Anasayfa
7 Mayıs 2021, 7:36

Aşık olmak günah mı?

Aşık olmak günah mı?

LeoparGS
Aşık olmak günah mı?

Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

CEVAP
Sevgi, insanın elinde olmayan bir duygudur. İffeti, yani namusu korumak ve günah olan işlerden kaçmak şartı ile birisine karşı sevgi duymakta mahzur yoktur. Hatta iffetini koruyarak sevgisini gizlemek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehiddir.) [Hakim, Hatib]

(Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek, sabredenin günahlarını, Allahü teâlâ affedip Cennetine koyar.) [İbni Asakir]

Demek ki, dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmek, çok sevaptır. Çünkü genel olarak sevgi insanı kör ettiği için, insanın kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur. Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Ümmetimin üstün olan kimseleri, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir.) [Deylemi]

İffetlinin eşi de iffetlidir
İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
(Aklı dinlemeyen, en çok ona isyan eden şehvettir. İnsanların, başkalarının ayıplamaları gibi sebeplerle bu şehvetten kaçınmaları faydalı ise de, büyük sevap alamazlar. Fakat günah işlemek için bütün imkanlara sahipken, ortada hiçbir korku yok iken, sırf Allah rızası için, Allah’tan korktuğu için şehvetine esir olmazsa, ona mani olursa, en büyük fazilete kavuşur. Bu derece sıddıklar, şehidler makamıdır.)
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Haya, iffet, dile hakimiyet ve akıl, imandandır. Böyle kimselerin ahiret arzusu çoğalır, dünya hırsı azalır. Cimrilik, müstehcenlik, çirkin sözlülük, hayasızlıktan, nifaktan ileri gelir. Böylelerinde dünya hırsı çoğalır, ahiret arzusu azalır.) [Beyheki]

Erkekler, iffetsiz olursa, yakınları da kötü yola düşebilir. Peygamber efendimiz, (Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur) buyurdu. (Taberani)

İbni Neccarın bildirdiği (Zina eden, aynı şeye maruz kalır) mealindeki hadis-i şerif, iffetli olmayanın yakınlarının da, iffetsiz olabileceğini göstermektedir. İffetli olmaya gayret eden bunu başarır. (İffetli olmak isteyeni Allahü teâlâ iffetli kılar) hadis-i şerifi buna delildir. (Hakim)

Gayrı meşru işler, dünyada insan için yüzkarasıdır. Ahirette ise, azabı çok şiddetlidir. Ben ölmem veya Cehennem ateşi bana zarar vermez diyen varsa, dilediği kötülüğü işlesin! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Dünya için, dünyada kalacağın kadar çalış! Ahiret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış! Allahü teâlâya, muhtaç olduğun kadar itaat et! Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle!) [Eyyühel veled]
Öleceğine inanan ve öldükten sonra başına gelecekleri düşünen, kötülük işleyebilir mi?

İffetli olmak için
İnsana en büyük zarar, kötü arkadaştan gelir. Kötü arkadaşlarla düşüp kalkan, kılavuzu karga olan nasıl her zaman temiz olabilir?

İyi insanlarla beraber olan kimse, bir müddet onlar gibi iyi iş yapmasa bile, onların yanında kötülük edemez. Hadis-i şerifte, (İnsanın dini arkadaşının dini gibidir) buyuruluyor. (Tirmizi)

Şu halde yapılacak iş, arkadaşlık edilen kimselere dikkat etmek ve kötü arkadaşlardan uzak durmaktır. Namuslu, iffetli yaşamak isteyene cenab-ı Hakkın bunu nasip edeceği din kitaplarında yazılıdır. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(İffet talep edeni, Allahü teâlâ iffetli kılar.) [Hakim]

İffetli olan, aile efradının da iffetli olmasını ister. Onları da kötülükten korur. Kendisi kötü olursa, bir gün çoluk çocuğu da Allah saklasın kötü yollara düşebilir. Çocuklarının iffetsiz olmasını hangi ana-baba isteyebilir?

