Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:36
sizden7
Abone

İlim nedir?

İlim nedir?

n_dish
Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadetten daha sevaptır. gibi birçok ilim ile ilgili söz ile karşılaşmaktayım bu ilimden kasıt nedir ne öğrenmeliyiz ??


Cevap: Ilim nedir ??

Hoca
İslamın teşvik ettiği ilim, faydalı olan her ilimdir.

İLİM NEDİR?
Sözlükte "bilmek, şuurda hasıl olmak, sağlam ve kesin bir biçimde, bir şeyin gerçeğini bilmek" gibi anlamlara gelen ilim, kelâm ilminde, vakıaya uygun olan kesin inanç; aklın ve duyuların mevzuuna giren her şeyin tanınmasını sağlayan sıfat; zıttına ihtimal verilmeyecek şekilde mânaları birbirinden ayırdetme sıfatı şeklinde tanımlanmıştır.

İlim kelimesi türevleriyle birlikte Kur’ân’da 750 yerde geçmekte olup, Allâh ve O’nun yarattıklarından şuur sahibi olan insan ve melekler için kullanılmıştır. Bununla birlikte, okumak, düşünmek, ibret almak, akıl, nazar, hikmet, fikir, âyet gibi ilim ile ilgili kelimeler de dikkate alındığında, Kur’ân’daki her dört âyetten birinin ilimle ilgili olduğu görülür. Kur’ân’da ilim ile ilgili âyetlerden bazıları şöyledir: "Siz hiçbir şey bilmezken Allah, sizi analarınızın karnından çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalbler verdi." (Nahl, 16/78); "Allah Âdem’e bütün isimleri ögretti, sonra onları önce meleklere arzedip "eğer siz sözünüzde sâdık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin" dedi." (Bakara, 2/31) Böylece insana nesnelerin adlarını kullanma yeteneği bahşedilmiş olmaktadır. Diğer bir ifâde ile insana meleklerin bile sahip olamadıkları bir bilgi verilmiştir.

Çünkü Cenab-ı Hak Hz. Adem’e bütün eşyanın kendisini, sıfatını ve ne iş yapabileceğini, neye yaradığını öğretti. Bu ilâhî ikrâm, Hz. Âdem’le başlamış ve zamanımıza kadar artarak devam etmiştir. İnsanlar çok çeşitli yollardan, özellikle peygamberler ve onların getirdiği kitaplar aracılığı ile bilgilendirilmiş ve aydınlatılmıştır. Kur’ân’da vurgulandığı gibi kendilerine hikmet verilenlere gerçekte büyük hayır verilmiştir (Bakara, 2/269). Zira anlamak insanı şereflendirir. Aklın ideali doğruyu yanlıştan ayırdetmektir. Aklını kullanmayanlar sağır, dilsiz ve kör gibidirler (Bakara, 2/171). İlim, Allah’ın subutî sıfatlarından biri olup olmuşu, olanı, olacağı, gizliyi, açığı, kısacası her şeyi bilmesi demektir[/QUOTE]


Cevap: İlim nedir?

n_dish
teşekkür ederm cevabınız için daha ayrıntılı merak ediyorum


Cevap: İlim nedir?

Hoca
İLİM NEDİR?
İlim hakkında geniş bilgi

İslâm kültüründe ilâhî ve beşerî bilgi yanında bilim için de kullanılan kapsamlı bir terim.

Sözlükte "bilmek" anlamına gelen İlim (Hm) genellikle "bilgi" ve "bilim" karşılığında kullanılır. Klasik sözlüklerde "bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, gerçekle örtüşen kesin İnanç (itikad), bir nesnenin şeklinin zihinde oluşması, nesneyi olduğu gibi bilmek, nesnedeki gizliliğin ortadan kalkması, tümel ve tikellerin kavranmasını sağlayan bir sıfat" gibi değişik şekillerde tarif edilmiştir. "Bilgisizliğin (cehl) karşıtı" biçiminde de tanımlanır. Aynı kökten türeyen âlim, alîm, allâm ve al-lâme, ma’Iûm, malûmat, muallim, müteallim, muallem kelimeleri bilgi anlamıyla bağlantılı olarak kullanılmaktadır. Âlim ve alîm sıfatlarına hem Allah hem de insan için yer verilmekle birlikte Allah için ikincisinin kullanımı daha yaygındır. Aynı şekilde allâm Allah için, allâme ise insanlar için kullanılmaktadır. Kök harfleri aynı olmakla beraber "ilm" masdanndan türemeyip bilgi anlamıyla dolaylı olarak bağlantılı olan kelimeler de vardır. Alem, alâmet ve âlem bunlardandır.[110] İrfan /marifet,fıkh /tefakkuh, hibre, şu-ûr ve itkân gibi kelimeler de sözlükte "bilmek" mânasına gelmekle birlikte sonradan kazandıkları teknik anlamları itibariyle gerek bilgi alanları gerekse bilgide kesinlik dereceleri bakımından farklı bağlamlarda kullanılmaktadır.[111] Nİsbeten geç dönem sözlüklerinde marifet ilimden daha özel bir anlama sahiptir. Çünkü marifette bilme fiilinin yöneldiği nesne tektir, ilimde ise bilmenin konusu umumidir. Ayrıca marifette "unutulan şeyin hatırlanıp tanınması" anlamı da vardır. Nitekim marifetin karşıtı inkâr, ilmin karşıtı ise cehl olarak gösterilir.[112] İlim kelimesi, ilimler tarihi boyunca "belli bir alana ait sistemli bilgi birikimini ifade eden disiplin" mânasında kullanılmıştır. Fen teriminin de İslâm’ın klasik çağında herhangi bir ilmî disiplini yahut bir ilme ait alt disiplinlerin her birini karşıladığı bilinmektedir. Modern dönemde fen din ilimlerini kapsayacak şekilde de kullanılmış, ancak çok defa din ilimleri için ilim. modern bilim için fen kelimesi tercih edilmiştir.

