Anasayfa
8 Mayıs 2021, 8:47
sizden01
Abone

Bir vakit namazı kasten terk eden kafir mi olur?

Bir vakit namazı kasten terk eden kafir mi olur?

umutlucan
Bir sohbette dinlemiştim bir namazı kasten terk edenin muhakak kafir olunacagı söyleniyor bununla ilgili bir ayet ve yahut hadis ögrenmek istiyorum


Cevap: Bir vakit namazı kasten terk eden kafir mi olur?

Kayıtsız Üye
Benim bildiğim kadarıyla;

– Namazı kasten terk eden kafir olmaz ama Peygamber efendimiz ”Kul namazı da terk ettin mi arasında küfür perdesi kalkar(anlamında) ” bir hadisi vardır. Burada küfre girmenin fazla yakın olacağını perdenin kalkacağının böylelikle kafir olma riskini artacağı çıkar.
– Yani Allah’ın izniyle kafir olmaz. Ama risk artar.. Unutmamalı ki namaz bütün ibadetleri kapsar. ”Oruç, hac, imanı tazelemek, sadaka vb. ” 🙂


Cevap: Bir vakit namazı kasten terk eden kafir mi olur?

yüzbin
namazı inkar etmediği sürece hiç bir namazı kılmasa da kafir olmaz.


Cevap: Bir vakit namazı kasten terk eden kafir mi olur?

musab
bu konuda hanbeli mezhebi farklı görüştedir.3 gün kılmazsa kasten namazı kafir olur diyor onlar.

Okudunuz mu?  Ahirette Sevdiğine Kavuşamamak Var mı?

umutlucan
kafirlik sadece ALLAH ı inkardan olmaz ki?
bununla ilgili ayetler var ALLAH a inan dıgı halde kafir de olabilirsin ayet var krdesss


musab
kafirlik sadece Allahı inkar etmekten olmaz.şeriatı beğenmemek(Allahın kanunları)bu zamanda bu olurmu demek,efendimizin herhangi bir sünnetiyle dalga geçmek(misvak için alay amaçlı sokma o odunu ağzına demek)herhangi bir ayeti inkar etmek,dalga geçmek vs.
bununla ilgili ayetler var ALLAH a inan dıgı halde kafir de olabilirsin ayet var krdesss ne demek istedin anlamadım


umutlucan
şunu duymadın mı hiç bu ayet değil ama sana ayetide söyliyecem
Bir kimsenin kalbi iman ile dolu olduğu halde, küfre sebep olan bir şeyi zaruret olmadan yapar veya söylerse, kâfir olur. Kalbindeki imanın ona hiçbir faidesi olmaz.


musab
tabiki kufre giren bir şey yaparsa dinden cikar.bunu neden bana soyledin anlamadim.ben aksi bir sey yazmisim gibi

Okudunuz mu?  Allah varlığı bilgisinden yoksun bir çocuk cennete mi gidicek cehenneme mi ? gerçekten merak ediyorum

imamhatipli42
Ahmed bin Hanbel bu hadisi şerif konusundaki ictihadının bir yorumu da namaz kılmayan kişi zamanla imandan uzaklaşır günahlara meyleder ve birgün imanını kaybedebilir anlamındadır.

< forumduasi.com/hanefi-mezhebinde-namaz-ve-kilinisi/Namazı Kasten Terk Edenin Kafir Olacağı Görüşü ile Bu Görüşün Değerlendirilmesi

Ahmed b. Hanbel namaz kılmayanın kafir olacağı ve bu yüzden öldürüleceği görüşündedir. Ona göre böyle bir kimse üç gün boyunca her namaz vakti namaz kılmaya çağrılır. Bu süre zarfında hapiste tutulur, ölümle korkutulur. Yine de kılmazsa mürted hükümlerine tabi tutularak öldürülür. Bir müslüman için yapılan yıkama, kefenleme, cenaze namazı kılma ve müslüman mezarlığına gömme işlemleri bu kimse için yapılmaz. Müslüman varisleri ile aralarında miras hükümleri uygulanmaz.153

en-Nehaî (ö.96/714), eş-Şa’bî (ö.109/727), Hasan el-Basrî (ö.110/728), Hammâd (ö.120/738), Zeyd b. Ali (ö.122/740), Eyyûb es-Sahtiyânî (ö.131/749) ve el-Evzâî de bu görüştedirler.154