Çocuklara iyi örnek olmak gerekir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(İffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur. Ana-babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder!) [Taberani]

(Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşamak ve iffetli olmak gerekir.) [İbni Asakir]

Asaletin önemi
Asalet, diğer hasletlerle birlikte olursa kıymetlidir. Herkes Âdem aleyhisselamdan gelmiştir. Her iyi kimsenin çocukları iyi olur, her kötünün çocukları da kötü olur diye bir kaide yoktur.

Hz. Âdem’in ve Hz. Nuh’un oğlunun biri kâfir olmuştur. Nuh aleyhisselam ile Lut aleyhisselamın hanımı kâfir idi. Ebu Cehil kâfirinin oğlu ise, insanların en üstünlerinden, yani sahabi idi. Peygamber efendimizin öz amcası Ebu Leheb kâfir idi.

Ana-babanın günahkâr olmasından dolayı, çocukların da iyi bir insan olamıyacağı anlamını çıkarmak çok yanlıştır. Allahü teâlâ, kötüden iyi, iyiden kötü yaratır. Kur’an-ı kerimde birkaç yerde, (Ölüden diri, diriden ölü çıkarır) buyuruyor. (A.İmran 27)

İslam âlimleri bu âyet-i kerimeyi açıklarken, (Kâfirden müslüman, müslümandan kâfir yaratır) buyurmuşlardır. Bunun için, soyundaki kimselerin kötü olması, kendisinin de kötü olacağını asla göstermez. Hepimiz Âdem aleyhisselamdan geldik. Dinimizde ırk üstünlüğü yoktur. Allah indinde üstünlük ancak takva iledir. (Allah indinde en üstününüz, Ondan en çok korkanınızdır) buyuruluyor. (Hucurat 13)
[Takva ehli olmak, Allah’tan korkup dinin emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden kaçmak demektir.]

Güzel huy bir asalettir
Muteber olmayan bir kitapta diyor ki:
(Asalet olmayınca, verilen terbiyenin fazla tesiri olmaz. Bakırı ne kadar silip parlatsanız, üç gün sonra gene kararmaya başlar. Suni parlaklık kısa bir zaman devam edebilir. Altın hiçbir zaman pas tutmaz. Silmezseniz bile parlaklığını yine muhafaza eder. Şu hadise, asaletin ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde göstermektedir.)

Kitap muteber olmadığı gibi, bu fikir de, Kur’an-ı kerime ve hadis-i şeriflere aykırıdır.
Bir kimse, asil bir aileye mensup olmasa da, güzel huylu ise, dindar ise, onun için güzel huyu ve dindarlığı asaletten çok kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Güzel huy gibi asalet olmaz.) [İ.Mace]
(Kadın, malı, güzelliği, asaleti ve dindarlığı için nikah edilir. Sen dindar olanı seç ki, maddi ve manevi nimete kavuşasın!) [Buhari]

Nasihat ile asaletsiz insan da terbiye edilebilir. Onun için Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Nasihat et, nasihat müminlere elbette fayda verir.) [Zariyat 55]

Asaletsiz olanı da terbiye etmek mümkün olmasaydı, Peygamber efendimiz, (Ahlakınızı güzelleştirin) buyurur muydu? (İbni Lal)

Hazret-i Lokman’a sordular:
– Edep, asalet, mal ve ilimden hangisi daha üstündür?
– Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır.
Oğlu, Hz.Lokmana sorar:
– En iyi haslet nedir?
– Dindar olmaktır.
– Peki babacığım, bu haslet iki olursa?
– Dindarlık ve mal sahibi olmak.
– Üç olursa?
– Dindarlık, mal ve haya.
– Dört olursa?
– Dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak.
– Beş olursa?
– Dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir.
– Altı olursa?
– Oğlum, bu beş haslet kimde olursa, o kimse takva ehli, temiz bir kimsedir, Allahü teâlânın dostudur, şeytandan uzaktır.