Okudunuz mu?  Mezhep değiştirmek için neler yapılması gerekir

Kuran ve Hadiste İlim. Kur’ân-1 Ke-rîm’de ilim kökünden türeyen kelimelerin yaklaşık 750 yerde geçtiği görülmektedir. Bu sayı, bilginin ve bilme faaliyetinin Kur"ân mesajı bakımından önemini ortaya koymaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’de ilim kavramı daha ziyade "ilâhî bilgi" yahut "vahiy" anlamında kullanılmakta, ayrıca gerek insanın vahyedilmiş ilâhî hakikate dair ilmi. gerekse bilme melekesiyle ilgili kazandığı dünyevî ilmi ifade etmek üzere çeşitli âyetlerde yer almaktadır. Buna göre ilim sahipleri yahut kendilerine ilim verilenler ilâhî bilgiye muhatap olan ve bu bilginin doğruluğuna inananlardır.[113] Bunun yanında Kur’an yüksek gerçeğin ne olduğu konusunda bilgisizce tartışanların, Allah’a karşı düşmanca tutum takınanların içine düştüğü kötü durumu da zikreder.[114] İlim sahibi olmadıkları için bu hale düşenler sadece zanna uymaktadır.[115] Halbuki onlar, acı azabı tatma vakti geldiğinde gerçeği kesin bir ilimle (ilme’l-ya-kin) bilecekler, bu kesinliğin müşahede (ayne’l-yakin) ve yaşayarak bilme (hakka’l-yakin) derecelerini de idrak edeceklerdir.[116] Kıyamet gününde her nefis, gelecek için ne hazırladığını ve geride neleri bıraktığını da bilecektir.[117] İlâhî hakikat konusunda kendilerine ilim verilenler ise o ilimde derinleştikleri veya dereceleri bizzat Allah tarafından yükseltildiği için belli seviye farklılıkları arzedebilirler. Dolayısıyla her ilim sahibinin üzerinde daha fazla bilgiye sahip başka bir âlim vardır [118]Bu ilim dereceleri Allah’ta en mutlak ve kâmil seviyede bulunmaktadır. Her şey 0’nun ilminin gereği olarak gerçekleşmektedir. İnsan bir nimete ulaştığı zaman. "Bu bana bir ilimden dolayı verildi" diyerek yaratılışa hükmeden ilâhî kararları yok saymamalıdır.[119] Çünkü Allah, Peygamber’inden, "Allah’ın hazineleri benim yanımda değil, bende gaybm bilgisi de yok" demesini istemiştir.[120] Allah’ın mutlak ilmine göre olup biten hadiselerde âlimler için deliller, ibretler vardır. Allah’ın kendi hakikatlerini kavratmak için verdiği örnekleri ancak âlimler akle-der, O’na hakkıyla saygı duyanlar da yine âlim kullarıdır.[121]

Kur’an’da, doğrudan doğruya insanın zihnî melekeleri sayesinde elde ettiği bilme, anlama, farkına varma, hatırlama gibi faaliyetleri için de ilim kökünden fiiller yer almaktadır. Meselâ "sebt günü"-nün kutsallığını ihlâl eden İsrâiloğulları’-nın bu dünyada aldıkları ilâhî cezayı gözlemleyenler olayı hatırlayıp bilmişlerdi.[122] Yine İsrâiloğulları. kendileri için mucizevî şekilde yerden fışkıran on iki pınarı görünce her kabile hangi pınardan içeceğini bilmiştir.[123] Hırsızlıkla itham edilen Yûsuf un kardeşlerinin Mısırlı yetkililere tepkilerini ifade eden âyette [124] İlim, fiil olarak zihnî çıkarıma yahut gözleme dayalı bilgiyi, bir kimsenin ne dediğini bilmeyecek kadar sarhoş olduğu durumda namaza durmaması gerektiğini belirten âyette de [125] fiilî şuurluluk halini ifade etmektedir. Allah’ın gök cisimlerinin hareketi için belirli konaklar tayin etmiş olmasının insanların takvim ve hesabı bilmelerine yönelik olduğunu bildiren âyette [126] sözü edilen bilgi sırf aklî bilgidir. İnsanın doğduğunda hiçbir şey bilmediğini [127] ileri yaşlılık dönemine ulaşınca da bildiklerini bilmez duruma geldiğini ifade eden âyetlerde [128] tec-rübî birikime dayalı bilgilere işaret edilmiştir. Kur’an’da bilenlerle bilmeyenlerin kesinlikle bir olmayacağı belirtilmekte [129] "Rabbim. ilmimi arttır!" diye Allah’a yakarmamız öğütlen-mektedir.[130] Kur’an, bir yönüyle kendini Allah’tan gelmiş bir bilgi şeklinde tanımlarken [131] ortadan kaldırmayı hedeflediği zihniyeti de "câhiliye" olarak nitelemekle [132] hem zihnî hem de ahlâkî gelişmişliğe vurgu yapmıştır.

Okudunuz mu?  Kabir azabı kıyametten önce bitemiyor mu ?

İlmin anlamı, önemi ve işlevi hadislerde de vurgulanmıştır. Her şeyden önce İslâm ümmetinin benimsediği değerler sisteminin devamlılığı İlme bağlı olduğu için Hz. Peygamber ilmi yüceltmiş ve teşvik etmiş, meselâ ilmin nafile ibadetten daha üstün olduğunu söylemiştir.[133] Hadislerde, ilim öğrenme yolunda olanlara peygamberlerinin yaptığı gibi ilimlerinin artması için Allah’a yakarmaları öğütlenir.[134] Âlimler, bildiklerini hem kendileri hem de insanlar için İslâmî ölçüler içinde yararlı kıldıkları oranda ilim onlar için bir üstünlük kabul edilir. Nitekim ilim zeval bulmaz bir mevcudiyettir, ancak ulemâ zeval bulur.[135] Ayrıca hadislerde, bilginlerin azalması veya yok olmasının İslâm ümmetinin istikamet ve akıbeti için son derece kötü sonuçlar doğuracağı bildirilir.[136] Âlimleri peygamberlerin vârisleri olarak gösteren hadis [137] dolaylı biçimde âlimlerin de peygamberler gibi aksiyon adamı olmaları gerektiğine işaret eder. Buna göre ilim sahipleri, peygamberin artık cismen var olmadığı zamanlarda dinin değişmeyen ilkelerini yaymak, savunmak ve Öğretmek yahut değişen şartların gerektirdiği hükümlere varmak durumundadır. Böylece âlimler ilim sahibi olmakla belli bir görev ve sorumluluk yüklenmiştir.[138] Resûl-i Ekrem bilgi edinmenin, edinilmiş bilgileri öğretmenin ve aktarmanın taşıdığı önemi ısrarla belirtirken [139] peygamberlerin mirasçısı olmaktan gelen söz konusu işlevlerin yerine getirilmesini amaçlamış olmalıdır. İlim bizatihi bir değer olsa da ilim-amel ilişkisine vurgu yapan hadisler [140] bilginin insanlığı itikadî, ahlâkî, estetik, ekonomik vb. yönlerden daha yüksek seviyelere taşıması gerektiğine işaret etmektedir. Böylece davranış ve uygulama planında somutlaşmayan bilginin insan için yaran olmayacaktır. Ancak bilgisizce yapılan amelin ele ilimden daha değerli olduğu söylenemez.[141] Sonuçta zihnini doğru bilgilerle, kalbini Allah’a karşı saygı ve sorumluluk şuuruyla ve hayatını hayırlı amellerle donatanlar "erdemli bilginler", sadece dünyevî emellere ulaşmayı amaçlayan ve zaman zaman bu amaç uğruna bilgisini kötüye kullananlar da "erdemsiz bilginler" adını almıştır.[142] Erdemli bilginlerin yeryüzündeki mevcudiyeti ise yıldızların gökteki mevcudiyeti gibidir .[143]

Okudunuz mu?  Klozetten sıçrayan su ile namaz kılınır mı?

