Anasayfa
8 Mayıs 2021, 23:05
missa01
Abone

Çocuğunu Döven Anne ve Babanın Hükmü

Çocuğunu Döven Anne ve Babanın Hükmü

Kayıtsız Üye
Cocugunu yaptigi yaramazliklarindan dolayi doven, konusarak terbiye etmek yerine doverek terbiye etmeyi secen ebeveynlerin islam dininde hukumu nedir. Tesekkurler


Cevap: Çocuğunu Doven Anne ve Babanın Hükmü

İsrâ
Çocuk terbiyesinde şiddet ve dayak caiz midir?

Merhametsizlik, İslam’ın umumî yasaklarından biridir. Bu sadece çocuk veya insanlar hakkında değil, hayvanlar yani "her ruh taşıyan" mahlûk hakkında yasaklanmıştır. Bu zîruh, hayvan da olsa, kâfir de olsa fark etmez: "Herhangi bir zîruha (ruh ve hayat sahihine) kim işkence yapar, sonra da tövbe etmeden ölürse, kıyamet günü, Allah da ona işkence yapar.(Müsned-i Ahmed 2, 92; ) Müslümana rahîm (merhametli) olmak, kerim olmak tavsiye edilir:"(Halka) merhametli olmayan kimseye (Hak tarafından) rahmet edilmez.”( Buhari, Edeb 18; Ebu Davud Edeb 66)

"Rahmet ve şefkat sahiplerine Rahman olan Allah rahmet eder; arz ehline rahmet edin ki (müşfik olun ki) semâ ehli de size rahmet etsin.( Ebu Davud Edeb 66)

"Merhamet ancak şakî olanlardan alınmıştır.”( Tirmizi Birr 16)

Hz. Peygamber (a.s.) çocuklara karşı gösterilmesi gereken şefkate ayrıca ağırlık verir:

Okudunuz mu?  Yatsı namazından sonra okunan Âmenerresülü okumanın fazileti nedir?

"Küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir.”( Hakim, El-Müstedrek 1, 62)

"Çocuklarınızı çok öpün, zira her öpücük için size cennette bir derece verilir, melekler öpücüklerinizi sayarlar ve sizin için yazarlar.” (Müsnedu İmam-ı Zeyd İbn-i ali s. 505) diye çocukları sevmeye teşvik eden Hz. Peygamber (a.s.), torunlarından birini öperken, orada bulunanlardan birisi, "Benim on çocuğum var, hiçbirini de öpmedim" diyerek Hz. Peygamberin (a.s.m) davranışını yadırgadığını ifade eder. Resulullah’tan aldığı cevap şu olur:

"Şefkatli olmayana merhamet edilmez.( Buhari, Edeb 18) Bir başka rivayetin bildirdiğine göre, bir grup bedevi, "Çocuklarınızı öper misiniz?" diye Hz. Peygamber’den (a.s.m) sorar. "Evet!" cevabını alan bedeviler "Fakat biz Allah’a andolsun öpmeyiz!" deyince Resulullah’m (a.s.) onlara cevabı şu olur: Allah kalplerinizden merhameti çıkardı ise ben ne yapabilirim?( İbnu Mace, Edeb 3)

Hz. Enes, her yönüyle, her davranışıyla insanlara en iyi örneği sunan Hz. Peygamber’i "Çocuklara karşı insanların en müşfiği" olarak tavsif eder ( Bezzar)

Okudunuz mu?  Şeyh Ahmed bedevi hz. türbesi

Tedib

Çocuğu gaddarlığa karşı koruma meselesinde İslam’ın hassasiyeti bilhassa tedible ilgili olarak koyduğu kaidelerde kendini göstermektedir. Çünkü, çocuğu en ziyade ezen husus, tedib ve terbiye maksadıyla takınılan sert ve merhametsiz tavırdır

Tedib, lügat olarak, edeb verme manasına gelir. Umumiyetle, âdab ve davranışlarla ilgili olarak cemiyetin iyi saydığı şeyleri öğretme, kötü saydığı şeylerden de koruma faaliyetidir. Bu maksatla yapılacak her çeşit talim, müdahale, tedbir, ceza, azar birer tedib faaliyetidir. Her tedib bir terbiye vasıtasıdır. Çocuğun anlayışına, işlediği hatanın cinsine ve derecesine göre tatbik edilecek çeşitli tedib şekilleri vardır. "Va’z ve nasihat, Allah’ın nasihatıyla korkutma (vaîd), tehdit, dövme, hapsetme, ikram, hediye, ihsan, (çeşitli şekillerde) iyilik etme," hepsi tedibin çeşitlerine girer( Münavi)

