Anasayfa
7 Mayıs 2021, 7:32

Neden yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman?

Neden yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman?

Yusuf
Neden yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman? Tevratta; -bir şehre girdiğinizde kadın, erkek, çocuk, yaşlı veya nefes alan herşeyi öldürün- diyor. Bu nasıl olur?

Yahudiler gerçeği bile bile gizleyen, mucizeler gördüğü halde hakkı inkar eden, peygamberimizin peygamber olduğunu bildiği halde kıskançlıklarından onu kabul etmeyen bu nedenle ona düşmanlık eden ve Allahın gazab ve ilanetine uğramış belirgin özellikleri fesat çıkarmak olan bir kavim.

YAHUDİ meselesinin bizleri ilgilendiren çok önemli bir yönü de, Kur’an-ı Kerim’de beyan buyurulan İsrâ Sûresi ve âyetleridir.

Malûm olduğu üzere, Kur’an-ı Kerim’de Yahudilerle alâkalı değişik birçok âyet bulunmakta ve genel olarak Yahudinin yapısı, karakteri, fiilleri bizlere anlatılmaktadır. Yahudi’de ırk ve din, âdeta bütünleşmiştir. Yahudi olmayan Musevî ve Musevî olmayan Yahudi, hemen hemen yok gibidir. Cenâb-ı Hak da bu kavmi lânetlediğini açıkça ifade etmektedir. Onların üzerine horluk ve yoksulluk yüklendi. Allah’ın gazabına uğradılar. Bu Allah’ın âyetlerini inkâr ettiklerinden ve haksız yere Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve Hz. Şuayb gibi peygamberleri öldürerek isyan etmelerinden ve aşırı gitmelerindendir. (Bakara Sûresi, âyet: 61)

Okudunuz mu?  Ölen bir kimsenin elbise ve diğer şahsi eşyasını vasiyeti olmaksızın fakirlere vermek

O peygamber katilleri hakkında, Mâide Sûresinin 64. âyetinde şöyle buyuruluyor: Bir de Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır, cömert değildir, dediler. Bu dedikleri söz sebebiyle, elleri hayır yapmak hususunda bağlandı ve lânetlendiler. Doğrusu Allah’ın kudret elleri açıktır, dilediği gibi ihsan eder. Andolsun ki, sana Rabbinden indirilen âyetler, onlardan bir çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır.

Lânetlenen Yahudilere, acaba Cenâb-ı Hakk’ın biçtiği hüküm nedir? şeklinde bir soru gündeme getirilir ve Kur’an âyetleri bu gözle taranırsa, karşımıza İsra Sûresi çıkmaktadır. Bu sûrenin başlıca özellikleri şunlardır:

• İsra sûresi, Müslümanlarla Yahudilerin münasebetlerinden bahsetmektedir.

• Allah’ın Resûlü, Mescid-i Aksa’nın ‘Mescid’ oluşunu belirtmek ve onun çevresinden Sidretü’l-Münteha’nın yeraldığı yüce gök katlarına yükselmek için, Mekke’den Kudüs’e, o gece teşrif etmiştir.

• Mekke döneminde nüzul eden İsra sûresinde Allah, İsrail oğullarının yok edilmesine sebep olacak iki fesattan haber vermektedir.

İşte önemli nokta buradadır!

Acaba bahsolunan bu iki fesat, âyetin nüzulünden önce mi gerçekleşmiştir, yoksa daha sonra mı gerçekleşecektir!

Okudunuz mu?  Büyü yapmak günah mıdır ?

1. FESAT:

Kitapta İsrailoğullarına şu hükmü verdik ki: Doğrusu siz o ülkede iki defa fesat çıkaracaksınız ve çok kibirlenip böbürleneceksiniz. (İsra, 4)

Beşinci âyette geçmekte olan ‘İzâ’ Arapça’da zarf edatı olarak kullanılan bir kelimedir ve olayın gelecekte gerçekleşeceğini gösterir. Aynı şekilde 4. âyette yer almakta olan ‘le tuisidunne’ ve ‘le ta’lunne’ kelimelerindeki ‘le’ de, Arap gramerinde gelecek için kullanılır. Öyleyse bu kelimelerin varoluşu, Yahudilerin çıkaracakları fesadın daha gelmemiş olup, âyetlerin nüzulünden sonra gelecek bir zaman diliminde gerçekleşeceğini bizlere anlatmaktadır.