İlim Kavramının Gelişimi.

1. Şer’î İlimler. İslâm kültüründe ilim kavramının çeşitli İlmî disiplinlerin gelişimiyle kazandığı terim anlamlan kelimenin Kur’an ve hadisteki kullanımından geniş ölçüde etkilenmiştir. Her ne kadar İslâm dünyasında gelişen ilimler kendilerine has konu, amaç ve bakış açılarıyla ilim kavramını farklı problemler yönünden tahlil etmişse de sonuç olarak ilmin tanımına yönelik çabalar bir şekilde Kur’an’ın anlam dairesiyle irtibatlı olarak gerçekleşmiştir.

Tefsir literatürünün gelişimi. "Kur’an ilimleri" denen birçok disiplinin tarih içindeki birikimlerine dayalı olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu ilimler, Kur’an’ın anlaşılması ve tefsir edilmesi için gerekli olan ve daha sonraki dönemlerde tefsir usulünün temel meselelerini teşkil eden res-mü’1-Mushaf, kırâatü’l-Kur’ân, esbâb-ı nüzul, nâsih ve mensuh, garibü’l-Kur’ân, i’câzü’l-Kur’ân, aksâmü’I-Kur’an. i’râbü’l-Kur’ân. vücûh ve nezâir, fezâilü’l-Kur’ân gibi disiplinlerdir. Haris el-Muhâsibî’nin el-‘Aklve fehmü’l-Kurân’, İbnü’l-Mer-zübân el-Muhavvelî’nin el-Hâvî fî hılû-mi’l-Kur3ân’ı. Ali b. İbrahim el-Havfî’nin el-Burhân fî’uIûmi’l-Kur’ân^, Kur’an ilimleri kavramını geniş kapsamıyla kullanan ilk eserler olarak kabul edilmektedir. Özellikle Süyûtî’nin kaleme aldığı el-İîkân fî "iılûmi’l-Kur’ân bu alanda çok meşhur olmuştur. Kur’an ilimleri tabiri, ilk dönemlerde belli konulara ilişkin araştırmalara verilen bir isimken zamanla bütün Kur’ânî meseleleri kapsayan müstakil tefsir usulü çalışmalarının adı olmuş, sonraları Kur’an ilimleri yerine "tefsir usulü" tabirine de yer verilmiştir.

Hadis literatüründe ilim kavramı merkezî önem taşıyan terimlerden biri olmuştur. Esasen ilk dönemlerde ilim kelimesinin kapsamına Kur’an. hadis ve fıkhın girdiği, fakat sonraları bununla daha çok hadisin kastedildiği anlaşılmaktadır. İmam Mâlik’in öğrencisi İbn Vehb geniş hadis bilgisi sebebiyle "ilmin divanı" diye anılmakta. el-Câmic adlı eserinde "Kitâbü’l-llm" başlıklı bir bölüm bulunmaktaydı. Ebû Hayseme Züheyr b. Harb de Ki-tâbü’l-‘İlm adlı eserinde ilim (hadis) bilgisinin re’y ve kıyastan üstün olduğunu savunmuştur. Dârimî’nin es-Süneri’mde-ki mukaddimede ilim konusu, hadislerden ve ilk devir İslâm büyüklerinin görüşlerinden hareketle geniş biçimde ele alınmıştır. Buhârî’nin el-Câmi’iı’ş-şahîh’in-de "Kitâbü’l-tİlm"in "Kitâbü’l-îmân"dan hemen sonra gelmesi onun konuya ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Bu başlık altında verilen bilgiler, sistematik görünmese de temel olarak hadis bilgisini öğretme ve öğrenmede izlenecek yolları anlatmaktadır. Ebû Davud’un es-Sü-nen’İndeki "Kitâbü’l-cİlm"yine rivayete dayalı bilgilere dair olup ilmin önemi, Ehl-i kitap’tan edinilen bilgilerin değerlendirilmesi, uydurma hadisler, din ilmini dünya için öğrenmenin manevî sakıncaları gibi konuları içerir. Müslim. el-Câmihı’ş-şa-hîh’inde kısa bir bölüm olan "Kitâbü’I-cİlm"de Kur’an’ın tefsirinde ilmin rolünü ve sünnetin değerini belirtir. İbn Mâce’-nin es-Sünen’inde bu başlık altında bir bölüm yer almamakla birlikte bu eser de Tirmizî’nin ilimden bahseden uzun mukaddimesi gibi sünnete dair bir mukaddimeyle başlamaktadır. Şiî hadis literatüründe Ca’fer es-Sâdık’m sözlerinin yer aldığı Mişbâhu’ş-şerfa ve mUtâhu’1-hakika adlı eser ilim, yakin, hikmet ve cehl kavramlarına dair bölümler içermektedir. Küleynî’nin el-Kâiî fî cilmi’d-dîri’İnde akıl ve cehl kavramları üzerine bölümler yer almakta, bunları İlmin fazileti hakkında uzun bir derleme takip etmektedir.[144] İlim kelimesi ve türevlerinin hadis literatüründe kazandığı terim anlamı genel olarak bütün yönleriyle din bilgisi, özel olarak da hadisler ve onların rivayetiyle İlgili olmuştur. Birçok hadis âlimi fıkıhtaki re’y, ietihad ve kıyas gibi zihnî faaliyetler de dahil olmak üzere aklî çıkarımlara dayalı yöntemleri bazı dönemlerde kuşkuyla karşılamış, isnadı sahih olan rivayetlerin dinin hayata geçirilmesi konusunda dayanılabilecek gerçek bilgiler olduğunu kabul etmiştir. "Talebü’1-ilm, ta-hammülü’1-ilm, takyîdü’1-ilm" gibi terimler hadis İlminin öğrenim, öğretim ve aktarım metotları için kullanılmıştır. İbn Ab-dülber en-Nemerî’nin telif ettiği Câmfu beyâni’l-Hlm ve iazîih türünden eserler. hadis âlimlerinin ilim kavramına bakışıyla ilgili olarak derli toplu bilgi vermektedir.

Okudunuz mu?  Kuduriye Duası acaba büyümüdür?

