Anasayfa
8 Mayıs 2021, 22:30
Namazlar
Yönetici

Namaz kılmamanın cezası ile ilgili hadisler ve ayetler

Kayıtsız Üye
Namaz kılmamanın cezası ile ilgili hadisler ve ayetler nelerdir Namaz kılmamanın cezası hakkında hadis ve ayet arıyorum yardımcı olur musunuz ?


Cevap: Namaz kılmamanın cezası ile ilgili hadisler ve ayetler

Ravza Sevdam
Namaz kılmayanın Hükmü

Bütün alimler, namazın akıllı, bulûğ çağına girmiş hayız ve nifastan temizlenmiş, deli olmayan, baygın bulunmayan her Müslümana farz olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.

Namaz bedenî bir ibadet olup asla vekâlet ve niyabeti kabul etmez. Bir kimsenin başkası yerine namaz kılması sahih olmaz. Bunun gibi, bir kimsenin başka bir kimse adına oruç tutması da sahih değildir.
Bütün alimler, namazın farz olduğunu inkâr eden kimsenin kâfir ve murted olduğu hususunda ittifak etmişlerdir.
Çünkü namazın farz oluşu Kur’an, sünnet ve icmadan kesin deliller ile sabittir.

Tembellik ve umursamazlık sebebiyle Namazı kılmayan kimse günahkârdır, fasıktır. Ancak böyle bir kimse eğer yeni Müslüman olan biri ise yahut kendisine namazın farz olduğunun tebliğ edileceği bir müddet boyunca, Müslümanlar arasında bulunmamışsa namaz kılmadığından ötürü fasık olmaz, çünkü sorumluluk yoktur.
Namazı kılmamak hem dünya, hem de ahirette azaba uğramayı gerektiricidir.
Ahiretteki, azabla ilgili Allah tealâ şöyle buyuruyor:
"Mucrimlere soracaklar ki, sizi cehenneme koyan şey nedir? "Namaz kılanlardan değil idik" diyecekler." (Muddesir, 43),

"Namaz kılıp da namazlarından gafil olanlara azap vardır." (Mâûn, 4),

"Onlardan sonra Öyle bir nesil geldi ki, Namazı kılmadılar ve şehvetlerine uydular.", "Onlar yakında gayya kuyusuna gireceklerdir." (Meryem, 59)

Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyuruyor:
"Bilerek Namazı Terk eden kişiden, Allah ve Rasulunun zimmeti uzaktır."
(Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461 isnadı ile Mekhul’den rivayet etmiştir)

Namaz kılmamanın dünyadaki cezasına gelince:
Tembelliğinden veya umursamazlığından dolayı kılmayanlar hakkında fakihlerin farklı görüşleri vardır.

Hanefî’lere göre: (ed-Durru’l-Muhtâr, I, 326, Merakil-Felah, 60)
Tembellik sebebiyle namazım kılmayan kişi fasık olup, böyle bir kişi haps edilir ve Namazıkılıp tevbe edinceye kadar vücudundan kan akacak şekilde dövülür. Ya tevbe edip namazını kılar yahut hapishanede ölür.
Ramadan orucunu Terk eden kimse de bunun gibidir. Namaz ile orucun farz olduğunu inkâr etmedikçe yahut bunlardan birini hafife almadıkça, meselâ, Ramadan’da herhangi bir özür olmaksızın oruç tutmamak gibi bir suç işlemedikçe öldürülmez.
Bunun dayandığı delil Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şu hadisidir:
"Müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şey sebebiyle helâl olur: Zina eden dul, cana karşı can, dinini Terk edip cemaatten ayrılan kişi (murted)."
(Buhari ve Muslim)

Hanefîler buna şu hususu da ilâve etmişlerdir:
Namaz kılan kimsenin Müslüman olduğuna ancak dört şart ile hüküm verilebilir:
Namazı vakti içinde kılmak, cemaatle kılmak, yahut vakit içinde ezan okumak, yahut bir secde ayeti okununca bunu duyduğu zaman tilâvet secdesi etmek. Zâhiru’r-rivaye’ye göre, oruç tutup hacca giden yahut zekât veren bir kâfirin Müslüman olduğuna hüküm verilmez

Hanefîler dışındaki diğer imamlara göre: (el-Kavânînu’l-Fıkkıyye, 42; Bidâyetu’l-Muctehid, I, 87; eş-Şerhu’s-Sağîr, I, 238; Muğni’l-Muhtâc I, 327 vd.; el-Muhezzeb, I, 51; Keşşâful-Kınâ’, I, 263; el-Muğni, II, 442)

Bir vakit de olsa, özürsüz olarak Namazı Terk eden kimse murted de olduğu gibi, üç gün tevbeye çağrılır, (Şafiîlerle Cumhura göre, tevbeye çağırmak burada menduplur. Fakat, murtedi tevbeye çağırmak vacibtir. Çünkü murtedligin cezası cehennem ateşinde ebedî olarak kalmaktır. Dolayısıyla murtedi önce cehennem ateşinden kurtarmak vacibtir. Fakat tembellikten ölürüNamazı kılmamak böyle değildir. Böyle bir kimse kâfir olmaz.) tevbe etmezse öldürülür.
Malikî ve Şafiîlere göre, ceza olarak (hadden) öldürülür, kâfir olduğu için öldürülmez. Yani bu kişinin kâfir olduğu ile hüküm verilmez. Ancak zina, iftira, hırsızlık ve benzeri suçlardan dolayı cezalandırıldığı gibi ceza olarak öldürülür. Böyle bir kimse öldürüldükten sonra yıkanıp cenaze Namazı kılınır. Müslümanların kabristanına defnedilir.
Tacuddîn es-Subkî (ö.77l/l370)’nin ifadesine göre, Namazı Terk edenin kâfir olacağını savunan Ahmed İbn’u Hanbel (r.aleyh) ile, karşı görüştekilerden eş-Şafiî(r.aleyh) arasında şöyle bir diyalog geçmiştir:

-Ahmed, sen, "Namaz kılmayan kâfir olur", mu diyorsun?
-Evet.
-Eğer kâfir olursa ne ile tekrar müslüman olur?
-Lâ ilâhe illAllah Muhammedu’r Rasulullah, diyerek.
-Adam bu sözü söylemeye zâten devam ediyor, onu bırakmış değil ki..
-Namaz kılarak müslüman olur
-Kâfirin Namazı geçerli olmaz. Böyle bir namaz ile de o kimsenin müslüman olduğuna hükmedilemez.
Ahmed b. Hanbel bu noktada söyleyecek söz bulamaz.
(
Tacuddin es-Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyeti’l-Kubrâ, I, 220)

es-Subkî şöyle demektedir:
"Bu diyaloğu mezhebimiz (şafiî mezhebi) âlimlerinden el-Hasan b. Ammâr anlatmıştır. Bu zât, Fahr’ul İslam eş-Şâşî’nin öğrencilerinden olan Musul’lu bir adamdır."
(Tacuddin es-Subkî, Tabakâtu’ş-Şâfiiyyeti’l-Kubrâ, I, 220)

el-Cassas (ö.370/980) da, Namazı Terk etmenin küfür sebebi olduğu konusunda delil olarak gösterilen, "Haram aylar çıkınca muşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, hapsedin. Onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder,Namazı kılar ve zekatı verirlerse, siz de onların yollarını boşaltın", (Tevbe 5) ayetini yukarıdaki bakış açısı ile değerlendirmekte ve şöyle demektedir:

"Mâlumdur ki, ayette geçen `Muşrikleri öldürün‘ emrinin ortadan kalkması için kaçınılmaz şart, şirkten tevbe etmektir. Allah’ın namaz kılmak ve zekat vermek konusundaki emrini kabul etseler de o sırada namaz vaktinde bulunmasalar, müslüman olacakları ve kanlarının haram olacağı konusunda ihtilâf yoktur. Buradan anlıyoruz ki öldürülmekten kurtulmalarının şartı Allah’ın emirlerini kabul edip, onların bağlayıcılığını itiraf etmektir, fiilen namaz kılmak değildir. Bu konuda ayette sözü geçen zekât da namaz gibidir. Çünkü, malın üzerinden bir yıl geçmedikçe, yalnızca müslüman olmakla zekât vermek gerekmez. Şu halde, öldürülmeleri emrinin ortadan kalkması için zekât vermelerinin şart olması da makbul değildir"
(el-Cassas, Ebûbekir Ahmed b. Ali, Ahkâmu’l – Kur’an, IV, 270)

Görülüyor ki, Tevbe, 5 ayeti, Namazı Terk edenin kâfir olacağı konusunda delil olmaktan uzaktır.

