Anasayfa
24 Kasım 2021, 14:29
Cocuk
Yönetici

İbadet nedir ? Niçin ibadet yapılır

suara
İbâdet Nedir ve Niçin İbâdet Yapmak Lâzımdır?

İbadet nedir ? Niçin ibadet yapılır

İbadet, kelime olarak kulluk anlamına gelir.
Allahın verdiği nimetler için, dil, beden ve mal ile yapılan teşekkürdür.
Dil ile yapılan ibadet zikretmek ve hamd etmek gibi
Beden ile yapılan ibadet Namaz gibi..
Mal ile yapılan ibadetler zekat ve sadaka gibi..
Hem mal hem beden ile yapılan ibadet ise hac gibi.


Cevap: Ibadet nedir ? niçin ibadet yapılır

malik eşter
Bismillahirrahmanirrahim.

Paylaşımın için Rabbimiz olan Allah (c.c.) razı olsun, emeğine sağlık,

Yaratan ile yaratılanı belirleyen en büyük özelliktir.
Yalnız O’ na (c.c.) kul olmaktır, yalnız O’ nun (c.c.) hükmüne razı olmaktır,

selam ve dua ile…


Yanıt: Ibadet nedir ? niçin ibadet yapılır

Mucahid
çocuklara denmiş ama hem ağır hemde çok uzun okumazlar sanırım


Soru: Ibadet nedir ? niçin ibadet yapılır

Hoca
İBÂDET

Sözlükte “itâat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilâh edinmek; din ıstılahında, mükellef insanın nefsinin arzusu hilafına Rabb’ına tazim için yaptığı fiil ve niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan ve Allah’a yakınlık (kurbet) ifade eden şuurlu itâat” anlamına gelir.
İbâdet; boyun eğmenin, itâat etmenin, saygı göstermenin ve kulluğun en son noktasıdır.
Kur’ân’da Allah’a ve Allah’tan başkalarına ibâdet söz konusu edilmiştir. 82 âyette Allah’a ibâdet kavramı kullanılmıştır. İnsan, Allah’a ibadet için yaratılmış (Zâriyat, 51/56), bütün Peygamberler, insanları Allah’a ibâdet etmeye davet etmişler (Bakara, 2/83), kendileri de Allah’a ibâdet etmişlerdir (Ra’d, 13/36). Kur’ân’da hem “ey insanlar” (Bakara, 2/21) hem de “ey mü’minler” (Hac, 22/77) hitabı ile Allah’a ibâdet edilmesi emredilmiş ve ibâdetin ihlasla (Beyyine, 98/5) ve hiçbir şeyi O’na ortak koşmadan yalnız Allah’a yapılması istenmiştir (Nisâ, 4/36).
Kur’ân’da ibâdet kavramının; tevhid (Nisâ, 4/36), itaat (Bakara, 2/172), dua (Mü’min, 40/60), boyun eğmek (tevâzu, tezellül, huşû ve istikân) (Fâtiha, 1/5), îman ve sâlih amel (Nisâ, 4/172,173), Allah’ı tesbih ve secde (A’râf, 7/206), Allah’ı bilmek ve tanımak gibi (Zariyât, 51/56) geniş bir anlamı vardır. Dolayısıyla Kur’ân’da ibâdet kavramı; Allah’ın varlığını ve birliğini ikrar etmek, kitap ve Peygamberlerini doğrulamak, Allah’ın razı olduğu şeyleri yapmak, Allah’ın hükmüne razı olmak, nimetlerine şükretmek, musîbetlere sabretmek, insan haklarına saygı göstermek, onlara şefkat ve merhamet etmek gibi îman, ahlâk, namaz, hac, zekat, oruç, cihad, evlenme, boşanma, helâl-haram, mîras, ticaret, ahde vefa, yemin, keffâret vb. İslâm’ın bütün ahkamını uygulamayı, emir ve yasaklarına riâyeti ve Allah’ın sınırlarını korumayı ifâde eder. Uygulama itibariyle ibadetler, 4 kısma ayrılır: 1- Îmân, ihlas, niyet, tefekkür, marifet, sabır, takva, havf ve reca gibi kalbî-batinî ibadetler. 2- Namaz, oruç dil ile zikir, tesbih, tehlil, tekbir, tahmid ve dua, ana-babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve sıla-i rahim gibi vücut azalarıyla yapılan ibadetler. 3- Zekat, sadaka, yakınlara ve fakirlere yardım, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapılan ibâdetler. 4- Hacca gitmek, malı ve canı ile cihat etmek gibi hem mal ve hem de bedenle yapılan ibâdetler. Bir amelin ibâdet olabilmesi için; kişide îmân, niyet ve ihlâs olması ve ibadetin İslâm’a uygun olması gerekir. (İ.K.)