Bu ikisinden birincisinin vakti gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı göndereceğiz ve onlar bütün diyarlarınızı kontrol altına alacaklar, bu gerçekleştirilmesi gereken bir vaattir. (İsra, 5)

Her iki âyetten de (İsra, 4-5), gayet açık şekilde anlaşılmaktadır ki Yahudiler, İslâm’ın, Mekke döneminden sonra fitne ve fesat çıkaracaklar, ancak vakti geldiğinde, Cenâb-ı Hakk’ın ‘kullarım’ dediği Müslümanlarla bu ateş söndürülecek ve Yahudiler bozguna uğratılarak, bütün diyarları İslâm’ın kontrolüne girecektir… Nitekim aynen böyle olmuş, Mekke dönemi, Medine hicreti ve sonra gelişen olaylarla Yahudiler, çıkardıkları her türlü hile ve entrikaya rağmen ilk Müslümanlar tarafından mağlûp edilmişler ve Medine, Hayber, Teyma gibi bölgelerdeki Yahudi gücü yok edilerek buralardan kovulmuşlardır. Yâni, İsra Suresi’nin 5. âyetindeki vaat gerçekleşmiş ve Yahudiler, ikinci fesatlarına kadar bu bölgelerde aktif olarak barınma şanslarını kaybetmişlerdir.

Okudunuz mu?  Müminin ölüme bakışı nasıl olmalıdır? Ölümden korkulur mu? Ümit ve korku arasında olmak ne demektir?

Yahudilerin âyette adı geçen ikinci fesatları acaba hangisidir ve ne zaman gerçekleşecektir?

İsra Suresinin 6. âyeti çok manidardır: Bunun ardından sizleri onlara galip getireceğiz, mallar ve çocuklarla size yardım edecek ve savaş hâlinde sayınızı artıracağız.

Bu âyette Cenâb-ı Hak, Yahudilerin bu defa aynı bölgelerde bir gün tekrar hâkimiyet şeklinin bir ‘devlet’ tarzında olacağını da haber vermektedir. Zira âyetin metninde geçen ‘kerre’ kelimesi, Arapça’da ‘devlet’ ve ‘hâkimiyet’ mânâlarında kullanılır. Nitekim, İslâm’ın ilk devirlerinden sonra (1. Fesattan sonra) 1948’lere kadar önemli bir Yahudi meselesiyle uğraşmayan Müslümanlar, 1948 yılında Yahudilerin bir İsrail Devleti kurmasıyla ikinci Yahudi fesadıyla karşılaşmışlar ve Yahudiler, hâkimiyeti tesis ederek, bu bölgeyi elde etmişlerdir.

Okudunuz mu?  Kametden sonra okunan ezan duası

…mallar ve çocuklarla size yardım edecek… mealindeki 6. İsra âyetinin içinde geçen bu ifadeler, kurulan İsrail Devletinin, Hıristiyan Amerika ve Batı’dan gelen yardımcılarla ayakta duracağını, bize bir Kur’an mucizesi olarak haber vermektedir!

İsra suresinin 6. âyeti, … savaş hâlinde sayınızı artıracağız… şeklinde bitmektedir. 1948 yılında, özellikle Amerikalı Yahudilerin muazzam filolar hâlinde ve aylar boyu süreyle İsrail’e göç etmeleri, bu âyetin mucizevî bir tezahürüdür.

Öyleyse Yahudilerin ikinci fesadı, şu andaki İsrail Devletinin fesat ve zulmüdür.

Hâlen Filistin’in en ücra köyünde bile sürmekte olan ve herkesi, insanlığından utandıracak zulmün sonunu merak edenler, Yahudilerin Peygamberimizden sonraki durumuna işaret eden İsra Sûresinin 4 ve 5. âyetlerinin devamı olan 7. İsra âyetini dikkatle okusunlar.