Namazı Terk edenin kâfir olacağını ifâde eden hadislere gelince, İslam ulemâsının çoğunluğu bunlarda söz konusu edilen kufru, "kufrân-ı nîmet" (nîmetin görmezlikten gelinmesi) (İbnu Ruşd, el-Mukaddemât, I, 65) ; "Namazı, farz olduğunu inkâr ederek Terk etmek" (el-Cassas, Ebûbekir Ahmed b. Ali, Ahkâmu’l – Kur’an, IV, 270) şeklinde yorumlamakta ya da; tehdit ve sakındırma amacına yönelik olduklarını, "namazı ihmal etmek, kişiyi kufre götürecek davranışlara sürükleyebilir" anlamını taşıdıklarını söylemektedirler.
(es-Suyûtî, Celâluddîn, Şerhu Suneni’n-Nesâî, (en-Nesâî’nin es-Sunen’i ile bir arada) I, 232; Ahmed Abdurrrahman el-Bennâ, Bulûğu’l-Emânî Şerhu’l Fethu’r Rabbânî, II, 80)

Belirtmek gerekir ki "Onlarla bizim aramızdaki ahid namazdır. Kim onu Terk ederse kafir olmuştur," hadisinin zahirî anlamını esas kabul etmek mümkün değildir. Zira hadisin başındaki "onlar" kelimesi ile munafıklar kast edilmektedir. Buna göre hadisin anlamı `İslami hükümlerin onlara uygulanması konusunda temel kriter, namaza gelmeleri ve zahiri hükümlere boyun eğmeleri konusunda müslümanlara benzetilmeleridir. NamazıTerk ettikleri zaman bu nitelikleri yok olacağı için diğer kafirler gibi olurlar’ demek olur.
(
Ahmed Abdurrahman el-Bennâ, Bulûğu’l-Emânî Şerhu’l Fethu’r Rabbânî, II, 80; et-Tîbî, Huseyin b. Muhammed b. Abdullah, Mişkâtu’l-Mesâbîh- el-Kâşif an Hakâiki’s-Sunen, II, 155)

Kısaca hadisin konusu mu’minler değil, munafıklardır. Zaten kafir olan munafıklar için kufre girmek değil, olsa olsa küfürlerinin açığa çıkması söz konusudur. Şu halde bu hadis,Namazı Terk edenin kâfir olacağı ve öldürüleceği konusunda delil olmaz:
Diğer hadislerin ise yukarıda belirttiğimiz biçimlerde yorumlanmasını zorunlu kılan gerekçelere sahib bulunmaktayız.

Malikîlerin namaz kılmayanın tekfir edilmemesinde dayandıkları delil, Allah tealânın:
"Allah kendisine eş koşulmasını bağışlamaz, kendisine eş koşma dışındaki suçlan diledikleri hakkında bağışlar." (Nisa, 116)

Bu konuda bir çok hadis de vardır. Bu hadislerden biri Ubade b. Sâmit hadisidir.
"Beş vakit Namazı Allah tealâ kullar üzerine farz kılmıştır. Bunları yerine getirip hiç birini kaçırmayan, bu namazların hakkını hafife almayan kimseyi Allah tealâ cennete koymaya söz vermiştir. Fakat bu namazları yerine getirmeyenler hakkında böyle bir sözü yoktur. Dilerse azab eder, dilerse bağışlar."
(Ahmed; Ebu Dâvud, Vitir, 2, Salât, 9; Neseî, Salat, 6; Darimi, Salat , 208, Muvatta, Salatu’l Leyl, 14 ve İbn Mace, İkâmetu’s-Salât, 194 rivayet etmişlerdir. Neylu’l-Eviâr, I, 294)

Bu hadislerden biri de Ebu Hurayra (r.anh) hadisidir:
"Kulların kıyamet günü ilk hesaba çekilecekleri amel namazdır. Rabbimiz, meleklere şöyle buyuracaktır: `Kulumun namazlarına bakın, onları tam mı kılmış, eksik mi bırakmış?
Eğer namazları tam ise, tam olarak yazılır. Eğer eksiği varsa Allah tealâ şöyle buyuracak: `
Bakın kulumun nafile Namazı var mı?
Eğer nafile Namazı varsa Allah: `
Kulumun farz namazlarını, nafile namazlarıyla tamamlayın
buyuracak, sonra diğer farz ibadetleri de aynı işleme tâbi tutulacaktır.
"

(
Tirmizî, Salât, 188; Ebû Dâvûd, Salât, 145 – 149; Nesaî, Salât, 9, Tahrîm, 2; İbn Mâce, İkame, 202; Bu hadisi beş imam rivayet etmiştir. Bu iki hadis konusunda başka hadisler de vardır. Neylu’l-Evtâr, I, 295 vd)

Bir kimse namaz kılmamakla kâfir olmaz. Çünkü kâfir olmak inanmamakla olur. Bu kişinin inancı ise sağlamdır. Eğer namazın farz olduğunu inkâr ederek kılmazsa kâfir olur. Bu alimler, Hanbelilerin delil olarak ileri sürdükleri hadisleri Namazı Terk etmeyi, helâl kabul eden yahut kâfirlerin mutahak oldukları cezaya (ki, bu da öldürülmektir) çarptırılmayı hak eden manasına tevil etmişlerdir.

İmam Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir: (el-Muğnî, 442447)

Namaz kılmayan kâfir olduğu için öldürülür. Çünkü Allah tealâ şöyle buyuruyor:
"Haram aylar çıktığı zaman muşrikleri nerede bulursanız öldürün, onları yakalayıp esir edin, bütün gözetleme yerlerinde onların yollarını kesin. Eğer tevbe edip Namazıkılar, zekâtı verirlerse onları serbest bırakın. Şüphesiz Allah Gafurdur, Rahimdir." (Tevbe, 5)

Bu ayete göre, Namazı kılmayan serbest bırakılma şartını yerine getirmemiş olur. Dolayısıyla öldürülmesi mubah olarak kalır, namazını kılmayan kimse bu sebeple serbest bırakılmaz.

Hz. Peygamber (a.s.) de şöyle buyuruyor:
"Kişi ile küfür arasındaki fark Namazı Terk etmektir."
(Buharî, Neseî, Kutub-i sitte sahibleri ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. Neylul’l-Evtâr, I, 291.)Bu hadis, Namazı kılmamanın küfrü gerektiren hususlardan olduğuna delil teşkil etmektedir.
Yukarıdaki hadisin bir benzeri de Bureyde hadisidir:

"Bizim ile sizin aranızdaki ahid namazdır. Namazı kılmayan kâfir olur."