İffetin önemi
Allahü teâlâ, insan neslini devam ettirmek için, erkek ve kadınları birbirlerine cazip kılmıştır. Aynı zamanda, bu duygu karşısında, insanları dünyada çetin bir imtihana tâbi tutmuştur. Bu imtihanı kazanan, dünya ve ahiretin kahramanıdır. İnsanların iyi veya kötülüğü, daha çok iffet işinde belli olur.

Allahü teâlâ, Kur’an-ı kerimin birçok yerinde, iffetini koruyabilene, büyük mükafatlar vaat etmiş, iffetini korumayana da, Cehennem azabını göstermiştir. Allahü teâlâ, iffetsizleri, adam öldüren bir katil ile bir tutmaktadır. Müminlerin vasfını anlatırken de buyuruyor ki:
(Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet eder.) [Müminun 1-8]

İffetsiz olan, Allah katında günahkâr, halkın yanında da itibarsızdır. Bir namussuzun toplumdaki iyilerin yanında itibarı [saygınlığı], bir köpeğin itibarı kadar yoktur. Zengin ve çok güzel bir kadın, eğer iffetsiz ise, itibarsızdır. Fakir ve namuslu bir kadın ise, her zaman itibarlıdır, saygıya layıktır.

Dünyadaki pek çok rezaletler, cinayetler, kavgalar, kıskançlıklar, özetle bütün fenalıklar, iffetsizlik yüzünden meydana gelmektedir. İnsanların pek çoğu, iffetsizliğin kötülüklerini bildikleri halde, kendilerini bu kötü yollara sapmaktan alıkoyamaz. Bu kuvvetli duygu karşısında, insanları alıkoyacak çareler vardır. Bu; terbiye ve ahlak meselesidir.

Allah’tan korkan bir insan iffetsiz olamaz. O halde, çocuklarımıza Allah korkusunu öğretmeye çalışmak, bizim için en başta gelen görev oluyor. Allahü teâlâdan korkmak için, Allah’ı iyi bilmek lazımdır. Allah’ı bilmek için, Onun büyüklüğünü ve sıfatlarını öğrenmek zorundayız. Allahü teâlâyı hiç düşünmeyen bir topluluk için, Allah korkusuna sahip olmak kolay değildir. Allahü teâlâdan korkmak da, bir bilgi, bir çalışma ve bir gayret işidir. Durup dururken, Allah korkusu meydana gelmez. Dinin emir ve yasaklarına riayet edene kolay gelir.

Özellikle büyük şehirlerde iffet işi tehlikeli bir yoldadır. Bir genç kızın, kendi başına yalnız kendi aklı ve anlayışı ile iffetini muhafaza etmesi, cidden güçtür. O genç kız, eğer biraz da güzelse, hatıra ve hayale gelmeyen tehlikelerle çevrilmiş demektir. Bu tehlike, okulda, yollarda, otobüste, komşularda, hatta evinin içinde, telefonda, internette yakasını bırakmaz.

Kızlarımız, tehlikeler karşısında aciz bir mahluk olarak, ahlaksızların elinde bir oyuncak olmamalıdır. Bu devirde herkesten, her yerde ona zarar gelebilir. Bu zarar, onun parasına, puluna değil, şeref ve haysiyetinedir. Paraya olan zarar telafi edilebilir. Manevi zarar, yerine konamaz. Ahlaksızların içinde genç kız için şerefle yaşamak çok güçtür. İffetli bir kız, diğer bazı kızlar gibi, flört yapmaya heveslenmemeli. Bu tehlikeli bir tecrübedir. Esasen flörtle yapılan evlilik, çok zaman mutluluk getirmez.