Fıkıhta ilim kavramının kullanılışı, fıkıh ve ilim kelimeleri arasındaki anlam ortaklığına dayalı olarak gelişmiştir. Fıkhın sözlük anlamı "bir şey hakkındaki bilgi ve anlayıştır. İlim ve fıkıh terimleriyle ilk dönemde genel olarak dinin anlaşılması kastediliyordu. O devirde "dini doğru anlamak, anlatmak, dinî bilgilerde derinleşmek" gibi mânalarda kullanılan "tefak-kuh fi’d-dîn" gibi tabirler, dinin hem iti-kad hem muamelât yönüne dair bilgilerin tamamını kapsamaktaydı; ilim kelimesiyle de dinî konulardaki bilgiler kastediliyordu. Nitekim Hz. Ömer’in vefatı üzerine İbn Mes’ûd’un, "Onunla birlikte ilmin onda dokuzu gitti" dediği rivayet edilmektedir.[145] Muhtemelen I. (VII.) yüzyılın sonlarına doğru nas ve rivayetlerin yanı sıra aklî faaliyete de başvurarak elde edilen bilgiler fıkıh, sırf râviler yoluyla elde edilen sünnet bilgisi de ilim kelimesiyle ifade edilmeye başlandı. Ebû Hanîfe’ye nisbet edilen el-Fıkhü’1-ekber, fıkhın konusuyla birlikte kelâm problemlerini de kapsıyordu. Fıkhın bir anlama etkinliği olmanın yanı sıra bir bilgi olarak da kavranması, İmâm-ı Âzam’ın. "Bir kimsenin hak ve sorumluluklarını bilmesi [146] şeklinde yaptığı rivayet edilen fıkıh tanımlamasında da kendini göstermektedir. Daha sonraları fıkıh, "İslâm hukuk ilmi ve teorisi" anlamında kullanılmaya başlanmış ve müstakil bir ilmî disiplin halini almış, ilim de başlangıçtaki nisbeten kapsamlı mânasını kaybederek hadis veya hadise dayanan bilgiye münhasır kalmıştır. Ömer b. Abdülazîz’in, ilmin yok olmasından korktuğunu söyleyerek bir âlime hadis toplayıp yazmayı tavsiye ettiği bilinmektedir. Böylece başlangıçta geniş mânaya sahip ilim ve fıkıh terimleri zamanla teknik anlamlar kazanmıştır.[147] Fıkıh usulünün kurucusu sayılan İmam Şafiî bu konuya ayırdığı müstakil eserlerinden birine Cimâ’u’l-‘ilm adını vermiştir. Dolayısıyla Şafiî’ye göre ilim "fıkıh veya fıkıh ilkelerinin tesisi" anlamına gelmekteydi.[148] Ayrıca o dönemdeki fıkhî tartışmaların yansıtıldığı metinde "ilim, ulemâ, ehlü’l-ilm" gibi kelimelerin sıkça kullanıldığı görülmektedir. Şafiî er- Risale ‘sinde de "BâbüVİlm" başlığı altında ilim kavramını ele almış, ilmi nasla belirlenmiş, tartışma götürmeyen, müslümanların genelinin aktardığı

din bilgisi ve "Kur’an ile Sünnet’te açık ve yorumu gerektirmeyecek biçimde belirlenmemiş, te’vile ihtiyaç hissettiren veya kıyasla edinilen, bilginlerin özel ilmî kanallardan edindiği yahut özel yöntemlerle ortaya koyduğu bilgiler şeklinde ikiye ayırmıştır [149] Şafiî’den yaklaşık 280 yıl sonra yaşamış olan Hanefî âlimlerinden Ebü’l-Usrel-Pezdevî eî-Uşûl adlı eserinde, ilmin il-mü’t-tevhîd ve’s-sıfât" ile "’ilmü’ş-şerâi’ ve’l-ahkâm" olarak iki türlü olduğunu belirtmiştir. Pezdevî, ilk ilim türü için müracaat edilecek metinlerin başında usul ilminin öncüsü saydığı Ebû Hanîfe’nin eJ-Fıkhü’l-ekber’ini zikretmektedir. İkinci tür ilim ise fürû ilmi veya fıkıh diye de isimlendirilir. Fıkıh, şeriat bilgisi olarak hem ilmi hem de o ilme dayalı ameli içermektedir. İlim ve ameli kendinde birleş-tirmeyene fakih denmez.[150]

Okudunuz mu?  Namaz kılmayanın duası kabul olmaz demek doğru mu?

Kelâm disiplininde ilim kavramı hem teolojik hem epistemolojik açıdan ele alınmıştır. Allah’ın ilim sıfatının ezelî olup olmadığı hakkındaki tartışmalar kavramın teolojik boyutuna işaret etmekte, insan bilgisinin mahiyeti ve kaynağı gibi meseleler ise epistemolojik çerçevede ele alınmaktadır. Dolayısıyla kelâm geleneğinde ilim kavramı daima ilâhî ve beşerî bilgi problemine atıfta bulunmaktadır. Hadis veya fıkıhtakinin aksine kelâm konusu olarak ilim, bilgi kavramının analizini gerektiren temel kelâmı meseleyi ifade eder. Kelâmcının sorusu neyin ilim olduğu değil İlmin ne olduğudur. Bu kavramsal analiz yaklaşımı onu kaçınılmaz olarak felsefenin problematik alanına sokmaktadır.

Mu’tezile kelâmcılan ilmi, "tereddüdün zihinde yol açtığı istikrarsızlıktan insanı kurtarıp teskin eden inanma (itikad)" olarak tanımlıyorlardı. Zahirî kelâmcısı İbn Hazm’ın da katıldığı bu görüşe göre itikad da "kesinlik kazanmış bilgi" anlamına gelmekteydi.[151] Ancak Eş’arî ve takipçileri, itikad teriminin bilgiyi tanımlamak için elverişli olmadığı kanaatine vardılar. Çünkü inanma, kavramlara (mâna) dayalı olmaktan ziyade psikolojik bir fenomendi. Eş’ariyye muhitinde Bâkıllânî’nin, "İlim bilinebilir nesneyi olduğu gibi bilmektir" tanımı yerleşti. [152]Fakat daha sonra Cürcâ-nfnin, "gerçekliğe uygun kesin inanma" şeklindeki tanımını ön plana çıkardığı görülmektedir.[153] Kelamalar, bilgi türlerini Allah’ın ilmi ve yaratıkların ilmi şeklinde ikiye ayırmışlardır. İlkinin kadîm olup olmadığıyla ilgili tartışmalar [154] bir tarafa bırakılacak olursa insanın bilgisi de kendi içinde zarurete dayalı bilgi ve istidlale dayalı bilgi olarak bölümlenmiştir. Meselâ apriori yahut beş duyu ile edinilen bilgiler zaruridir. Buna karşılık istidlali bilgide nazarî araştırmaya ve kanıt getirmeye ihtiyaç vardır. Bu tür bilgiler hakkında kuşku duyulabilir ve sonuçta ulaşılan fikirlerden geri dönülebilir.[155] İslâm dünyasında yapılan çok sayıdaki ilim tanımında [156] kelâm âlimlerinin tanımları da önemli bir yer tutmaktadır.