Ahmed b. Hanbel ve onun görüşünde olanlar, bu konuda Kur’an ve sünnetten bazı delillere baş vurmuşlardır. Kur’an’dan getirdikleri delilleri şöyle ifade etmektedirler:

Okudunuz mu?  Aklıma dinimle ilgili şüpheler geliyor

"Allah teala, `Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, hapsedin; her gözetleme yerine oturup onları bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı kılar ve forumduasi.com/zekat-ve-zekatin-onemi/zekatı verirlerse siz de onların yollarını boşaltın’155 buyurmuştur. Bu ayette müşriklerin öldürülmesi mübah kılınmış, serbest bırakılmaları için, müslüman olmaları ve forumduasi.com/zekat-ve-zekatin-onemi/zekat vermeleri şart koşulmuştur. Şu halde bir kimse namazı kasten terk edince, serbest bırakılmasının şartlarını yerine getirmemiş olmakta, böylece öldürülmesinin gerekliliği hükmü devam etmektedir."156

Namazı kasten terk edenin kâfir olacağına delil olarak gösterilen rivayetlerin başlıcalarını da şöyle zikretmek mümkündür:

"Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim onu terk ederse kâfir olmuştur."157 "Kişi ile şirk arasında namazı terk etmek vardır."158 "Kim namazı kasten terk ederse Allah’ın koruması ondan uzak olur"159 "İnsanlardan ilk kaldırılacak şey emanet duygusu, onlarda en son kalacak şey de namazdır. Nice namaz kılanlar vardır ki onlarda hayır yoktur."160 Abdullah İbnu Süfyan şöyle demiştir: "Allah Resülü’nün ashabı, namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür saymıyordu."161

Okudunuz mu?  Odada Kur'an bulundurmak...

Görüldüğü üzere bu rivayetler namazı terk etmenin kişiyi küfre sokacağını açıkça ifade etmektedir. Küfür ise öldürme sebebidir. Şu halde namaz kılmayan kâfir olur ve öldürülür.162

Namazı kasten terk edenin kâfir olacağı ve öldürüleceği görüşünü böylece ortaya koyduktan sonra şimdi de bu görüşü değerlendirmeye çalışacağız.

Buraya kadar görüldüğü üzere, Ahmed b. Hanbel ve onun gibi düşünenlere ait bu görüş, namazı kasten terk eden kimse ile ilgili görüşler arasında en uç noktada olanıdır. Sonuç itibariyle, ameli "imandan bir cüz" saymaktadır.

Namazı terk etme suçuna öngördükleri ceza konusunda ayrılsalar da, bu suçun kişiyi kâfir yapmayacağında birleştikleri için, Ebu Hanife ile eş-Şafiî ve Mâlik b. Enes’in, Ahmed b. Hanbel’e ait bu görüş konusundaki karşı delilleri ortak ve açıklamaları birbirine paraleldir.

Okudunuz mu?  İnsanlar neden dünyaya gönderildi?

Tacuddîn es-Sübkî (ö.77l/l370)’ nin ifadesine göre, namazı terk edenin kâfir olacağını savunan Ahmed İbnü Hanbel ile karşı görüştekilerden eş-Şafiî arasında şöyle bir diyalog geçmiştir:

-Ahmed, sen, "Namaz kılmayan kâfir olur", mu diyorsun?

-Evet.

-Eğer kâfir olursa ne ile tekrar müslüman olur?

-Lâ ilâhe illAllah Muhammedün Resülüllah, diyerek.