İffeti muhafaza için, gençleri zamanında evlendirmeli, iffeti zedeleyecek yerlerden uzak durmalıdır. Gençliğin hakkı adı altında çeşitli eğlenceler, genç kızı elde etmek için birer tuzaktır. Bunun tuzak olduğuna inanmayan bir kız, tuzağın içine düştükten sonra, aklı başına gelir. Fakat iş işten geçmiştir. Tuzağın görünüşteki cazibesine kapılan kızlar, erkeklerin elinde çabucak birer oyuncak hâline gelir. Kendine güvenen bir kız bile, onların karşısında sonuna kadar dayanamaz. Yakışıklı bir erkeğin aldatıcı gülümsemesi karşısında, yenilebilir. Artık o kız, tuzağa düşmüştür. O tuzaktan kurtulan pek az veya hiç yoktur. Halbuki, o tuzak dediğimiz eğlence yerlerine gitmemek daha kolay bir iştir. (Göz görmeyince, gönül katlanır) diye bir atasözü vardır. Oraya gitmeyen bir genç kız, oranın tehlikesinden kurtulmuş olur. Giderse, kurtulması zordur.

İffet; bir genç kızın veya kadının, değer biçilemeyen bir mücevheridir. Bu mücevheri ele geçirmek için, Allahü teâlâdan korkmayan her erkek bütün şeytanlığını kullanır. Ele geçirdikten sonra, maksadına erişmiştir. Artık o, mücevherlikten çıkmış, âdi bir taş olmuştur. Sokağa atılıverir. Bu alışverişte, erkek, bir namus hırsızı, kadın ise, mücevherini çaldırmış, bir zavallıdır.
Resulullah efendimiz buyurdu ki:
(Bir kızın küfvünü [dengini] bulunca, hemen evlendiriniz!) [Tirmizi]

Görülüyor ki, kadını, kızı küfvüne, yani dengine vermek gerekir.
Küfv, erkeğin soyda, malda, din işlerinde ve şerefte kadına uygun olması demektir.

Küfv demek, zengin olmak, maaşı çok olmak demek değildir. Küfv olmak, erkeğin salih müslüman olması, namaz kılması, içki içmemesi, yani İslamiyet’e uyması ve nafaka kazanacak kadar iş sahibi olması demektir. Erkeğin, yalnız zengin olmasını, apartman sahibi olmasını isteyenler, kızlarını felakete sürüklemiş, Cehenneme atmış olurlar. Kızın da namaz kılması, başı, kolu açık sokağa çıkmaması gerekir.

Namuslu olmanın önemi
İffet, yani namus ne kadar önemli ise, namussuzluk da o kadar kötüdür. Namusun önemi hakkındaki hadis-i şeriflerin birkaçı şöyledir:
(İyi bilin ki, namusunu koruyana Cennet vardır.) [Hakim]
(Zinadan korunan müslüman Cennete girer.) [Beyheki]

(Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!) [İbni Asakir]
(Başkasının karısını kızını ayartan bizden değildir.) [Hakim, İ.Ahmed]

(Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.) [İ. Hibban]

(Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim: Doğru konuşan, verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden, namusunu koruyan, gözlerini haramdan sakınan, ellerini kötülükten çeken.) [İ.Ahmed]

(Haya on kısımdır. Dokuzu kadında, biri erkektedir) hadis-i şerifinde de bildirildiği gibi, kadınların hayası erkeklerden çoktur. Öyle olmasaydı, çok çirkin işler meydana çıkardı. Din düşmanları bunu bildikleri için, daha çocukken kadınlardan hayayı kaldırmaya çalışıyorlar. Hayasız bir toplum meydana getirmeye çalışıyorlar. Müslüman kadını hayalı olmaya devam etmelidir. Hadis-i şerifte, (Haya güzeldir, fakat kadında daha güzeldir) buyuruldu. (Deylemi)


Cevap: Aşık olmak günah mı?

İnşirah
Günümüz gençleri için mühim bir konu
Allah razı olsun LeoparGS


Yanıt: Aşık olmak günah mı?

İnşirah
Bazı muhabbetler insanı hem dünyada, hem de ahirette hüsrana götürür. Kur’ân-ı Kerim’de bu tür sevgilerden bahsedilerek dikkatli olmamız istenmiştir.