Tasavvuf terminolojisinde ilim kavramı genellikle marifet kelimesiyle münasebeti bakımından anlam taşımıştır. Bilgiyi, bir rivayetin aktarılmasına veya zihnî çıkarıma dayalı bir hüküm olarak görmekten ziyade "manevî aydınlanmaya yahut kesinlik tecrübesine (yakin) yol açan bir nur" şeklinde tanımlayan tasavvuf ehli, Allah’ın nurundan yansıyan bu ışığı "kalp gözü" dediği manevî yeteneğin hakikati görmesi için zorunlu kabul etmektedir. Bu durumda sûfîlerin marifet dedikleri bilgi, manevî tecrübe (zevk) olarak yaşanan zâhidâne hayat tarzının, ahlâkî temizliğin arındırdığı insan ruhuna yansıyan aydınlanma süreci olup Batı terminolojisinde "gnosis" yahut "sapienta"ya tekabül etmektedir. Sûfîler, bazı durumlarda tasavvufî bilginin hadis ve fıkıhtaki ilim tasavvurundan farkını ve özgünlüğünü vurgulamak için marifet terimini ilimden, arifi âlimden ayırarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu ayırım, esasen tasavvuf ehlinin gözünde "kâl ilmi" ile "hal ilmi" arasındaki farka dayanmaktadır. Fakat bu bakış açısı, erken dönemden itibaren ünlü sûfîlerin ilim terimini sistemlerinin merkezî bir kavramı olarak kullanmasına engel olmamıştır. Meselâ Kuşeyrî gibi tasavvuf geleneğinin tarihini yazan âlimler marifeti ilimle eş anlamlı saymış, Gazzâlî’nin önemli kaynaklarından olan Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Kütü ‘1-kulûb’ün-de ilim üstün bir değer olarak ele alınmış, tasavvufî bilgi de "marifet ve yakin ilimleri" şeklinde tanımlanmıştır. Bunların yanı sıra Muhâsibî’nin Kitâbü’l-İlm’, Hakîm et-Tirmizî’nin Kitâbü Beyâni’l-cilm, Gazzâlî’nin İhyâ’ının "Kitâbü’l-cİlm" bölümü gibi çalışmalar, sûfîlerin ilim kavramına olumlu yaklaşımının sonuçları olarak düşünülebilir. Ayrıca Muh-yiddin İbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî gibi felsefî tasavvuf un önde gelen temsilcileri de eserlerinde marifet ve hikmet kadar ilim kavramına da önem vermişlerdir.[157]

Okudunuz mu?  Rüyayı Kendimiz Yorumlayabilir miyiz?

2. Aklî İlimler. Fetihlerle kültürel coğrafyanın genişlemesi, İslâm dünyasında fikrî hareketliliğin artması ve nihayet II. (VIII.) yüzyılda başlayan tercüme faaliyetleri sayesinde müslümanlar Grek, Helenistik. İran ve Hint kültür havzalarının ilmî birikimiyle tanışmışlardır. Bu kültürel iletişim ve aktarım sonucunda meselâ Hint matematik ve astronomisinin temel eseri olan Siddhantalari, Fars dünyasının ahlâk ve siyasete dair başlıca klasiklerini. Hipokrat ve Câlînûs’a ait tıp külliyatını, Gerasalı Nickomakos’un aritmetiğe, Öklid’in geometriye, Batlamyus’un astronomi, coğrafya ve matematiğe dair eserlerini, Archimedes ve Heron’un mekanikle ilgili çalışmalarını. Eflâtun’un bazı diyaloglarını ve Aristo’nun Politika dışındaki eserlerini okuyup öğrenmişlerdir. İslâm’ın ilim ve hikmet kavramları İslâm öncesine ait bu birikimin ışığında yeniden anlamlandırılmış, ilim terimi felsefî ilimleri de İfade edecek şekilde genişletilmiş ve zaman içinde hikmet kelimesi bizzat felsefeyi, hakîm de filozof ve tabibi ifade eder hale gelmiştir. Felsefe için ilim ve hikmet terimlerinin kullanılmaya başlanması din âlimlerinin önemli bir kısmının tepkisine yol açmışsa da bu ilmî disiplinlerin hazmedilip sistemli bir telif faaliyetiyle Arapça’da yeniden inşâ edilmesi ortaya zengin bir birikim çıkarmış ve sonuçta felsefe kapsamındaki ilimler İslâm ilimler şemasında yerini almıştır, özellikle Aristo’nun eserlerinin İslâm dünyasında felsefenin bir ilimler sistemi olarak kavranmasında önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu sayede önceleri "İslâm dini hakkında bilgiler" anlamında kullanılan "ulûm" terimi "bilimler, ilmî disiplinler" mânasına gelmeye başlamıştır. Nitekim ilk İslâm filozofu kabul edilen Ya’küb b. İshakel-Kindî, beşerin entelektüel kapasitesiyle ortaya koyduğu ilimleri "el-ulû-mü’l-insâniyye" olarak adlandırmıştır.[158] Fârâbî ise İhşfrii’1-Sılûm adlı eserinde, fıkıh ve kelâm gibi iki temel din ilminin de dahil olduğu bütün ilimler sistemi için ulûm kelimesini kullanmıştır. Hârizmî felsefî ilimler için "ulûmü’1-acem" terimini uygun görmüştür. İhvân-ı Safâ’nın iîesâ’ii’inde "el-ulûmü’l-felsefıy-ye" tabiri yer almıştır.

Ebü’l-Hasan e’-Âmirî şer’î ilimlerle felsefî ilimleri açıkça birbirinden ayırmıştır.[159] İbn Sînâ da "felsefî İlimler" tabirini kullanmıştır Aynı filozofun Fî Ak-sâm!’l-tuIûmi’l~’akUyye adlı eseri "aklî ilimler" tabirinin İslâm dünyasında yerleşmesine öncülük etmiştir. Daha sonra bu tabire karşılık din ilimlerini ifade etmek üzere "nakli ilimler" terkibi benimsenmiştir.