Vaatlerden ikincisinin (başkaldırmanızın) ceza vakti geldiğinde (öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar (üzüntüden suratlarınızın asılmasına sebep olsunlar) ve ilk kez girdikleri gibi yine Mescid’e (Kudüs’e) girsinler ve ele geçirdiklerini mahvetsinler.

Cenâb-ı Hakk’ın Yahudilerin bir gün galip gelerek, yeniden devlet kuracaklarını bizlere bildirdiği İsra 6. âyetten sonra gelen İsra 7’de, bu devlet zulmünün bir gün biteceği ve Müslümanların ilk defa olduğu gibi tekrar Mescid-i Aksa’ya girerek Yahudileri cezalandıracağı ve onların yüz hatlarının çok kötü bir hâle geleceğini bizlere müjdelenmektedir. Dikkat edilirse, Müslümanların tekrar Mescid-i Aksa’ya gireceği ifadesinde; Mescid’in Yahudilerin işgalinde olacağı da anlatılmaktadır. Nitekim Mescid-i Aksa, 1967 yılında Yahudilerin eline geçmiştir.

Okudunuz mu?  Sünnet olmanın hükmü nedir?

• İsra suresinin sonunda da Yahudilerin ikinci fesadı ile ilgili bir başka âyet yer almaktadır:

Sonra İsrailoğullarına bu memlekette siz oturun, diğerinin vakti gelince, hepinizi bir araya getiririz dedik. (İsra 104.)

Bu âyetin metninde geçen ‘lefife’ kelimesinin Arapça mânâsı ‘muhtelif topluluklar’ demektir ki, 1948’de İsrail’i kuran Yahudi göçmenler, muhtelif topluluklar hâlinde dünyanın her tarafından FİLİSTİN’e gelmişler ve 14 Mayıs 1948 gecesinde İsrail Devletini kurmuşlardı. (Jerusalem Post 10 Ağustos 1967) Cifir ilmine vâkıf olanlar, bu âyetteki ‘lefife’ kelimesinin yılı, ayı ve gününe varana kadar İsrail Devletinin kuruluş tarihini gösterdiğini çok iyi bilirler.

Okudunuz mu?  İslam dinine göre uzaylı var mıdır?

NETİCE

İsra Sûresine ait âyetlerin tefsirinden sonra, yazımızı şu Hadîs-i Şerif ile sürdürüyoruz.

Evet, Ahirzaman peygamberi buyuruyor:

Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür, diyecek. Sadece ⁄arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır. (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117, İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)

Hadiste adı geçen ⁄arkad ağacı. Kâmus’ta Sincan Dikeni veya Yahudi ağacı olarak belirtilir. Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve Hz. İsa Dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu 2-3 m. olan bu ağacın Lâtince ismi PALIURUS SPINA CHRISTI dir.

Tehlikeli dikenlere sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından hâlen çok yaygın bir şekilde dikilmektedir…

Onlar toplu olarak sizinle savaşmazlar ancak müstahkem şehirlerde yahut surların ardında sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çekişmeleri oldukça çetindir. Sen onları toplu sanırsın, oysa onların kalpleri dağınıktır. Öyledir, çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur (Haşr, 14)

Okudunuz mu?  Akşam ezanı neden kısa okunuyor

Bundan yıllar önce gazetecilerin, İsrail Devleti’nin o günkü başbakanı Şimon Perez’e Kur’an-ı Kerim, sizin devletinizin yıkılacağından haber veriyor diye hatırlattıklarında, Perez şu cevabı vermişti:

Kur’an’ın bahsettiği Müslümanlar gelsin, düşünürüz. (Tercüman Gazetesi, Ergun Göze, 1986)

Yazımızı, İsra sûresinin 51. âyetiyle bitiriyoruz:

Sana alaylı alaylı başını sallayacaklar ve ne zamandır, diyecekler. Sen, ‘yakında olması mümkündür’ de.