Okudunuz mu?  Küfür etmemek için ne yapmalıyım

"De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler size Allah’tan, Resulünden ve Onun yolunda cihattan daha sevgili ise o zaman Allah’ın azabı gelinceye kadar bekleyin. Allah Kendisine itaatten çıkmış fasıklar topluluğuna yol göstermez.” (Tevbe Suresi, 24.)

Okudunuz mu?  Sabırlı olmak için ne yapmalı?

"Kadınlara, evlatlara, hesapsız şekilde biriktirilip istif edilmiş altın ve gümüş yığınlarına, binmek için nişanlanmış atlara, davarlara ve ekinlere karşı nefsin isteklerine muhabbet, insanlara güzel gösterildi. Bütün bunlar dünya hayatının gelip geçici nimetleridir. Sonunda varılacak yerin güzeli ise Allah katındadır.” (Al-i İmran Suresi, 14.)

Okudunuz mu?  Allah hayırlı evlat versin

"Zira, insan cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki; evvelâ ve bizzat yalnız zatını sever; başka herşeyi nefsine feda eder. Ma’buda lâyık bir tarzda nefsini metheder; Ma’buda lâyık bir tenzih ile nefsini meayipten (ayıplardan) tenzih, tebrie eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine lâyık görmez ve kabul etmez; nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve Mabud’u Hakiki’nin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf eder, kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. (Bediüzzaman Said Nursî, 29. Mektup.)

Bir soru:
Bir kız veya erkeğin karşı cinsinden birisini sevmesi veya aşık olması caiz midir?

Okudunuz mu?  Zararlı hayvanı ateşle yakmak caiz mi?

Bir cevap:
Evet, bu konuda duygularımıza hâkim olmak gibi ahlâkî bir görevimizin var olduğunu asla unutmamalıyız. Aşk, insanın gönlünü ve gözlerini bağlar, insanın makul düşünebilme melekesini elinden alır, karşı tarafı hatasız, noksansız, eksiksiz ve zaafsız gösterir. Bu da büyük bir yanılgı demektir bu yanılgının ileride evlilikte geçimsizliklere ve anlaşmazlıklara sebebiyet vereceği muhakkaktır.

Okudunuz mu?  Gayri müslimlerle evlilik ve nikahın şartları

Müslümanlıkta bu aşk, evlilikle başlamalı ve karşı tarafın hatalardan beri olduğu evhamına değil; insan olduğu ve her an kendisi gibi hatalar da yapabileceği gerçeği üzerine kurulmalıdır.

Bir başka cihetle; aşkın fâni sevgililere karşı taşınmasını bir zaaf olarak kabul etmeli; kalbin bu derece şiddetli sevgisi ve muhabbeti, mümkünse kâinatın sahibi olan Cenab-ı Hakka tevcih edilmelidir.

Okudunuz mu?  Mümin Yalan Söyler mi?

Eğer aşk-ı mecazi yaşanmak isteniyorsa, bu duygular kesinlikle evlendikten sonraya bırakılmalı ve nikâhlı eşine karşı beslenmelidir. Ki, nikâhlı eşini şiddetle sevmeyi Rasulullah (a.s.m.) tavsiye ve emir buyuruyor; hatta bunda mühim bir sadaka sevabı bulunduğunu haber veriyor. Çünkü o artık senin hayat arkadaşın olmuştur. Rahmet-i İlâhiyenin munis, sevimli ve lâtif bir hediyesi hüviyetindedir. Bu bakımdan eşlerin birbirlerinin sevgilerini, aşklarını, şevklerini karşılıklı olarak paylaşmaları; lezzetlerde ortak gam ve kederde ise yek diğerine yardımcı olmalarını sağlayan mukaddes nikâh kurumunu aşk-ı mecazi ile sürdürmek hem sevaptır, hem mutlulukların kaynağıdır, hem de ahlâkın, iffetin ve terbiyenin özünü teşkil eder. Bunun dışında ulvi hisleri yıpratan gayr-ı meşru aşk duygularına temayül göstermek caiz değildir.

