas… Her sûreye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Râmuz 11/18)
Yatağına geldiğinde "Kulyâ eyyühel-kâfirûn sûresini oku, sonra uyu. Bu, şirkten berî olmaktır. (Râmuz 37/5)
Kim, İhlas sûresini okursa, ona cennet vaciptir. (Beyzavî 5/200)
İhlas ve Muavvezeteyn sûrelerini akşam-sabah üçer kere okumak sana her şey için yeter. (Râmuz 335/9)
Kul hüvAllahü ehad Kur’an’ın üçte birine bedeldir. (Râmuz 335/7)
Kim, İhlas sûresini elli defa okursa, elli senelik, iki yüz defa okursa iki yüz senelik günâhı affolunur. Bir defa okursa, Allahü Teâlâ’dan kendini satın almış olur. (Râmuz 438/ 8 – 9 – 11)
Bir kimse farz namazlardan sonra on defa İhlas okursa, Allahü Teâlâ rızasını ve mağfiretini kendisine lâzım kılar. (Râmuz 438/12)

Okudunuz mu?  Mevzu Hadis Nedir? Neden Hadis Uydurulur? Bunlar Kimlerdir?

sureler ile ilgili hadisler, sûrelerin fazileti hakkında hadis i şerifler, surelerle ilgili hadisler

Bu kategoride yer alan Kız Çocuğunun Idrarı: ile ilgili hadis başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Kur’an sürelerinin fazileti ile ilgili hadisler Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.