(Bu hadisi beş imam ile İbni Hibban, Hakim rivayet etmiş olup Neseî ile Irakî sahih demişlerdir. Bu konuda başka hadisler de vardır. Neylu’l-Evtâr, I, 293vd)

Bu hadis de namaz kılmayanın kâfir olduğuna delâlet eder.

bu görüşü tercih ederek şöyle demiştir: İmam Şevkânî
Gerçek olan, namaz kılmayanın kâfir olduğudur. Namaz kılmayan kâfir olduğu için öldürülür. Fakat, bazı küfür çeşitleri bağışlanmaya ve şefaata hak kazanmaya mani değildir.

Namaz kılmamanın cezası ile ilgili hadisler ve ayetler

Ben (Prof.) ise . Vehbe Zuhayli birinci görüşe meylediyorum. O da namaz kılmayanın kâfir olmadığına hükmetmektir
Çünkü, kelime-i şehadet getirdikten sonra bir Müslümanın cehennemde ebedî olarak kalmayacağına dair kesin deliller vardır.

Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyuruyor:
"."Lâ ilahe illAllah" deyip Allah’tan başka tapılardan inkar edenin malı ve kanı korunmuştur; dökülmesi, alınması haramdır. Bu kimsenin hesabı Allah’a aittir
(Muslim ; Eşcai yolu ile tahric etmiştir. Camiu’l-Usul, I, 161 )

Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur;
"." Lâ ilahe illAllah" deyip kalbinde bir arpa ağırlığı kadar hayır bulunan kimse cehennem ateşinden çıkacaktır. Yine kalbinde buğday tanesi kadar hayır bulunduğu hâlde "Lâ ilahe illAllah" diyen kimse cehennem ateşinden çıkacaktır. "Lâ ilahe illAllah" diyen ve kalbinde zerre kadar hayır bulunan kimse de cehennem ateşinden çıkacaktır
(Buhari ; Enes (r.anh)ten rivayet edilmiştir)

Hanefîler dışındaki cumhura göre öldürülme şekli eğer tevbe etmezse kılıçla boynunu vurmaktır.
(Prof. Vehbe Zuhayli; İslam Fıkhı Ansiklopedisi, C.1 , S.387-390)Ahmed b. Hanbel ile eş-Şâfiî ve Malik b. Enes, Namazı kasten Terk edenin itikadi durumu hakkında farklı görüşlere sahib iseler de, böyle bir kimseye ölüm cezası uygulanacağı görüşünde birleşmektedirler. Ancak Ahmed b. Hanbel’e göre cezanın gerekçesi irtidat/dinden dönme iken, eş-Şâfiî ve Malik b. Enes’e göre gerekçe Namazı kasten Terk etme suçudur. Şu halde eş-Şâfiî’ye göreNamazı Terk etmekle irtidat hariç ölümü gerektiren bir suç arasında fark yoktur. DolayısıylaNamazı Terk ettiği için öldürülen bir insan, İslamî hükümler gereğince yıkanır, kefenlenir, cenaze Namazı kılınır, müslüman mezarlığına gömülür ve varisleri ile arasında miras hükümleri uygulanır. eş-Şâfiî, Namazı kasten Terk eden kimseye uygulanacak prosedürü şöyle ifâde etmektedir:

"Müslüman olanlardan farz Namazı Terk eden kimseye "niçin namaz kılmıyorsun?" diye sorulur. Eğer sebeb olarak unutmaktan söz ederse, `Hatırladığın zaman kıl’ deriz. Eğer hastalıktan söz ederse, `İster ayakta, ister oturarak, ister yan yatarak, ister imâ ile; gücün nasıl yeterse öyle kıl’ deriz. Eğer, `Namaz kılmaya gücüm yetiyor, gerektiği gibi de kılabiliyorum(ama yine de kılmayacağım)’ derse ona; `Namaz, senin yerine başkasının yapamaycağı bir görevdir. Ancak senin eyleminle yerine gelir. Bu sebeple, kılarsan ne âlâ, kılmazsan tevbe etmeni isteriz. Tevbe etmezsen seni öldürürüz’ deriz."
(eş-Şâfiî, el-Umm, II, 225) Mâlik b. Enes de, "Kim Allah’a inanır, peygamberleri tasdik eder ve namaz kılmazsa öldürülür,"

(el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’li Ahkâm’il-Kur’ân, VIII, 48) ifadesiyle, eş-Şâfiî ile aynı görüşe sahib olduğunu ortaya koymaktadır.

Ahmed b. Hanbel, namaz kılmamakta direnen kimseyi öldürmeden önce üç gün hapsetmeyi vâcib görürken, eş-Şâfiî bunun iyi bir şey olduğunu, ama şart olmadığını söylemektedir. (eş-Şâfiî, el-Umm, II, 226)İslâm Hukukunda had cezaları, bir takım suçlar karşılığında bizzat Allah ve Allah Rasûlu (s.a.v.) tarafından tesbit edilmiş cezâlardır. Ta’zîr cezâları ise, vahiy tarafından netlikle belirtilmeyen; hâkimin takdirine ve âlimlerin içtihadına bırakılmış olan cezâlardır.

Namaz kılmayanlarla ilgili, Allah ve Allah Rasûlunun (s.a.v.) telaffuz buyurduğu her hangi bir had cezâsı söz konusu değildir. Şubhesiz, âyet ve hadislerde namaza çok büyük emir ve teşvik vardır. Dünya saadetinin de, âhiret saadetinin de zembereğinin namaz olduğu söylenmiştir. Namaz kılmamanın sonucunun da tehlikeli olacağı konusunda ciddî uyarılar mevcuttur.
Nitekim, Burayde’nin (r.anh) rivâyet ettiği bir hadîs-i şerifte Allah Rasûlu (s.a.v.) namaz kılmamakla ilgili şöyle buyurmuştur:
"Kâfirlerle aramızı ayıran fark, kılmayı taahhud ettiğimiz namazdır. Kim Namazı Terkederse, kâfir olur" (Nesâî, Salât, 8)

Bu hadîs-i şerîfte yer alan hükmü ile; doğrudan namaz kılmayanın mı kast edildiği, Namazıönemsemeyenin mi kastedildiği, Namazı inkâr ederek Terk edenin mi anlatılmak istendiği konusu âlimler arasında tartışılmıştır. kâfir olur.

Hâfız, derken de, . Namazı önemsememek küfür sebebi olur. Nihâyet namazı "inkâr" ederek Terk edenin kâfir olacağı hükmü yer almıştır

Bu hadisin zâhirine bakan İmam , Ahmed bin Hanbel namaz kılmayanın küfre girdiği görüşündedir.

Mâlikîler, Şâfiîler ve Hanefîler ise, "Ta’zîr cezâsı ise, yukarıda beyan ettiğimiz gibi, hâkimin ve ulu’l-emrin takdirine göre verilebilen bir cezâ türüdür. İnkâr" olmadıkça, namazkılmayanın küfrüne hükmetmemişler, ancak namaz kılmayanın hemen tevbe etmesini teklif etmişlerdir. Tevbe etmediği takdirde, her üç mezhebte de tevbe edene kadar ta’zir cezâsı gündeme getirilmiştir.


Cevap: Namaz kılmamanın cezası ile ilgili hadisler ve ayetler

Hoca
namaz kılmayanlar ile ilgili Hadisler
ayetler

Ebu Hüreyre hazretlerinden nakledilen İsra hadisesinin bir yerinde ise namaza karşı ağır davrananlar hakkında şöyle bir bahis geçmektedir: …sonra Nebi (s.a.v.) başları taşla ezilip kırılan bir topluluğun yanına uğrar. Bunların başları taşlarla ezilir, akabinde başları yeniden eski durumlarına getirilir ve işkence böyle sürer. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sorar: ‘Ey Cibril! Bunlar kimdir?’ Cebrail (a.s.) cevap verir: ‘Bunlar farz namazlarına karşı ağır davrananlardır.’ (Münzirî hadisin Hasen olduğunu kaydetmiştir. Ayrıca bu hadis Buharidede geçmektedir.)