İslam alimleri, Hz. Peygamber’in (a.s.) "Herkese derecesine göre davranın.”( Ebu Davud Edeb 22)
"Akılları nisbetinde ikabda bulunun”( Suyuti, Camius-Sağir, 4, 299) hadisini, çocukların tedibi mevzuunda,
"Kendi aklınıza göre değil, onların aklına uygun düşecek ceza ile cezalandırın”( Münavi) şeklinde anlayarak tedib edilecek çocuğun iyice tanınmasını, çocuğun umumî durumuna göre, bunlardan birinin tercih edilmesini prensip kabul ederler

Okudunuz mu?  Neva ismi kuranda geçiyor mu? Neva isminin arapça yazılışı

Tedib vasıtaları arasında, dayağın yer alma keyfiyetini, "terbiyede dayağın kaldırılması" fantazisine meyleden Batı kaynaklı günümüz esprisi, "çocuğa kötü muamele, işkence kapısı’nın açılması" olarak değerlendirebileceğini göz önüne alarak, bu mevzuda İslam’ın görüşünü belirtmek gerekecektir:

a. Her şeyden önce, gerek dünyevî, gerek uhrevî meselelerde kişinin terbiyesinde, onun, ümit ve korku arasında (beynerrecâ vel havf) tutulması mühim bir esastır. Kur’an daima cennet ve cehennemi yan yana zikreder, Allah’ın rahmeti ile ümit verirken, adalet ve cezasıyla, gadab ve celaliyle de korkutur

b. Çocuk terbiyesinde ümitle birlikte korku da yer almalıdır. Çocuk için korkunun en müşahhas, en uyarıcı temsilcisi "dayak"tır. Hz. Peygamber (a.s.m), çok sıkı kayıtlarla dövmeye müsaade etmesine rağmen, deyneğin korkutucu, caydırıcı tesirinden istifade edilmesi için onun evde, "herkesin göreceği şekilde asılı tutulmasını" tavsiye etmiştir.( Taberani) Gazali, muallimlere: "Tediblerin büyük kısmını korkutarak, dayak ve tedibi de azaltarak" yapmalarını tavsiye eder( Gazali)

Okudunuz mu?  Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur

c. Hz. Peygamber (a.s.m), "küçük çocukların" dövülmesini yasaklar: "Henüz tıfıl olan çocuklarınızı dövmeyin.”( Deylemi) Buradaki tıfıl kelimesi "doğum-buluğ arasındaki çocuk" mânâsına gelirse de, "doğum-temyiz arasındaki çocuk”( İbnu Manzur) mânâsına da gelmektedir ve hadiste bu ikinci mânâda kullanılmıştır; zira belli yaşlardan sonra, belli kayıtlarla dayağa izin verildiğine dair rivayetler de mevcuttur. Aliyyü’l-Kaari, çocuğun altı yaşından önce sadece dil ve ihsanla tedib edilmesi gerektiği, dövmek suretiyle tedibe altı yaşından sonra tevessül edilebileceğini söyler.( Kaari, Şerhu Aynul İlm 1, 418) Şu halde, hadisten "temyiz yaşından önce dövmenin yasaklandığı" anlaşılmıştır

d. Hadiste dayağa namazla ilgili olarak ruhsat verilmektedir: "Çocuklar yedi yaşına basınca namazı emredin, öğretin; on yaşına basınca da kılmadığı takdirde (alıştırmak için) dövün.” Alimler daha küçük yaşta dayağın fayda değil zarar vereceğini ifade ederler. Hatta başta Beyhakî olmak üzere bazı âlimler "dayağın sadece vacip olan bir fiile icbar için caiz olacağı" düşüncesine dayanarak, buluğa kadar hiçbir şey vâcib olmadığı için bu yaşa kadar, hiçbir surette dövülmemesi gerektiğini ileri sürmüştür.( Ebu Davud) Fakat muhtar ve makbul görüş bu değildir