Cevap: Neden yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman? Neden yahudiler Müslümanlara bu k

Hoca
< Ahirzaman peygamberi buyuruyor:

Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür, diyecek. Sadece ⁄arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır. (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117, İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)

Okudunuz mu?  Çocuğa ezel ismini koymak uygun olur mu?

Hadiste adı geçen ⁄arkad ağacı. Kâmus’ta Sincan Dikeni veya Yahudi ağacı olarak belirtilir. Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve Hz. İsa Dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu 2-3 m. olan bu ağacın Lâtince ismi PALIURUS SPINA CHRISTI dir.

Tehlikeli dikenlere sahip olan bu ağaç, Filistin havalisinde Yahudiler tarafından hâlen çok yaygın bir şekilde dikilmektedir… >
Allah (cc) yahudilerle karşılaşmayı bana nasip etsin.
bu sözü edilen yahudi ağacı hatayda binlercesi ekilmiş ve hala ekliyor amabu aşağıda görünne olmaması gerek.


Yanıt: Neden yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman? Neden yahudiler Müslümanlara bu k

Desert Rose
paylaşımın için teşekkür ediyorum emeğine sağlık YUSUF kardeş ALLAH razı olsun sizlerden


Soru: Neden yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman? Neden yahudiler Müslümanlara bu k

hasene
benim yaşadığım yerde yahudi var hocam aslında uzaktan bakılınca insanı hayrete düşürüyor çocuklar daha küçük yaşta başlıyor v eo dini eğitimle eğitiliyor kızlar küçük yaşta kapalı giyindiriliyor erkekler saçları yanlardan uzatılmış ve başlarında kep var çocuklara bu dini temayül ölesine veriliyor ki çocuk kendini farklı değil diğer insalardan üstün görüyor adamlar domuz etinin satıldığı hiçbir marketten alsiveris yapmıyor ama bizim Türkler kendi açtıkları marketlerde satıyolar 🙁 dınlarını kimseden çekinmeden sonuna kadar yaşıyorlar çok çalışkanlar ve bunun neticesinde buraya hakim olan şirketler iş yerleri onlara ait malesef yani için özü bizim dini değerlerimizi onlar yaşar hale gelmiş o noktada takdir ediyorum en azından kimlik yahudisi değiller bunu hakkaten yaşıyorlar . keşke onlara bakıp bide kendimize özümüze dönsek dinimizi hakkıyla yaşayabilsek rabbim hidayet versin onlarada .

Okudunuz mu?  Cennet ve Cehennemin Ebediyeti

Amine
Bu günahkar, zalim ve mütecaviz kavmi öylesine ballandıra ballandıra anlatmışsınız ki, yani bilmesek ne olduklarını cennet ehli zannedeceğiz…Hak Din islamı kabul edip müslümanım diyen birinin günah işlemesi kendisi için son derece acı bir durum fakat en azından hesap günü neyse azabı çeker ve cennet ile müjdelenir.
Yahudileri ise ebedi azab bekliyorken takdir edip met etmek yerine onlara acımak daha iyi olur…Vesselam!!!

Okudunuz mu?  Yahudilerin İnsanlığa Bakışı

Şüphesiz ALLAH, zalim kavmi doğru yola iletmez."(Maide,51) …


meçhul_100
"Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve Müslümanlar onları yenip öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ağaç ve taşların arkasına saklanacaklar, o ağaç ve taşlar konuşarak, "Ey Müslüman, ey Allah’ın kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür,” diyecek. Sadece ⁄arkad ağacı haber vermeyecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır.” (Ennihaye, cilt 1, shf. 87, 103, 104, 117, İbni Mace, cild: 2, shf: 1363; Müslim, cild: 4 Shf: 2239)

RABBİM razı olsun kardeşim..
selam ve dua ile..


yahudiler neden faullerini uzatır, yahudiler saçlarını neden uzatır, yahudiler neden saçlarını uzatır

Bu kategoride yer alan Zinanın cezası Recm ise Ayet uydurmanın cezası nedir..? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Neden yahudiler Müslümanlara bu kadar düşman?