Ey namazını kılmayan kişi! Bir düşün… Namazı vakti çıktıktan sonra kılan kişinin cezası böyle ise, acaba namazı hiç kılmayanın cezası nasıldır? Bu cezalar seni korkutmuyor mu? Yoksa ahiretin varlığından şüphen mi var? Ya da namazın İslam’ın bir farzı olduğundan mı habersizsin? Eğer namaz kılmamaya hemen tövbe edip namaza başlamazsan seni ahirette ne kurtarır? Bu azaplara nasıl dayanırsın? Gözünü aç ve seni bekleyen azabı gör; gör ve aklın varsa titre!..


Cevap: Namaz kılmamanın cezası ile ilgili hadisler ve ayetler

Kayıtsız Üye
Konu hakkında bilgilendirici bilgiler verdiniz


Kayıtsız Üye
Kur’an’da namaz kılmamanın bir cezası yoktur, inkarın cezası vardır. İman ve salih amel sahipleri için kurtuluş müjdelenmektedir. Salih amelsiz namazın bir faydası yoktur.


Kayıtsız Üye
Kur’an da cezası yok diyorsun Hadisi şerifler var onlar ne olacak onları inkar mı edelim sonuçta Peygamber efendimiz Hz. Muhammet s.a.v Kur’an ı açıklar Ayrıca " Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik’ " Müddessir/42

Sonra onların arkasından namazı savsaklayan ve nefislerinin azgın arzularına uyan bir nesil geldi Onlar ileride cehennemin en derin yerini boylayacaklar Meryem/59 (İbn’i Mesud Tefsirinde:Namazı büsbütün terk ettiler değil, vaktinde kılmadılar buyurulmuştur)

Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların vay haline Mâun/4-5 (Efendimiz SAV burada namazı vaktinde kılmayanların kastedildiğini bildirmiştir) Ayet Kime göre yok daha bunun gibi bir sürü aç iyice oku


Aliaga
Kuranda bulunmayan meseleleri,hadis sünnet adi altinda cahil insanlari empoze etmek,uyduruk,yobaz,ilkel bir din yaratmak ne kadar haz veriyor su molla,yezit takimina


Kayıtsız Üye
Boyle hadisler yayinlayarak insanlari hadis ilminden sogutuyorsunuz. Sonra biri cikip diyor ki hadislerin hepsi uydurmadir. Kardesim sence namaz kilmayanin hukmu oldurmek olsaydi bu neden kuranda yazmasin? Kuranda her seyin temeli vardir ve bu da temel bir kural. Zina edenin cezasi bile yaziyorken bu neden yazmasin?


Kayıtsız Üye
ölüm korkusu ile yaptırılan bir ibadeti kim nereye oturtabilir? zorla kılınan bir namazın kime nasıl bir getirisi olabilir? böyle bir düşünce olabilir mi? isteksizce rabbimize yapılan bir ibadeti rabbimiz "veyl olsun o namaz kılanlara" diye hoşnutsuzlukla karşılarken,sopayla,ölümle yapılan değil,yaptırılan bir ibadetten nasıl memnun olabilir?Allah ve resulunun hoşnutluğu nasıl kazanılır diye latif bir sual,bizlere razılığın nasıl olacağını gösterecektir….


Kayıtsız Üye
Cahi cahil konuşmayın ahirete intikal edince görürsünüz namaz kilmamanin cezasi var miymis yok muymuş ! Ne yani kuranda namaz FARZ diyor. Ve birde FARZI terkeden azabi hakeder diyor. GAYET tabi sonuç ne çikiyor.?Namazı terk eden AZABİ hakediyorrrr. ! Beyninize Dusunme yetinize ne diyeyim sizin bir şey biliyormuş gibi konuşan cahil insanlar sizi !!! Kendinize gelin yoksa ahirette sizi dize getirecekler !!! Ayrica hey sen yukardaki kendi mezhebin hakkinda yorum yap.bak benim meshebim diyorki kanı akacak kadar dövülür.kaldı ki şu dünya da kalk namazın geciyor diyen, okadar umursayan yok.kim kimi dövüyor kim kimi öldürüyor namaz kilmiyor diye?? Biraz ibret almaya bakin yazik size be şu siteye girip erinmeyip okumuşsunuz yahu ibret alsanıza ? kalkip namazınizi kilsaniza ? Hala adam diyor ki namaz kilmamnin cezası yok ? Tabi Allah namazı cikardi ama isteyen kilsin istemeyen kilmasin hic bir ceza yuklemicem dedi (haşa) ! Madem senin dusuncende ki Allah boyle diyor madem gunah yok bende kilmayayim enayi miyim dimi? Ya sizde cocuk kadar akil yok mi bu ne ahmakliktir??? Allah hidayet versin size ! Cahilce konuşup hicbirsey bilmeyen insanlarinda aklini karistiriyorsunuz buda buyuk vebaldir ! Ya Hayır konuşun yada susun demiş peygamberimiz. S.a.s. ders alin ders ibret alın kendinize gelin…… ( Büşra Öztürk )


Kayıtsız Üye
Ayrica ölüm korkusuyla yada dayakla namaz mı olur demişsin Rabbimizde namaza teşvik için cezalar sunmuyor mu? Kilmazsanız cehennemde yanacaksiniz demiyor mu? Sen şimdi kullarin caydirmalarini mi yadirgiyorsun o halde Allahi da yadirgiyorsun sen? Çünkü Allah kullarini iyi taniyor sadece namaz kilin kevserden içeceksiniz dese aman kevserden icmesem de olur canim..dersin. Ama isin icinde ceza varsa elbette yaparsin. Olur yani bal gibi olur azapla caydirma cezayla caydirma sen istesende istemesen de olur……


mum
namaz ile ilgili hadis

"Cennetin Anahtarı Namazdır."


Kayıtsız Üye
Allah razı olsun. İstifade ettik.


Kayıtsız Üye
Demekki Adam öldürülmemek için zorla namaz kılacak ve iş tamam olacak ve öldürülmeyecek , bu namazın ne faydası var
Oruç tutmayana da aynı ceza diyorlar , Adam cezadan korkup orucu tutuyorum der ve gizlice yer ve cezadan kurtulur bu orucun ne faydası var açıktan yedi öldür gizli yerse bişey yok , böyle şey olurmu ne saçma


müjahid
verdiğiniz bazı ayetlerde tahribat vr genel olarak kabul edilen tercümelere aykırı kasten mı yapmışsınız yoksa bi yanlışlık mı olmuş bılmıyorum ama kur an cezayı sadece kul hakkı için meşru kılmıştır insanlar sadece ve sadece kul hakkından dolayı cehhenem azabı tadacıktır bunun aksını diyen Allah a ısyan etmış olur ben namaz kılan bı ınsanım ama namaz kılmayn oruç tutmayn bi insanın ceheneme gitme gibi bi durumu kesınlıkle soz konusu değildir kur an a göre


Kayıtsız Üye
Peki sen Allah adına nasıl hüküm ve karar verebiliyorsun bu Hadisler in uydurma olup olmadığını nasıl kanıtlarsın kılmayanların cezasını bu dünyada da ahirette de Allah’a bırakın onun Kuran ında yazmayan cezaları da uydurmayın bana bu dünyada kılmayanlar cezalandırılır diye âyet gösterebilirmisiniz Kuran apaçık ve nettir öyle uydurma Hadisler le Kuran ı yanlış desteklemeyin ibadetleri Allah ı sevdiğiniz için yapın korktuğunuzdan değil