İslâm filozofları, ilim terimini hem bugünkü bilim [160] hem de bilgi [161] anlamında kullanmışlardır. Kindî ilmi "varlığın hakikatini -aklen- idrak İbn Sînâ ise "soyut kavramlara tekabül eden zihnî formlar olarak tanımlar. İbn Rüşd de Aristo’nun temel yaklaşımı doğrultusunda, kelâmcıla-nn sebeplilik öğretisine yönelttikleri eleştirilere cevap mahiyetinde ilmin bir nesnenin sebebini bilmek olduğunu, sebepleri bilmeksizin bilginin tam anlamıyla gerçekleşmeyeceğini vurgulamıştır.[162]

İlimlerin Tasnifi. İlimlerin atan ve sınırlarını birbirinden ayırmak, bu alanlar arasındaki ilişkileri belirlemek, farklı ilimlere ait birikimleri sistematik şekilde değerlendirmek ve nihayet eğitim sisteminin temel müfredatını oluşturmak üzere İslâm düşünür ve bilginleri çeşitli dönemlerde ilimleri tasnif etme yoluna gitmişlerdir. Ayrıca tarihî gelişimleri içinde ilimlerin Öncelikle din ilimleri ve felsefî ilimler şeklinde temel bir ayırıma tâbi tutulması din-felsefe ilişkisi problemini daima canlı tutmuş, bazı düşünürler tasniflerinde dinî ilimleri, bazıları da felsefî ilimleri ön plana çıkarmış, büyük sentezler peşinde olanlar ise kapsamlı tasnifleriyle bu problemi aşmayı denemişlerdir. Fârâ-bî varlık alanlarını cismanî olan ve olmayan şeklinde ikiye ayırmış [163] bu ayırım onun ilimler sisteminin zeminini oluşturmuştur. Aynı şekilde İbn Sînâ da varlık dairesini yücelerden aşağıya doğru Tanrı, aklî-me-lekî cevherler, nefsânî-melekî cevherler, semavî-felekî cevherler, ilk madde, basit unsurlar, madenler, bitkiler, hayvanlar ve insan şeklinde göstermiştir.[164] Böylece metafizik ve fizik varlık alanlarındaki mertebeler farklı ilimlerin konularını meydana getirmektedir. Gazzâlî ise din ilimlerini yeniden canlandırma niyetinin gereği olarak bu ilimleri merkeze almış ve felsefî ilimlerin değerini din bakımından ifade ettiği anlam ve yarar açısından belirlemiştir.

Okudunuz mu?  Cünüp olduktan sonra idrar yapmak ve kırk adım atmak

İlgili literatürün gelişimiyle İslâm ilimler tasnifi, dinî ve felsefî ilimlerin aynı şemada ayrıntılı biçimde yer aldığı gelişmiş bir ilimler sistemine dönüşmüştür. Câbir b. Hayyân’ın Kitâbü’l-Hudûd’una kadar geri giden ve Kindî’ninKitöbüAftsâmi’J-Himi’1-insî adlı günümüze ulaşmayan eseriyle devam eden ilimleri tasnif geleneğinin zamanımıza kadar gelen ilk sistematik örneği Fârâbfnin İhşfrü’i-‘ulûm’udur. Bundan sonra kaleme alınan dikkat çekici eserlerden biri Hârizmî’nin aslında terminolojik bir çalışma olan Mefâühu’l-Vlûm’udur. Ayrıca İbn Ferîgün’un Cevâ-mi’u’l-‘uîûm’unu, Ebü’l-Hasan el-Âmi-rfnin el-Viâm bi-menâkibi’l-İslâm’m [165] İhvân-ı Safâ’nın İtesd’i7’ini (1, 266-275), Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin Risale fi’l-‘ulûm’unu da zikretmek gerekir. İbn Hazm’ın Merâtibü’l-‘ulûm’u ile Beyzâvfnİn Risale ü mevzû’âti’l-‘ulûm ve ta’rîfihâ adlı eseri din âlimlerinin konuya ilgisini göstermesi bakımından önemlidir. İbn Sînâ da Aksâmü’1-hılû-mi’l-‘akliyye adlı müstakil bir risale yazmıştır. Gazzâlî//tyâ’mda ilimler tasnifi konusunu ele almıştır (I, 16-41). Geç dönemde ortaya konmuş literatürün önemli örnekleri arasında İbn Haldun’un kapsamlı tasnifi [166] Özellikle Osmanlı dönemiyle ilgili olarak Molla Lutfî’nin Risale fi’l-‘ulûmi’ş-şer-ciyye ve’l-KArabiyye adlı dinî ilimlerin tasnifine münhasır eseri, NevTnin dinî ve felsefî ilimleri birlikte ele alan Netâyi-cü’1-fünûn’u, Taşköprizâde’nin Miftâ-hu’s-sa’âde adlı kapsamlı ve ayrıntılı eseri, Saçaklızâde’nin Tertîbü’l-‘ulûm’u ve Keş/ü’z-zunûn’daki ilgili bölüm (1, 11-18) zikredilebilir.

Bu eserlerin incelenmesinden İslâm ilimlerinin genel semasıyla ilgili şöyle bir sonuç ortaya çıkmaktadır: İlimler öncelikle naklî ve aklî olmak üzere ikiye ayrılır. Naklî ilimler tefsir, hadis, fıkıh, kelâm ve tasavvuftan oluşmaktadır. Bunlardan tefsir, hadis ve özellikle fıkıh İçin ayrıca usul ilmi [167] söz konusudur. Aklî ilimler ise önce nazarî ve amelî olarak bölümlenir. Nazarî ilimler ilâhiyyât (metafizik disiplinler), riyâ-ziyyât (matematik ilimler), tabîiyyât (fizik ilimler) şeklinde tasnif edilmiştir. Amelî ilimlerse ahlâk ilmi, tedbîrü’l-menzil (ev idaresi) ve siyasetten teşekkül etmektedir. "Medenî ilim" (sosyal-siyasal bilim) olarak da anılan ve erdem fikrini esas alan amelî ilimlere paralel biçimde tarih yöntemine dayalı olan ve iktisadî konuları da içeren sosyoloji, İbn Haldun’un verdiği "ümran ilmi" adıyla klasik şemaya dahil edilmelidir. Bu genel şema içinde dil ve mantık ilimleri "âlet ilimleri" olarak iş görmektedir. Ancak din dilinin Arapça olması sebebiyle dil ilimlerinin naklî ilimler için. mantık disiplinlerinin ise aklî ilimler için daha merkezî önem taşıdığı bilinmektedir. Felsefedeki ilâhiyyât gibi kelâm ve tasavvuf da zaman içinde cüzi ilimlere ilkelerini veren birer küllî ilim olarak tanımlanmıştır. Nitekim bu üç ilim esas itibariyle İslâm fikir geleneğinde varlık, bilgi ve değerkonularını kendi yöntemlerine dayalı olarakinceleyen üç temel entelektüel perspektif olarak işlev görmüştür.