Okudunuz mu?  Zarara zararla karşılık vermek yoktur

e. Alimler dayağın münhasıran tedib maksadıyla olması gereğine işaret ederler. Öfke ve hıncını teskin etmek, işkence ve eziyette bulunmak maksadıyla olan dayak helâl değildir. Çocuğun kasıtsız, unutarak yaptığı fiilleri sebebiyle dövülmesi de haramdır( Şevkani, Neylül Etvar)

f. Vurulacak miktar üzerinde de durulur. Hz. Peygamber (a.s.), Muallim Mirdas’a: "Sakın üçten fazla vurmayasın; aksi takdirde Allah sana kısas tatbik eder" buyurur.( Münavi) Bu konuda âlimler çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Her halükarda "hadd" maksadıyla olmayan tedib için olan dövmeler, on darbeyi geçmeyecek ve yaralayıcı olmayacak.( Estrüşeni) Kaabisi, henüz buluğ çağına yaklaşmayan çocukların hafif dövülmesi ve üç darbeden fazla vurulmaması gerektiğini söyler.( Abd İbnu Humeyd) Buluğa yaklaşanlara da en fazla on darbe tecviz edilir. Alimlerin ekseriyeti bu görüşü iltizam eder( Kaabisi)

g. Vurulacak nahiye de tahdit edilmiştir. Yüze vurmak kesinlikle yasaklanmıştır.( İbnu Haldun, Mukaddime) Hayvanın bile yüzüne vurmak dinen yasaktır.( Müslim) Bazı alimler bütün vuruşların aynı mahalle olmasını da hoş karşılamazlar.( Ebu Davud) Kaabisî en uygun mahallin ayak altı olacağını söyler( Razi)

Okudunuz mu?  Üç harfliler hangi durumlarda insana musallat olur?

ğ. Alimler, hadislere dayanarak kullanılacak vasıta üzerinde de dururlar. Tahta, deynek, kamçı gibi yaralayıcı şeyler de yasaktır. Elle, bükülü mendille veya ince çubukla dövmeye müsaade edilmiştir. Aksi takdirde, yasağın dışına çıkıldığı için, ortaya çıkacak durumlardan döven kimse hukuken sorumludur.( Kaabisi) Hukuku tecavüz ettiği için uhrevî sorumluluğu da olacaktır

Hülasa görüldüğü üzere, dayak tedib maksadıyla tecviz edilmiş olmasına rağmen, çeşitli kayıtlarla son derece sınırlandırılmıştır. Bu kayıtlara her zaman riayetin mümkün olmayacağını göz önüne alan İmâm-ı Şafii, Zeynü’d-Dîn el-Irâkî gibi diğer bazı alimler "dayak caiz olmakla beraber terki efdaldir, daha iyidir" neticesine varmışlardır( Razi)

Alimleri bu hükme götüren Hz. Peygamber (a.s.m)’in şahsi tutumunu da burada belirtmemizde, mevzumuzun aydınlanması açısından zaruret var: Hz. Ayşe, Resulullah’m ne kadınlarından, ne de hizmetçilerinden kimseyi dövmediğini, eliyle hiçbir şeye (bu niyetle) vurmadığını kesin bir dille ifade eder. Sahabeden, Hz. Peygamber’e (a.s.) yakınlığıyla meşhur Hz. Enes de Aleyhissalatu vesselam’a (hazerde ve seferde) on yıl hizmet ettiğini, işlerinin her defasında Resulullah’ın arzu ettiği şekilde olmadığını, buna rağmen kendisine bir defacık ne vurduğunu, ne sebbettiğini, ne azarladığını, ne surat astığını ne de ayıpladığını, hatta bir kere olsun "of be" demediğini, yaptıkları arasında hoşuna gitmeyen için "Ne fena yapmışsın" demediğini veya yapılan bir şey için "Bunu niye böyle yaptın?", yapılmayan şey için de "Onu niye yapmadın?" diye hesaba çekmediğini, kazara hanımlarından biri, "Keşke şöyle yapsaydın" diye müdahale edecek olsa "Bırakın çocuğu, o Allah’ın murad ettiğinden başka bir şey yapmamıştır" dediğini anlatmaktadır.( Razi)

Okudunuz mu?  Duvarda asılı bibloların beni rahatsız etmesi

(Bk. Allah’ın Çocuklara Bahşettiği Haklar, Prof. Dr. İbrahim Canan)

sie


Cevap: Çocuğunu Doven Anne ve Babanın Hükmü

Kayıtsız Üye
bir hayvana bile vurmayı yasaklamışken Allah ve resulu bir çocuga hemde canından ona nasıl kıyılır