Kayıtsız Üye
Mezhep imamları kendilerini Allah’ın yerine koyup insanlara (Kur’anda bulunmayan) cezalar öngöremezler. Haddizatında mezhepler ve bunları uyduranlar da zaten geçerli değil. Peygamber hangi mezheptendi diye sormaya bile gerek yoktur ki İslamda mezhep ve tarikat denilen müesseseler bidattır, geçersizdir, tefrikadır…
Öte yandan bir kimse namaz kılmadığı için öldürülecekse, cinayet işleyene, ırza tecavüz edene, orman yakana, hırsıza yağmacıya talancıya ne ceza verilmeli ki adaletli olsun?
Dolayısıyla burada Hüküm(!) diye sıralanan zırvalar geçersizdir,yalandır,aslı esası yoktur…
Zaten bu gibi yalanlar yüzünden İslama düşman kazandırıyor, dini tahkir ve tezyif ediyorsunuz. Allahu Ekber deyip masum insanların kafasını kesen selefi kafirlerle aynı kulvara düşüyorsunuz…


imam
Namaz kılmayan öldürülmez, namazın farz olduğunu inkar edip kılmayan cezası ölümdür.
Siz kendini müçtehit zanneden ve sadece bir meal okumakla alim olduğunu zanneden zavallı kardeşler….
siz o imamların tırnağı olamazsınız


Kayıtsız Üye
Sizene be kardeşim milletin çekeceği azaptan……kendi ibadetinize bakın. Millet ister cehemneme ister cennete gider sizi niye geriyor…yok kanı akitilip….hapsedilecekmis. …tovbe deyin beee.


Kayıtsız Üye
nAMAZSIZ SALİH BIR AMELE ULASABILECEGINI DUSUNMENDE AYRICA BI SORU ISARETE . SALİH AMELE ULASTIRAN EN BUYUK IBADET ZATEN NAMAZDIR .


Kayıtsız Üye
ALLAHU TEALA INSALLAH her kese olmeden once namaz kilma zevkini yasatin……….AMIN.


Kayıtsız Üye
Bakın eğer Allah’a ve hz.Muhammed e iman etmiş bir müslümansanız gerçekten bu söylediğiniz kelimelerle çok ayıp ediyosunuz ve kusura bakmayın nankör sunuz.Yaw ele Allah aşkına bi düşünün yaw yuce Allah o kadar nimet vermiş size ve sizden istediği günde 5 vakit namazdır neden bu kadar ağır geliyor size anlamıyor. WAllahi bu namaz kılmayanlar cezaları çok çetin olacak çok (WALLAHİ BİLLAHİ TALLAHİ EĞERKİ BU ALLAHU TEALANIN VERDİĞİ BUNCA NİMETİN ARDINDAN BİZDEN İSTEDİĞİ 5VAKİT NAMAZI KILMAZSAK HEM ÖLDÜRÜLMEYİDE HAKK EDİYORUZ HEM SONSUZ OLAN CEHENNEMİDE)
–MUHAKKAKKİ ALLAH U TEALA VAAD EDEN SÖZÜ YERİNE GETİRECEK–


Kayıtsız Üye
aziz kardeşlerim;
söz konusu namaz olunca maalesef herkes kendince gerekçeler bularak yorum yapmaktadır,oysa yaşamış olduğumuz zaman diliminde herşey o kadar açık,ki neden başkasının kılmadığı namaz için antipati toplayayım müslümanın en güzel tebliği bizzat yaşantısıdır namazda açıkça yapılan bir ibadettir isteyen istediği yerden bakabilir,ama sorarsan herkes cennet yolcusudur kimse kendine ateşi konduramaz,herkes dilediği gibi yaşayabilir ama kendi nefsi ona nereye gideceğini zaten söyler,
vesselam


Kayıtsız Üye
Dinlerin ve gelen kutsal kitapların amacı; bu dünyada insanlara emredilen adaletle(Nahl 90 ayet) ve ilimle(Alak suresi ilk 5 ayet) amel etmemiz, güzel ahlaklı insanlar olmamız ve dolayısı ile ahirete günahsız olarak dönmemizdir.Adalette,iylik yapmada ve hısım akrabayı korumakta Yüce Allah emir kipi ile emir verirken, namazı kıl, orucu tut, zekat ver gibi ifadeler kullanmıştır. O nedenle emre uymayanın ameli ibadetlerinin Allah nazarında(maun suresi) hiç öneminin olmadığı ortadadır.Günümüzde ameli ibadetler ve örtünme öne çıkarılmış ancak adalet, ilim öğrenme ve güzel ahlaklı insan olmak geri plana atılmıştır.Buda dinin adaletten, ilimden habersiz din adamlarının geçmişin hurafe rüya ve efsanevi menkıbelerine dayalı din anlatımı günümüzde inandırıcı olmuyor.Ayetin kelime anlamı Allah’ın varlığının ve tekliğinin delili demektir.İnsan kendisine baksa yeter. Et ve kemikten oluşan insan görüyor, duyuyor,yiyor, içiyor,haz ve tad alıyor, öğreniyor, öğrendiklerini beyninde saklıyor vs bu mükemmel tasarımı yapıp, yaratan bir yaratıcıyı göremiyor muyuz? Bunu görüyor ve yaşıyorsanız ameli ibadetlerin yapılıp yapılmamasının sevabı ve cezası Yaratıcıya kalmıştır.


Kayıtsız Üye
İlk sual namaz olacak. O sualden kaldığın zaman Diğer suallere geçmeden cehennem çukuruna atilacaksin. Cezası yok diyen inkardadir zaten.


Kayıtsız Üye
Öldürmek sözü, kesin namaz kilmiyacagina emin olup, ve bu namazsizlığı topluma yayılıp , ha bu kılmiyor bende kilmiyim, denilmesin örnek olmasın diyedir. Bunu böyle algilayin


Kayıtsız Üye
Kuranda ”namaz kılmayanı öldürün” gibi bir hüküm yok ise kimse çıkıpta şu mezhebe göre öldürülür bu mezhebe göre dövülür diyemez. Hüküm koyan rabb olarak mezhepleri seçmeyin. Rabbininz Allah ise kuran’a uyun.


Kayıtsız Üye
sevgili büşra. Millete ”cahil cahil konuşmayın” diyorsun ama Allah’ın hükmüne ortak koşup şirk günahına düşüyorsun. Eğer kuranda ”namaz kılmayanı öldürün” yazmıyor ise hiç bir alim, mezhep veya hadis, namaz kılmayanı öldürün diyemez. Peygamber sözü olduğu iddia ediliyorsa hadis kitabına sonradan fitne amacıyla eklenmiş demektir. Peygamber kavmine kuran ile öğüt verdi. Kaf45.Ayet:”Sen, onlara karşı (baskıcı) bir zorba değilsin. O hâlde sen, benim uyarımdan korkan (iman etmiş) kimselere Kur’an ile öğüt ver.” Ayette görüldüğü gibi peygamber kimseye baskı yapmıyor. Kuranda yazanları hatırlatıyor. Ayrıca hz. Muhammed (s.a.v) de kuran’a uydu. Maide48.Ayet:”..Artık, Allah’ın indirdiği (ayetler) ile aralarında hükmet. Sana gelen haktan (kurandan) ayrılıp onların arzularına uyma.”