Okudunuz mu?  Çoçuklara Çiçek Ve Arı Resimleri (Boyama Resimleri)

Kayıtsız Üye
çok güzel olmuş elinize sağlık


Kayıtsız Üye
Arapça bir sözcük olan عبادة – ibâdet , mastardır. Sözlük anlamı; kulluk yapmak, kölelik etmek, kayıtsız şartsız teslim olmak, itaat etmek ve boyun eğmek demektir.
İnsanların belirli kişilere, güçlere, ideolojilere, otoritelere gösterdikleri mutlak itaat ve teslimiyet bu kapsamdadır.Müminûn sûresinin 45–47. âyetlerinde anlatılan Firavun ile İsrail oğulları arasındaki ilişki de bu anlamı teyit eder niteliktedir.
Dinî açıdan ise; ibâdet , kulun sahibine/yaratanına itaat etmesi, sahibi/yaratanı tarafından verilen görevleri kayıtsız şartsız kabul edip yerine getirmesi demektir. Allah Kur’ân adındaki talimatnameyle kullarına bir takım görevler bildirmiş ve bu görevlerin kayıtsız şartsız bir itaat ve teslimiyet içinde yerine getirilmesini istemiştir. Seçtiği peygamber, bir usta, bir öğretmen gibi verilen görevleri önce kendisi uygulamış, sonra diğer insanlara öğreterek nasıl uygulanacağını bizzat göstermiştir.
Bir başka ifade ile ibâdet, Allah’ın hoşnut ve razı olduğu eylem ve davranışları işlemek sûretiyle Allah’a gösterilen saygı ve içten bağlılıktır. Bu anlamıyla ibâdet, ortaya konan güzel iş ve davranışların her birerini değil, hepsini içine alan ve hürmetin en yüksek derecesinin sergilendiği genel bir tutumu ifade etmektedir.
Ancak ibâdet kelimesi dilimize Türkçe karşılığı verilmeden aynen alındığı için anlam derinliği geniş halk kesimlerince yeterince kavranamamış, Allah’a gösterilen bağlılıkla ilgili bir süreç ve tutum olduğu algısı yaygınlaşamamıştır. Bunun sonucu olarak da ibâdet denilince belirli bir kaç dinî davranış anlaşılır olmuştur. Oysa ibâdet tıpkı hayat, sevgi, mutluluk, medeniyet gibi hayatın tek bir olgusu için değil, içinde aynı türde birçok olguyu barındıran kavramlardaki gibi süreç ifade eden bir anlam içeriğine sahiptir. Bu nedenle de belirli dinî davranışlarla sınırlı değildir.

Allah’a ibâdet etmek, insanın her adımında, her hareketinde, her sözünde O’nun koyduğu kurallara uyması, hükümlerini yerine getirmesi, gösterdiği yoldan severek ve isteyerek yürümesi demektir.

Okudunuz mu?  Çoçuklara Sevimli Tavşan Resimleri (Boyama Resimleri)

Allah’a ibâdetin boyutlarını şu tutum ve davranışlar oluşturur:

•Yalnızca O’ndan yardım istemek,
•Korkmak,
•Başkasını veli edinmemek,
•Başka koruyucu, kollayıcı kabul etmemek.
•Ve yalnızca O’na
◦Dayanmak,
◦Güvenmek,
◦Sığınmak.

İbâdetin sadece Allah’a yapılması gerektiği Kur’ân’da tekrar tekrar vurgulanmış, peygamber bile olsa Allah’tan başkasına yapılacak ibâdetin şirk olacağı belirtilmiştir.


berkaycanarsl
Allah razı olsun çok yardımcı oldunuz çok güzel bir bilgi


Kayıtsız Üye
Niçin ve Neden İbadet Ederiz

İbadet, Allah’a karşı kulluk vazifelerini yerine getirmek, Allah’ın emirlerine boyun eğmek demektir.

İlahi Ferman olan Kur’anda şöyle buyrulur: “Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva mertebesine nail olasınız.” (Bakara Sûresi, 21)

İnsan, ibadeti niçin yapar ve bu ibadet ona ne kazandırır? Bu iki Sorunun cevabı bu ayette şöyle veriliyor: “Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz.”

Ayetteki, sizi ve sizden öncekileri yaratan ibaresi Rabbin sıfatıdır. Bu sıfatı bir an için düşünmediğimizde, ayet-i kerime, Rabbinize ibadet ediniz. şeklinde karşımıza çıkar. Demek ki ibadetin sebebi, Rabbimizin bizi terbiye etmiş olmasıdır. Rabbe, ibadet edilir.