Okudunuz mu?  Sıla-i Rahim hangi akrabalar için geçerlidir? Kadın kocasından izin almadan akraba ziyareti yapabilir mi?

Soru: Aşık olmak günah mı?

Sude
çevremdekiler hep sorarlar bana.sanırım bu konudan yola çıkarak daha net bir cvp verebilirim artık inşAllah.Rabbim razı olsun leoparGS


Amine
Çok güzel bir konuya değinmişsiniz.En güzeli de bu şekilde olanı zaten 🙂 Allah razı olsun

Okudunuz mu?  Göz zinasından nasıl tövbe edilir?

Ecirna
Allah razı olsun paylaşım çok güzel herkesin bilmesi okuması gereken bir konu


#SiReNa#
< Aşık olmak günah mı?

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehiddir.) [Hakim, Hatib]

(Ümmetimin üstün olan kimseleri, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir.) [Deylemi] >
Allah (c.c.) Razı Olsun çok aydınlatıcı ve günümüz gençlerine yol gösterici bir konu olmuş..


ferdi16
gerçekten güzel olmuş Allah razı olsun bu siteye kayıt olduğumdan beri dini bilgilerim artmaya başladı hepinizden Allah tekrar razı olsun


theforsakeofGOD
çok güzel bır konuya dyınmıssın Allah razı olsun cevremdekılere anlatmaya calışacagım

herkes geflet uykusunda…


gülseven
Allah cc razı olsun ailecek okuduk ve faydalandık sag olun


esma cemre
emeğinize sağlık çok kıymetli bir paylaşım olmuş Rabbim özümseyip yaşamayı nasip etsin inşaAllah selam ve dua ile


sukutedebden
ya bır sey sormak ıstıyorum .sımdı bırıyle cıkmak gunah mı ama son derece sevıyelı bır ılıskı ya aklım karıstı lütfen yardımcı olur musunuz


şaf_ak
biriyle çıkmak ne demektir yahu nerden gçmiş bu bize


irem şura
ALLAH razı olsun gerçekten çok güzel ve faydalı bir paylaşımdı.


beyaz gelincik
Allah c.c razı olsun leopar gs kardeşim çok önemli bir konuya değindin. Rabbim günümüz genç arkadaşlarimi islah etsin.


nursena
çok güzel ve faydalı bir paylaşımdı Allah (cc) razı olsun leopargs.


turkeyforever
LEOPARGS nin cevabini çok egitici ve yardımcı buldum. Allah ondan razı olsun. Elinize saglik. Hurmetler.


islam1234
benim okuduğum yerde bir hanıma aşık olupta aşkını açmadan ölen kişinin şehit olarak öleceğini okumuştummmmm.ama birine aşıksak bu Allah aşkıdan fazla olmamalı

Okudunuz mu?  La ilahe illAllah kaç tane çekilir

Hoca
< benim okuduğum yerde bir hanıma aşık olupta aşkını açmadan ölen kişinin şehit olarak öleceğini okumuştummmmm.ama birine aşıksak bu Allah aşkıdan fazla olmamalı >
Bu iddianın dayanağı var mı?

aşk geçicidir/anlık bir hevestir.
insan birini görür çok beğenir ama bu çok uzun sürmez geçer.
Unutulmayacak olan sevgidir.
Sevgi, acıları sevinçleri bilikte yaşayarak zamanla oluşur.


ravza 2
Aşık Olmak Günahmıdır?

Aşık olmak günah değildir. Bir hadiste, bir kadına aşık olup onu gizleyen ve kimseye söylemeden ölen birinin şehit olacağı ifade edilir. ((bk.Kenzu’lummal, h. No: 7000; hadis hakkında geniş bilgi almak için bk. Aclunî, 2/263;). Sahavî, hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir(bk. el-Makasıdu’l-hasene, 1(220).