Namaz kılanlar, ahirette amellerin teraziye konulacağını ve sevabının hafif gelerek cehenneme gidebeleceğini düşünerek ibadetlerini yapar. Kılmayanda bunu göze almış ve cehenneme gitmekten korkmuyor demektir. Yani ibadetler kişinin vijdanında kabul ederek, kendi isteğiyle, aşkla, şevk ile yapılması gerekir.

(kazimtu)


Kayıtsız Üye
VAllahi hesap günü şahidim burada yazanlara. Barış dini olan islamı, kafiri dahi anlaşma varsa arada ve canına kestedmediği müddetce öldürün demeyen kitabımızı parça parça edip başındaki ve sonundaki ayetten kopartıp tek başına hüküm vermenize, ki, vay o ayetleri parça parça edenlerin haline, vay o elleriyle yazıpta buda Allahtandır diyenlerin haline.) Şahidim hem bunları savunup hem ataistlerle aynı apartmanlarda oturup bu uydurdukları hükümleri uygulamayanlara. Şahidim rabbim bunca yıldır bu hükümlerle katledilen mazlumları katledenlere verilen bu desteğe. Şahidim rabbim ayetlerle çelişen bunca kelimeleri Alemlere Rahmet olarak gönderdim dediğin o güzel peygambere atfetmelerine. Şahidim Rabbim yıllardır dünyanın çeşitli yerlerinde kafirlerce katledilen bunca müslüman kardeşimiz varken o kafirlere karşı tek vücut olmayı engelleyen bu mezheplerin peşi sıra gidipte kafiri bırakıp birbirine düşenlere. Şahidim Rabbim o öyle demiş bu böyle demiş deyip Kitabından Furkandan habersiz kitabındaki dini yaşamayıp onun bunun dediğiyle din yaşayanlara. Şahidim Rabbim Atalarını ne yol üzere buldularsa onların izinden gidip, Ataları düşünmemiş akıl edememiş bile olsa kendilerininde hiç akıllarına müracat etmeyip taklitcilik yapanlara. Şahidim Rabbim cennet ve cehennem kendi ellerindeymiş gibi sanki Hüküm Sende değilde kendi ellerindeymiş gibi kendilerine Senin Selamınla gelenlere Belki onlardan daha içtenlikle LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDERRESULULLAH deyip Seni birlemesine Peygamberimizi Resulün olarak söylemesine rağmen sanki kalplerin özünü bilen kendileriymiş gibi din kardeşini tekfir edip kanını, canını, malını, ırzını kendilerine helal sayarak katledenlere. Ben mezheplerin her söylediği doğru değil o yüzden hak diyemem, Allah adına hak olduğunu idda edip savunduğumuz her şeyde sorumluluğumuz var dediğimde bana mezhepsiz diyorlar. Bende Elhamdülillah diyorum şahit oldunuz kendinizin ne yol üzere olduğunuza ve benimde o yol üzere olmadığıma diyorum. Hiç şüphe yokki sende şahidsin Rabbim. Şahit Olarak Allah yeter.


Kayıtsız Üye
ölüm korkusu ile yaptırılan bir ibadeti kim nereye oturtabilir? zorla kılınan bir namazın kime nasıl bir getirisi olabilir? böyle bir düşünce olabilir mi? isteksizce rabbimize yapılan bir ibadeti rabbimiz "veyl olsun o namaz kılanlara" diye hoşnutsuzlukla karşılarken,sopayla,ölümle yapılan değil,yaptırılan bir ibadetten nasıl memnun olabilir?Allah ve resulunun hoşnutluğu nasıl kazanılır diye latif bir sual,bizlere razılığın nasıl olacağını gösterecektir…

Diyen kişi, cehennem ve azap korkusuyla müslüman oluyorsun da neden namaz kılmayasın.


Kayıtsız Üye
Cezasi vardir. Sonucta bu farz olan bisey. Lakin Allah’imizin affı ve rahmeti de en az azabi kadar cok buyuktur. Diğer dediklerinize ise harfiyen katiliyorum. Teşekkürler


Kayıtsız Üye
Tam olarak öyle değil kardeşim namaz .kalmayan RABBİMİN korunmasında çıkar ve kesin şeytan onu saptanır.su örneği vereyim sana .anan baban 3 sene hizmet etti onlar yaşlarında sen onları sokağa Attın bu nankörlük demi bunun gibi bunca nimete inherited turlusune kör bunca zulme kör.yasamak sessiz kalmak ne büyük nankörlük ve ayıp. Senden istenen 24te 1 namaz ki buda senin dünya ve ahiret rahatım için. Yanı namazı terk kalbi kararlara götürür kendin illa günah istersin. sevaplarin karsiligida ahirete değil dünyaya verilir…kısaca namaz bizim borcumuz RABBİM dilerse bağışlar günahı biz kendi elimizde inkar a giden yol ve namaz siz korunmayan kalp günaha dalar.


Kayıtsız Üye
Cezası ahirette diyor Allah. Namaz kılmayana dünyevi bir ceza olsaydı kuranda yazaması gerekirdi. Nasıl ki zina, hırsızlık gibi şeylerin cezası kuranda var ise namaz kılmamak hakkında bir ceza olsaydı oda kuranda yazardı.


Kayıtsız Üye
Namaz İslam dininin en büyük ibadetidir. Sen müslümanım diye geziyosan ortada bunu yapmak mecburiyetindesin. Yapmazsan hem dünyevi hem ahiri tabii ki de cezası olucak. Her işinize gelmeyene bu yalandır diyemezsiniz.


Kayıtsız Üye
düşünün; aklı olmayan tüm canlıları, dağları, taşları ağaçları v.s. yeryüzü ve semadaki her yaratılanı….. sabah akşam hiç durmadan ama hiç usanmadan ama hiç yorulmadan yaratanı tespih etmiyor mu?…. Kur-anın ifadesiyle biz düşünen akıllı ama çeneli çekişken mahlukatlar Allah bizi affetsin Allah bize acısın…. Allah’a inşAllah günde 5 kez kulun miracına ve onun azameti karşısında eğilmeyi, hepimize müslümanım diyen her kula nasip eder… (Emrah)


Kayıtsız Üye
Namaz kilmanin önemini kavramaktir önemli olan, namaz insanlari kötü şeylerden uzaklaştırdığı için önemlidir, yatip kalkmakla insan cenneti kazanamaz, namaz araciligiyla iyi insan olursunuz. O zaman sadece namaz kil her halti ye cennete git.


Kayıtsız Üye
Yukarıda da ifade edildiği gibi Kur’an’ı Kerim ve Hadisi Şerif’de namaz kılmayanlara yönelik her hangi bir dünyevi cezadan bahsedilmemiştir. Namaz kılmayanlara yönelik ne Kur’an’da ne de Sünnette her hangi bir ceza (had) öngörülmemiştir. Namaz kılmakla ilgili uyarıcı ayet ve hadisler namaz kılmayanların ahirette uğrayacağı cezaları haber vermektedir. Namaz kılmak Din’de en önemli amellerden biridir. Bu şuura ulaşmayan, namazı ciddiye almayan bir kimsenin ahirette Allah tarafından sorumlu tutulacağında şüphe yoktur.