Bu kutsi vazifeyi idrak edebilelim diye Allah, vicdanımıza bazı işaretler koymuş. Babamıza itaat etmeyi vicdani bir görev sayıyoruz. Niçin? Babamız olduğu için. Annemize isyandan sakınıyoruz. Niçin? Annemiz olduğu için.

İşte ayet-i kerime bizim vicdanımıza hitap ediyor ve “Rabbinize ibadet edin.” diye emrediyor. Çünkü sizi O terbiye etmiştir. Babanızın yediği gıdayı beyaz kan haline O getirmiş, sizi ana rahminde bir nutfe olarak rahim duvarına O yapıştırmış ve oradaki dokuz aylık terbiyenizi safha safha hep O icra etmiştir. Şimdi ise bir başka rahimdesiniz: Kainat… Burada da sizi terbiye eden, besleyen, büyüten, yedirip içiren ancak Odur.

Allah’ın bir ismi Rab’dir ve her şeyi O terbiye etmiştir. İnsan ise abddir, kuldur; her şeyiyle Allah’ın terbiyesinden geçmiştir. Aklımızı anlamaya, kalbimizi sevmeye, hafızamı ezberlemeye, elimizi tutmaya, ayaklarımızı yürümeye, ciğerimizi solunuma, midemizi sindirime, aklımızı anlamaya elverişli tarzda terbiye eden Allah’tır. Öyle ise biz Rabbimizin bu rakamlara sığmaz terbiye tecellilerine karşı edebimizi takınmak mecburiyetindeyiz.

Nefsimize takılan ve etrafımızı çepeçevre kuşatan bu kadar ihsana karşı Ona gereği gibi şükredememenin mahcubiyetini ruhumuzun ta derinliklerinde hissederek seve seve ibadet etmeliyiz. .

İşte Rabbine karşı şükür borcunu böylesine hisseden, idrak eden insan Kur’an’ın Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. , Namazı ikame edin. , Ramazan ayında oruç tutun. gibi emirlerini dinleyince aradığını bulmanın huzuruna erer.

İbadet için, Abd ile mabud arasında en yüksek ve latif nispet ancak ibadettir. (İşarat-ül İ’caz) buyruluyor. Yani, insan ibadet sayesinde, Ben Allah’ın kuluyum, Onun mahlûkuyum, bu dünyada Onun misafiriyim ve öldükten sonra da, inşAllah, Onun saadet yurdu olan Cennete gideceğim. diyebiliyor. Bu ise insan ruhu için en büyük bir zevk kaynağıdır.

Okudunuz mu?  Çocuklara Resimler: Meyveler - Boyama

Günlük hayatında bütün işlerini kul olmanın şuuruyla hep helal dairesinde geçiren insan, belli vakitlerde Rabbinin huzurunda el bağlıyor. Ona, yine Onun emrettiği biçimde ibadetini takdim ediyor.

Acizliğini, fakirliğini ve zilletini tam hisseden bir insanın kalbi Rabbine karşı derin bir mahcubiyetle dolar. Bu iç burukluğuna inkisar deniliyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri İbadet, tezellül ve inkisardan ibarettir. buyurarak bu hali ibadetin temeli, esası sayıyor.

Niçin ibadet ediyoruz? sorusu, beraberinde iki soruyu birlikte getiriyor. Daha doğrusu, bu sorunun içinde iki ayrı soru saklı:

– İbadet etmemizin sebebi, illeti nedir?

– İbadet etmemizin hikmeti, faydası nedir?

Bazıları bu soruyu sadece ikinci manayı kastederek sorarlar. Birinci ve en önemli noktayı unuturlar. Bunun neticesi olarak hikmet sahasında kendilerince birtakım faydalar sıralar ve bu faydaların başka yollarla da elde edilebileceğini ileri sürerek, ibadeti reddedici bir tavra girerler.

İllet, ibadet yapmamızı gerekli kılan ana sebeptir. Hikmet ise yaptığımız ibadetten hasıl olan faydadır.

Dünya işlerinden bir misal: Anadolu’dan İstanbul’a gelen bir tüccarın bu seyahatinin illeti ticaret tir. Hikmeti ise daha çok zengin olmak ve dünya nimetlerinden daha fazla istifade etmek. Buna göre söz konusu şahsa, İstanbul’a niçin gidiyorsun? desek, zengin olmaya diye cevap vermez. Bu, hikmete ait bir cevaptır ve yerinde değildir. Sorumuzun cevabı ticaret yapmaya şeklinde gelmelidir. Böyle bir cevap illete aittir ve isabetlidir.