-Adam bu sözü söylemeye zâten devam ediyor, onu bırakmış değil ki..

-Namaz kılarak müslüman olur

-Kâfirin namazı geçerli olmaz. Böyle bir namaz ile de o kimsenin müslüman olduğuna hükmedilemez.

Ahmed b. Hanbel bu noktada söyleyecek söz bulamaz.163

es-Sübkî şöyle demektedir:

"Bu diyaloğu mezhebimiz (şafiî mezhebi) âlimlerinden el-Hasan b. Ammâr anlatmıştır. Bu zât, Fahr’ul İslam eş-Şâşî’nin öğrencilerinden olan Musul’lu bir adamdır."164

eş-Şafiî’ye nisbeti doğru olsa da olmasa da, namazı terk edenin kâfir olmadığı noktasında bu yaklaşım tarzının oldukça sağlam bir zemine sâhip olduğu izlenmektedir. Zîra farz olduğu inkâr edilmedikçe "amel"in terk edilmesi küfre sebep olmaz. İmanın gerçekleştiği ya da ortadan kalktığı yer kalptir.165 Dünyevi hükümlerin icrası noktasında imanın varlığının belirlenmesi için ise, şehadet kelimesinin dile getirilmesi yeterlidir. Şu halde, farz olduğuna inanmakla birlikte namazın -ve benzeri görevlerin- yerine getirilmemesi imanı ortadan kaldırmaz. Şehâdet kelimesini söyleyen kimsenin -nihâi olarak- cennete gireceği yönündeki pek çok hadis bunu desteklemektedir.166

Okudunuz mu?  Vitir namazında yanlışlık

el-Cassas (ö.370/980) da, namazı terk etmenin küfür sebebi olduğu konusunda delil olarak gösterilen, "Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, hapsedin. Onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı kılar ve forumduasi.com/zekat-ve-zekatin-onemi/zekatı verirlerse, siz de onların yollarını boşaltın",167 ayetini yukarıdaki bakış açısı ile değerlendirmekte ve şöyle demektedir:

"Mâlumdur ki, ayette geçen `Müşrikleri öldürün’ emrinin ortadan kalkması için kaçınılmaz şart, şirkten tevbe etmektir. Allah’ın namaz kılmak ve forumduasi.com/zekat-ve-zekatin-onemi/zekat vermek konusundaki emrini kabul etseler de o sırada namaz vaktinde bulunmasalar, müslüman olacakları ve kanlarının haram olacağı konusunda ihtilâf yoktur. Buradan anlıyoruz ki öldürülmekten kurtulmalarının şartı Allah’ın emirlerini kabul edip, onların bağlayıcılığını itiraf etmektir, fiilen namaz kılmak değildir. Bu konuda ayette sözü geçen forumduasi.com/zekat-ve-zekatin-onemi/zekât da namaz gibidir. Çünkü, malın üzerinden bir yıl geçmedikçe, yalnızca müslüman olmakla forumduasi.com/zekat-ve-zekatin-onemi/zekât vermek gerekmez. Şu halde, öldürülmeleri emrinin ortadan kalkması için forumduasi.com/zekat-ve-zekatin-onemi/zekât vermelerinin şart olması da makbul değildir.168

Okudunuz mu?  Allah Paradoksu

Görülüyor ki, et-Tevbe, 5 ayeti, namazı terk edenin kâfir olacağı konusunda delil olmaktan uzaktır.

Namazı terk edenin kâfir olacağını ifâde eden hadislere gelince, İslam ulemâsının çoğunluğu bunlarda söz konusu edilen küfrü, "küfrân-ı nîmet" (nîmetin görmezlikten gelinmesi)169; "Namazı, farz olduğunu inkâr ederek terk etmek"170 şeklinde yorumlamakta ya da; tehdit ve sakındırma amacına yönelik olduklarını, "namazı ihmal etmek, kişiyi küfre götürecek davranışlara sürükleyebilir" anlamını taşıdıklarını söylemektedirler.171

Okudunuz mu?  Diyelim ki üzerimizde kul hakkı var ama o kişiye söyleyemiyoruz fitne çıkacağı için bu durumda ne yapılmalı ?