Yukarıda geçen mezheplere ait görüşler ise mezhep alimleri tarafından ileri sürülmüş olan fikirlerdir. Hiç bir alim/fakih Kur’an’ı Kerim de yada sahih hadislerde (ki hadisler aslında ayetlerin açıklamalarıdır) verilmeyen ölüm cezası gibi bir cezayı namaz kılmayanlar için kıyas yoluyla çıkaramaz. Eğer böyle bir hüküm olsaydı bu Kur’an ayetlerinde açıkça ifade edilirdi ve Peygamber (as.) bunu uygulamış olurdu. Mesela haksız yere kasten bir kimseyi öldürmenin cezası İslam’da ölümdür. Bu ceza hem Bakara Suresinde açıkça ifade edilmiştir, hem de Peygamber (as.) bunu uygulamıştır. Ancak bırakın katli, namaz kılmayanlara yönelik Allah Rasulü’nün bir ceza bile verdiğine dair bir rivayet yoktur. Yukarıda öne sürülen görüşler kimden gelmiş olursa olsun açıkça hatalıdır ve uygulanamaz. Bu meşhur mezhep imamlarının bilgi ve takvalarına saygı göstermekle beraber zaman zaman bu ve benzeri başka konularda hatalı hükümlere vardıklarını kabul etmek zorundayız. Zaten yukarıda da anlatılan rivayetler incelendiğinde her mezhebin farklı bir görüşü olduğu görülecektir. Bunun sebebi bu görüşlerin subjektif (kişiden kişiye değişebilen) akıl yürütmeden ibaret olmasıdır. Bu şekilde ilim sahibi herkes farklı bir görüş ileri sürebilir ancak bunların her hangi bir bağlayıcılığı yoktur. Doğru da olabilir yanlışta. Nesnel muhakeme ve akıl yürütme ile (kıyas) namaz kılmayanların öldürülmesine hükmetmek hatalı olduğu gibi bu görüşlere dayanarak böyle bir uygulamaya girişmekte tamamen yanlıştır ve dinin temel prensiplerine aykırıdır. Dini asıl kaynaklarından (Kur’an ve Hadis) değil de onlar hakkındaki yorumlardan öğrenirsek bizde öncekilerin yaptıkları hatalara düşeriz.


Kayıtsız Üye
Kesinlikle katılıyorum… Bu arkadaşlar Kur’an daki ayetlere bir göz atsınlar Allah’a iftira etmek ne demekmiş. Allah adına hüküm verme yetkisini kendilerinde bulma cüretinin sonu nereye gidiyormuş. Hepsi iyi niyetle başlayıp cehennemlik olmayla sonuçlanan mevzular Allah adına Allahın Kitabında yazmadığı bir şeyi kimse Allah adına varmış gibi gösteremez…


Kayıtsız Üye
Dine girmede zorlama yoktur yalnis anlamışsın mevzuyu İslam dini kabul ediliyo ise yükümlü luk ne gerekiyorsa onu yapması gerekiyor tabi sonunu bile bile yapmamak rabbe karşı gelmek te ayrı bi konu


Kayıtsız Üye
Mesajların çoğunu okudum. Fakat yine de şu soruların cevabını göremedim. Cevaplarsanız sevinirim.

4 Hak Mezhep İmamının fetvaları haricinde;

1 – Peygamberimiz (S.A.V.) tarafından yada 4 halife tarafından namaz kılmayan bir kişiye karşı uygulanmış herhangi bir cezanın rivayeti var mı? Var ise kaynağı ile belirtirseniz sevinirim. Yada bu dönemler içerisinde namaz kılmayan hiç kimse yok muydu?

2 – Namaz kılmayanın cezası şudur diye Peygamberimizin (S.A.V.) bir hadisi varmı?

(Lütfen açıkça bir uygulama yoksa yada cezası şudur diye açıkça bir hadis yoksa yok deyin sadece. Varsa da hadisi yada rivayeti kaynağı ile yazın ve sorularımı lütfen başka taraflara çekmeyin. Sorum tam olarak sorduğum gibidir. Merak ettiğim için soruyorum.)


arifselim
Senin istediğin şekilde cevap vermek zorunda değiliz. Sen o zaman 4 hak mezhebin ne olduğunu öncelikle öğrenmen gerekiyor ki bu fetvalar nasıl verilir onu anlamış olursun. Hak olan mezhepler delillerini kuranı kerimden, sünnetten yada alimlerin icma’sı ile ortaya koyarlar. Namaz kılmama cezası öyle hemen verilecek bir ceza değildir ve ancak bu devletin ile ve hakimin kararı ile verilebilir. Hakim bu cezayı farklı şekillerde de uygulama selahiyetine sahiptir. Bir noktayı adeta cımbızla tutmaya ve zorlamaya gerek yoktur. Sana yinede bu konuya delili olan iki hadis veriyoruz.

Hz. Peygamber (a.s.) de şöyle buyuruyor:
"Kişi ile küfür arasındaki fark Namazı Terk etmektir."
(Buharî, Neseî, Kutub-i sitte sahibleri ve İmam Ahmed rivayet etmiştir. Neylul’l-Evtâr, I, 291.)Bu hadis, Namazı kılmamanın küfrü gerektiren hususlardan olduğuna delil teşkil etmektedir.

Yukarıdaki hadisin bir benzeri de Bureyde hadisidir:
"Bizim ile sizin aranızdaki ahid namazdır. Namazı kılmayan kâfir olur."
(Bu hadisi beş imam ile İbni Hibban, Hakim rivayet etmiş olup Neseî ile Irakî sahih demişlerdir. Bu konuda başka hadisler de vardır. Neylu’l-Evtâr, I, 293vd)


Cengaver
Adam açık ve net bir şekilde soruyor. Namaz kılmayanin hükmüyle ilgili ve bu kadar önemli olan bir konuda ceza verilecek ama ne Allah c.c. ceza kesmeyerek ne hz. Peygamber ceza kesmeyecek ama rasullullah tan 200 sene sonra birileri çıkıp öldürülmeli asılmalı kesilmeli diyecek. Yok öyle yağma işinize geldimi hadisleri inkar edenlere en ince detaylari bile joz olarak kullaniyorsunuz "e namazı rekatı secdeyi nasıl yapacağız? Kaç rekat kılacağız? Vb." Ama iş namaz gibi en önemli bir ibadet geldimi "senin cevabını vermek zorunde değiliz" madem değilsiniz o zaman sizin yazdığınız o iki hadisle gidelim. O iki hadise göre kişi kafir olma potansiyeli var hatta ve hatta kâfir olur. Peki sonradan kâfir olanın hükmü nedir? Kafasını kesmek? Peki bir taraftan islam barış dini diye anlatıyoruz. bir insanın canı tüm insanlığın cani hükmünde ayeti göreceğiz. hemde bu kadar önemli konu hem namaz hemde bir müslümanın canı olan cezai hükmü sadece icma ya Allah c.c. bırakmış diyeceğiz. Hadi oradan…


Kayıtsız Üye
Her kimsen Allah senden razı olsun.cahile laf anlatmak çok zor


Kayıtsız Üye
Namaz kılmayan neden öldürülür?Arşın sahibi yüce Rabb kuranında zaroyat 56 ayetde,(Ben cinleri İnsanlara yalnız bana ibadet etsinler diye yaratdım) bu ayetden insanın görevi anlaşıldı,Namazı kılmayan insan ölmeli,yaşama hakkı yok,neden?çünkü yaşaması israf, yiyer içer,havadan udar,otobüsde yer tutar,ortalıkda ayağa dolaşır,ve ilahir, bunlara göre namazı kılmayan israfçıdır


Kayıtsız Üye
Namazı kılacaksın istersen sopadan kork istersen cehennemden Allah farz kıldı namaz kılmamak için bahane türetme


Kayıtsız Üye
Burada yorum yazan değerli kardeşlerim bir defa elhamdülillah müslüman olmasak ne buraya girrer ne de soru sorar ne de cevap veririz. Böyle polemik lere gireceği mize Allah’ın emri, dinimizin direği olan namazı mızı elimizden geldiğince dosdoğru kılalım.eğer zaten yanlış fetva veriyorlar sa kendilerini ateşe atıyor lardır.