Cevap: Çocuğunu Doven Anne ve Babanın Hükmü

Kayıtsız Üye
benim babam beni ve kardeşimi dövüyor
kardeşim 8 ben ise9

Okudunuz mu?  Yanlış niyet etmek namazı ve abdesti bozar mı

Kayıtsız Üye
İki çocuğum var 6 yas kız olan çok asi ve aksi etrafındaki hicbisey ilgisini çekmiyor.biliyorum imtihan olduğumu çünkü çoğu vakit nefes alamıyorum palyaço gibi devamli onu mutlu etmeye çabalıyorum asla mutlu olmuyor.sakinlessin diye yanında kuran okuyorum dualar araştırıyorum devamlı sevgiyle yaklasiyorum o yaşında beni azarliyor hiç umrunda değilim oturup konuşuyorum.babanın evle alakası yok dul kadın gibi tek başıma buyutuyorum Allahım affetsin bazen vurduğum oldu simdi ona vurmuyorum dayanamadigim zaman gögsümu yumrukluyorum ağlıyorum dua ediyorum babasindan Çok dayak yedim çocuğum kucagimdayken kafama yumruklar yedim bunlar yüzünden mi bilmiyorum,


Kayıtsız Üye
Çocuğunuzda hiç bir sorun yok 6 yaşındaki bir çocuk nasıl davranırsa öyle davranıyor. İlgi çekmek istemesi çok doğal. Çocuklarınız asi davranıyorsa hatayı kendinizde aramalısınız o yaştaki çocuklar anne babadan ne görürse onu taklit ederler, ağzınızla söylüyorsunuz çocuğumu dövüyorum diye, babaları ilgilenmiyor diye, çocuklarınızın psikolojisini bozmuşsunuz hanımefendi. Eşinizle özel meselelerinizi ulu orta anlatmanız da çok yanlış.


misafir97
Merhaba
Eger bir baba cocuguna "Geber, senin bu dünyada isin yok derse, sen gereksizsin derse" günah midir ?

Okudunuz mu?  Mescidi Nebi Nedir?

arifselim
Merhaba kardeşim. Bir babanın evladı için bu tür sözleri kullanması günahtır. Allah’ın yarattığı bir kulu için sen gereksizsin demek günahtır. Tövbe etmeli ve tekrar dememesi gerekir.


Kayıtsız Üye
annem benıde hep dovuyor bende annem bı dovdugunde demıstımkı anne benı dovuyon ama gunah degılmı demıstım annemde yok ben haksız yere dovuyom dıyıp guldu ve benı daha çok dovdı benım annem kfamı duvarlara vurarak ve ustumu cıyneyere ayaklarımı ezeerek dovuyor ve hep benı ASAGLIYOR….


Kayıtsız Üye
Annemd bana hep boyle dıyor seni doğuracağıma taş doğursaydım dıyor ama sız demeyın cook günah


Kayıtsız Üye
Ben 23 yaşındayım kardeşim 13 kardeşimi annem döverken onu korumaya çalıştım benide annem dövdü hep de döver yala boya bakmıyor 😢

Benim annemde bizi dövüyor kardeşimide kaşıkla elleriyle ısırıyordu veya ısırıyordu bende ayırmak ıstedim yapamadım diye benide dövdü saçımı çekti,başımı yere vurdu,elimi kolumu ısırdı ,sırtıma vurdu,kolumu tırnaklarıyla iz bıraktı,yüzümüde tırnakla iz bıraktı. Ben 23 yaşındayım kardeşimde 13 kaç yaşına gelirsek gelelim döver . Kardeşim bağırarak ağlıyordum susmadı o da dövmeye başladı hepte bunu yapıyor konuşmak yerine dövüyor 😭😢

Okudunuz mu?  Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadis anlamı ve arapçası

Kayıtsız Üye
17 Yaşında Lise 3 (11 Sınıf) Okuyan ÇARESİZ Bir Öğrenciyim. Hergün Annemden Dayak Yyip Azar İşitmekten Bıktım.Sevgi Şevkat Denilen ŞEY Annemde Olmayan Birşey. Elalemin Çocuklarına Her Zaman Güleryüzlü Olur Fakat Bana Acıması Yok.
Beni 1 Sene Önce Sopayla Dövüyordu. ŞİMDİ SÖZLÜ TACİZLE. O Samanyoluda geçen dayak sahnelerine bazı ınsanlar gülüyorya bunları bir anne kime yapar ki abartıyolar diye işte benim annem daha beterini bana yapıyor.


çocuğunu döven anne, coçuklarını döven anneler, çocuğunu döven baba

Bu kategoride yer alan Un ile saç yıkamak caiz mi? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Çocuğunu Döven Anne ve Babanın Hükmü Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.