Anasayfa
8 Mayıs 2021, 5:47
itikad
Yönetici

Cehennemin Vadileri

Cehennemin Vadileri

imam
Cehennemin Vadileri HAKKINDA HADİSLER

Atiye’nin rivayetine göre İbn Ömer (r.a):

Ancak o, sarp yo-kuşa göğüs germedi. ayetinin tefsirinde şöyle dedi: Cehennemde sallanan bir dağdır. Altıncı babda daha önce zikredildi.

Lokman b. Amir, Ebu Ümame’den Merfu olarak rivayet ettiğine göre: Gay ve Asam cehennemin en alt katında İki nehirdir, onda Cehennem ehlinin irini akar," dedi. Daha önce ki rivayetlerde bu merfu ve mefkuf olarak kuyu şeklinde zikre-dilmişti.

Okudunuz mu?  Cennette İstenenin Olması Ve Allahın Müminlere Hazırladığı Nimetler

İbn Abbas (r.a)’tan Merfu olarak rivayet edildiğine göre: Ğay Cehennemde bir vadidir, denildi. Refi sahih değildir.

İshak, Ebu Übeyde b. Abdullah’tan rivayet ettiğine göre;

Bunlar da Gayya kuyusunu boylayacaklardır . Ayetinin tefsirinde Cehennemde bir vadi olup tadı pis ve dibi derindir. Beyhakî’nin rivayeti ise şöyledir: El-Gayy Cehennemde sıcak sudan bir nehirdir. Şehvetlerine tabi olanların atı-lacağı yerdir. Ebi İshak, Berâa b. Azib’ten benzerini tahric et-miştir. Amr b. Kays Atiye’den rivayet ettiğine göre Ebi Übeyde şöyle dedi: O Cehennemde bir nehirdir. Hemmam Ebu Katada’nın şöyle dediğini rivayet etti: Asam Cehennemde bir va-di ismidir. İbn Ebi Nüceym, Mücahit’ten aynı şekilde rivayet etmiştir.

Okudunuz mu?  Ölülere kuran okunacağı ile ilgili deliller

Şefî b. Mâtia’ şöyle dedi: Cehennemde bir kasır vardır ona Heviye denilmektedir. Kafir ona atılır dibine ulaşmadan kırk yıl geçer. Allah Teâlâ şöyle buyurdu;

Her kimin üzerine de ga-zabım inerse, o uçuruma gider. Cehennemde bir vadi de vardır ki ona "Asam" deniimektedir. Onda öyle yılanlar, akrepler vardır ki, birisinin zehiri yetmiş kat gibidir. Oradaki bir akrep katır büyüklüğündedir. adama bir soktumu yakması Öyle şiddetlidirki insan Cehennem alevinde bile o kadar hissetme-mektedir. O kendisi için yaratıldığı şey içindir. Cehennemde bir vadi de vardır ona Gay deniliyor ondan irin ve kan akmakta-dır. Cehennemde yetmiş acı vardır. Her acı Cehennemin bir parçasıdır.

Okudunuz mu?  İntihar eden birine nasıl dua edilir

Yezid b. Dirhem’in rivayetinde Enes (r.a);

Biz onların ara-sına tehlikeli bir uçurum koyduk ayeti kerimesi ile ilgili olarak şöyle dedi: O, Cehennemde irinden bir vadidir. Başka bir rivayette: Cehennemde irin ve kandan bir nehirdir.

Abdullah b. Amr ise: O Cehennemde derin bir vadidir dedi.

Okudunuz mu?  Mü'min Deccali Görünce Ne Söyleyecek?

Numan b. Abduselam’ın rivayet ettiğine göre Amr b. Abese Şöyle dedi: Faik Cehennemde bîr kuyudur, kızıştığında Ce-hennemde kızışır. İnsanoğlu’nun Cehennemden azap gördüğü gibi Cehennem ondan eziyet görür.

İbni Ebi Hatim Süddî vasıtasıyla Zeyd b. Ali’nin babaların-dan rivayet ettiğine göre şöyle dediler: Faik Cehennemde üstünde bir örtü olan derin bir kuyudur. Üstü açıldığı zaman Cehennem oradan çıkan sıcaklıktan dolayı feryat eder.

Okudunuz mu?  İnkar Edenlerin Ölüm Anı

İbn Aclan’dan, İbn Lehi’a’mn vasıtasıyla Ebi Übeyd’den ri-vayet edildiğine göre: Ka’b el-Ahbar bir kiliseye girdi ve güzel-liği hoşuna gitti. En güzel ameli yapmış en sapık kavimdirler. Onlara Falak seçilmiştir. Falak nedir diye sorulduğunda ise şöyle dedi: Cehennemde bir evdir. Açıldığı zaman bütün Ce-hennem ehli sıcaklığından feryat eder.

Okudunuz mu?  Dünya hayatının geçiciliği

İbn Ceririn tefsirinde Abdulcebbar el-Havlanî vasıtasıyla rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Peygamber (s.a.v)’in asha-bından bir adam Şam’a geldi. Zimmilerin evlerini, içinde bulun-dukları yaşam şartlarını, zenginliklerini ve dünyalık verilmiş bol nimetleri görünce şöyle dedi: Bunları hiç umursamıyorum çün-kü bundan sonra onlar için Falak vardır. Falak nedir diye so-rulduğunda ise şöyle dedi: Cehennemde bir evdir. Açıldığı za-man Cehennem ehli düşüp yıkılırlar.

Okudunuz mu?  Cehennem Zincirleri Kelepçeleri Demir Halkaları Bukağıları

Ebu Hureyre’den Merfu olarak rivayet edilen hadiste: Falak Cehennemde üstü ürtütmüş bir kuyudur, dedi.

İbn Abbas ise: Cehennemde bir hapishanedir, dediler.

Yahya b. Yaman Süfyan’dan o da Seleme b. Küheyil’den rivayet ettiğine göre Said b. Cübeyir şöyle dedi: Saîr Cehen-nemde irinden bir vadidir.

Okudunuz mu?  Muvahidlerden Cehenneme İlk Girenler

Halid b. Yezid b. Ebi Mâlik rivayet ettiğine göre İbn Abbas (r.a) şöyle dedi: Cehennemde öyle kuyular vardır ki, ona atılan kişi yetmiş yıl yaşar sonra şu ayetle can çekişirler;

Su güne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unuturuz.

Okudunuz mu?  Hırsızlık yapan cennete girer mi

Cevap: Cehennemin Vadileri

HADİE
cehennemin korkunçluğunu anlatan bu yazılar insanları neden korkutmak için göswteriliyor çünkü caydırıcı olsun kulun bazı şeylerin farkına varması için dünya geçicidir ebedi ahirettir


Cevap: Cehennemin Vadileri

Kayıtsız Üye
206 ayet derken tam şu ayetin isminide verin 206ayet dedimmi hangi 206 ayet anlamiyom adini soyleyin ayetin hangi cuz oldugunu soyleyin


Cevap: Cehennemin Vadileri

Şema
< adini soyleyin ayetin hangi cuz >
Yukardekiler hadistrler, ayet değil.
Numaralarda hadis kitabındaki sıra numarası

Okudunuz mu?  Evrenin ölümü ve kıyamet ( Kıyamet Günü Gerçekleşecek Olaylar)

gayya kuyusu, gayya vadisi, cehennem vadileri

Bu kategoride yer alan Hesapsız cennete girmek başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Ders Kitabı TIKLA! Sınıf Ders Kitabı Cevapları TIKLA! Akrostiş Şiir
Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Cehennemin Vadileri Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.