Belirtmek gerekir ki "Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Kim onu terk ederse kafir olmuştur," hadisinin zahirî anlamını esas kabul etmek mümkün değildir. Zira hadisin başındaki "onlar" kelimesi ile münafıklar kast edilmektedir. Buna göre hadisin anlamı `İslami hükümlerin onlara uygulanması konusunda temel kriter, namaza gelmeleri ve zahiri hükümlere boyun eğmeleri konusunda müslümanlara benzetilmeleridir. Namazı terk ettikleri zaman bu nitelikleri yok olacağı için diğer kafirler gibi olurlar’ demek olur.172 Kısaca hadisin konusu müminler değil, münafıklardır. Zaten kafir olan münafıklar için küfre girmek değil, olsa olsa küfürlerinin açığa çıkması söz konusudur. Şu halde bu hadis, namazı terk edenin kâfir olacağı ve öldürüleceği konusunda delil olmaz:

Diğer hadislerin ise yukarıda belirttiğimiz biçimlerde yorumlanmasını zorunlu kılan gerekçelere sahip bulunmaktayız.

Her şeyden önce Kur’an, "Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Dilediği kimselerin, bunun dışında kalan günahlarını affeder"173, prensibini getirmektedir. Hz. Peygamber;

Okudunuz mu?  Dinimizde Flört günahsa biz nişanlımız la gezemicez mi yani?

"Allah beş vakit namazı kullara farz kılmıştır. Kim bunları, haklarını hafife almadan tam olarak yerine getirirse, kendisini cennete sokacağına dair Allah’tan söz almış olur. Her kim de bu namazları yerine getirmezse, Allah’ın ona verilmiş bir sözü yoktur. Dilerse ona azap eder, dilerse affeder",

buyurmuştur.174 Eğer namaz kılmayan kafir olsaydı, affedilmesi ihtimali söz konusu olmazdı.

Aynı paraleldeki başka bir hadis de şudur:

"Kulların kıyamet günü ilk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Rabbimiz, meleklere şöyle buyuracaktır: `Kulumun namazlarına bakın, onları tam mı kılmış, eksik mi bırakmış?’ Eğer namazları tam ise, tam olarak yazılır. Eğer eksiği varsa Allah tealâ şöyle buyuracak: `Bakın kulumun nafile namazı var mı?’ Eğer nafile namazı varsa Allah: `Kulumun farz namazlarını, nafile namazlarıyla tamamlayın’ buyuracak, sonra diğer farz ibadetleri de aynı işleme tâbi tutulacaktır."175

Tıpkı yukarıdaki gibi bu hadis de, namazı terk edenin kafir olmadığını göstermektedir. Zira, aksi taktirde namazı terk eden, eksiklerinin tamamlanması yerine, küfrü sebebi ile doğrudan cehenneme atılırdı.

Okudunuz mu?  İstimna yapan lanetlidir

Olayın bir de pratik yönü vardır. İslam tarihi boyunca hiç kimsenin, namaz kılmadığı için Ahmed b. Hanbel’in belirttiği süreçten geçirilip öldürüldüğü ve ceza işlemlerinde gayrimüslim statüsüne tabi tutulduğu bilinmemektedir.
Kısaca, İslam ulemasının çoğunluğunca da kabul edilmeyen bu görüş, yeterli delil ve dayanaklardan yoksundur.
KAYNAK: İSLAM’DA DİN HÜRRİYETİNİN TEMELLERİ >

Bu kategoride yer alan Farzlar neden mezheplere göre degişiyor ALLAH ın hükmü farzı degişmezki neden mezheplerde degişiyor? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Bir vakit namazı kasten terk eden kafir mi olur? Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.