Kayıtsız Üye
Yazık. Çok yazık. Elhamdulillah muslumaniz deyip diger musluman kardesini hicbir delil yokken kafir ilan ediyorlar.Birbirlerini kafirlikle suclayan mezhep imamlarinin sözleriyle kendi kardeşlerine ölümü ve kafirligi reva goruyorlar.Allah beni ve hepimizi islah etsin.Hepimize hidayet ihsan etsin.Hepimizi onun ipine sarilanlardan eylesin inşAllah.


duzgunomer
Uzun bir zaman namaz kılmadım, ama namazı inkar etmedim. Kur’an’ı vb. vb. inkar etmedim. Bazen namazları eksik eksik kıldığım oldu, bazende cuma namazlarının bazılarına gitmedim. (Buraya kadar müslümanım değil mi, inkar etmedim sonuçta)

Şimdi aklım başıma geldi, namazlarımı kaçırmadan kılıyorum, kaza namazları mı kılarak Allah’a tövbe ediyorum. Çevremde tebliğ yapmaya çalışıyorum, günahlardan kaçıyorum.

Allah tövbeleri, gerçekten pişman olunan şeyleri affetmez mi, belki beni Cennetine alacak. Eğer namaz kılmadığım vakitlerde öldürülseydim, belki sonsuz ateşlerde yanacaktım. Belki namaz kılmayan kişinin, gelecekte aklı başına gelecek, İslam adına büyük şeyler yapacak. Doğru düzgün din eğitimi almamış, şehvi his ve heva’nın yaygınlaştığı bu ahir zamanda buluğ çağına giren bir gencin nasıl olur da hemen(istisnalar vardır) aklının başına geleceği düşünülebilir. Öyle ise bunda toplumunda büyük bir vebali vardır.

Hem namaz kılmayan biri kılmayarak ölürse, belki sonsuz cehennemde yanacak. Öyle ise namaz kılmayanlar müslümanlıktan çıksın ve zaten o müslümanlık ana-babadan gördüğü müslümanlık olacağı için belki hiçbir zaman gerçek bir müslüman olmamıştır. Dinsiz olarak yaşasın sonra aklı başına gelsin, her şeye tövbe etsin, gerçek bir mümin olmaya çalışsın. Böylesi daha avantajlı değil mi, sonsuz cehennemden kurtulacak ve belki sonsuz Cenneti kazanacak.

Yanlış düşünüyorsam doğrusunu anlatın, Allah’a karşı gelmek istemem.


Kayıtsız Üye
Namaz kılmayan kafirdir diyen her kim ise kafir olmak için ilk adımını atmıştır. Kafir olmak için İslamın şartlarını yerine getirmemek değil imanın şartlarına inanmamakla kafir olunur. Aksini söyleyen zırvalamıştır. Kuran’a şırk koşmuş yada dine kendi aklınca birşey eklemeye çalışmıştır. Böyle şıh şuh yobaz hocaların yüzünden yüzünden din anlayışı dinin temeli sarsılmaya başlamıştır. Bu tip soruları soranlar kolaya kaçmasın açıp Kuran’ı anlayarak birkaç kez okusun. Hiç bir ayetinde İslamın şartlarına inanıp ama ne sebeple olursa olsun yerine getirmeyenlere Cezayi yaptırıp uyarısı yoktur. Sadece şartlarını yerine getirmeyenlerin şımaracağı yoldan çıkacağı nefsini ahlakını terbiye edemeyeceği ve bu sebeplerden dolayı günah işleyebilir diye İslamın şartlarını yerine getirmesi dağa hayırlıdır diye uyarılmıştır. Yoksa namaz kılmayan oruç tutmayan cezalandırılacak diye bir uyarı yoktur


Kayıtsız Üye
Namaz kılmamanın , geciktirmenin ya da inkar etmenin ahiretteki karşılık cezası kesindir .Bu ceza Ne kadar ağır olursa olsun dunyada yaşarken bu eziyet ve zulümle öldürülmesiyle kimler görevlendirilmiş. Bu görevliler belli mi. Namaz kılmayan o kadar çok kişi var ki…Vaktinde kılmamak çok hafif kalıyor


Kayıtsız Üye
Arkadaşlar rasulAllah zamanin da yasayan sahabeler sormasaydi bunlari toplamaya calisan alimler meshep imamlari olmasaydi gunumuze kadar sünnet nasil gelecekti biz nerden ogrenecektik

Arkadasim RESULALLAH A.S zamanindaki sahabeler sormasaydi mesep imamlari ve alimler bunlari toplamasaydi sunnet gunumuze nasil gelecekti

Ayrica ihtilaf a düsemezlermi sonuçta bir resul yada nebi degiller alimler ama sana sunneti ogreten onlar ALLAH razi olsun onlardan


Kayıtsız Üye
O zaman Hz.Ebubekir zekat vermeyenlere niye savaş açti,kaldı ki namaz zekattan daha üstün


Kayıtsız Üye
Ne demek cezası yoktur.Hatta ve hatta azabı da bir o kadar çetindir


Kayıtsız Üye
2 rekat kılmayan biri örnek veriyorum sabah namazı..
bir kuyuya atılacaktır, 80 yıl boyunca orda cayır cayır yanacaktır.
sizi uyarıyorum, geç olmadan namazınızı kılın , kaçırmayın.
Allah hepinizden razı olur inşAllah


Kayıtsız Üye
Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: ‘Biz namaz kılanlardan değildik.’" (el-Müddessir, 74/40-43).

"Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır." (Meryem, 19/59, 60).

"Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan habersizdirler." (el-Mâûn, 107/4-5).


Kayıtsız Üye
Namaz, İslam dininin direğidir. Namaz, bütün kulların alnına yazılmış bir alın yazısıdır. Yüce dinimiz İslamda hiç bir zorlama yoktur isteyen istediğini yapabilir. Allah’ın bizim namazımızı da ihtiyacı yoktur Allah istese idi bizim yerimize başka mahlukatlar yaratabilirdi..sadece ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım Zariyat süresi -56 Namaz boynumuz borcu üzerimize düşen bir borç bir sorumluluk. Hiç cennetliklerle , cehennemlikler bir olur mu??? Bir düşünmemiz lazım !!
Namazsız bir hayat bir nefes düşünülemez.
Namaz insanın kanındadır.Herkes yaptığından sorumludur. Hiç kimse bir başkası için yanmaz….dünyadaki en akıllı insan günde 6 vakit namazı kılan insandır!!! Gerisi boştur….


namaz kılmamanın cezası, namaz kilmayanin cezasi, namaz ile ilgili hadisler

Bu kategoride yer alan Namaz lie ilgili bulmacalar başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Bir Yorum Yazın.

Forum Duası Copyright © 2007-2021
Gizlilik Politikası İletişim

Namaz kılmamanın cezası ile ilgili hadisler ve ayetler Başlıklı Yazımızın Yanında Websitemiz İslami bilgilerden, Dini Sorular, Cevaplar, Hac, Meal, Cennet, Cehennem, Farz, Sünnet, Hanefi, Şafii, Rüya yorumları, Gusül, Abdest, İmanın şartları, Namaz, Oruç, Kuran Sureleri, Ayetleri, Hadis, Dualar, İslamda Aile Tavsiyeleri, Kadın İle İlgili Konular, İbadet, İman, Mezhep, Hanefi, Şafii, Maliki, Hambeli, İslamın Şartları, Diyanet, Eğitim, Sohbet, Arapça, Hayırlı Geceler, Zekat, Mahrem Sorular, Evlilik, Sahabe Hayatları, Salavat,Dini Hikayeler, Günah, Helal, Haram, Tecvid, Yemin, Sadaka, Siyer, Fıkıh, Ahlak Gibi Konular İçermektedir.