O halde, Niçin ibadet ediyorsun? şeklindeki bir sorunun cevabı da Rabbim emrettiği için şeklinde olacaktır. Bu emri tutmanın gerek dünyada, gerek ahirette pek çok da faydası vardır. Ama ibadet bu faydalar için yapılmaz; bunlar meselenin hikmet yönüdür.

Abdin işi ibadettir; emir dinlemek, yasaklardan sakınmaktır. Kula kulluk yaraşır. İbadetini bu şuurla yapan bir kuluna Rabbinin yapacağı ihsanlar, ikramlar ve Cennette vereceği dereceler ibadetin hikmet yönüdür.

İslam’ın her emri ve yasağı bu hakikatten haber veriyor. Bunlardan sadece birkaç misal verelim:

Mesela oruç tutmanın tıp yönünden birçok faydaları var. Bütün bu faydalar orucun hikmet yönüdür. Oruç niçin tutulur? sorusunun cevabı, sanıldığı gibi bu faydalar değildir. Oruç, Allah’ın bir emri olduğu için tutulur. Bu ibadetin belli bir ayı vardır: Ramazan. Ramazan dışında on ay nafile oruç tutsak da Ramazan’da tutmasak bu ibadeti yerine getirmiş olmayız. Eğer mesele sadece orucun hikmet yönü, yani faydaları olsa bu ikinci halde fayda on katına çıkmıştır, ama farz olan oruç hala tutulmamıştır.

Okudunuz mu?  Okul Öncesi Eğitim: Meslekler

Yine orucun belli bir başlama ve bitiş vakti vardır. Orucumuza imsakten hemen sonra başlayıp, iftarımızı yatsıdan birkaç saat sonra yapsak orucumuz makbul olmaz. Daha fazla bir süre aç kalmışızdır, ama oruç tutmamışızdır. Hikmet fazlasıyla tamam olsa bile, illet kaybolduğundan ibadetimiz makbul sayılmaz.

Oruç, tıbbi faydaları için tutulmadığı gibi, içki içmek de tıbbi zararları için haram değildir. Niçin içki içmiyorsun? sorusunun cevabı, Allah yasakladığı için. şeklinde verilecektir. Ve ancak bu takdirde içki içmemek ibadet olur, takva olur ve insanı Rabbine yaklaştırır. İçki içmemekte esas olan, bedeni ve aklı korumak değil, bir İlahi yasaktan kaçınmaktır. İllet budur; diğerleri ise içki içmemenin hikmetleridir, faydalarıdır.

Bilirsiniz, kendi kendine ölen yahut darbe ile öldürülen bir koyunun etini yemek haramdır. Bu noktada birtakım tıbbi veya biyolojik izahlar getirilebilir. Bütün bunlar, meselenin hikmet yönüdür. Bunlar sayılıp dökülürken şu husus unutulur: Pekala, Allah’tan başkasının ismiyle kesilen bir hayvanı yemek niçin haramdır?

Bu soruya ne cevap verilecektir? Kesilmekse kesilmiş, kan akmaksa akmıştır. Demek ki işin esası, hayvan kesmenin tıbbi faydaları değildir. Esas olan, insanın kulluk şuurundan ayrılmaması, Allah namına hareket etmesidir. Keserken Onun ismiyle kesmesi, yiyip içerken Onun ismiyle başlaması, giyinip kuşanırken de yine Onun kulu olduğunu unutmamasıdır.

Sözün özü: Rahman ve Rahim Rabbimizin bütün emirlerinde bizim için nice faydalar vardır. Ama, biz ibadetimizi bu faydalar için değil, Onun emrini gözeterek ve rızasını umarak yaparız.


yasemin
Dost istersen Allah yeter, sözünün hakkını verebilmek için , Allah’a yakın olmak için tek yoldur ibadet ..


@hmet
Kısaca ibadet nedir ve niçin yapılır?

İbadet kavramının kelime anlamı itaât etmek, boyun eğmek, tavazuû göstermek, daha açık bir ifade ile kişinin; bir kimseye ona isyan etmeden ve ondan yüz çevirmeksizin itaat etmesidir.
İslâmi terim olarak, “Allaha (cc) teslim olan mükellefin fiillerine ibadet denilir”.


ibadet nedir ve niçin yapılır, ibadet nedir niçin yapılır, ibadet nedir

Bu kategoride yer alan Sünnet çetelesi (çocuklar için) başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

İbadet nedir ? Niçin ibadet yapılır Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.