Okudunuz mu?  Özel okulda okumak

Naklî ilimlerden tefsir, esas itibariyle Kur’an ilimleri denilen çeşitli disiplinlerin birikimi üzerine inşa edilmiş olduğundan bu ilimler tefsir ilmi için bir bakıma usule ait disiplinlerdir. Tefsir ilmi literatürü, kendi içinde rivayet ve dirayet tefsirleri olmak üzere iki kategoride değerlendirilmiştir. Hadis ilmi de rivâyetü’l-hadîsve dirâyetü’l-hadîs (ulûmü’l-hadîs) şeklînde ikiye ayrılır. Ulûmü’l-hadîs tabiri, Kur’an ilimleri gibi hadis usulünün temel disiplinlerini oluşturmaktadır. Bunların başlı-calan cerh ve ta’dîl, hadis râvileri. muh-telifü’l-hadîs, ilelü’l-hadîs. garîbü’l-hadîs, nâsih ve mensuhtur.[168] Fıkıh ilmi, şerl-ame-lî hükümlerin feri denilen ayrıntılı kısmını incelerken fıkıh usulü, bu fer’î hükümlerin kesinlik ifade eden icmâlî delillerinden nasıl çıkarılacağını ortaya koyar. Fıkıh usulü içinde alt disiplinler arasında cedel ve hilaf ilmi ve ferâiz gibi disiplinler de vardır. "Usûlü’d-dîn" de denilen kelâm ilminin bölümleri ise zaman içinde felsefeyle imtizacın sonucu olarak felsefî ilimleri andırır biçimde şekillenmiştir.[169]

Aklî ilimlerden metafizik [170] aşkın âleme ait gayri cismanî varlığı incelediği için "yüksek ilim [171] bütün özel ilimlerin ilkelerini içerdiği için de "küllî ilim" ve "mutlak hikmet" olarak isimlendirilmiştir. Matematik ilimlerin [172] başlıcaları aritmetik, geometri, astronomi [173] mûsiki, optik (ilmü’l-me-nâzır) ve mekaniktir (ilmü’l-hiyel). Bu disiplinler, soyut ve somut varlık alanlarını birleştiren zihnî varlık alanıyla ilgili olduğundan "orta ilim olarak da adlandırılmıştır. Fizik ilimler ise [174] temel fizik [175] mineraloji (il-mu’l-meâdin), kimya (ilmü’l-kimyâ), tarım [176] meteoroloji [177] psikoloji [178] botanik [179] zooloji [180] ve tıp dallarına ayrılmaktadır. Bu ilimler, aşağı mertebede bulunan cismanî varlıklarla ilgili olduğundan "aşağı ilim" [181] adını da almıştır. Zaman zaman astrolojinin de dahil olduğu birtakım gizli ilimler fizik ilimlerin alt dalları olarak sayılmıştır.[182]

İslâm ve Modem Bilim. İslâm medeniyetinin Ortaçağ insanlık birikiminin şartlarında parlak bir bilim geleneğine sahip olduğu modern araştırmaların ortaya koyduğu bir gerçektir. Nitekim müslü-manların Ortaçağ boyunca meydana getirdiği bilim mirasının Latince ve İbrânî-ce’ye çevrilerek Batı’ya aktarılması. Avrupa kıtasında yepyeni bir ilim ve eğitim anlayışının doğmasında önemli rol oynamıştır. Batılı bilginlerin İslâm bilimine gösterdiği yoğun ilgi bu birikimi önemli bulmalarının bir sonucudur. Modern zamanlarda Batılı İlim adamlarının fiziğin yöntemi olarak Aristo mantığını değil matematiği koymaları, fizikî varlık alanının niceliğe indirgenmesi gibi metafizik bir sakınca taşısa da artık ölçülebilir gözlem ve deney verilerine dayalı bilimsel teori anlayışı yepyeni ilmî ufukların ortaya çıkmasına, yeni bir ilim anlayışının doğmasına yol açmıştır. Çeşitli sosyal, siyasal ve kültürel gerginliklerin ihtiyaçları, ihtiyaçların ise çare arayışlarını belirlediği bu dönemde yenilikler peşinde koşma temayülü artmış, üst üste gelen mekanik icatları Nevrton’un bilimsel devrimi, onu da sanayi devrimi izlemiş, modern bilim. Batı sanayi ve teknolojisini mümkün kılıp geliştiren temel yöntem haline gelmiştir.

Okudunuz mu?  Seccadenin ön ve arka tarafını karıştırıp namaz kılmak

Batı’da söz konusu gelişmeler olurken İslâm toplumunun yeni medeniyetin mensupları karşısında mâruz kaldığı askerî yenilgilerin sebebini anlamaya çalıştığı döneme kadar bu gelişmelere kayıtsız kalması. Batı ve İslâm medeniyetlerinin arasında hızla artan bilimsel ve teknolojik bir mesafenin oluşmasına yol açmıştır. XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında İslâm dünyasının bilgin ve düşünürleri bu mesafe karşısında İslâm ve bilim ilişkilerini yeniden ele alma ihtiyacı duymuşlardır. Ernest Renan’ın Sor-bonne Üniversitesi’nde verdiği "İslâm ve İlim" başlıklı konferansta, İslâm’ın değerler sistemi itibariyle bilimsel ilerlemeye engel teşkil ettiği şeklinde bir iddia ortaya atması, başta Cemâleddîn-i Efgânî ve Nâmık Kemal olmak üzere müslüman aydınların cevabî eserler yazmasına yol açmış, modern İslamcı tartışmalar İçinde İslâm’ın İlerlemeye engel olmadığı tezi önemli bir yer tutmuştur. Bunu modern bilimin verileriyle İslâmî hakikatlerin çatışmadığı tezi izlemiş ve ardından Kur’an’ı modern bilimsel veriler ışığında tefsir etme temayülü güç kazanmıştır. Günümüzde Seyyid Hüseyin Nasr, Nakib el-Attâs, İsmail Râcî el-Fârûki gibi düşünürler Batı biliminin değerden bağımsız olmadığını, "Batı’nın bilimini alıp ahlâkını terketmek" şeklinde formüle edilen modern İslamcı tezin yetersiz kaldığını ileri sürerek bilimin Batı’da gelişen modern biçimiyle İslâmîleştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Nasr ve Attâs, İslâm’ın ta-savvufî- irfânî geleneğine dayanarak modern zihniyet dünyasını ve modern bilimi felsefî zeminde kullanan pozitivizmi eleştirmişlerdir. Tasavvuf geleneğine eleştiri açısından yaklaşan Fârûki ise bilginin belli aşamalar uyarınca İslâmîleştirilmesini bir İslâmî eğitim projesinin temel meselesi olarak sunmuş ve bu programı sosyal bilimler alanına inhisar ettirmiştir. Bu tartışmalar esnasında ortaya atılan İslâm bilimi, bilginin İslâmîleştirilmesi gibi kavramlar ilgi çekip tartışmalara yol açmış, bazı düşünürler ve ilim adamları bilginin değerden bağımsız olduğu konusundaki ısrarlarını sürdürürken bazıları da İslâm medeniyetine, tarihî tecrübeye ve metodoloji meselesine yaptığı atıflar sebebiyle "İslâm bilimi" terimini anlamlı bulmuş, Fârûki’nin ortaya attığı bilginin İslâmîleştirilmesi projesinin ise modern zihniyete farkında olmadan iştirak ettiği için aslında İslâm’ın Batılılaştırması anlamına geleceğini ileri sürmüştür.