Bildiğiniz gibi, aşk, nefsanî olan duygusallıktan ziyade, kalbî olan aşırı sevginin adıdır. Bu nedenle aşık olmak insanın elinde olan bir şey değildir.

Sizin de onu düşünmeniz elinizde olmadan aklınıza gelmesi caizdir. Ancak mukaddes şeyleri feda edecek kadar tapar gibi sevmek doğru değildir. Eğer evlenme imkanınız ve onu dini ölçüler dairesinde istedip almanız mümkünse hemen istetmenizi öneririz.

Eğer bu mümkün değilse demekki hakkınızda hayırlı değilmiş deyip, Allah’tan helal süt emmiş iyi bir eşi nasip etmesini isteyip aramak gerekir.

Hakkımızda neyin hayırlı olduğunu bilemeyiz. Belkide mutlaka olmasını istediğimiz bir şeyin sonradan keşke olmasydı deme ihtimali vardı. Bu nedenle isterken hayırlısını istemek olmazsa sabır ile beklemek en güzelidir.

Hz. Meryemin annesi bir erkek evlat istemişti. Allah ona bir kız verdi. O çok üzülmüştü. Şimdi o annemize sorsak "sen erkeklerden onlarca ama kızlardan bir tane Meryem hangini istersin” elbette tek Meryem’i isteyecektir. Çünkü kızı peygamber annesi oldu.

İşte biz de buna göre hareket etmeliyiz.

Biz Allah’ın kullarıyız. O nasıl isterse öyle hareket etmek durumundayız. Nişanlı bile olsa nikahları yoksa kadın ve erkeğin beraber yalnız kalması haramdır. Çünkü nişan nikah değildir. Şahitler yanında nikahlanmalı ki oturup kalkmak helal olsun.

Örneğin senin bir bahçendeki meyveyi birisi senden izin alsa yese ne güzeldir. Senden izin almadan yerse ve ne farkı var derse ne yaparsın?

Allah bize izinsiz dolaşmayı yasaklamıştır. İzin almak da nikah kıymakla olur……alıntı


Desert Rose

Aşka yanmalı, Can dediğin… Ya canın olmalı; Ya da,canını almalı…
Yar diyemezsin ki herkese, İçindeki yaran olmalı…
Herkesin de bir yüreği vardır amma,
Yürek dediğin de, Bir Aşka yanmalı..

Bence beşeri aşk yaralar,yakar üzer belki de zelil eder insanı
Fakat Rahman’a olan aşk ise insanı anca yüceltir vuslata erdirir
Birde hazla aşk birbirine karıştırılmamalı Allah c.c dan başkasına duyulan Aşk değil haz dır..
Bu benim düşüncem sadece….


ravza 2
< Bence beşeri aşk yaralar,yakar üzer belki de zelil eder insanı
Fakat Rahman’a olan aşk ise insanı anca yüceltir vuslata erdirir >

SAĞOLASIN ROSE ÇOK GÜZEL CEVAPLAMIŞSINIZ < Biz Allah’ın kullarıyız. O nasıl isterse öyle hareket etmek durumundayız.
güzel konu için Allah razı olsun kardeş,eline sağlık

>

Sizdende RABBİM razı olsun esselam kardeş

Okudunuz mu?  Söz verip tutmamak günah mı ?

Kayıtsız Üye
Cok uzakta oldugum birini seviyorum ama o beni sevmiyo.onu goremiyorum bile bikac ayda bir gun ancak gorebiliyorum.onun için dua etsem beni sever mi


sevgili olmak günah mı, aşık olmak günah mı, aşık olmak caiz midir

Bu kategoride yer alan Yatakta uzanmış olarak dua ve sure okumak caiz midir? başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.
Ξ Bir cevap yazın

Forum Duası Copyright © 2007-2023
Gizlilik Politikası İletişim

Aşık olmak günah mı?