Bibliyografya :

Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, "’İlim" md.; Lisânü’l-‘Arab, "’alm" md.; et-Ta’rîfât, ""İlim" md.; Tâcü’l-‘arûs, "calm" md.; MüsnedM. 157; V, 269; Dârimî, "Mukaddime", 19, 26, 29, 32, 34; Buhâri, "’İlim1’, 10; Müslim, "Mlim", 14, "Zİkr ve’d-ducâ’", 73; İbn Mâce. "Mukaddime". 17, 19, 23,"Du’âJ",2, 3, "Fİten", 26, "İkâmet", 32, "Edeb", 28; Ebû Dâvûd, "İlim", 1,9, 12; Tırmizî. "Mlim-,3, 19, "Dacavât", 128;Câbirb. Hayyân, Kitâbü’l-Hudüd [Muhtar u Resâ’ili Câ-birb. Hayyân içinde, nşr. Paul Kraus). Kahire 1354/1935, s. 100, 104, 110; Şafiî. er-Risâte (nşr. Ahmed M. Şâkir). Kahire 1399/1979, s. 357-369; a.mlf.. Cimâ’u’l-Vİm (nşr. M. Ahmed AbdülazîzZeydân). Beyrut 1405/1984,s. 11, 14, 36-39, 41, 47, 49, 55, 62, 68; Kindî. Resâ’it, s. 169, 372; Fârâbî. el-Burhân (nşr. Mâcid Fahrî). Beyrut 1987,5. 19-20; a.mlf.. es-Siyâsetü’l-me-denıyye(nşr. FevzîM. Neccâr). Beyrut 1993, s. 31 vd.; Ebü’l-Hasan el-Âmirî, el-lclâm bi-menâ-kıbii-İslâm{nşT. Ahmed Abdülhamîd e]-Curâb|: Riyad 1408/1988, s. 80-107; Ebû Tâlib el-Mek-kî, Kütü’l-kulûb,Kahire 1310,1, 166-176; Mu-hammed b. Ahmed el-Hârizmî, Mefâtîhu’l-‘ulüm (nşr İbrahim el-Ebyârî), Beyrut 1409/1989, s. 15; Bâkıllânî. et-Temhtd (Ebû Rîde), s. 14, 34; İbn Fûrek. Mücerredi! ‘l-Makâlât, s. 11, 33; Kâ-di Abdıilcebbâr, Şerhu’1-Uşûli’l-h.amse, s. 46; a.mlf.. el-Muğnt, XII, 13; İbn Sînâ. eş-Şifâ’ el-llâ-hiyyât (1), s. 3, 27, 140; a.e. (2), s. 435; a.mlf.. en-Necât (nşr M Taki Dânişpe|ûh|, Tahran 1364/ 1985, s. 113-122; a.mlf., FİAhuâlİ’n-nefs{nşı Ahmed Fuâd el-Ehvânî). Kahire 1952, s. 173; Abdüİkâhir el-Bağdâdî. Uşûlü’d-din, Beyrut 1401/1981, s. 5; İbn Hazm. el-Faşl, il, 126-128; IV, 39-40; Kuşeyrî. er-Rîsâle, 1,266,446; II, 601-609; Cüveynî. el-irşâd (Temîm), s. 33-34; İhvân-ı Safa. er-Resâ% Beyrut 1376-77/1957, I, 266-275;Gazzâlî, thyâ’,, 13-41; a.mlf., el-Munkız mine’d-dalâl [Mecmû’aiü resâHli’l-lmâm el-Gazzâli içinde). Beyrut 1409/1988, s. 37-47; İbn Rüşd. Tefsîru Mâ Ba’de’t-tabi’a, II, 727; a.mlf., Tehâfütü’t-Tehâfüt (nşr. Maurice Bouy-ges). Beyrut 1992, s. 522; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 11, 178-210;Âmidî, Ebkârü’l-efkâr, Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa. nr. 807,1, vr. 2b-18°; İbnü’l-Arabî. et-Fütûhât, I, 128-147; Nâsıriiddîn-i Tûsî. Tethişu’t-Muhaşşal (nşr.AbdullahNûrânî), Tahran 1359/1980, s. 60; Abdülazîz el-Buhâri, Keşfü’l-esrâr(nşr. Muham-med el-Mu’tasım-Billâh el-Bağdâdî), Beyrut 1414/1994,1, 29-49; İbn Haldun. Mukaddime, İli, 1025-1209;Taşköprizâde. Miftâhıu’ş-şa’âde, 1, 68-69, 74; II, 183, 194, 597-600; Keşfü’z-zu-nûn, I, 11-18; Elmalılı. Hak Dini, II, 915-926; IV, 2513; V, 3204, Vll, 4792-4797; Fr. Rosenthal. Knoıvledge Triumphant, Leiden 1970, tür.yer.; Subhîes-Sâlih, Kur’an İlimleri(trc. M. Said Şimşek), Konya, ts. (Hibaş Yayınevi), s. 97-102; a.mlf.. Hadis İlimleri ue Hadis Istılahları (trc. M. Yaşar Kandemir), İstanbul 1996, s. 87-92; İslam Bilimi Tartışmaları (haz. Mustafa Armağan), İstanbul 1990, tür.yer.; Ali Turgut, Tefsir Usûlü ue Kaynaklan, İstanbul 1991. s. 2-47; İlhan Kutluer, "İslâm ve Bilim Tartışmalarında Temel Yaklaşımlar", Bilgi, Bilim ue İslâm-II [haz. Ahmet Tabakoğlu- Sadık Çelenk), İstanbul 1992, s. 18-29; a.mlf., İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasaouuru, İstanbul 1996, s. 147-194; a.mlf., A kıl ue Itikad: Kelâm -Felsefe İlişkileri üzerine Araştırmalar, İstanbul 1998, s. 213-242; Ahmed Hassan, İslâm Hukukunun Doğuşu ue Gelişimi (trc. Ali Hakan Çavuşoğlu-Hüseyin Esen). İstanbul 1999, s. 25-31.

Okudunuz mu?  Harama bakma konusunda hemen yüzümüzü çevirsek Haram mı değil mi?

Kaynak: TDV İSLAM ANS.


n_dish
teşekkür ederm sağolun 🙂 zahmet oldu


yasemin
İlim ; bilmekten ziyade idrak etmektir , yani birşeyin hakikatini , özünü , yaratılış sebebini bilmektir


Kayıtsız Üye
Bence çok uzun bir cevap yarım saatimi bunu okumakla geçiremem yani


ilim nedir, ilim nedir din kültürü, ilim ne demek din

Bu kategoride yer alan Gelin Görümce Sorunları başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

İlim nedir? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.